X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51423
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
staż: 1.09.2014 – 4.07.2018
(w czas trwania stażu został wliczony urlop macierzyński i wychowawczy)

W okresie od 1 września 2014 r. do 4 lipca 2018 r. odbywałam staż w Publicznej Stowarzyszeniowej Szkole Podstawowej w Ochodzach w celu uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego. W czasie trwania stażu starałam się realizować wszystkie zadania, które uwzględniłam w swoim planie rozwoju zawodowego. Wiele z nich udało mi się sfinalizować. Pojawiły się również inne formy samokształcenia i działania na rzecz ucznia, które w planie nie zostały ujęte.
Zadania, które uwzględniłam w planie rozwoju zawodowego, usystematyzowałam i podzieliłam na cztery strefy:

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i środowiska lokalnego.
(§ 7, ust. 1, pkt. 1)

1. Współpraca z dyrektorem, udział w pracach Rady Pedagogicznej.

Na początku każdego roku szkolnego na podstawie dokumentów regulujących pracę szkoły tworzyłam Przedmiotowy System Oceniania oraz Plan Wychowawcy Klasy.
W trakcie roku szkolnego aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Będąc członkiem zespołu ewaluacyjnego w 2014 roku, przygotowałam narzędzia ewaluacyjne. Pracowałam w zespole wychowawców klas I-III i opracowałam Programy Wychowawcze. W ramach prac zespołu wychowawców świetlicy przygotowałam lub zaktualizowałam następujące dokumenty:
• Plan pracy świetlicy szkolnej;
• Regulamin świetlicy szkolnej;
• Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej;
W 2014 r. pisałam protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej. Stworzyłam także harmonogram imprez szkolnych.
W ramach współpracy z biblioteką szkolną pomagałam dokonać wyboru nowych pozycji, które powinny znaleźć się w księgozbiorze biblioteki.
Znajomość prawa oświatowego wykorzystuję również podczas organizowania wycieczek szkolnych. W roku szkolnym 2016/2017 byłam organizatorem wyjazdu do Tarnowskich Gór i Radzionkowa, a w 2017/2018 do Kłodzka i Złotego Stoku. Pełniąc funkcję kierownika wycieczki, przygotowałam wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do wyjazdu: deklaracje dla rodziców, kartę wycieczki, listę osób wyjeżdżających. Nawiązałam również współpracę z przewoźnikiem. Wielokrotnie w czasie trwania stażu pełniłam funkcję opiekuna wycieczek szkolnych.

Efekty:
- Bardzo dobra znajomość dokumentów szkolnych pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.
- Dzięki zapoznaniu się z tymi dokumentami lepiej rozumiem przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły, zarówno od strony prawnej, jak i jej wewnętrznym funkcjonowaniem.

2. Współpraca z Radą Rodziców.

Jako wychowawca świetlicy w latach 2014/2015 i 2015/2016 oraz wychowawca klasy w latach 2016/2017 i 2017/2018 miałam możliwość poznania uczniów i ich środowiska rodzinnego. Z rodzicami kontaktowałam się podczas zebrań, dni otwartych, spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych. Będąc wychowawcą, organizowałam zebrania klasowe, podczas których przekazywałam informacje o postępach uczniów w nauce i zachowaniu. Współpracę z rodzicami oceniam pozytywnie. Rodzice chętnie włączali się w działania na rzecz szkoły, w tym uroczystości klasowe, świetlicowe oraz większe przedsięwzięcia takie jak: Kiermasz Bożonarodzeniowy, Mikołajki, czy Festyn Szkolny.
Zorganizowałam Gminny Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych, Konkurs „Mam Talent”, konkursy plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej oraz kiermasz bożonarodzeniowy. Do współpracy przy tych konkursach i kiermaszu udało mi się pozyskać oprócz rodziców naszych uczniów, Przedszkole w Ochodzach, panie z Koła Gospodyń Wiejskich, panią Ewę Sumlińską - twórczynię ludową.
Kontaktowałam się z Radą Rodziców w celu pozyskania pieniędzy dla uczniów uczestniczących w wycieczkach szkolnych oraz sfinansowania nagród w konkursie „Mam Talent.”

Efekty:
- Angażuję rodziców w działania wychowawcze szkoły.
- Utrzymuję pozytywne relacji nauczyciel – rodzic.
- Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać sytuację materialną i społeczną uczniów i ich rodzin.

3. Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

Pomagałam przy organizacji Festynu Rodzinnego. Wspólnie z Samorządem Uczniowskim zorganizowałam Dzień Wiosny z konkursem „Mam Talent.” Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczki mikołajkowej do Zatoru. Przygotowywałam dekoracje na przedstawienia i imprezy szkolne. Dbałam o aktualizację i estetykę gazetek ściennych na korytarzach szkoły. Przygotowywałam uczniów do konkursów odbywających się w szkole i na terenie gminy.
Efekty:
- Przyczyniam się do wyzwalania kreatywności uczniów.
- Kultywuję tradycje szkolne.
- Staram się integrować społeczność uczniowską.
- Pokazuję uczniom, jak w konstruktywny sposób można spędzać wolny czas.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
(§ 7, ust. 1, pkt. 2)

1. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych. Doskonalenie warsztatu pracy.

Uczestniczyłam w różnego rodzaju formach doskonalenia mających na celu rozwijanie umiejętności i poszerzanie kompetencji. W ramach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego brałam udział w następujących szkoleniach:
- liczne szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej,
- 8.12.2014 r.-9.12.2014 r. - szkolenie „Małe dziecko w wielkiej sieci”;
- 29.09.2016 r.– konferencja „Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji”;
27.10.2016 r. - warsztaty dla nauczycieli plastyki „Akademia karykatury. Jak ciekawie uczyć rysunku?”;
- 22.03.2017 r. - szkolenie „Zmiany w systemie oświaty”;
- 01.04.2017 r. - kurs „Dziecko z autyzmem i z Zespołem Aspergera w szkole i w przedszkolu”;
- 25.09.2017 r. – 25.10.2017r. - szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Książka – dodaj do ulubionych. Alternatywne formy promocji i kultury czytelniczej w szkole”;
- 16.11.2017 r. - konferencja „Myślę pozytywnie – edukacja dla zdrowia psychicznego”;
- 25.11.2017 r. – 16.12.2017 r. - szkolenie „Programowanie z Photonem to nie czarna magia. Jak wykorzystanie nowych technologii ułatwia naukę programowania wśród dzieci”;
- 28.02.2018 r. - warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Matematyka w krótkich spodenkach II”;
- 19.03.2018 r. – konferencja i warsztaty dla nauczycieli muzyki - „Historia polskiej piosenki”;

Efekty:
- Poprzez udział w wyżej wymienionych formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami.
- Wszystkie ukończone formy pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy i rozwijać się.
- Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.
- Dzięki współpracy z opiekunem stażu ciągle doskonaliłam i wzbogacałam własny warsztat pracy.
- Miałam również okazję do wzbogacania mojego doświadczenia zawodowego.

2. Samodzielne studiowanie literatury.

W celu poszerzenia swojej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki samodzielnie studiowałam wybrane pozycje z literatury przedmiotu oraz czasopisma:
- Efektywność edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane aspekty. oprac. zbiorowe. po red. Parczewskiej Teresy. Wyd. UMCS 2017;
Kompetencje kreatywnego nauczyciela wczesnej edukacji dziecka, Adamek Irena, Bałachowska Józefa, Wyd. Impuls Kraków 2017;
- Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych, oprac. zbiorowe pod red. Leżańskiej Wiesławy, Radzikowskiej Doroty, Wyd. Uniwersytet Łódzki 2016;
- Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych, oprac. zbiorowe, Wyd. Nasza Księgarnia 2015;
- kwartalnik Z Klasą
- miesięcznik Nauczycielka Szkoły Podstawowej
Praca nauczyciela wymaga ustawicznego doskonalenia warsztatu i metod pracy. W związku z tym starałam się na bieżąco zapoznawać z ukazującą się literaturą dotyczącą pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki oraz wychowawcy świetlicowego. Uzyskaną wiedzę wykorzystywałam w praktyce.

Efekty:
- Samodoskonalenie pozwoliło mi stworzyć bazę pomocy dydaktycznych.
- Rozwinęłam kompetencje zawodowe i kreatywność.

3. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Będąc wychowawcą świetlicy oraz uczniów w młodszym wieku szkolnym, miałam częsty kontakt z rodzicami. Starałam się poznać sytuację rodzinną uczniów i pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. Stale rozmawiałam z dziećmi oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. Obserwowałam pracę uczniów podczas zajęć, analizowałam opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, korzystałam z pomocy pedagoga szkolnego. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Jako wychowawca klasy stworzyłam kartę dostosowań wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia o określonych potrzebach edukacyjnych. Wielokrotnie na lekcjach poruszałam tematy dotyczące: indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy, dyskryminacji oraz bezpieczeństwa. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, konsultując problemy moich wychowanków. Zapraszałam pedagoga szkolnego na lekcje i indywidualne konsultacje z rodzicami. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych poszerzałam również biorąc udział w szkoleniach i szkoleniowych radach pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom. Dla zachęcenia uczniów do systematycznego czytania i recytowania prowadzę konkurs Klasowy Klub Pożeraczy Liter oraz Klasowy Konkurs Recytatorski.

Podejmowałam działania mające na celu integrację zespołu klasowego, np. klasowy Dzień Chłopca i Dzień Kobiet. Przygotowywałam Andrzejki, bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny. Każdego roku uczestniczyłam w organizowaniu Festynu Szkolnego. Zorganizowałam wyjazdy na zajęcia plastyczno-muzyczne pod nazwą Wszystko gra – czyli poznajemy instrumenty w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, wyjścia do teatru i kina oraz jednodniowe wycieczki szkolne do Tarnowskich Gór, Kotliny Kłodzkiej i opolskiego zoo. Sprawowałam opiekę podczas wycieczki do Krainy Mikołaja w Zatorze. By odkrywać, rozwijać talenty uczniów przygotowywałam konkursy plastyczne na najładniejszą: bombkę, szopkę bożonarodzeniową, jajko wielkanocne, konkurs Mam Talent przedstawiający umiejętności wokalne, instrumentalne i taneczne dzieci, a także warsztaty plastyczne: zdobienia bombek bożonarodzeniowych, zdobienie jajek: techniką decoupage, wytrawiania, batiku oraz techniką rytowniczą, warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i wiele innych. W roku szkolnym 2016/2017 prowadziłam kółko plastyczne, na którym pokazywałam uczestnikom wiele nowatorskich technik i zabaw plastycznych. Wprowadziłam do moich zajęć elementy kodowania z wykorzystaniem Photona.
Przygotowywałam uczniów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangurek”, Gminnym Konkursie Wiedzy Omnibus, Gminnym Konkursie Zdobienia Jaj Wielkanocnych, Konkursie plastycznym Nadleśnictwa Prószków.
Bardzo ważnym aspektem pracy szkoły jest jej współpraca ze środowiskiem lokalnym. Najbliższą nam placówką oświatową jest Publiczne Przedszkole w Ochodzach. Współpraca z przedszkolem jest bardzo ważna, gdyż istotnie wpływa na harmonijne i płynne przejście dziecka z sali przedszkolnej do szkolnej ławki. Będąc organizatorem różnych imprez szkolnych, zawsze zapraszałam na widownię przedszkolaki, a także przeprowadziłam wraz z panią Karolina Dobis wielkanocne warsztaty plastyczne. Corocznie podczas Dnia Otwartego Szkoły przygotowuję zajęcia plastyczne dla przyszłych pierwszoklasistów. Jako opiekun świetlicy z panią Kamilą Figurą przygotowałam z dziećmi przedstawienie pt. „Nadeszła jesień”, z którym wystąpiliśmy w przedszkolu. Celem współpracy szkoły z placówkami oświatowymi Gminy Komprachcice jest przede wszystkim rozwój edukacyjny i kulturalny uczniów. Corocznie przygotowywałam swoich uczniów do udziału w różnych konkursach. Byłam także współorganizatorką Gminnego Konkursu Zdobienia Jaj Wielkanocnych, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły podstawowe z gminy Komprachcice. Szkoła aktywnie współpracuje z Parafią Rzymsko- Katolicką pw. św. Marcina w Ochodzach w zakresie organizacji uroczystości szkolnych o charakterze religijno-patriotycznym, rekolekcji szkolnych i akcji charytatywnych.
Efekty:
- Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych przyczyniło się do zmniejszenia negatywnych zachowań wśród uczniów.
- Udało mi się stworzyć przyjazną, życzliwą i budującą atmosferę w życiu klasowym.
- Zaangażowanie się w poznanie środowiska uczniów spowodowało zacieśnienie się więzi między mną a wychowankami.
-Współpracując z instytucjami takim jak: Nadleśnictwo Prószków, Przedszkole Publiczne w Ochodzach, Urząd Gminy w Komprachcicach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Ochodzach poszerzam horyzonty uczniów i angażuję ich w życie społeczności lokalnej.
- Moje zaangażowanie sprawiło, że rodzice docenili moją pracę na rzecz dzieci i dlatego też nasza współpraca dobrze się układa.

4. Umiejętność organizacji pracy.
Podejmując starania o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela ( Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i prawa oświatowego. We wrześniu 2014 r. złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i sporządziłam projekt planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego, brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.
Podczas całego stażu starałam się jak najlepiej dokumentować własne działania, mając na uwadze ciągłe doskonalenie umiejętności. W tym celu opracowywałam własne zaplecze pomocy dydaktycznych, zgromadziłam własną bibliotekę przedmiotu. Gromadzę w niej: zaświadczenia, protokoły, ankiety, testy, sprawdziany, gazetki, scenariusze zajęć, karty pracy, podręczniki, ćwiczenia, nagrania piosenek, bajek dla dzieci oraz gry dydaktyczne. W odpowiednio oznaczonych teczkach gromadzę od lat prace uczniów, a także zdjęcia. Zebrane materiały pozwalają na uatrakcyjnienie lekcji i jej lepsze zrozumienie.

Efekty:
- Dokumentowanie własnego działania wprowadziło do mojego warsztatu pracy organizacyjny porządek, który znacząco ułatwił mi pracę.
- Bardzo dobra znajomość dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły.
- Wprowadzanie nowych metod przyczyniło się do podniesienie skuteczności pracy dydaktycznej.

5. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Podczas wykonywania mojej pracy nieustannie korzystałam z Internetu. Posiłkowałam się nim nie tylko w celu wykorzystania zasobów portali edukacyjnych, ale również do doskonalenia własnej pracy.
Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne, m.in. scenariusze, testy, sprawdziany, pomoce naukowe, karty pracy, dyplomy, prezentacje multimedialne, płyty CD z muzyką tematyczną, wzory do prac plastycznych. Przygotowując się do zajęć, korzystałam ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli: www.nowaera.pl; www.macedukacja.pl; www.profesor.pl; www.epodreczniki.pl; www.literka.pl; www.wczesnoszkolni.pl; nauczycielskiezacisze.pl; www.code.org.pl
Opracowywałam dokumentację szkolną, np. programy, ankiety ewaluacyjne, scenariusze zajęć, imprez, sprawozdania, świadectwa, semestralne oceny opisowe, opinie o uczniach, itp. Wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami poprzez przekazywanie im oraz otrzymywanie od nich informacji drogą internetową. Starałam się przygotowywać do lekcji w taki sposób,  aby wykorzystywać technologię komputerową. Wielokrotnie też uatrakcyjniałam zajęcia, prezentując przygotowane przeze mnie, bądź wyszukane w Internecie, prezentacje multimedialne. Przygotowywałam artykuły i zdjęcia na stronę internetową oraz fanpage szkoły.

Efekty:
- Dzięki zasobom Internetu lekcje są interesujące, uczniowie są bardziej zaangażowani w przebieg lekcji.
- Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy bardzo mi pomogło w prowadzeniu zajęć i lekcji.
- Promuję szkołę w środowisku lokalnym.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
(§7 ust. 1 pkt.3)

1.Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zapoznałam się z ustawą o systemie oświaty, Kartą Nauczyciela, rozporządzeniami dotyczącymi ewaluacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozporządzeniami MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przez cały rok szkolny współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie pomocy uczniom z trudnościami. Na bieżąco konsultowałam z pedagogiem lub psychologiem pojawiające się problemy wychowawcze i je rozwiązywałam. Skonstruowałam Przedmiotowy System Oceniania oraz Plan Wychowawcy Klasy.

Efekty:
- Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym,  co pozwoliło mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
- Analiza dokumentów własnych szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.