X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51332
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Ewelina Macias

Stanowisko:
nauczyciel języka angielskiego

Szkoła, w której odbywano staż:
Zespół Szkół Społecznych
Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku

Okres odbywania stażu:
01.09.2020 r. – 31.05.2023 r.

§ 8 UST. 3 PKT. 1

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY
METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA
ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH
I INFORMATYCZNYCH SPRZYJAJACYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ.

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego:

1. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.
2. Wykorzystywanie technologii komputerowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Podejmując refleksję nad udoskonalaniem procesu nauczania języka obcego, odwołałam się do treści autorskiego artykułu pt. „Wybrane zasady nauczania języka obcego dzieci w wieku 8-9 lat”1. Pisząc ten artykuł jako nauczyciel stażysta, dokonałam wstępnej analizy metod nauczania i sprawdzania angielskiego słownictwa oraz naturalnych predyspozycji dzieci do przyswajania języka obcego. W toku poszukiwania odpowiedzi na pytanie o działania zwiększające skuteczność zajęć w klasach I-V szkoły podstawowej, podobnie jak przed laty stwierdziłam, że są to metody nauczania dostosowane do możliwości i zainteresowań dzieci w wieku 8-11 lat. Do dziś praktykuję metody aktywizujące, takie jak metoda TPR („Total Physical Response”), polegająca na uczeniu się nowych zwrotów w języku obcym poprzez ruch i angażowanie wszystkich zmysłów. Nowe możliwości, związane z dostępnością tablicy multimedialnej na każdej lekcji języka angielskiego, pozwoliły mi przyśpieszyć i uatrakcyjnić proces nauczania języka angielskiego. Uświadomiłam sobie, jak ważna w nauce języka angielskiego jest umiejętność wykorzystania narzędzi multimedialnych i infromatycznych.
Podnosiłam więc efektywność prowadzonych zajeć, stosując podczas lekcji innowacyjne metody nauczania. Metody aktywizujące, na przykład: metodę audiowizualną z elementami dramy, metodę projektu, metodę eksperymentu, metodę TPR, metodę stacji zadaniowych, metodę gier dydaktycznych, metodę „burzy mózgów”, metodę lekcji odwróconej i inne, były przeze mnie stale stosowane w celu zaangażowania uczniów w lekcje języka angielskiego. W czasie lekcji języka angielskiego w połączeniu z tymi metodami, stosowałam techniki audiowizualne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Wykorzystywałam także wykonane przez uczniów pomoce dydaktyczne oraz własne, zgromadzone materiały autentyczne w języku angielskim (czasopisma, ulotki, sztuki teatralne, gry planszowe, filmy Tima Burton'a, piosenki karaoke z wybranych kreskówek Walta Disney'a, podręczniki historii sztuki powszechnej, na przykład „Sztuka Świata”2 i inne.
Od 25. listopada do 16. grudnia 2021r. poszerzałam również swoją wiedzę na temat metod aktywizujących ucznia, uczestnicząc w szesnastogodzinnym kursie metodycznym pt. “Stymulowanie twórczego myślenia, wyobraźni, ciekawości poznawczej oraz komunikacji”, przeprowadzonym w ramach projektu “Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej”.
Jednymi z najskuteczniejszych pod wzgledem utrzymania koncentracji uwagi w czasie powtórzenia słownictwa przed sprawdzianem oraz najciekawszymi z punktu widzenia uczniów klas I-V szkoły podstawowej, okazały się dwie, zaprezentowane w czasie szkolenia metody:
metoda tribondów – czyli zgadywanie słowa klucza na podstawie trzech skojarzeń (na przykład: morskie – rosół – Cyklop ----> oko – wprowadzenie słownictwa na temat części ciała; zastawa – gwarancja – tenis ----> serwis – wprowadzenie tematu o sportach);
“Story Cubes” – czyi historyjki z kostek obrazkowych jako powtórka słownictwa w klasach młodszych lub jako ćwiczenie umiejętności mówienia i pisania w klasach starszych.
W klasach VI-VIII szkoły podstawowej oraz w klasach licealnych, najwięcej emocji i zaangażowania uczniów wywołało zastosowanie
piramidy skojarzeń – jako powtórki słownictwa lub szukania inspiracji, na przykład do opisu zdarzenia z życia;
budowanie najwyższego obiektu z trzech składników: długiego makaronu, taśmy klejącej, nici, nożyczek, jako tzw. “przerywnik”, na przykład w czasie powtórzenia słownictwa na temat architektury z młodzieżą w wieku licealnym. Metoda ta sprawdziła się również w klasach młodszych szkoły podstawowej, znajdując zastosowanie do wprowadzenia słownictwa na temat cech przedmiotów.

Uczestnictwo w szkoleniu oraz wiedza zdobyta podczas kursu, uświadomiła mi czynniki ograniczające kreatywność oraz twórcze myślenie ucznia. Przypominając sobie informacje na temat mechanizmów fizjologicznych oraz biochemicznych uczenia się oraz pobudzania ciekawości poznawczej, wprowadziłam na lekcjach metody nauczania pobudzające twórcze rozwiązywanie problemów i usprawniające komunikację na płaszczyznie nauczyciel – uczeń. Uświadomiłam sobie również znaczenie kreatywności w kształceniu kompetencji kluczowych i jej miejsce w podstawie programowej.
Wraz z upływem stażu pracy, dążąc do podnoszenia jakości edukacji w szkole, starałam się zapamiętywać i łączyć metody nauczania, które okazały sie atrakcyjne i skuteczne w latach wcześniejszych. Szczególnie interesujące z punktu widzenia uczniów klas IV-V okazały się techniki powtarzania lub rozwijania słownictwa, które poznałam podczas 40-godzinnego szkolenia pt. „Nauczanie metodą eksperymentu”, przeprowadzonego przez panią Ewę Brajczewską, prezesa zarządu Fundacji Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS, dnia 24.03.2018r. Poznając ideę efektywnego uczenia Edgara Dale'a, zwaną trójkątem efektywności zapamiętywania, według której uczenie oparte na interakcji jest najefektywniejsze, a jego treści najdłużej zostają w pamięci, utwierdziłam się w przekonaniu o właściwym doborze metod nauczania na lekcjach w klasach I – V szkoły podstawowej i wyższych. Również szkolenie pt.„Powtórzenie wiadomości z aplikacją Kahoot!”, które odbyło się 5. października 2020r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ukazało mi wachlarz możliwości związanych z usystematyzowaniem i utrwalaniem znanych umiejętności i słownictwa w sposób sprawny, szybki i atrakcyjny. Praca z aplikacją Kahoot angażowała uczniów w wykonywanie zadań na lekcji w podobnym stopniu, co w trakcie gier lub quizów. Ponieważ uczniowie w czasie testów powtórzeniowych mieli ograniczony czas odpowiadania na pytania, w większym stopniu mobilizowali się do udzielania odpowiedzi w atmosferze zdrowej rywalizacji.
Obok wiedzy, istotną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają umiejętności, warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych. W świetle założenia, że jednym z kluczowych zadań szkoły jest przygotowanie uczniów do szczęśliwego życia w społeczeństwie, inspirację w doborze metod i technik nauczania czerpałam ze szkolenia „Trenera Drużyn Odysei Umysłu”, przeprowadzonego w dniach 20-22 października 2017r. w Warszawie przez panie Małgorzatę Dobrowolską i Justynę Zielińską. Od września 2022 roku urozmaicałam dobór metod nauczania podczas lekcji oraz kół językowych w kierunku rozwijania umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia w pracy zespołowej. Przygotowując się do zajęć, moi podopieczni mieli również okazję do łączenia i praktycznego stosowania wiedzy z różnych dziedzin, samodzielnie projektując i prezentując autorskie rozwiązania problemów.
W celu zwiększenia umiejętności wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, uczestniczyłam również w szesnastogodzinnych warsztatach pt. “W co grają uczniowie, w co grają nauczyciele?” w ramach projektu pt. “Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej”, przeprowadzonego w dniach 21.02 – 14.03. 2022 r. przez Fundację rozwoju kompetencji PRO-SKILLS. Efektem szkolenia był wzrost sprawczości i satysfakcji w pracy wychowawczej, dzięki lepszemu rozumieniu własnych stanów emocjonalnych oraz stanów Ego uczniów. Kurs stał się źródłem mojej motywacji do częstszego podejmowania interwencji w oparciu o analizę własnego stanu Ego oraz stanu Ego ucznia. Zdobyta wiedza przyczyniła się również do wzrostu otwartości w relacjach w zespole nauczycielskim, ułatwiając współpracę w wymianie doświadczeń metodycznych. Z kolei wzrost otwartości w stosunku do nauczycieli innych przedmiotów usprawnił stosowanie na lekcjach zasady korelacji międzyprzedmiotowej, zwłaszcza muzycznej i plastycznej - związanej z wiedzą o sztuce powszechnej.
Owocem zrozumiałej i otwartej komunikacji z innymi nauczycielami i uczniami było zorganizowanie 13. maja 2022r. Pierwszego Szkolnego Festiwalu Piosenki Zagranicznej. Współpracując z nauczycielami języków obcych, zaangażowałam uczniów klas I-V w naukę języków obcych poprzez rozwijanie i prezentację umiejętności wokalnych. Niewątpliwie, emocjonalne zaangażowanie uczniów w naukę języków, stało się doskonałym żródłem motywacji do pogłebiania wiedzy i umiejętności w tej dziedzinie. Już w 1969 roku Edgar Dale, przedstawiając swoje działania w postaci słynnego trójkąta, stwierdził, że najwięcej uczymy się, gdy podejmujemy aktywne działanie. Dlatego ważne jest, aby uczniowie uczyli się tego, co ich interesuje, angażując wszystkie zmysły i mając poczucie sprawczości w procesie uczenia się.
Kolejnym przykładem aktywizowania uczniów do samodzielnej pracy było zaangażaowanie klas IV-V szkoły podstawowej do udziału w projekcie “Rozwiń skrzydła na Fabrycznej”.
W pażdzierniku 2020 r. napisałam autorski program tego kursu. W ramach zdobywania wiedzy na temat nowych metod nauczania, uczestniczyłam w trzech warsztatach stacjonarnych, które przygotowały mnie do aktywizowania uczniów do współdziałania w zespole, prowadzenia samodzielnych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów. Trudno było nie zgodzić się ze słowami ówczesnej Pani dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”, pani Ewy Marii Drozdowskiej, która stwierdziła: “Im więcej różnorodnych, oczywiście popartych odpowiednimi metodami, propozycji zdobywania aktualnej wiedzy dotrze do uczniów i nauczycieli, tym nauka może być efektywniejsza”. Warto więc poszukiwać nowych form pracy, wykorzystywanych we współczesnej edukacji, dostosowując je do zmieniających się oczekiwań i możliwości odbiorcy.
Współczesna szkoła stwarza także wiele możliwości wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela. Od początku mojego zatrudnienia w Zespole Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku, miałam nie tylko możliwość, ale również obowiązek korzystania ze szkolnego laptopa na każdej lekcji języka angielskiego. Do dyspozycji nauczycieli był także rzutnik oraz pracownie językowe, przystosowane do korzystania z materiałów audiowizualnych. W pracy pedagogicznej i wychowawczej nieustannie korzystałam z technologii komputerowej. Przygotowywałam na komputerze materiały dydaktyczne, między innymi scenariusze lekcji, testy powtórzeniowe, sprawdziany, karty pracy, autorskie prezentacje multimedialne. Opracowywałam oraz modyfikowałam również dokumentację szkolną, na przykład Przedmiotowy System Oceniania, Przedmiotowe Plany Nauczania, semestralne oceny opisowe w klasach I-III szkoły podstawowej, jak również indywidualne programy nauczania na podstawie dokumentacji IPET. Przez caly okres stażu przygotowywałam własne pomoce dydaktyczne i opracowywałam dokumentację szkolną. Dzięki wyposażeniu każdej sali szkoły w tablicę interaktywną, co najmniej raz w miesiącu korzystałam z aplikacji „Kahoot” w celu przygotowania multimedialnych lekcji, systematyzujacych wiedzę przed sprawdzianami. Podczas zajęć multimedialnych koordynowałam uczniów w korzystaniu z tabletów lub smartfonów. Zachęcałam wychowanków do tworzenia animacji, filmów lub krzyżówek do prezentacji ich autorskich projektów językowych. Wykorzystanie mozliwości technologii komputerowej niewątpliwie zwiekszyło tempo mojej pracy, jak również wpłynęło na wzrost zaangażowania uczniów w naukę języka angielskiego. Dzięki powtórkom materiału w połączeniu z grami interaktywnymi, uczniowie, angażując się emocjonalnie, szybciej i chętniej zapamiętywali nowe zwroty i słownictwo. Samodzielnie też byli w stanie zauważyć, jaką partię materiału powinni jeszcze nadrobić przed klasówką. Niewątpliwie, umiejętne i umiarkowane wykorzystanie technologii komputerowej w pracy z uczniami wpłynęło na wysokie wyniki sprawdzianów oraz zwiększenie płynności komunikacji w języku obcym.
W pogłębianiu własnej wiedzy na drodze awansu zawodowego, korzystałam z materiałów zamieszczonych przez doświadczonych nauczycieli na internetowych stronach edukacyjnych. Publikowałam również owoce swojej pracy edukacyjnej. W 2023 r. opublikowałam autorski program zajęć projektu pt. “Rozwiń skrzydła”, przeznaczonego dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej, oraz trzy autorskie programy kół językowych przeznaczonych dla klas I-III szkoły podstawowej. Podzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem, publikując przykładowe konspekty zajęć i inne materiały do nauki języka angielskiego (przykładowe zagadnienia gramatyczno-leksykalne) w klasach I-V szkoły podstawowej na podlaskiej platformie edukacyjnej “Profesor.pl”. Mam nadzieję, że moje publikacje staną sie inspiracją dla młodych nauczycieli do tworzenia ich własnych konspektów lekcji. Dzieląc się swoim doświadczeniem wspólnie możemy zwiekszać poziom i atrakcyjność nauczania języka obcego w polskiej szkole.
Diagnozowałam również możliwości uczniów oraz badałam przyrost tych umiejętności z wykorzystaniem zasobów Internetu, przeznaczonych do nauki języka angielskiego. Przez cały okres stażu, dwa razy w roku, pod koniec września oraz na początku czerwca, przeprowadzałam testy diagnostyczne z języka angielskiego. Wyniki testów oraz wnioski do dalszej pracy z uczniami były regularnie omawiane podczas rad pedagogicznych. Analiza testów diagnostycznych pozwoliła mi również trafnie ocenić, do jakich partii materiału wrócić w przyszłym roku szkolnym, aby wiedza językowa była przekazywana w sposób dokładny, usystematyzowany i rzetelny.
W rezultacie, moi uczniowie z roku na rok nie tylko uzyskiwali coraz wyższe wyniki ze sprawdzianów, ale również przełamali barierę swobodnej komunikacji w języku angieslkim. Efekty mojej pracy z uczniami przyniosły też sukcesy konkursowe z języka angielskiego.
Prowadziłam również dziennik internetowy, który wykorzystywałam do bieżących kontaktów z rodzicami uczniów. Za pośrednictwem e-dziennika przekazywałam bieżące informacje o sukcesach uczniów na temat przygotowania do konkursów językowych oraz ich zachowania. Dziennik służył również do zamieszczania adresów edukacyjnych stron internetowych, prac domowych lub materiałów interaktywnych, w celu uzupełnienia lub poszerzenia umiejetności językowych, w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów. Dzięki sprawnej komunikacji, rodzice mogli brać czynny udział w monitorowaniu nauki swoich dzieci o dowolnej godzinie, dostosowanej do ich własnego planu dnia. Dzięki temu nauka stała się bardziej elastyczna i atrakcyjna, zarówno z punktu widzenia dzieci, jak i możliwości rodziców.
W lutym, w latach 2021-2023, z okazji Dni Otwartych Szkoły, koordynowałam również prezentacje multimedialne wyróżnionych projektów językowych, zrealizowanych przez uczniów.
W roku szkolnym 2021/22, uczniowie klas czwartych zaprezentowali przygotowane w programie PowerPoint prezetacje na temat “My favourite nocturnal animal.” (“Moje ulubione zwierzę nocne.”). Uczniowie klas piątej i szóstej zapoznali gości z ciekawymi faktami z życia ich idoli – Eda Sheeran'a, Michaela Jacksona, Freddiego Mercury'ego oraz Adele. Prezentacje zostały również wykorzystane w celu podsumowania działu o zwierzętach w klasie trzeciej szkoły podstawowej.
W czerwcu 2022 roku, uczniowie klasy czwartej wcielili się w role nauczycieli, przeprowadzając cykl lekcji na temat cech i umiejętności zwierząt.
Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności zdecydowanie ułatwiła osiąganie sukcesów szkolnych, na przykład podczas prezentacji konkursowych. Z pewnością okaże się też przydatna w przyszłej pracy zawodowej uczniów. Dlatego zachęcałam i wdrażałam moich wychowanków do wykorzystywania techniki komputerowej na lekcjach języka angielskiego. Najczęściej uczniowie doskonale radzili sobie z tworzeniem prezentacji multimedialnych pod względem technicznym. Jednak potrzebowali wsparcia w tworzeniu zrozumiałego i zwięzłego komunikatu. Możliwość korzystania z Internetu i wykorzystania znanych im umiejętności była więc doskonałym źródłem motywacji do nauki tworzenia klarownego przekazu.
Cyklicznie wykorzystywałam technologię komputerową w celu promocji szkoły lub uatrakcyjnienia zajęć szkolnych. Zgrywanie i porządkowanie podkładów muzycznych z płyt CD lub linii melodycznych dostępnych w Internecie były stałymi elementami przygotowywanych przeze mnie części artystycznych uroczystości szkolnych. Z okazji wizyty gości z Francji i Niemiec - w maju w latach 2022 – 23, w czasie Dni Otwartych Szkoły oraz podczas czerwcowych lekcji w klasach czwartej i piątej szkoły podstawowej, odbyły się prezentacje zdjęć i nagrań lekcji na temat wiedzy o kulturze krajów europejskich, prowadzonych przez studentów z Jordanii i Gruzji.
W czerwcu 2023 roku, uczniowie szkoły podstawowej obejrzeli również prezentację multimedialną oraz uczestniczyli w rozmowie z Brytyjczykami – panami Jonathanem oraz Augustem, zaprzyjaźnionymi “native speakerami”, uczącymi na co dzień języka angielskiego w szkołach językowych w Białymstoku. Do prezentacji multimedialnych stolic świata oraz zdjęć i filmów archiwalnych, między innymi z podróży do Gruzji, zaprosiłam również dawnych uczniów-pasjonatów i przyjaciół szkoły. Współpracując z nauczycielami języków obcych, pasjonaci wraz uczniami klas I-V szkoły podstawowej zaprezentowali w czasie corocznych zajęć z cyklu “English Tea Party” (“Święto Herbaty”) wybrane slajdy z podróży, związanych z „Galerią na płocie”, z użyciem tablicy interaktywnej. Wszystkie te działania, mające na celu kontakt uczniów z “żywym językiem”, zwiekszyły motywację moich uczniów do poznawania innych kultur, otwierania się na kontakt z osobami z innych krajów, poszerzania horyzontów, planowania licznych podróży. Uczniowie zrozumieli, że mostem do osiągniecia tych celów poznawczych jest umiejętność prowadzenia swobodnej komuniacji w języku angielskim.
Doskonaliłam również własne umiejętności posługiwania się komputerem, uczestnicząc w wybranych warsztatach z zakresu obsługi programów komputerowych. Jednym z kroków do realizacji tego celu było uczestnictwo w 16-godzinnym szkoleniu, pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych (TIK)”, przeprowadzonym przez Fundację Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS w dniach od 26. października do 16. listopada 2021 roku. W czasie kursu nauczyłam się obsługi edukacyjnej tablicy multimedialneji. Usprawniłam również prowadzenie lekcji zdalnych
z wykorzystaniem aplikacji MS Teams oraz tworzenie materiałów z wykorzystaniem narzędzi pakietu MS Office i zarządzanie nimi w MS Teams. W przypadku zaistniałych trudności w czasie obsługi tablicy interaktywnej na lekcjach, wracałam również do lektury materiałów szkoleniowych, które zgromadziłam podczas 16-godzinnego szkolenia pt. „Obsługa tablicy interaktywnej”, przeprowadzonego w dniu 15. grudnia 2017 r.
Wszystkie działania, związane z rozwijaniem kompetencji TIK usprawniły moją pracę w szkole. Dzięki szybszemu tempu przygotowywania materiałów edukacyjnych, zyskałam też dodatkowy czas na refleksję nad skutkami mojej pracy. Podczas każdej lekcji więcej czasu mogłam także przeznaczyć na rozwijanie kompetencji komunikacyjnych moich uczniów, co pomogło im przełamać barierę w prowadzeniu naturalnego, swobodnego dialogu. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice z ogromnym entuzjazmem relacjonowali wrażenia z odbytych w czasie wakacji podróży zagranicznych. Zgodnie zauważyli, że dzieci poradziły sobie w wielu sytuacjach komunikacyjnych za granicą, na przykład robiąc zakupy lub pytając o drogę w języku angielskim.

Forma udokumentowania zrealizowanych zadań:

wydruki materiałów dydaktycznych w dokumentacji szkolnej: Przedmiotowego Systemu Oceniania, planów nauczania języka angielskiego;
posiadanie wydruków przykładowych sprawdzianów, testów diagnostycznych, konspektów zajęć lub innych przykładowych materiałów do zajęć;
uzupełnione tematy lekcji w dzienniku elektronicznym, na przykład informacje do rodziców, dokumentacja frekwencji, uwagi i inne;
przykładowa, autorska prezentacja do lekcji przeprowadzonej w klasie 5-tej szkoły podstawowej pt. „Countable and uncountable nouns.” napisana w programie Work Space;
przypomnienie treści autorskiego artykułu pt. „Wybrane zasady nauczania języka obcego dzieci w wieku lat 8-9”, zamieszczonego w IX-tym tomie czasopisma pt. „Edukacja dla Przyszłości” pod red.
J. Zaniewskiego w r. 2012 w celu konfrontacji dawnych pomysłów z metodami nauczania języka obcego wypracowanymi w ciągu trzech ostatnich lat pracy w szkole;
zdjęcia lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem materiałów autentycznych, z zastosowaniem zasad korelacji międzyprzedmiotowej;
zdjęcia lub nagrania wydarzeń szkolnych: Dni Otwartych Szkoły, Festiwalu Piosenki Zagranicznej i innych, zamieszczone na szkolnym Facebooku lub w kronice szkoły;
kolekcja filmów anglojęzycznych w bibliotece szkolnej oraz prywatna;
wybrane adresy internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki, na przykład: www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.profesor.pl
wykorzystanie zasobów internetowych do nauki języka angielskiego, na przykład:
https://en.islcollective.com/
https://store.busyteacher.org/,
https://elt.oup.com/student/youngtreetops/?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl
www.dreamenglish.com
https://www.youtube.com/watch?v=BZ-qLUIj_A0
publikacja autorskiego konspektu zajęć
zaświadczenia o uczestnictwie w wymienionych warsztatach z zakresu obsługi programów komputerowych.

§ 8 UST. 3 PKT. 2

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego:

1. Dzielenie się doświadczeniem i udostępnianie własnego warsztatu pracy innym nauczycielom.

W celu udoskonalenia mojego warsztatu pracy, przez cały okres stażu przeprowadziłam lekcje otwarte w obecności dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli języków obcych. Zgodnie z założeniami planu rozwoju zawodowego, każda lekcja została omówiona. Zestawienie przeprowadzonych przeze mnie w roku 2021 lekcji otwartych wraz z wnioskami do dalszej pracy opisałam poniżej.
W dniu 17. września 2021r. przeprowadziłam lekcję otwartą w klasie IIIa szkoły podstawowej na temat: “Where are you from, Peter Pan?” Skąd pochodzisz, Piotrusiu Panie?
Jednym z celów przeprowadzonej lekcji było połączenie wiedzy na temat położenia poznanych krajów świata z umiejętnością odpowiedzenia na pytanie o pochodzenie. W celu zachęcenia uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji, dzieci losowały bohatera znanej bajki, w którego mogły się wcielić. Dzięki tej możliwości, ćwiczenie zadawania i odpowiadania na pytania o imię, wiek oraz pochodzenie sprawiło dzieciom wiele radości. Biorąc pod uwagę plastyczno-aktorskie zainteresowania oraz niezwykłą żywiołowość ówczesnej klasy trzeciej, dzieci miały możliwość przebrania się za znaną postać ze świata fantazji w rytmie piosenek ze ścieżki dźwiękowej do filmu “La la land” w czasie siedmiu minut. Do wykonania przebrań i scenografii uczniowie mogli użyć ograniczonej ilości materiałów, takich jak: wstążki, bibuła, skrawki ubrań, klej, nożyce i taśmy. Limit czasowy oraz minimalna ilość materiałów do stworzenia przebrania postaci przez grupę stały się impulsami do kreatywnej współpracy pod presją czasu.
Zgodnie z Panią dyrektor oraz zaproszonymi nauczycielami języka angielskiego stwierdziłyśmy, że warto kontynuować dobór metod aktywizujących w pracy z uczniami klas I-III szkoły podstawowej. Widoczna też była współpraca na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń oraz w grupach uczniów. Jednak na przyszłość warto wziąć pod uwagę szczególną wrażliwość uczniów i ich preferencje pod względem doboru bohatera (bohaterowie o męskich cechach – z pewnością zdobędą większą popularność wśród chopców, zaś wróżki lub księżniczki – wśród dziewczynek). Z tego względu warto zrezygnować z losowego doboru postaci, dając możliwość wyboru uczniom.
W dniu 21. września 2021r. przeprowadziłam kolejną lekcję otwartą w klasie trzeciej szkoły podstawowej na temat: “Fictional characters – wprowadzenie słownictwa na temat bohaterów ze świata fantazji”.
Lekcja przebiegła zgodnie z planem. Dobór zróżnicowanych metod pracy takich jak: burza mózgów, prezentacja, edukacja językowo- plastyczno-muzyczna, okazał się “strzałem w dziesiątkę” w żywiołowej grupie dziewięciolatków.
Ucząc w klasach młodszych szkoły podstawowej warto pamiętać o ciągłym motywowaniu uczniów do aktywnej nauki, stosując także nagrody, np. w postaci nalepek oraz częstych pochwał indywidualnych uczniów, wypowiadanych na forum klasy. W celu uniknięcia rutyny i przewidywalności działań nauczyciela, warto też zmieniać metody oraz formy pracy w czasie lekcji, losowo wybierając uczniów do odpowiedzi, na przykład rzucając kostkami do gry lub losując wcześniej przygotowane numery na drewnianych patyczkach. Doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku 7-9 lat nauczyło mnie, że techniki te pozwolą uniknąć wrażenia faworyzowania przez nauczyciela uczniów o osobowości ekstrawertycznej, pobudzając całą klasę do aktywnego uczestnictwa w nauce języka angielskiego.
W dniu 27. września 2021 r., łącząc klasy IIa i IIIa szkoły podstawowej, przeprowadziłam lekcję otwartą na temat: “What kind of spooky thing are you?” - Jakim strachem jesteś? w ramach zajęć koła zainteresowań językiem angielskim.
Lekcja pod względem realizacji celów oraz doboru metod pracy przebiegła sukcesywnie. Największą radość sprawiły uczniom zabawy w zgadywanie metodą “mime games” (pantomimy), samodzielne wykonywanie atrybutów postaci na kolorowym papierze, różnorodność materiałów audiowizualnych, wykorzystywanych do nauki słownictwa. Niemałym zaskoczeniem i sposobem przełamania rutyny był dobór piosenek pt. “Thriller” M. Jacksona, oraz “Spooky, spooky” A.J. Jenkins w celu utrwalenia poznanych zwrotów i słownictwa.
W latach 2022/23, przeprowadziłam kolejną serię lekcji otwartych w obecności dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli języków obcych. Tematyka przeprowadzonych lekcji była następująca:
1) “Amazing stories” - opowiadania w czasie przeszłym. - lekcja otwarta przeprowadzona
w klasie VI szkoły podstawowej dnia 19.09.2022 r.
2) „Death is the wish of some, the relief of many and the end of all”, czyli refleksja na temat śmierci. - lekcja otwarta przeprowadzona 11.01.2022 r. w kl. I liceum.
3) “Amazing stories” - opowiadania w czasie przeszłym. - lekcja otwarta przeprowadzona w klasie VI szkoły podstawowej dnia 19.09.2022 r.
4) Od wiosny do jesieni – utrwalenie słownictwa związanego z pogodą i porami roku. – lekcja otwarta przeprowadzona w klasie I szkoły podstawowej, 04.02.2022 r.
5) From „Wake me up” to „White Light” - the portrait of George Michael. (Od “Wake me up” do “White Light” – portret George’a Michaela.) – lekcja otwarta przeprowadzona w klasie II liceum, która stała się pretekstem do dyskusji na temat dojrzewania artysty i cieni sławy tuż po śmierci George'a Michael'a, przeprowadzona 13.01.2022 r.
6) „Daily routine” - powtórzenie słownictwa na temat codziennych zajęć i czasu ich wykonywania. – lekcja otwarta przeprowadzona z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w klasie III szkoły podstawowej dnia 18.03. 2022 r.
7) „Can I have a ball, please?” - dialog w sklepie. - lekcja przeprowadzona w klasie II szkoły podstawowej dnia 05.04.2022 r.
8) „It's spring” – wprowadzenie słownictwa o wiośnie. - lekcja przeprowadzona w kl. I szkoły podstawowej dnia 25.04. 2023 r.
9) „Countable and uncountable nouns” - jak rozpoznać rzeczowniki policzalne i niepoliczalne? – lekcja przeprowadzona 21. 04. 2023 r. z wykorzystaniem tablicy interaktywnej w klasie V szkoły podstawowej.
10) „The umbrella is on the rug.” - określanie położenia przedmiotów. - lekcja otwarta została przeprowadzona dnia 12.05.23 r. z wykorzystaniem materiałów do samodzielnego wykonania prezentacji na temat położenia przedmiotów.

W czasie rozmów pohospitacyjnych z nauczycielami języków obcych oraz panią dyrektor zgodnie stwierdziłyśmy, że prowadząc zajęcia w szkole podstawowej, zwłaszcza z udziałem dzieci z klas I-III, należy pamiętać, aby nie ograniczały się one jedynie do pracy przy stoliku czy zabawy na dywanie. Konspekt planowanych lekcji powinien zawierać także elementy związane z ruchem, który jest nieodłącznym elementem rozwoju dziecka. Dlatego starałam się, aby w czasie prowadzonych przeze mnie lekcji języka angielskiego potrzeba ta była zaspokojona podczas różnych gier i zabaw językowych. Zajęcia ruchowe praktykowane podczas lekcji stały się skuteczną techniką wprowadzania nowego słownictwa lub funkcji językowych. Jednym z takich sposobów była technika TPR (ang. “Total Physical Response”), czyli technika reagowania całym ciałem, stworzona przez profesora Jamesa Ashera. Polega ona na uczeniu nowych słów i zwrotów poprzez ruch i zachęcanie dziecka do wykonywania ciałem czynności zgodnych z usłyszanym poleceniem.
Ponieważ metoda TPR zapewnia przyswajanie wiedzy w atmosferze interakcji i zabawy , ważnego elementu nauczania, będę pamiętać o jej jak najczęstszym stosowaniu w młodszych klasach szkoły podstawowej. Połączenie nauki z naturalnymi predyspozycjami i potrzebami dzieci, zwłaszcza z potrzebą ruchu, stale przynosiło sukcesy edukacyjne. Dzieci, pozbawione ciągłej świadomości, że się uczą, chętnie i skutecznie przyswajały nowe zwroty i słownictwo. Uczyły się grając w gry, śpiewając i inscenizując piosenki. Łapiąc bakcyla nauki języka angielskiego w szkole, pamiętały też o regularnym odrabianiu prac domowych. W efekcie, uczniowie uzyskiwali wysokie wyniki ze sprawdzianów, jak również wyróżnienia lub tytuły laureatów konkursów przedmiotowych.
Prowadząc lekcje z uczniami liceum starałam się łączyć elementy różnych metod nauczania języka angielskiego. Zgodnie z założeniami programu nauczania, stosowanymi przeze mnie metodami przodującymi były metoda komunikacyjna oraz kognitywna. W celu zainteresowania uczniów tematem lekcji („Death is the wish of some, the relief of many and the end of all” - refleksja na temat śmierci.), na początku zastosowałam metodę „task-based teaching”. Zadaniem uczniów było zapisanie jak największej liczby skojarzeń związanych ze śmiercią. Ostatnim etapem tego zadania była prezentacja przed klasą. Wszyscy uczniowie chętnie pracowali w swoich grupach i ciekawie zaprezentowali efekty „burzy mózgów”. Znając różne możliwości uczniów, zarówno pod względem językowym, jak i z punktu widzenia ich zainteresowań, celowo zrezygnowałam z wyboru indywidualnej formy pracy. Uczniowie I klasy liceum podczas pracy grupowej mogli łączyć swoje pomysły z wiedzą językową, czego efektem były interesujące prezentacje. Praca
w grupach pozwoliła dodatkowo wyeliminować element stresu, jaki często towarzyszy pracy indywidualnej. Stała się również okazją do treningu umiejętności społecznych.
Według Georgiego Łozanow'a, doktora neurologii i twórcy metody efektywnego uczenia się (tzw. “sugestopedii”), pozytywna sugestia stymuluje naukę. Zgodnie z założeniami sugestopedii, starałam się stworzyć odpowiednią atmosferę do dyskusji na temat śmierci. W tym celu udekorowałam salę lekcyjną plakatami, przedstawiającymi przykładowe dzieła sztuki związane
z tematyką końca, takie jak: „Krzyk” E. Munch'a lub ukazujące motyw „dance macabre”. Obrazy te stały się również punktem wyjścia do dyskusji na temat istnienia śmierci fizycznej i duchowej oraz okazją do głębszego zastanowienia się nad sensem przemijania.
Zgodnie z założeniem Edgara Dale'a, najskuteczniej uczymy się z doświadczenia i samodzielnej pracy. Elementem realizacji tego celu było naprowadzenie uczniów na znaczenia idiomów związanych ze śmiercią i przemijaniem. Metodą wykonania tego zadania była komunikacja z elementami metod: “task-based teaching” (metoda zakładająca, że przyswajanie języka zachodzi wówczas, gdy w kasie dochodzi do interakcji między uczniami) oraz sugestopedii, co pozwoliło na uniknięcie stagnacji i braku motywacji w czasie szukania znaczenia wybranych wyrażeń języka potocznego. Zgodnie z powyższym założeniem, samodzielne osiągnięcie celu, jedynie monitorowane przez nauczyciela, wpłynęło na długotrwałe zapamiętanie znaczenia nowo poznanych idiomów.
W celu ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy, zgodnie z harmonogramem, obserwowałam lekcje przeprowadzone przez dyplomowane nauczycielki języka angielskiego.
Szczególnie zapamiętałam lekcję przeprowadzoną przez nauczycielkę dyplomowaną w kwietniu 2022 r. na temat: „Types of relatives. Relacje w rodzinie nieidealnej”. Nauczycielka rozpoczęła lekcję od wyświetlenia teledysku do piosenki Pink pt. „Family portrait”(„Portret rodzinny”). Początek lekcji od razu zainteresował uczniów, którzy z chęcia wykonali pierwsze zadanie: wypisanie jak najwięcej cech rodziny przedstawionej w piosence. Pod koniec lekcji uczniowie zostali zapytani o typowe problemy dotyczące relacji rodzinnych. Wszystkie pytania dotykały tematyki psychologii życia rodzinnego oraz cech osobowości, co niewątpliwe spowodowało zażartą dyskusję i zmotywowało uczniów do głebokiej refleksji. Jednocześnie, treść pytań została tak skonstruowana, aby nie naruszać prawa do prywatności uczniów. Lekcja angielskiego stała się okazją do refleksji na temat miłości w nieidealnej rodzinie i na temat budowania reacji międzyludzkich w ogólnym pojeciu.
Inną, ciekawą lekcją, która niewątpliwie zapadła mi w pamięci ze względu na swą żywiołowość i skuteczne włączenie uczniów do aktywnego udziału w zajeciach, była przeprowadzona w maju 2022 r. lekcja otwarta pt. „St. Patrick's Day” - elementy kultury irlandzkiej”. Podczas zajeć nauczycielka pokazała krok po kroku taniec irlandzki w sposób tak prosty i przystępny, że nawet nieśmiali uczniowie włączyli się do nauki. W ten sposób, w praktyce i z pełnym zaangażowaniem, cała klasa poznała elementy kultury irlandzkiej.
Wszystkie, wybrane pieczołowicie, medotą prób i błędów, metody i techniki, które zastosowałam w pracy z młodzieżą licealną, zmotywowały moich uczniów do sumiennej nauki języka angielskiego.
W okresie odbywania stażu, uczyłam dość niejednolitą pod wzgledem poziomu wiedzy językowej oraz zaangażowania w naukę, trzynastoosobową grupę licealistów. Na początku tylko pięć osób w klasie aktywnie uczestniczyło w lekcji. Zaczęłam dzielić uczniów na grupy, aby każdy mógł wykorzystać swoje indywidualne umiejętności w tworzeniu wspólnego projektu.
W pięcioosobowej grupie jedna osoba potrafiła wykonać prezentację dopracowaną pod wzgledem graficznym, inny uczeń posiadał szeroki zasób słownictwa, kolejny potrafił przewodzić grupą i kontrolować czas. Ten ostatni typ ucznia ciągnął pozostałą, nieśmiałą dwójkę, których potencjał budził się wraz z poczuciem wspólpracy i integracji. Umiejętność doboru metod i technik nauczania zdecydowanie zwiększyła motywację uczniów do nauki języka angielskiego, czego dowodem są bardzo dobre wyniki w nauce na koniec roku szkolnego większości uczniów. Osoby nieśmiałe zaczęły dobrowolnie zgłaszać się do odpowiedzi, w poczuciu integracji z klasą. Nie czuły się już oceniane, ale wspierane umiejetnościami rówiesników.
Istotnym czynnikiem, jaki wpłynął na sukces edukacyjny w grupie młodzieży licealnej, okazał się również nieszablonowy sposób omawiania tematów, które uwzględnia podstawa programowa. Na przykład, mówiąc o rodzinie, możemy odwołać się do obrazów filmowych, teledysków, w których relacje rodzinne są dalekie od tych, przedstawionych w reklamie. Omawiąjąc przykłady z literatury lub sztuki, młodzież ma szansę wyrazić swoje zdanie na temat danej sytuacji, nie uzewnętrzniając się na swój temat. Myślę, że ten czynnik subtelności i zachowania prawa uczniów do własnej prywatności zmotywował młodzież do inicjowania dalszych dyskusji światopoglądowych w języku angielskim.
Po każdej z przeprowadzonych lekcji otwartych, drogą mailową udostepniałam innym nauczycielom własne, wypracowane materiały do pracy na lekcjach. Najciekawsze konspekty zajęć opublikowałam w serwisiach edukacyjnych.
Nawiązałam również współpracę z nauczycielami innych przedmiotów (muzyki, języka polskiego, historii, informatyki, religii), w celu wzajemnego udoskonalania warsztatu pracy, współtworzenia filmów, pokazów - na przykład na rzecz promocji szkoły w czasie Dni Otwartych, współpracy z organizacjami charytatywnymi, takimi jak „Szlachetna Paczka” lub „Caritas”, efektywnego przygotowania do wybranych konkursów artystyczno-jezykowych, na przykład
I Szkolnego Festiwalu Piosenki Zagranicznej, zapoczątkowanego 13. maja 2022 roku.
Corocznie Współpracowałam lub pełniłam funkcję przewodniczącej w Zespole do Spraw Logistyki (udział w organizacji rekrutacji do szkoły podstawowej, ewaluacja gotowości szkolnej kandydatów do klas pierwszych), Przedmiotowym Zespole Języka Angielskiego (organizacja Dni Języków Obcych, „English Tea Party”, „Walentynek”, „Festiwali Piosenki Zagranicznej”) oraz w Zespole do Spraw Promocji Szkoły (Organizacja Dni Otwartych Szkoły, publikowanie materiałów audiowizualnych na szkolnym Facebooku), Zespole Organizacji Imprez Szkolnych (organizacja „Wszechnicy”, uroczystego zakończenia roku szkolnego, „Jasełek” lub spotkań przedświątecznych z rodzicami, Festiwalu Piosenki Zagranicznej).
Konsultowałam się także z nauczycielami na temat spraw bieżących, takich jak wspólne modyfikacje programów nauczania, Przedmiotowego Systemu Oceniania, opracowywanie wyników egzaminów.
W marcu 2022 oraz 2023 roku, pełniłam funkcję przewodniczącej komisji w czasie ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego pt. “Olimpusek” w sesjach wiosennych, skierowanego do uczniów klas I-V szkoły podstawowej.
Przez cały okres stażu, we wrześniu oraz w czerwcu, prezentowałam wyniki i analizy testów diagnostycznych w czasie rad pedagogicznych, jak również odczytałam ciekawe artykuły oświatowe, na przykład:
1)”Stop pruskiej edukacji!” - artykuł “Gazety Wyborczej” z dn. 29. stycznia 2015 roku, na temat sposobu rozwijania ośmiu rodzajów inteligencji według teorii Gardner'a.
Podjęłam rownież współpracę dotyczącą opieki nad dziećmi i organizacji czasu wolnego uczniów podczas wycieczek szkolnych. Wspólorganizowalam wraz z wychowawczyniami klas I-V szkoły podstawowej lub sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas wycieczek edukacyjnych, takich jak:
Kulig z uczniami klas I-III szkoły podstawowej do Surażkowa - 01. 2022 r.
Warsztaty klas I -III szkoły podstawowej w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie - 11. 04. 2022r.
„Zielona Szkoła” w ośrodku wypoczynkowym „Mamucia Dolina” w Szostakach z klasami IV-V szkoły podstawowej – 06-07.06. 2022 r.
Praca w zespołach przedmiotowych, oprócz niewątpliwych korzyści z punktu widzenia ucznia, takich, jak możliwość wytrenowania sztuki autoprezentacji podczas festiwali piosenki lub sprawdzenia swoich umiejętności w czasie licznych konkursów językowych, istotnie wpłynęła też na stworzenie ciepłej, przyjaznej atmosfery współpracy w gronie pedagogów. Wspólne prace nad przygotowaniem systemów oceniania, dni otwartych szkoły, konkursów lub współpraca z organizacjami charytatywnymi, były okazjami do integracji w myśl wspólnego celu. Zwłaszcza w kameralnej szkole, dzięki tej współpracy, wspólnie spędzonym godzinom, wszyscy nauczyciele stworzyli zgrany, przyjazny zespół. Wspólnie, łącząc swoje różnorodne umiejętności, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, stworzyliśmy kreatywne projekty, które służą naszym uczniom.
Kolejną z dróg w kierunku kreatywnego przekazywania wiedzy przez nauczyciela jest ocena wydarzeń mających miejsce w szkole. W świetle tego założenia, podjęłam dyskusję z uczniami na temat ich wrażeń z pobytu na wyjazdach w ramach „Zielonej Szkoły” i innych, jednodniowych wycieczkach edukacyjnych. Przekonałam się, że wyjazdy integracyjne okazały się doskonałą okazją do trenowania umiejętności społecznych, rozwiązywania konfliktów w obrębie grup oraz nabywania nowych umiejętności w przyjemnej scenerii. Podczas „Zielonej Szkoły” uczniowie uczyli się historii, biologii i geografii, szukając i rozpoznając tropy zwierząt, czy też rozpalając ogień bez użycia zapałek. Strzelanie z łuku nauczyło naszych wychowanków współpracy w zdrowym duchu rywalizacji. Wykonywanie kraszanek w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie niewątpliwie pozwoliło zauważyć, jak ważna jest precyzja i cierpliwość w drodze do osiągania celów. Kontakt ze zwierzętami podczas kuligu w Surażkowie pozwolił docenić korzyści wynikające z poznawania i opiekowania się zwierzętami, jak również wyciszyć umysł po szkolnych wysiłkach. Wycieczki integracyjne staną się więc stałym sposobem na realizację celów edukacyjnych oraz wychowawczych szkoły, takich jak rozwijanie zainteresowań oraz nauka owocnej współpracy i integracji.

Forma udokumentowania zrealizowanych zadań:

wydruki konspektów przeprowadzonych lekcji otwartych oraz wniosków do dalszej pracy;
potwierdzenie nauczycieli języków obcych oraz dyrekcji o przeprowadzonych lekcjach otwartych;
publikacje konspektów zajęć w serwisach edukacyjnych, na przykład „Profesor.pl” lub „Wrota podlasia”;
potwierdzenie członków Zespołu Do Spraw Logistyki, Przedmiotowego Zespołu Języka Angielskiego, Zespołu Organizacji Imprez Szkolnych i innych, o pełnieniu przeze mnie funkcji przewodniczacej;
zdjęcia i nagrania z uroczystości i wydarzeń szkolnych, zamieszczone na szkolnym Facebooku oraz wałsna dokumentacja;
wydruki programów i planów nauczania, PSO, dyplomy poświadczające przygotowanie uczniów do ponadprogramowych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych „Olimpus” z marca 2022 oraz 2023 roku; potwierdzenie innych nauczycieli i/lub dyrekcji o pełnieniu funkcji przewodniczącej w językowych konkursach międzyszkolnych;
wypełnione karty wycieczek szkolnych w dokumentacji ZSSFE „Fabryczna 10” w Białymstoku.

§ 8 UST. 3 PKT 3

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego:

1. Zaplanowanie działań do realizacji podczas stażu.
2. Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
3. Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia nauczycieli.
4. Dokonanie diagnozy, analizy i opisu zauważonych problemów edukacyjnych ucznia.
5.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów przy współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcami.
6. Organizowanie szkolnych konkursów.
7. Organizacja obchodów Dnia Języków Obcych.
8. Organizacja dodatkowych zajęć językowych w celu indywidualizacji potrzeb uczniów.
9. Zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i napisanie autorskich programów i planów nauczania czterech kół zainteresowań w klasach I – V szkoły podstawowej.

Dnia 1. 09. 2020 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego wraz z Planem Rozwoju Zawodowego.
Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela, takich jak lektura publikacji MEN w Internecie oraz serwisów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli. W zakresie prawa oświatowego, a w szczególności regulacji dotyczących awansu nauczycieli, na bieżąco kontrolowałam zmiany, jakie dynamicznie w tym czasie następowały. Analizowałam publikacje na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz innych związanych z oświatą (strona Kuratorium Oświaty w Białymstoku, lektura publikacji MEN, PortalOswiatowy.pl, awans.net, Podlaskie Wieści Oświatowe oraz inne), co było niezbędne, aby dotrzymać kroku zmieniającym się w ostatnim czasie warunkom awansu.
Szczegółowo przeanalizowałam Nową Podstawę Programową dla języka obcego nowożytnego w szkole podstawowej.
Brałam udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli w ramach Rad Szkoleniowych.
Od 1. grudnia 2021 roku do 31.marca 2022r. uczestniczyłam w 40-godzinnym cyklu spotkań przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego pt. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Warsztaty zostały przeprowadzone na podstawie programu J. Sakowskiej, opracowanego w oparciu o książkę A.Faber i E.Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Cykl zajęć obejmował tematykę integracji i akceptacji, stawiania granic, uczuć oraz zachęcania dziecka do współpracy, rozwiązywania konfliktów, kar, konstruktywnych pochwał, nauki samodzielności, a także wpisywania dziecka w role i uwalniania od grania ról.
Według autorek książki pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, przyczyny porażek wychowawczych tkwią w nieprawidłowym sposobie reagowania na zachowanie dzieci. Wśród nich, do najbardziej typowych zaliczają: zaprzeczanie uczuciom dziecka („Nie ma się co martwić i tak się przejmować.”), udzielanie odpowiedzi filozoficznych ( „No cóż, takie jest życie.) i inne, które powodują jedynie irytację czy gniew dziecka. Należy uświadomić opiekunom fakt, że dzieci same doskonale uporają się z nimi, jeśli tylko znajdą przychylne ucho i otrzymają „odpowiedź empatyczną”. Aby zachęcić do współpracy, należy przede wszystkim zrezygnować z rozkazywania, moralizowania, obwiniania i straszenia na rzecz metod opartych na wzajemnym zrozumieniu, szacunku i tolerancji. W rozdziale tym znajdują się również wypowiedzi ekspertów na temat stosowania kar. Karanie jest bardzo nieefektywną motodą utrzymywania dyscypliny, a utrzymywanie dziecka w ryzach może spowodować u niego frustrację. Stosowanie przez rodziców kar fizycznych nie powstrzymuje agresji, a nawet do niej zachęca. Stosowanie kar pomaga dziecku rozwinąć z wiekszą siłą opór i nieposłuszeństwo. Zamiast karania autorki proponują rodzicom zestaw zachowań, które pomogą dziecku zrozumieć istotę przewinienia. 
W rozdziale czwartym, którego tytuł brzmi: ”Zachęcanie do samodzielności” autorki zastanawiają się, jak pomóc dzieciom rozłączyć się z rodzicami oraz stać się niezależnymi ludźmi, którzy pewnego dnia będą zdolni do samodzielnego życia. My, rodzice, nierzadko doznajemy uczucia bólu i pustki, że nie jesteśmy już dzieciom potrzebni. Przez lata troszczymy się, otaczamy wygodami, próbujemy zrozumieć, aby pewnego dnia dorosłe dzieci nas opuściły. Często je wyręczamy, ponieważ zrobienie czegoś za dziecko jest dużo łatwiejsze i szybsze. Musimy też walczyć przeciwko postrzeganiu błędów naszych dzieci jako swoich porażek.
Proces udzielania pochwał również nie jest prosty. Pochwała w najlepszej wierze udzielona może przynieść nieoczekiwane, ujemne skutki, np. wywołać uczucia mieszane, prowadzić do natychmiastowego zaprzeczenia, wywołać obawę, niepokój, poczucie manipulacji.
Ostatni rozdział książki wskazuje nam jak uwolnić nasze dziecko od grania ról, które niejednokrotnie sami mu narzucamy, przypinając określone etykiety. Na przykład, określając dziecko mianem marudy lub złośnika, istnieje możliwość, że będzie ono chciało udowodnić, że nadane mu określenie jest rzeczywiste. Z tego względu, należy unikać przyczepiania dziecku etykiet. Czasem wystarczy kilka słów, spojrzenie, ton głosu, aby dziecko „odczytało”, co rodzice o nim myślą.
Zarówno treść szkolenia, jak również lektura tekstu źródłowego A. Faber i E. Mazlish, skłoniły mnie do refleksji i zastosowania zdobytej wiedzy w życiu szkolnym oraz prywatnym (wychowuję dwie córki – 15-letnią licealistkę oraz czterolatkę, wciąż ucząc się satysfakcjonującej, a zarazem jakże trudnej sztuki porozumiewania się z dziećmi). Wiedza zdobyta w czasie szkoleń pomogła mi zrozumieć punkt widzenia dzieci i młodzieży. Motywowanie bez stosowania kar, unikanie etykietowania, umiejętne stosowanie pochwał, niewątpliwie pomogły mi w sposób zrozumiały komunikować się z uczniami. Sztuka skutecznej komunikacji z kolei pozwoliła zwiększyć poziom satysfakcji uczniów w nauce języka angielskiego. Mam nadzieję, że oprócz wiedzy językowej, moi uczniowie w kontakcie ze mną uwierzą w poczucie własnej sprawczości, wyjątkowości, poczują pasję do nauki języka, jako narzędzia do poszerzania i kreowania ich własnych horyzontów światopoglądowych.
Właściwy język komunikacji jest niezwykle istotnym elementem, który wpływa na skuteczność interakcji nauczyciela z uczniem. Nie tylko ze względu na różne cechy osobowości, ale też z powodu specyficznych cech rozwojowych uczniów, zadaniem nauczyciela jest indywidualizowanie sposobu komunikacji. Jedną z okazji do pogłębienia wiedzy na ten temat było uczestnictwo w 8-mio godzinnym szkoleniu on-line pt.“Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży.”, zorganizowanym przez portal dla nauczycieli “Pedagogika specjalna”, w ramach projektu “Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej”. Szkolenie on-line zakończyłam pozytywnym wynikiem egzaminu w dniu 25. października 2021r.
Po lekturze materiałów szkoleniowych szczególnie utkwiło mi w pamięci stwierdzenie: „Nie każde dziecko z zespołem Aspergera zachowuje się tak samo, dlatego nie istnieje jeden schemat komunikacji.” Na pewno zdanie to dotyczy również uczniów nie wykazujących cech zespołu Aspergera. Z tego względu, zamierzam stale rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne w tym zakresie, uczestnicząc w kolejnych konferencjach metodycznych, jak również poprzez analizowanie zachowań uczniów w szkole. Istotnym zadaniem w tej dziedzinie wydaje się też reagowanie na potrzebę indywidualnych rozmów na temat ewentualnych trudności adaptacyjnych.
Nie tylko informacje z konferencji metodycznych, w jakich uczestniczyłam jeszcze przed rozpoczęciem stażu, ale również pięcioletnie doświadczenie w pracy z uczniem z zespołem Aspergera, nauczyło mnie wielu technik skutecznego komunikowania się z dzieckiem, u którego te cechy stwierdzono. Na podstawie własnego doświadczenia dowiedziałam się, że rozwój intelektualny dzieci z zespołem Aspergera przebiega prawidłowo, a nawet szybciej niż u uczniów nie wykazujących jego cech. Wiedza przekazana podczas jednego z warsztatów pedagogicznych okazała się potwierdzeniem moich wniosków, jakie wyciągnęłam z osobistych doświadczeń. Jednym z nich jest fakt, że w nauczaniu języka obcego ważną rolę odgrywa komunikacja, a główny problem tkwi w wymowie. Z tego względu, nauczyciel może spotkać się z pewnymi barierami u uczniów z zespołem Aspergera. Porozumiewając się z uczniami, nauczyciel zobowiązany jest mówić powoli, wyraźnie i krótkimi zdaniami, tak by wychowanek wykazujący cechy zespołu Aspergera zrozumiał przekaz.
Motywowana satysfakcją jaką przynosi efektywna praca dydaktyczno-wychowawcza, uczestnictwo w szkoleniach traktowałam jako źródło inspiracji do tworzenia kreatywnych konspektów lekcji. Z tego względu uczestniczyłam w wybranych szkoleniach metodycznych, między innymi w szesnastogodzinnym kursie pt. „Stymulowanie twórczego myślenia, wyobraźni, ciekawości poznawczej oraz komunikacji”, przeprowadzonym od 25. listopada do 16. grudnia 2021 r. w ramach projektu “Rozwijamy skrzydła na Fabrycznej” oraz w szesnastogodzinnym szkoleniu pt. „W co grają uczniowie, w co grają nauczyciele?” w ramach projektu pt. “Rozwijamy skrzydła” przeprowadzonym w dniach 21.02. – 14.03. 2022 r.
Dzięki zwiększeniu świadomości na temat własnych stanów emocjonalnych oraz rozpoznawania stanów Ego uczniów, zauważyłam wzrost sprawczości i satysfakcji w mojej pracy wychowawczej.
Uczestniczyłam również w zewnętrznych, zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, związanych z kształceniem przedmiotowym oraz z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.
W dniu 28.03.2021r. wzięłam udział w 3-godzinnym webinarium pt. „Retrieval practice w teorii i praktyce, czyli o potędze przywoływania informacji z pamięci.” Wiedzę nabytą w czasie szkolenia zastosowałam na lekcjach oraz podczas zajęć kół językowych z uczniami klas III-V szkoły podstawowej. Wiedza zdobyta w czasie szkolenia zainspirowała mnie do stworzenia konspektów do lekcji ponadprogramowych na temat podróży, na bazie kreskówki z serii “Little fox” pt. “Gulliver's travels”. W czasie zajęć zastosowałam zasadę przerw między kolejnymi partiami historii Gullivera, w celu wprowadzenia słownictwa partiami. Pozwoliło to uniknąć wrażenia natłoku nowej wiedzy leksykalnej. Przed obejrzeniem każdego odcinka, wspólnie
z uczniami, z użyciem kart obrazkowych, tlumaczyłam znaczenie tytułu. Wprowadzając słowa-klucze, niezbędne do zrozumienia ogólnego sensu kolejnego odcinka kreskówki, wspierałam się ilustracjami lub przedstawiałam znaczenie nowych słów w formie graficznej.
Kierując się zasadą efektywności zapamiętywania Edgar'a Dale'a, zaangażowałam uczniów do zilustrowania kart obrazkowych do nowo poznanych słówek na podstawie notatek w zeszytach. Przygotowane przez uczniów ilustracje wykorzystaliśmy do powtórzenia materiału przed sprawdzianem. Ostatnim krokiem do nauki słownictwa na podstawie historii Gullivera był quiz z nagrodami. Uczniowie walczyli o „podium mistrza słówek” w kilkuosobowych grupach, co pozwoliło uniknąć stresu i demotywacji. Trzecio i czwartoklasiści mieli też większe poczucie integracji z grupą, a nauka słownictwa stała się wspólną, pełną pozytywnych emocji zabawą.
W dniu 10. marca 2022 r. uczestniczyłam w cyklu zajęć poświęconych specjalnym potrzebom edukacyjnym uczniów zdolnych pt. „Praca z uczniem zdolnym i podwójnie wyjątkowym”. Na warsztatach zrozumiałam, że uczeń szczególnie zdolny nie potrzebuje ulgowego traktowania, ale nauczyciela, który jest zawsze obok i reaguje na pojawiające się potrzeby. Po dokonaniu wnikliwej diagnozy, nauczyciel ma za zadanie włączyć ucznia w działania edukacyjne, zgodne z jego indywidualnymi preferencjami i możliwościami. Proces ten powinien przebiegać z poczuciem akceptacji inności danego ucznia przez nauczyciela i rówieśników. Niezwykle ważne i pomocne jest podejście oparte na podmiotowości, zrozumieniu, akceptacji i spójnym systemie wartości. Zarówno w pracy z uczniem zdolnym, jak i z wykazującym specyficzne trudności
w przyswajaniu wiedzy, ocena powinna być skoncentrowana na wysiłku włożonym w wykonanie zadania, nie zaś na jego efektach.
Kształtowanie właściwych postaw moralnych u uczniów wiąże się również z wykształcaniem ciekawości poznawczej, dotyczącej tradycji naszych przodków. Jedną z okazji do realizacji tego celu było uczestnictwo w warsztatach zorganizowanych przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej na temat tradycji wielkanocnych na Podlasiu, podczas imprezy etnograficznej pt.„Kraszanki w Skansenie”, zorganizowanej w dniu 11. kwietnia 2022 r. Warsztaty okazały się kopalnią wiedzy na temat polskich obyczajów wielkanocnych, którą chętnie przekazuję w czasie szkolnych, przedświątecznych śniadań wielkanocnych w klasach I-III szkoły podstawowej.
Możliwości związane z dostępem do tablicy interaktywnej niewątpliwie zwiększyły tempo nauczania oraz pozwoliły zwiększyć atrakcyjność i skuteczność przekazu podczas lekcji języka angielskiego. Aby w pełni wykorzystać nowoczesne możliwości technologiczne w pracy z uczniami, doskonaliłam własne umiejętności posługiwania się komputerem, uczestnicząc w szesnastogodzinnych warsztatach z zakresu obsługi programów komputerowych, pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych (TIK)”, przeprowadzonym w dniach 26.10. -16. 11.2021 r.
W celu poszerzenia wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, stale gromadziłam informacje na ten temat. W tym celu czerpałam wiedzę z zasobów Internetu oraz przeczytałam interesujące podręczniki na temat technik i psychologii nauczania języka angielskiego, dostosowanych do różnych grup wiekowych uczniów. Lekturami, które dostarczyły mi najistotniejszych informacji na temat technik skutecznego nauczania dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej, były podręczniki pt. „Principles And Practice In Second Language Acquisition” S. D. Krashen'a oraz „Teaching Language to Young Learners” L. Cameron'a. Lektura poradników pozwoliła mi poszerzyć wiedzę na temat metod i technik nauczania angielskiego słownictwa. Odkrywcze i praktyczne były informacje na temat naturalnych predyspozycji dzieci w wieku 7-9 lat do przyswajania języka obcego oraz te, dotyczące czynników zwiększających skuteczność nauczania.
Na bieżąco rozpoznawałam problemy edukacyjne uczniów, ustalając i stosując środki zaradcze. Do podjętych przeze mnie działań w celu indywidualizacji nauczania w pracy z uczniem słabym należały:
stosowanie różnych metod i technik aktywizujących na lekcjach języka angielskiego;
otaczanie opieką uczniów wymagających szczególnej troski, na przykład ze względu na dysfunkcje;
wspieranie uczniów w nadrabianiu zaległości poprzez organizowanie dodatkowych zajęć języka angielskiego (indywidualnych lub prowadzonych w małych, kilkuosobowych grupach);

W ramach samodzielnego pogłębiania wiedzy, zapoznałam się również z “Poradnikiem dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi: Inny w polskiej szkole”. Lektura poradnika dostarczyła mi praktycznych wskazówek i przykładów, opisów sytuacji osób migrujących, zapoznała z problemem zachowań uzależnionych od rodzimej kultury, sposobami pracy z dzieckiem cudzoziemskim, które okazały się bardzo przydatne w dostosowywaniu i ewaluowaniu własnego warsztatu pracy. Ponadto, pozwoliła mi szybciej udzielić odpowiedzi na pytania związane z pracą z uczniem cudzoziemskim.
Inną, interesującą publikacją, okazała się książka autorstwa profesora psychiatrii Daniela
J. Siegel’a pt.: “Burza w mózgu nastolatka”. Autor opisuje ogromny potencjał mózgu nastolatka oraz sposoby, jakimi ten potencjał może zostać wykorzystany w procesie nauczania. Lektura ta dostarczyła mi wiedzy na temat wpływu doświadczeń w wieku rozwojowym na dorosłe życie człowieka, potrzeb poznawczych nastolatka, ich żródeł oraz skutków ich zaspokojenia lub niezrozumienia. Lektura pozwoliła mi pogłębić kluczową w skutecznym motywowaniu młodzieży do nauki języka obcego, jak również do wiary we własne możliwości edukacyjne wiedzę o sferze poznawczej mózgu na tle rozwoju dziecka.
Przeanalizowałam również poradniki zawierające praktyczne informacje i wskazówki, dotyczące pracy pedagogicznej: „Dysleksja a nauczanie języków obcych” autorstwa psycholog i nauczyciela języka angielskiego Katarzyny Bogdanowicz oraz „Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej” Grażyny Erenc-Grygoruk. Ostatnia z wymienionych publikacji okazała się wyjątkowo pomocna i pozwoliła mi lepiej zrozumieć procesy nauki i skuteczne sposoby nauczania języka obcego dzieci w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Wyzwaniem i obowiązkiem nauczyciela w procesie nauczania jest przekształcanie metod pracy stosownie do możliwości poszczególnych uczniów, zarówno tych, których poziom jest powyżej średniej, jak i tych, którzy osiągają gorsze wyniki od reszty klasy. Model nauczania, w którym nauczyciel jest źródłem wiedzy, a klasa stanowi całość, nie przynosi pożądanych efektów.
Dlatego starałam się indywidualizować nauczanie, prowadząc lekcje języka angielskiego z elementami różnych metod i technik aktywizujących oraz otaczać opieką uczniów wymagających szczególnej troski, na przykład ze względu na dysfunkcje.
Nie zawsze poświęcanie szczególnej uwagi uczniom wykazującym trudności w nauce języka angielskiego było wystarczającym krokiem do poprawy wyników nauczania. Dlatego prowadziłam również dodatkowe zajęcia języka angielskiego w celu stworzenia komfortowych warunków do nadrabiania zaległości i przełamania nieśmiałości, powodowanej świadomością braków edukacyjnych. Zajęcia te odbywały się indywidualnie lub w małych, kilkuosobowych grupach.
Przykładami wsparcia uczniów, mających trudności w nauce języka angielskiego w formie grupowej były następujące cykle lekcji:
Od listopada 2020 r. do maja 2021r., odpowiadając na potrzebę dodatkowej pracy z uczniami, wykazującymi trudności w przyswajaniu materiału językowego, prowadziłam cotygodniowe zajęcia wyrównawcze dla klas piątych szkoły podstawowej. Już po dwóch miesiącach dodatkowej pracy wyniki nauczania wszystkich uczniów uległy znacznej poprawie.
Od października 2021r. do maja 2022r. prowadziłam cotygodniowe zajęcia wyrównawcze dla klasy trzeciej szkoły podstawowej w celu zwiększenia motywacji do samodzielnej nauki języka i systematycznego odrabiania prac domowych. Na zajęciach pisaliśmy scenariusze oraz tworzyliśmy przebrania do mini-scenek powiązanych tematycznie z aktualnie omawianym materiałem. Już po czterech miesiącach zajęć motywacja uczniów do nauki jezyka angielskiego oraz poziom samodyscyoliny oraz samodzielności uległ znacznemu podwyższeniu. Uczniowie zaczeli chętnie uczestniczyć w cotygodnowych zajęciach koła językowego, co spowodowało uzyskanie rewelacyjnych ocen opisowych z języka angielskiego na koniec roku szkolnego.
Koordynowanie postępów w nauce języka angielskiego uczniów klas
IV-tych, wykazujących okresowe trudności w przyswajaniu zagadnień gramatycznych. Formą wsparcia było zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych, prowadzonych od października 2020 r. Skutecznymi metodami powtarzania materiału przed sprawdzianem były wykonywanie i analiza testów multimedialnych, przygotowanych w aplikacji „Kahoot” oraz wykonywanie i analiza ćwiczeń gramatycznych z serii „Essential Grammar in Use” autorstwa R. Murphy'ego.

Z powodu trudności spowodowanych stanem zdrowia, zaistniała również potrzeba indywidualnego doboru metod pracy do możliwości trzech uczniów. Przykładami wsparcia udzielonego uczniom wykazującym specyficzne trudności w przyswajaniu wiedzy było:
Przeprowadzenie cotygodniowych zajęć z uczeniem klasy IV a, u którego stwierdzono zespół Aspergera. Zajęcia były prowadzone od września 2021 r. do czerwca 2023 roku, zgodnie z indywidualnymi dostosowaniami edukacyjnymi ucznia. Efektem pracy, podczas której dominowały gry i zabawy językowe oraz czytanki i rozmówki z uczniem w języku angielskim wokół tematyki jego zainteresowań, było znaczne zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego. Na koniec klasy piątej szkoły podstawowej uczeń nie tylko otrzymał ocenę celującą z przedmiotu, ale także dobrowolnie wziął udział w Szkolnym Festiwalu Piosenki Zagranicznej,
w czasie którego, w dniu 13. maja 2022 roku za wykonanie piosenki pt. “Try everything”, zajął drugie miejsce w kategorii soliści klas IV-VI. Chłopiec wziął także udział w kolejnej edycji festiwalu, zajmując 28. kwietnia 2023 r. pierwsze miejsce za wykonanie piosenki pt. “Love again” the Kid Laroy'a.
Przeprowadzenie cyklu zajęć wyrównawczych z nowym uczniem klasy 2, prowadzonych co tydzień od kwietnia 2022 r. do stycznia 2023 r. Celem zajęć było wsparcie ucznia w nadrabianiu zaległości z języka angielskiego oraz zmotywowanie chłopca do nauki języka, mimo problemów zdrowotnych, powodowanych podejrzem cech typowych dla Zespołu Tourette'a.
W efekcie, problemy z koncentracją na lekcjach uległy znacznej poprawie, co przyczyniło się do sukcesów edukacyjnych z języka angielskiego. Chłopiec zaczął też rozumieć zasady uczestniczenia w lekcjach i sukcesywnie je stosował. Potrafił też kulturalnie włączyć się do zabaw z grupą klasową, co sprawiało mu dużo satysfakcji i rozbudziło poczucie przynależności do grupy.
Przeprowadzenie cyklu zajęć wyrównawczych z nowym uczniem klasy III, prowadzonych co tydzień od marca 2022 r. do końca roku szkolnego. Celem zajęć było wsparcie ucznia w nadrabianiu braków z zakresu kaligrafii, spowodowanych zaburzeniami grafomotorycznymi oraz zwiększenie motywacji ucznia do nauki języka angielskiego. Na zajęciach stosowałam zasadę ścieżek międzyprzedmiotowych, łącząc naukę języka angielskiego z wykonywaniem prac plastycznych oraz ćwiczeń ruchowych. W czasie zajeć obniżałam ton głosu, starając się stworzyć atmosferę życzliwej pomocy. Uczeń już po miesiącu poprawił swoje wyniki w nauce języka angielskiego, z sukcesem kończąc klasę trzecią. Zwiekszył się również jego poziom motywacji do nauki języka obcego oraz organizacji przyborów do lekcji. Uczeń zaczął systematycznie i starannie prowadzić zeszyt ćwiczeń i z entuzjazmem zakończył klasę trzecią. Otrzymując promocję do klasy czwartej, od września 2022 roku, z pełnym zaangażowaniem rozpoczął nowy rok szkolny.

W celu doboru trafnych sposobów indywidualnego wsparcia moich uczniów w nauce, zapoznawałam się z sytuacją rodzinną uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Konsultowałam się z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas I-VI na temat problemów wychowawczych wśród uczniów, podczas cotygodniowych, czwartkowych zebrań, odbywających się od września 2021 roku do końca maja 2023 roku. Informowałam o zapotrzebowaniu zorganizowania prelekcji lub pogadanek w związku z problemami wychowawczymi uczniów.
W odpowiedzi na zainteresowanie nauką języka angielskiego oraz kulturą krajów tego obszaru językowego, prowadziłam również różnorodne zajęcia, skierowane do uczniów zdolnych lub szczególnie zmotywowanych możliwością rozwijania swoich zainteresowań. Przykładami aktywności, zmierzającej do rozbudowywania umiejętności językowych i poszerzania wiedzy pod wzgledem kulturowym były:
prowadzone od września 2020 roku, cotygodniowe koła językowe, skierowane do uczniów zdolnych lub wykazujących potrzebę połączenia nauki języka z ich indywidualnymi zainteresowaniami. Z myślą o zaspokojeniu potrzeb językowych tych uczniów, napisałam autorskie programy kół, dostosowane do możliwości poznawczych każdej klasy szkoły podstawowej. W efekcie wyszłam z inicjatywą trzech kół językowych, dostosowanych do wieku i poziomu językowego uczniów:„Angielski z piosenką”, skierowanego do uczniów klasy I, „Angielski w moim świecie”, przeznaczonego dla uczniów klasy II oraz „Nowe Horyzonty”, koła prowadzonego z myślą o uczniach klasy III.
Prowadzone od stycznia 2021 r. zajęcia, przygotowujące do ogólnopolskiego konkursu językowego pt. „Olimpus. Spring 2022”, skierowane do uczniów klas czwartej i piątej szkoły podstawowej. Efektem tych przygotowań było zdobycie tytułu laureata przez trzech uczniów klasy piątej: Olafa Jaromę, Marię Chrzanowską i Justynę Prokopczyk oraz dyplomów uznania przez pozostałych uczestników w sesji wiosennej 2022 r.
Bez względu na skutek, nadrzędnym celem zajęć było kształtowanie w uczniach autonomii oraz samodzielności w nauce języka angielskiego. Uczestnicy spotkań przygotowujących do konkursu odrabiali dodatkowe prace domowe, sami też opracowywali dodatkowy materiał
w oparciu o wyjaśnienia gramatyczno-leksykalne lub wyciągi z podręczników do nauki języka angielskiego. Opracowany samodzielnie materiał prezentowali grupie w formie krótkich prezentacji. Efektem tej pracy było zdobycie wielu wyróznień oraz kilku tytułów laureata w sesjach wiosennych konkursu w latach 2022-23.
Od września 2020 r. rozpoczęłam prowadzenie cotygodniowych zajęć „Koła Filmowego” przeznaczonych dla klas IV-V szkoły podstawowej. Celem zajęć było poznanie klasycznych bajek angielskich w oryginalnej wersji językowej ze szczególnym uwzględnieniem kreskówek Walta Disney'a, praca nad poprawną wymową oraz rozwijanie słownictwa i umiejętności problemowego myślenia.
Z myślą o uczniach, którzy wyszli z inicjatywą rozwijania umiejętności twórczego myślenia oraz wykazujących zdolności do pracy w grupie pod presją czasu, od listopada 2021 r. prowadziłam warsztaty pt.”Odyseja Umysłu” dla sześcioosobowej grupy pasjonatów z klasy IIIa szkoły podstawowej. Celem warsztatów było przygotowanie uczniów do udziału w eliminacjach do konkursu z cyklu “Odyseja umysłu” w roku 2023. Aby zaszczepić w dzieciach „odysejową pasję”, pokazałam im archiwalne materiały z eliminacji grupy, która zajęła 1. miejsce za „Bajdokument” i przeszła do kolejnego etapu konkursu, w dniu 25. 03. 2018 r. w Gdyni. Trzecioklasiści obejrzeli też nagranie przedstawienia z kolejnych eliminacji, do których przystąpiła siedmioosobowa drużyna uczniów klasy V-tej dnia 24. lutego 2019 roku. Drużyna ta, prezentując przedstawienie pt.
„W pracowni mistrza Leonarda” oraz kwalifikując się do Ogólnopolskiego Finału w Gdyni, 30.marca 2019r. zajęła 17. miejsce w swojej kategorii wiekowej. Oprócz przygotowania do przyszłych eliminacji, głównym celem warsztatów było kształtowanie kreatywności i wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Przed każdymi zajęciami „Odysei Umysłu”, które prowadzone były w formie warsztatów, uczniowie samodzielnie przygotowywali materiały oraz opracowywali pomysły, na przykład na wykonywanie tak zwanych „spontanów”, czyli kreatywnych konstrukcji, wykonywanych z minimum materiałów w określonym czasie. W ten sposób uczniowie wykształcili w sobie autonomię w działaniu w grupie i indywidualnie. Podczas zajęć wypracowana została również umiejętność skutecznego wykonywania zadań pod presją czasu. Były to również warsztaty uczące dzieci sztuki asertywności i właściwego zachowywania się w różnych okolicznościach życia codziennego poprzez zabawę.
Odpowiadając na potrzebę rozwijania zainteresowań czytelniczych, a także w celu profilaktyki, zmierzającej do wykształcenia w uczniach empatii oraz nauki dobrych manier, stałam się koordynatorem Zespołu do Spraw Rozwijania Zainteresowań Czytelniczych. Celem prac zespołu było rozbudzenie zainteresowania dzieci książką poprzez pokazanie uczniom korzyści związanych z czytaniem literatury dziecięcej. Czytanie miało również posłużyć jako forma terapii, zmierzającej w kierunku zwiększenia wrażliwości uczniów na potrzeby pomocy innym. Przykładem aktywności w tej dziedzinie było włączenie się do organizacji wielu wydarzeń szkolnych, takich jak:
Dzień Postaci z Bajek, który miał miejsce w piątek, 5. listopada 2021r. oraz w piątek kolejnego roku szkolnego, 4. listopada 2022 r. Z tej okazji zorganizowałam konkurs wiedzy o postaciach z bajek, przeczytanych w czasie lekcji przez nauczycieli. Po lekturze znanych wierszy Jana Brzechwy, takich jak „Samochwała”, „Leń” i bajek Ezopa, takich jak: „Żółw i zając”, dzieci odpowiadały na pytania dotyczące postaw życiowych poznanych bohaterów. Dodatkową atrakcją była prezentacja cech bajkowych postaci, za które przebrali się uczniowie i chętni nauczyciele. Dzień Postaci z Bajek zakończył się „fantastyczną dyskoteką” i poczęstunkiem z pierników i kolorowych cukierków, które nasuwały skojarzenia z chatką Baby Jagi z bajki o „Jasiu i Małgosi”.
Zajęcia czytelnicze w ramach warsztatów zwanych „Wszechnicą” oraz cotygodniowe czytanie klasycznych bajek angielskich w czasie zajęć koła językowego pt. „Angielski
z bajką”, skierowanego do uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej.
Warsztaty pt. „Wszechnica” nie zakładały żadnych ograniczeń pod względem tematyki prowadzonych zajęć. Kierowana zaszczepioną mi od dzieciństwa pasją czytelniczą oraz chęcią jej rozbudzenia w naszych uczniach, co roku organizowałam własny warsztat na temat baśni lub opowiadań dla dzieci. W roku 2023 przeprowadziłam wszechnicową lekcję wychowawczą, pt. „Brzydki, ale dobry. Opowiadanie z morałem” oraz warsztat literacki pt. „Horror, czy lekcja życia? Refleksja o wybranych baśniach Braci Grimm”. Oba warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród moich uczniów. Niewątpliwie zwiększyły też motywację uczniów do nauki nowego słownictwa, na przykład dotyczącego cech charakteru postaci fantastycznych. Uczniowie poznali również technikę opisu krajobrazu. Potrafią też zróżnicować cechy krajobrazu idyllicznego i scenerii ze świata grozy, na przykład odwołując się do baśni braci Grimm.

Istotnymi efektami indywidualizacji pracy, zarówno z uczniami potrzebującymi wsparcia w nauce języka obcego w zakresie podstawowym, jak i tymi, którzy czuli potrzebę rozwijania swoich umiejętności, były także sukcesy moich uczniów w szkolnych lub ogólnopolskich konkursach językowych. Aby stworzyć uczniom zmotywowanym do nauki języka angielskiego okazję do sprawdzenia swojej wiedzy, zorganizowałam następujące, szkolne konkursy językowe:
1. Konkursy przygotowane z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych - 25.09. 2020r., 24.09.2021r. oraz 26. 09. 2022r.
a) Konkurs Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych - skierowany do uczniów klasy IV szkoły podstawowej z nagrodami książkowymi – za zajęcie miejsc I-III oraz drobnymi upominkami za wyróżnienia. Wszyscy uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli w konkursie otrzymali oceny lub plusy za aktywność, w zależności od wyników.
b) Konkurs wiedzy o Londynie i znanych symbolach Wielkiej Brytanii - skierowany do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Uczniowie klasy pierwszej brali udział w grze na skojarzenie miejsc lub symboli pokazywanych na kartach obrazkowych. Uczniowie klasy drugiej i trzeciej nazywali i zapisywali podane skojarzenia na tablicy. Uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-3, otrzymali oceny, natomiast wszyscy aktywni uczniowie otrzymali plusy za aktywność oraz nalepki o tematyce związanej z Londynem.
Zagadnienia konkursowe dotyczyły informacji wprowadzonych na lekcjach lub w czasie kół językowych, a o konkursie uczniowie byli powiadomieni trzy tygodnie wcześniej, aby mieć czas na powtórzenie materiału.
2. Konkursy zorganizowane z okazji Europejskich Dni Języków Obcych –
25. 09. 2020r. i 26. 09. 2022 r.
a) Konkursy wiedzy o flagach krajów europejskich dla klas IV –V szkoły podstawowej z nagrodami. Uczniowie klas IV –V, którzy zajęli miejsca 1-3, otrzymali nagrody rzeczowe oraz oceny celujące za aktywność. Wszyscy uczniowie, którzy brali aktywny udział w konkursie zostali nagrodzeni oceną bardzo dobrą.
b) Konkursy Wiedzy o Londynie i rodzinie królewskiej o zróżnicowanym stopniu trudności dla klas I-III szkoły podstawowej. Uczniowie, którzy zajęli miejsca 1-3, otrzymali nagrody rzeczowe w postaci figurek postaci z rodziny królewskiej oraz oceny.
Na zakończenie Dni Języków Obcych uczniowie klas pierwszych zaśpiewali „The Bus Song”, uczniowie klas drugich: „Autumn”, natomiast uczniowie klas IV-V piosenkę po francusku
pt. „Na powitanie”.
Dzień Języków Obcych zakończył się prezentacją strojów narodowych krajów z całego świata oraz dyskoteką w rytmie przebojów anglojęzycznych.
Konkursy były doskonała okazją do odświeżenia zdobytej w czasie kół językowych wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych. Mam nadzieję, że poszerzenie tej wiedzy kulturowej zwiększy motywację moich uczniów do nauki języka angielskiego, rozbudzając ciekawość poznawczą na temat tradycji krajów anglojęzycznych. Świadomość kulturowa zaprocentuje również podczas przyszłych konkursów wojewódzkich, w których spora część uczniów z pewnością weźmie udział w starszych klasach szkoły podstawowej.
3. Dnia 7 maja 2022 r. odbył się również klasowy konkurs pt.”Zwierzęta z cyrku i ich niezwykłe umiejętności”. Uczniowie klasy trzeciej pracowali w trzyosobowych grupach i mieli do wykonania plakat przedstawiający ilustracje i krótkie opisy wyglądu i umiejętności czterech zwierząt z cyrku. Oceniana była poprawność językowa, staranność wykonania ilustracji, umiejętność pracy w zespole.
Konkurs ten stworzył klasie uzdolnionej manualnie i aktorsko okazję do połączenia i zaprezentowania ich talentu z wiedzą językową. Ponieważ uczniowie mogli działać w zgodzie z ich indywidualnymi predyspozycjami, chętnie i w szybszym tempie przyswoili nowe zwroty i słownictwo, dotyczące cech oraz umiejętności zwierząt z cyrku.
4. International Women's Day Quiz – konkurs z okazji obchodów Dnia Kobiet, w dniu 8. marca 2023 r., przeprowadzony w klasach I-III oraz IV -VI szkoły podstawowej. W klasach młodszych, po prezentacji nauczyciela na temat walki kobiet o prawa, uczniowie wykonali plakaty tematyczne.W klasach starszych szkoły podstawowej, po obejrzeniu filmu edukacyjnego odbył się quiz tematyczny w aplikacji Kahoot. Uczniowie, którzy uzyskali wynik wyższy niż 90 procent, otrzymali oceny bardzo dobre z języka angielskiego, natomiast za wyniki przekraczające 95 procent – uzyskali oceny celujące.
Celebracja międzynarodowego Dnia Kobiet stała się doskonała okazją do dyskusji na temat praw człowieka do pracy, nauki i własnego światopoglądu. W klasach starszych szkoły podstawowej rozmawialiśmy również o tolerancji wobec innych wartości kulturowych i prawie do kultywowania rodzimej tradycji.
Wszystkie szkolne konkursy powiązane z nauką języka angielskiego w szkole podstawowej samodzielnie zaplanowałam i przeprowadziłam. Opracowałam regulaminy konkursowe oraz rozpropagowałam zasady uczestnictwa w konkursach wśród uczniów. Do wrześniowych obchodów Europejskich Dni Jezyków Obcych włączyłam nauczycieli innych przedmiotów,którzy wsparli mnie w zorganizowaniu nagród oraz nauczycielkę plastyki, która zaprojektowała i wykonała dekoracje sal lekcyjnych z okazji obchodów Dni Języków Obcych. Wraz z wychowawczyniamą klasy pierwszej szkoły podstawowej, co roku organizowałyśmy szkolny piknik regionalnych potraw angielsko-francusko-niemieckich. Uczniowie zostali począstowani samodzielnie wypiekanymi rogalikami oraz kanapkami z szynką swarcwalską. Do posiłku wypiliśmy typową, angielską herbatę z cukrem.
Samodzielnie zaprojektowałam i wydrukowałam dyplomy konkursowe. Przygotowałam również zdjęcia i opisy z przebiegu konkursów językowych, które zostały opublikowane na szkolnym Facebooku.
Oprócz udziału w szkolnych konkursach językowych, uczniowie mieli też możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz efektów ich zaangażowania w proces indywidualizacji nauczania, biorąc udział w konkursach ogólnopolskich, do których należą:
Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego „Olimpusek - Spring 2022” (29-31.03.2022r.) skierowana do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 34140 uczestników z całej Polski, w tym 1694 uczestników z województwa podlaskiego, natomiast szesnaścioro uczniów ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku.
Wszyscy uczestnicy konkursu w kategorii wiekowej klas I-III szkoły podstawowej otrzymali dyplomy uznania.
Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego „Olimpus – Spring 2022” przeznaczona dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, która odbyła się w dniach 28.03. - 01.04.2022r. W konkursie wzięło udział sześcioro uczniów z klasy piątej, z których troje uzyskało tytuł laureata, zaś troje pozostałych otrzymało dyplomy uznania.
Z klasy czwartej szkoły podstawowej do konkursu przystąpiło ośmioro uczniów, z ktorych wszyscy zdobyli dyplomy uznania.
W latach 2020-2023 zaplanowałam i przeprowadziłam międzyszkolny konkurs z języka angielskiego pt. „Poliglota”. Od lutego do kwietnia 2021 r. uczestniczyłam w kolejnej serii spotkań związanych z organizacją szkolnego konkursu przedmiotowego „Poliglota 2021”. Do zadań, których się podjęłam należały: wyznaczanie grup zadaniowych, wypisywanie i rozdawanie dyplomów podczas uroczystości, ocenianie prezentacji multimedialnych części ustnej egzaminu w roli członka komisji konkursowej. Czwartego grudnia 2020 r., pełniłam również funkcję przewodniczącej do spraw organizacji Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas
IV-VIII szkoły podstawowej na etapie szkolnym. Do moich obowiązków należały: sprawdzenie arkuszy, dokonanie ewaluacji wyników oraz pomoc przy wprowadzeniu ich na stronie Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz organizacja sali konkursowej na etapie szkolnym.
Przykładami aktywności, zmierzającej do rozbudowywania umiejętności językowych – w odpowiedzi na potrzebę indywidualizacji nauczania z uczniami zdolnymi były również:
trzy cotygodniowe koła językowe, dostosowane do wieku i poziomu językowego uczniów: pt.„Angielski z piosenką”, skierowane do uczniów klasy I, koło pt.„Angielski w moim świecie”, przeznaczone dla uczniów klasy drugiej, koło pt. „Nowe Horyzonty” prowadzone z myślą o uczniach klasy trzeciej;
cotygodniowe zajęcia „Koła Filmowego” przeznaczonego dla klas IV-V szkoły podstawowej;
Rozpropagowałam cykle zajęć dodatkowych wśród rodziców i zebrałam chętnych uczniów do uczestniczenia w wyżej wymienionych kursach. Przed rozpoczęciem zajęć, w czasie wrześniowego zebrania z rodzicami uczniów klas I-V, przedstawiłam uczniom i ich opiekunom autorskie programy i plany nauczania kół językowych.
Oprócz osiągania sukcesów edukacyjnych, celem indywidualizacji nauczania jest też kształtowanie odpowiednich postaw, takich jak: wzmacnianie samodyscypliny, nauka odpowiedzialności i bycia konsekwentnym w działaniu, uwrażliwianie na potrzeby innych uczniów, nauka owocnej pracy w zespole. Starałam się realizować te założenia poprzez:
regularne sprawdzanie prac domowych w ramach zajęć dodatkowych;
dostarczanie i systematyczne sprawdzanie pracy z materiałami dodatkowymi, związanymi z przygotowywaniem się uczniów do konkursów językowych;
kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem poprzez wspieranie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz realizację celów edukacyjnych w świetle tych zainteresowań;
realizację zadań Szkolnego Programu Wychowawczego, takich jak: poznawanie innej kultury i kształtowanie postawy tolerancji wobec innych tradycji na przykład poprzez prezentację w latach 2020-2023 uczniom klas IV -VI szkoły podstawowej archiwalnego filmu zajeć prowadzonych przez studentkę z Gruzji w ramach programu AIESEC w roku 2017, włączanie uczniów do przygotowań uroczystości szkolnych i środowiskowych, jak również podejmowanie tematów z zakresu problemów społecznych lub cywilizacyjnych na lekcjach języka angielskiego, np.: przeprowadzenie ankiety na temat zdrowego trybu życia przy okazji poznawania słownictwa o sporcie, prezentacja dotycząca dbałości o środowisko przy okazji poznawania nazw zwierząt i miejsc ich występowania w klasach I -III i IV – V szkoły podstawowej, przeprowadzenie lekcji na temat praw człowieka przy okazji obchodów Dnia Kobiet, zaangażowanie uczniów w akcję „Szlachetna paczka” w latach 2020-2023, w celu uczulenia ich na potrzebę udzielania pomocy potrzebującym.
Jednym z założeń Szkolnego Programu Wychowawczego jest wspieranie uczniów w pokonywaniu ich trudności edukacyjnych poprzez poznawanie źródeł braku motywacji do nauki. Trudno postawić właściwą diagnozę w tej dziedzinie, nie znając środowiska rodzinnego uczniów. Aby lepiej zrozumieć potrzeby moich uczniów, współpracowałam z ich wychowawcami i rodzicami podczas cotygodniowych dyżurów. Dość często zdarzały się również spontaniczne rozmowy z rodzicami na temat trudności edukacyjnych lub wychowawczych. Na każdy z zaistniałych problemów starałam się na bieżąco reagować, proponując odpowiednie wsparcie. Wiele z zaproponowanych rozwiązań przyniosło oczekiwane rezultaty, o których pisałam, rozwijając temat indywidualizacji potrzeb edukacyjnych uczniów.
Konsultowałam się z również z pedagogiem szkolnym oraz z psychoterapeutą, pełniącym funkcję trenera umiejętności społecznych w szkole podstawowej i wychowawcami klas I-VI na temat problemów wychowawczych wśród uczniów. Problemy wychowawcze były omawiane na bieżąco podczas cotygodniowych, czwartkowych zebrań przez cały okres stażu, jak również czasie warsztatów pt. Szkoła dla Rodziców”, odbywających się co tydzień w drugim półroczu roku szkolnego 2021/22. Informowałam o zapotrzebowaniu na zorganizowanie prelekcji i pogadanek w związku z problemami wychowawczymi, zauważonymi wśród uczniów.
Jako członek Zespołu do Spraw Logistyki, współpracowałam z zespołem nauczycieli w procesie planowania i ocenie wydarzeń mających miejsce w szkole. Niedługo po organizacji Dni Otwartych szkoły podstawowej, co roku wspierałam proces rekrutacji do klas pierwszych. Pomagałam w przeprowadzeniu ewaluacji gotowości szkolnej kandydatów na uczniów klas pierwszych. Byłam również współodpowiedzialna za utrzymanie porządku w czasie zabaw integracyjnych przyszłych uczniów. Sumiennie wypełniłam też przygotowane wcześniej ankiety ewaluacyjne w czasie zajęć psychologicznych przeprowadzonych przez panią Ewę Szumę.
Zarówno współpraca z nauczycielami innych przedmiotów w zespołach przedmiotowych, jak również rozmowy z pedagogiem szkolnym oraz indywidualizacja pracy z uczniami, nie tylko wpłynęły na sukcesy edukacyjne moich uczniów, ale również przyniosły wiele korzyści dla szkoły. Czas pandemii koronawirusa był próbą sił dla wszystkich szkół, w których toczyła się walka
o przetrwanie i walka o ucznia. Dzięki zjednoczeniu nauczycieli w pracy nad jakością nauczania, jak również nad promocją szkoły, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 zdecydowanie wygrała tą walkę. Wygrała nie na chwilę, przyciągając uczniów i rodziców pustym sloganem reklamowym, lecz na lata, dzięki stawianiu dobra ucznia i jego indywidualnych predyspozycji do nauki na piedestale. Dowodem na to są coraz liczniejsze grupy kandydatów do przyszłych klas pierwszych szkoły podstawowej oraz liceum.

Forma udokumentowania zrealizowanych zadań:

zapoznanie się z informacjami dotyczącymi prawa oświatowego i awansu zawodowego w serwisach internetowych MENiS: https://www.gov.pl/web/edukacja ;
wyciągi z podstaw programowych;
zaświadczenia o odbytych szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych dotyczących nabywania umiejętności społecznych, przeciwdziałania agresji;
znajomość tytułów wybranych lektur z zakresu pedagogiki, dydaktyki, technologii informatycznych oraz posiadanie przykładowych notatek;
opisy przypadków problemów edukacyjnych ucznia wraz z ustaleniem środków zaradczych;
potwierdzenie psychologa oraz pedagoga szkolnego o rozmowach odbytych na temat problemów wychowawczych wśród uczniów oraz o uczestnictwie w cyklu zajęć „Szkoły dla Rodziców” i w spotkaniach z wychowawcami;
autorskie zagadnienia do „Konkursu z wiedzy o fladze Wielkiej Brytanii i flagach wybranych krajów europejskich”, zorganizowanego z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych w latach 2016/17, 2017/18, 2018/19 oraz adres internetowy prezentacji multimedialnej pt. „Poznaj Unię Europejską”: https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 ;
zdjęcia oraz przykładowe nagrania i opisy wydarzeń szkolnych na stronie internetowej szkoły lub w kronice szkolnej;
wypełnione dzienniki zajeć dodatkowych lub karty konsultacji w dokumentacji szkolnej;
programy kół językowych dla klas I-IV oraz program zajęć projektu pt„Rozwiń skrzydła na Fabrycznej” dla klas IV-V szkoły podstawowej.

§ 8 UST. 3 PKT 4

(realizacja działań zawartych w podpunktach a,b)
A) OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIAZANYCH
Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego:

1. Opracowanie autorskiego programu koła językowo - wychowawczego dla klasy II szkoły podstawowej pt. „Angielski z bajką” oraz modyfikacja autorskich programów kół językowych dla klas I -V szkoły podstawowej.
2. Koordynowanie współpracy z organizacjami charytatywnymi.

Kilka lat przed rozpoczęciem stażu na nauczyciela dyplomowanego, przygotowałam i prowadziłam własny cykl kół zainteresowań. Ze względu na wzrastającą co roku liczbę uczniów i utworzenie większej ilości klas szkoły podstawowej, stworzyłam programy dodatkowych kół zainteresowań. Dokonałam też ewaluacji programów kół, które realizowałam przed rozpoczęciem stażu i dostosowałam je do potrzeb nowych uczniów. W efekcie, od września 2020 r. do czerwca 2023 r., prowadziłam cotygodniowe zajęcia następujących kół zainteresowań:
„Angielski z piosenką” - w klasach pierwszych szkoły podstawowej;
„Angielski z bajką” - w klasach drugich szkoły podstawowej;
„Nowe horyzonty” - w klasach trzecich szkoły podstawowej;
„Językowe koło filmowe” - w klasach czwartych i piątych szkoły podstawowej.
Ad. 1. Podczas cotygodniowych zajęć koła pt. „Angielski z piosenką”, uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej zostali zapoznani z treścią znanych piosenek oraz bajek angielskich. Powtórzyli słownictwo wprowadzone na lekcjach języka angielskiego w czasie zajęć szkolnych i zostali zapoznani z nowym słownictwem. Nauczyli się również myśleć w sposób problemowy. Dominującymi metodami stosowanymi na zajęciach były metody aktywizujące oraz metoda ekspresyjna i impresyjna.
W celu podsumowania i prezentacji nabytych w czasie kół umiejętności, przygotowałam uczniów do mini – przedstawień poznanych piosenek lub bajek w latach 2020 – 23:
a) Z okazji Ślubowania klas pierwszych;
b) Z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
c) Z okazji uroczystych zakończeń roku szkolnego.
Mini-inscenizacje sprawiały dzieciom wiele radości, dlatego poza prezentacją poznanych piosenek, ich celem było też zwiększenie motywacji pierwszoklasistów do nauki języka angielskiego.
Ad. 2. Celem cotygodniowych zajęć koła językowego pt. „Angielski z bajką” było powtórzenie słownictwa wprowadzonego na lekcjach języka angielskiego w czasie zajęć szkolnych oraz zapoznanie uczniów z nowym słownictwem. Uczniowie nauczyli się również myśleć w sposób problemowy oraz rozwijać zdolność interpretowania i wyrażania własnych emocji i otaczającego je świata w formie plastycznej i poprzez muzykę. Dominującymi metodami stosowanymi na zajęciach były metody aktywizujące.
W celu podsumowania i prezentacji nabytych w czasie kół umiejętności organizowane były mini – przedstawienia poznanych piosenek lub bajek w latach 2020 - 23:
a) Z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
b) Z okazji uroczystych zakończeń roku szkolnego.

W celu zwiększenia motywacji do nauki języka angielskiego zostały zorganizowane również klasowe konkursy językowe z nagrodami:
a) Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych zorganizowany z okazji Dni Języków Obcych;
b) Konkurs plastyczny : „Najciekawsze zabytki Londynu”;
c) „Moja wakacyjna mapa myśli” i wiele innych.

Większość uczniów regularnie uczestniczyła w zajęciach dodatkowych, co wpłynęło na zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, jak również na poprawę wyników nauczania. Niektórzy uczniowie odkryli też korzyści płynące z oglądania popularnych i lubianych bajek lub filmów dla dzieci w oryginalnej wersji językowej. U części uczniów zauważyłam też zwiększenie samodzielności w odrabianiu prac domowych, dzięki nabyciu umiejętności korzystania ze słowników internetowych lub ogólnodostępnych materiałów audiowizualnych do nauki języka angielskiego.
Ad. 3. Zajęcia koła języka angielskiego pt. „Nowe Horyzonty” odbywały się co tydzień w klasach trzecich szkoły podstawowej. Celem uczestnictwa w zajęciach było rozwijanie zainteresowania kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Aktywne uczestnictwo w zajęciach było również okazją do przygotowania się do konkursów z języka angielskiego. Biorąc udział w zajęciach koła, uczniowie nie tylko poszerzali swoje horyzonty, ale zdobywali też nową wiedzę w sposób atrakcyjny i ciekawy, dzięki częstemu korzystaniu z oryginalnych materiałów audiowizualnych oraz biorąc udział w grach i zabawach językowych. Większość uczniów regularnie uczestniczyła w zajęciach koła, co wpłynęło również na zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego, jak również na poprawę wyników nauczania. Część uczniów klas trzecich wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego pt. „Olimpusek” w roku 2021/22, oraz w roku 2022/23, uzyskując dyplomy laureatów lub dyplomy uznania.
W celu podsumowania i prezentacji nabytych w czasie kół umiejętności, organizowane były mini – przedstawienia poznanych kolęd z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz piosenek dotyczących słownictwa o porach roku z okazji uroczystego zakończenia roku szkolnego 2021/22 oraz 2022/23.
W celu zwiększenia motywacji do nauki języka angielskiego, zorganizowałam również klasowe konkursy językowe z nagrodami:
Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych zorganizowany z okazji Dni Języków Obcych;
Konkursy na najbardziej aktywnego ucznia podczas powtórek gramatyki i inne.
Ad. 4. Zakładając, ze proces nauki języka obcego jest nie tylko obowiązkiem i odpowiedzią na wymagania współczesnego świata, ale również pasją, zachęciłam uczniów do uczestniczenia w zajęciach „Językowego koła filmowego”. Omawianie filmów pod kątem wartości i w formie warsztatów, miało na celu sprawić, aby nauka języka stała się przygodą i zachętą do poznawania świata. „Językowe koło filmowe” powstało więc z myślą o uczniach klas IV – V szkoły podstawowej, którzy pragnęli rozwijać umiejętności językowe i wiedzę o świecie. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu w formie warsztatów edukacyjnych, koła dyskusyjnego, a każdy temat ilustrowany był fragmentami różnych dzieł filmowych. Podczas zajęć zajmowaliśmy się analizą różnych obrazów filmowych, przeprowadzone zostały ćwiczenia językowe, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem, analizy postaw bohaterów, dyskusje na temat uniwersalnych wartości.
Dążąc do osiągania coraz lepszych efektów nauczania języka angielskiego, co roku analizowałam skuteczność swojej pracy. Każdego roku byłam usatysfakcjonowana faktem, że większość uczniów wykazywała motywację do nauki języka angielskiego, osiągając bardzo dobre wyniki w nauce, uzyskując wysokie wyniki testów konkursowych lub chętnie rozwijając wiedzę i umiejętności gramatyczno-leksykalne w czasie zajęć kół językowych. Część zajęć koła filmowego była też przeznaczana na powtórzenie materiału do konkursu pt. „Olimpus”z języka angielskiego.
W konkursie, który odbył się w dniach 28.03. - 01.04.2022 r., wzięło udział sześcioro uczniów z klasy piątej, z których troje uzyskało tytuł laureata, troje pozostałych otrzymało dyplomy uznania. Z klasy czwartej szkoły podstawowej do konkursu przystąpiło ośmioro uczniów, z których wszyscy zdobyli dyplom uznania.
W październiku 2020r., oprócz programów czterech kół językowych, napisałam również autorski program zajęć projektu pt. “Rozwiń skrzydła”, przeznaczonego dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej. Projekt skierowany był do wszystkich uczniów z klas IV-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 i do wszystkich uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego oraz do 23 nauczycieli, prowadzących zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i przedmiotów z wykorzystaniem narzędzi TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych). Działania były wspierane finansowo przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
W ramach wsparcia nowych metod nauczania, uczestniczyłam w trzech kursach stacjonarnych, które przygotowały mnie do aktywizowania uczniów do samodzielnej pracy, współdziałania w zespole, prowadzenia samodzielnych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów.
Aktywne uczestnictwo zarówno w programach edukacyjnych, jak również w zajęciach kół językowych lub warsztatach „Odysei Umysłu”, nie tylko przyczyniło się do uzyskania coraz wyższych wyników nauczania oraz sukcesów konkursowych. Przede wszystkim pomogło uczniom przełamać barierę komunikacyjną, poszerzyć horyzonty wiedzy na temat innych kultur. Moi uczniowie zaczęli myśleć w sposób bardziej empatyczny, doceniać umiejętności innych osób w pracy zespołowej, rozwinęli własną kreatywność. Nauczyli się też sztuki autoprezentacji oraz zrozumiałej komunikacji, równlegle poszerzając zasób angielskiego słownictwa.
Forma udokumentowania zrealizowanych zadań:
autorskie plany nauczania kół zainteresowań: „Angielski z piosenką” , „Angielski z bajką” „Nowe horyzonty”, „Językowe koło filmowe”;
posiadanie wydruku programu projektu pt. „Rozwiń skrzydła na Fabrycznej” z roku 2020.
zdjęcia oraz nagrania wystepów ze Szkolnego Festiwalu Piosenki Zagranicznej z maja 2022 i 2023r. zamieszczone na stronie internetowej szkoły;
sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych takich jak :”Kiermasz świąteczny”, „Szlachetna Paczka”, wycieczki szkolne oraz dokumentacja realizacji tych zadań w elektronicznym dzienniku zajęć lekcyjnych oraz w dzienniku kół zainteresowań;
zdjęcia z przygotowań paczek świątecznych we współpracy z organizacją „Caritas” i Świąteczna Paczka”;
ewaluacja programów nauczania, wprowadzenie zmian według wniosków poewaluacyjnych.

§ 8 UST. 3 PKT 4

B) WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCHNAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI
EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRECZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH TAKŻE NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTSTYCZNEJ

Zadania zamieszczone w planie rozwoju zawodowego:

1. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Organizacji Imprez Szkolnych oraz Zespołu Kształtowania Postawy Tolerancji wobec odmiennych wartości kulturowych.

Cele strategiczne szkoły obejmują rozwój umiejętności komunikacyjnych oraz pogłębianie wiedzy o krajach danego obszaru językowego, w celu poznania i zrozumienia odmiennych wartości kulturowych. Starałam się realizować to założenie w czasie lekcji języka angielskiego i zajęć kół językowych oraz współpracując z innymi organizacjami w roli przewodniczącej Zespołu Kształtowania Postawy Tolerancji wobec odmiennych wartości kulturowych. Jedną z okazji do zdobycia wiedzy na temat innych kultur było nawiązanie współpracy z organizacją AIESEC, zajmującą się praktykami edukacyjnymi w ramach Programu Rozwoju, o czym przekonałam się jeszcze w roku 2015, przed rozpoczęciem stażu, goszcząc studenta z Jordanii. W październiku 2021 roku gościem naszej szkoły była Katie – studentka z Gruzji, która wcielając się w rolę nauczyciela języka angielskiego, wtajemniczyła uczniów w kulturę, obyczaje i wiele ciekawych zakątków Tbilisi - stolicy swego kraju. Innym przykładem działań kształtujących postawę tolerancji i zrozumienia wobec innych wartości było zorganizowanie 19.grudnia 2022, przy współpracy z innymi nauczycielami, spotkania wolontariuszki z Hiszpanii z uczniami klas IV-V szkoły podstawowej. Podczas warsztatów dzieci poznały bożonarodzeniowe tradycje Hiszpanii.
W myśl kształtowania w uczniach postawy otwartości wobec innych kultur oraz promowania szkoły poprzez pokazywanie własnych tradycji kulturowych w atmosferze przyjaźni i tolerancji, współorganizowałam również projekty ogólnoszkolne. Przykładem tej aktywności było wsparcie wymiany niemieckiej 10. czerwca 2022 r. w czasie sobotniego wyjazdu integracyjnego do Supraśla z nauczycielami z Niemiec. Podczas kilkugodzinnej wycieczki wraz z panią dyrektor i nauczycielami języków obcych, odwiedziliśmy jedną z restauracji w Supraślu, oferującą regionalne podlaskie dania, takie jak: kartacze, bigos, gołąbki. W ten sposób wprowadziłyśmy gości z Niemiec w tematykę kuchni podlaskiej, omawiając smaki i sposoby przygotowania degustowanych potraw. Rozmawiałyśmy też na temat tolerancji wobec innych kultur i odwiedziłyśmy Muzeum Ikon w Supraślu oraz zapaliliśmy świece, odwiedzając pobliską cerkiew. Na zakończenie sobotniego spotkania udaliśmy się na wieczorny deser lodowy do restauracji Wedel w Białymstoku.
Inną okazją do wymiany doświadczeń i promocji szkoły było pokazanie efektów codziennej pracy na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 11, która odbyła się 12. czerwca 2022 r. Wraz z nauczycielką języka niemieckiego, zaprezentowałyśmy przedstawienie w języku niemieckim w wykonaniu czwartoklasistów oraz prezentację piosenek w języku angielskim w wykonaniu uczniów klas I-III i IV szkoły podstawowej. Goście, zachwyceni częścią artystyczną, nagrodzili naszych młodych „aktorów” owacjami na stojąco.
Nawiązując bezpośredni kontakt z osobami z zagranicy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, odnieśli wiele korzyści. Zaspokajając ciekawość na temat innych kultur, nauczyliśmy się rozumieć i tolerować inne poglady i różny od naszego światopogląd. Dzieląc się naszymi rodzimymi tradycjami kulinarnymi oraz wprowadzając gości z Niemiec w świat polskich wartości, mieliśmy okazję do wspólnych rozmów i wymiany doświadczeń. Przestalismy myśleć w sposób steoretypowy, czerpiąc z tego, czym inny naród może sie poszczycić. W przyszłości zamierzam kontynuować spotkania z goścmi z zagranicy w celu dalszego uczenia jakże trudnej sztuki tolerancji i myślenia w sposób nieszablonowy.
Przez cały okres stażu, pełniłam również funkcję przewodniczącej w Zespole do Spraw Organizacji Imprez Szkolnych, w Zespole do Spraw Rozwijania Zamiłowań Czytelniczych, Zespole do Spraw Uatrakcyjnienia Procesu Edukacji oraz w Zespole do Spraw Promocji Szkoły. Współpracowałam również z Zespołem do spraw Logistyki.
Efektem pracy w Zespole do Spraw Organizacji Imprez Szkolnych była organizacja części artystycznej wielu wydarzeń z życia szkoły w języku angielskim. Ze względu na korzyści, jakie przynosiło zaangażowanie dzieci w tworzenie mini-inscenizacji, stosowanie metody dramy stało się jednym ze sposobów zwiększania motywacji uczniów klas I-III i IV-VI do nauki języka angielskiego. W okresie stażu byłam organizatorem części artystycznej następujących uroczystości szkolnych:
Ślubowania klas I szkoły podstawowej.
W dniu 13. października 2020r. przygotowałam pierwszoklasistów do wykonania mini-przedstawienia do czterech piosenek w języku angielskim:„There’s a book”, „It’s autumn”, „The Hello Song” oraz „The Goodbye Song”.
W kolejnym roku szkolnym, 13.10. 2021 r. przygotowałam uczniów klasy pierwszej do inscenizacji czterech piosenek w języku angielskim: „Listen”,„The Rainbow Song”,„It’s autumn” oraz „I hear thunder”.
Zarówno w roku 2020, jak i w roku 2021 przygotowałam projekty przebrań do inscenizacji piosenki o jesieni („It's autumn”).
Dnia 13. października 2022r. zorganizowałam część angielską ślubowania klas I. Tegoroczni pierwszoklasiści zainscenizowali trzy piosenki w języku angielskim: „Ten Little Indians”, „Bingo” oraz „There's a book”.
Jasełka - w grudniu 2020 r. uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej zdalnie zainscenizowali piosenkę o zimie (It’s winter”). Uczniowie klas drugich zaśpiewali zdalnie angielską kolędę pt.„We wish you a Merry Christmas”. Uczniów klas trzecich przygotowałam do zaśpiewania „Twinkle, Twinkle Little Star”, natomiast chętni uczniowie klasy czwartej wykonali zdalnie inscenizację do piosenki Whitney Houston pt.„Who Would Imagine a King”. W grudniu 2021r. całokształt prac twórczych w języku angielskim wykonali uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej. Uczniów kolejnej klasy pierwszej również nauczyłam piosenki pt.„It’s winter” oraz pomogłam w przygotowaniu projektów przebrań do mini-inscenizacji. Uczniowie klas drugich zaśpiewali i przedstawili angielską piosenkę świąteczną pt.„Christmas stocking”, natomiast uczniowie klas trzecich zaśpiewali kolędę pt. ”Deck the Halls”.
W grudniu 2022 r. uczniowie klasy pierwszej zaśpiewali piosenkę pt: „It's winter”, uczniowie klasy drugiej piosenkę pt. „We're at the winter market”. Trzecioklasiści wykonali mini-inscenizację znanej piosenki świątecznej pt. „Santa Claus is coming to town”.
Uroczyste zakończenia roku szkolnego - w dniu 24. czerwca 2022r., 23. czerwca 2023 r. przygotowałam uczniów klas I-III do wykonania mini przedstawień z przebraniami do piosenek w języku angielskim. Uczniowie klasy pierwszej zaśpiewali piosenki pt. „Let’s play” i „Bingo”, natomiast uczniowie klas drugiej i trzeciej zaśpiewali piosenki pt. „It's spring”, „Summer” oraz “The skateboard song”. W czerwcu 2022r. uczniowie klasy czwartej zaprezentowali mini – przedstawienie pt. „Hot Spot Kids” na temat stylu życia i mody współczesnych nastolatków. Po zakończeniu części artystycznej wręczyłam dyplomy i nagrody uczniom klas I-III za osiągnięcia w Ogólnopolskim Konkursie Językowym „Olimpusek – Spring 2022r.” oraz „Olimpus – Spring 2022r.” Dnia 24.06.2022 r. – klasa czwarta zaśpiewała wakacyjną piosenkę pt. „Sealed with a kiss” J.Donovan'a. Po zakończeniu części artystycznej zostały wręczone dyplomy wyróżnień oraz dyplomy i nagrody laureatom klas IV -V zdobyte w konkursie „Olimpus – Spring 2022r.” Tuż przed zakończeniem stażu przygotowałam uczniów klas I-V do kolejnego zakończenia roku szkolnego. W efekcie, dnia 23.06. 2023 r. - oprócz występów wokalnych uczniów z klas
I-III , klasy IV-V zaśpiewały piosenkę M.Jacksona pt. „Heal the world”.

Ponieważ na skuteczność nauczania w szkole podstawowej oraz motywację dzieci do nauki wpływają atrakcyjność sposobu przyswajania nowych wiadomości oraz rozwijanie twórczego myślenia, pełniłam funkcję przewodniczącej Zespołu do Spraw Uatrakcyjnienia Procesu Edukacji. Efektami mojej pracy było zorganizowanie nieszablonowych wydarzeń z życia szkoły, takich jak:
I Szkolny Festiwal Piosenki Zagranicznej - 13 maja 2022 r. Po raz pierwszy, przy współpracy z nauczycielką muzyki oraz z nauczycielami języków obcych zorganizowałam oraz rozpowszechniłam szkolne wydarzenie muzyczne. Wydarzenie spotkało się z ogromną aprobatą wśród uczniów szkoły podstawowej. Z tego względu, Szkolny Festiwal Piosenki zagranicznej został na stałe wpisany do wiosennego kalendarza corocznych imprez szkolnych.
W maju 2022 r. w konkursie wzieło udział około czterdziestu uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.
Uczestnicy mieli możliwość zaśpiewania piosenki w języku angielskim, niemieckim lub francuskim w zespole lub solo.
Kolejny, II Szkolny Festiwal Piosenki Zagranicznej odbył się 28-ego kwietnia 2023 r.
W konkursie wzięło udział ponad trzydziestu uczniów klas I-V szkoły podstawowej.
Uczestnicy kolejny raz mieli możliwośc zaśpiewania piosenki w języku angielskim, niemieckim lub francuskim w zespole lub solo.
Wyniki oraz zdjęcia z konkursu opublikowałam na szkolnym Facebooku. Zaprojektowałam oraz wydrukowałam dyplomy uczestnikom, jak również przygotowałam upominki za zajęcie miejsc. Uczniowie, którzy zajęli miejsca w konkursie w roku 2022, otrzymali oceny celujące z dwóch przedmiotów: muzyki oraz języka obcego, w którym zaśpiewali piosenkę konkursową. W roku 2023. uczniowie otrzymali kartki-niepytki z trzech przedmiotów za zajęcie miejsc oraz wyróżnienia. Za zajęcie miejsc uczestnicy otrzymali również specjalnie zamówione na cel konkursu nagrody.
w postaci breloczków w kształcie kluczy wiolinowych oraz nagrody książkowe - biografie znanych muzyków XX wieku.
Wszechnica, czyli koordynowane przeze mnie od roku szkolnego 2022/23, na przełomie października i listopada warsztaty o różnorodnej tematyce dla klas I-V szkoły podstawowej. Każdy uczeń otrzymywał propozycję 13 warsztatów, z których wybierał trzy najciekawsze.
Szóstego listopada 2022 r. wśród uczniów klas I-III największym powodzeniem cieszyły się zajęcia na temat ubioru i trybu życia średniowiecznego rycerza, własnoręczne wykonywanie mydeł oraz nauka origami.
Najciekawsze z punktu widzenia uczniów klas IV-V okazały się warsztaty pt. „Crepes a la Francaise”, czyli lekcja robienia francuskich naleśników, „Skala wszystkiego – od kosmosu do atomu” oraz przeprowadzony przeze mnie warsztat literacki, pt. „Horror , czy lekcja życia? - refleksja o wybranych baśniach Braci Grimm”. W przerwie między warsztatami odbyły się klasowe pikniki, na których dzieci zajadały własnoręcznie przygotowane potrawy: szaszłyki z owoców, słodkie gofry, sałatkę jarzynową oraz kolorowe kanapki.
English Tea Party, czyli Herbaciane przyjęcie, które zorganizowałam w styczniu 2022 oraz 2023 roku w klasach trzecich i w klasie czwartej szkoły podstawowej. Zajęcia zapoczątkowała krótka prezentacja multimedialna na temat typowych angielskich potraw. Następnie, zgodnie z angielskim zwyczajem, uczniowie przy gorącej herbatce czytali żarty w języku angielskim i dyskutowali na temat zwyczajów żywieniowych Brytyjczyków.
Europejski Dzień Języków Obcych – organizowany był co roku, pod koniec września. Z tej okazji we wrześniu 2020 - 2022 r. przygotowałam lekcje tematyczne w klasach I-III oraz
IV-VI szkoły podstawowej, w czasie których poznawaliśmy tradycje krajów europejskich, angażując się w różne aktywności, takie jak: malowanie flag krajów europejskich, konkursy z nagrodami, śpiewanie w języku angielskim i tłumaczenie na język polski „Ody do Radości”. Dodatkową atrakcją był przygotowany przez uczniów pokaz strojów narodowych wybranych krajów świata. We wrześniu 2020 roku przygotowałam prezentację multimedialną na temat ciekawostek o kulturze krajów Unii Europejskiej. Jak co roku, zorganizowałam również konkursy z nagrodami na temat wiedzy o krajach Europy dla klas I-III i IV-V. W celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki języka angielskiego, przeprowadziłam także lekcje z użyciem aplikacji Kahoot w klasach czwartych. Na zakończenie Dnia Języków Obcych zorganizowałam kino europejskie z poczęstunkiem. We wrześniu 2021 roku, uczniowie klas I-III obejrzeli film pt. „Pinokio” w reżyserii
G. Grimly'ego, natomiast uczniowie klas IV-V „Małą Księżniczkę” w reżyserii A. Cuaron'a. Natomiast we wrześniu 2022 roku, uczniowie klas 1-3 obejrzeli „Króla Lwa”, natomiast uczniowie klas IV-V „Alicję w Krainie Czarów” T. Burton'a, w oryginalnej wersji językowej.

Klasowe konkursy przedmiotowe niewątpliwie stały się okazją do sprawdzenia możliwości i wiedzy moich uczniów, jak również pozwoliły ich „oswoić” i przygotować do wojewódzkiego konkursu przedmiotowego w przyszłych latach szkolnych. Możliwość uczestniczenia i współtworzenia inscenizacji piosenek podczas festiwali i innych uroczystości szkolnych, była świetną okazją do przełamania nieśmiałości i nauki autoprezentacji. Konkurs Piosenki Zagranicznej niewątpliwie przyniósł uczniom wiele radości, stał się motywującym przerywnikiem w codziennej nauce, jak również okazją do nauki nowych zwrotów w językach angielskim, niemieckim i francuskim. Wspólne przygotowania do konkursów zintegrowały też grono pedagogiczne i niewątpliwie wpłynęły na stworzenie przyjaznej atmosfery w szkole. Współpracując nad organizacją wydarzeń artystycznych, nauczyciele nie tylko uczą, ale robią to z ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym i pasją.
Przewodniczyłam również w Zespole do Spraw Promocji Szkoły, co roku koordynując organizację Dni Otwartych Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku. W lutym, w latach 2020-2023, byłam odpowiedzialna za dekorację sali klasy IV szkoły podstawowej w „nastroju walentynkowym” oraz przygotowałam dekoracje do wystawy prac plastycznych w sali klasy I. Przygotowałam i przeprowadziłam zajęcia bajkoczytania „Kopciuszka” oraz „Kota w butach” w języku angielskim. Kierowałam również rodziców kandydatów na uczniów klasy pierwszej do sal tematycznych oraz przedstawiałam ciekawe zdarzenia z życia szkoły z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Omawiałam też ofertę zajęć dodatkowych.
W dniu 13. lutego 2022 r. w czasie Dni Otwartych w szkole podstawowej, współorganizowałam multimedialny pokaz przedstawienia pt. „Bajdokument, czyli prawie prawda” w którym pełniłam funkcję trenera drużyny. W przedstawieniu wystąpili uczestnicy konkursu pt. „Odyseja Umysłu”, którzy 25. lutego 2018r. w Warszawie zdobyli pierwsze miejsce za „Bajdokument” i udali się na kolejne eliminacje do Gdyni 25. 03. 2018r. W roku 2023 współorganizowałam multimedialny pokaz przedstawienia pt. „W pracowni mistrza Leonarda”, które również otworzyło uczniom klasy V drogę do ogólnopolskiego finału w Gdyni – 30. marca 2019 r.
Przez cały okres stażu prowadziłam Kronikę Szkolną klas I-III w miesiącach zimowych. Przez cały okres stażu dokumentowałam również zorganizowane przeze mnie zdarzenia szkolne w celu publikacji na Facebooku szkoły podstawowej.
Jako członek Zespołu do Spraw Logistyki, współpracowałam z zespołem nauczycieli w procesie planowania i ocenie wydarzeń, mających miejsce w szkole. Niedługo po organizacji Dni Otwartych w szkole podstawowej, co roku wspierałam proces rekrutacji do klas pierwszych.
Skutkiem wytężonej pracy w Zespole do Spraw Promocji Szkoły było zwiększenie zainteresowania uczniów i rodziców nauką w Społecznej Szkole Podstawowej nr 11.
Z niecierpliwością czekam na rozpoczęcie pracy z kilkunastoosobową klasą pieerwszą w kolejnym roku szkolnym.
Forma udokumentowania zrealizowanych zadań:
dokumentacja na temat przebiegu zorganizowanych wydarzeń szkolnych, takich jak „Jasełka”, „Zakończenie roku szkolnego” i innych , wymienionych w sprawozdaniu;
potwierdzenie o współpracy w organizacji wydarzeń szkolnych przez nauczycieli języków obcych;
zdjęcia oraz opisy zajęć edukacyjnych i zorganizowanych spotkań z gośćmi z zagranicy na stronie internetowej szkoły;
zdjęcia oraz nagrania z wydarzeń szkolnych na stronie internetowej szkoły oraz własna dokumentacja.

Podsumowanie

W świetle założeń zapisanych w planie rozwoju zawodowego, prawie trzyletni okres stażu był czasem samodoskonalenia własnej pracy i szukania rozwiązań w kierunku podnoszenia pracy szkoły.
Ze względu na zmieniające się wymogi współczesnej rzeczywistości i idące za tym zmiany w podstawie programowej, starałam się wykorzystywać w pracy metody aktywizujące, zgodnie z ideą efektywnego uczenia się Edgara Dale'a, według której nauka oparta na interakcji jest najefektywniejsza, a jej treści najdłużej zostają w pamięci uczniów.
Motywowana satysfakcją, jaką przynosi efektywna praca dydaktyczno-wychowawcza, podejmowałam szereg działań, służących wzbogacaniu mojej wiedzy i doświadczenia. Przez cały okres stażu dowiadywałam się o możliwościach uczestniczenia w wielu rodzajach szkoleń, warsztatów i konferencji metodycznych. Przekonałam się, że projekty szkolne, takie jak „Rozwiń skrzydła na Fabrycznej”, są ważnym i potrzebnym zadaniem w kształtowaniu umiejętności współpracy międzyprzedmiotowej oraz odpowiedzialności i samodzielności uczniów w procesie uczenia się. Zarówno szkolenie pt. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, jak również lektura książki pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” autorstwa A. Faber i E. Mazlish, skłoniły mnie do refleksji i zastosowania zdobytej wiedzy na temat satysfakcjonującej, a zarazem jakże trudnej sztuki porozumiewania się z dziećmi. Wiedza teoretyczna, zdobyta podczas szkolenia on-line pt.“Zespół Aspergera. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży.”, jak również kilkuletnie doświadczenie w pracy z uczniem wykazującym cechy zespołu Aspergera, nauczyły mnie indywidualizowania sposobów komunikacji. Szkolenie pt.„W co grają uczniowie, w co grają nauczyciele?” w ramach projektu pt. “Rozwiń skrzydła”, zwiększyło moją świadomość na temat stanów emocjonalnych uczniów.
Z kolei Szkolenie pt. „Stymulowanie twórczego myślenia i wyobraźni poznawczej” zainspirowało mnie do stworzenia kreatywnych konspektów lekcji z uczniami.
Współczesna szkoła stwarza wiele możliwości wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy nauczyciela. Starałam się stale rozwijać umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych. W pracy pedagogicznej i wychowawczej nieustannie korzystałam z technologii komputerowej, przygotowując na komputerze materiały dydaktyczne. Wykorzystywałam technologię komputerową w celu promocji szkoły lub uatrakcyjnienia zajęć szkolnych. Korzystałam również z internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki lub pedagogiki oraz dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem, publikując autorskie konspekty zajęć oraz programy projektów edukacyjnych. Doskonaliłam również własne umiejętności posługiwania się komputerem, uczestnicząc w wybranych warsztatach z zakresu obsługi programów komputerowych, na przykład „Rozwijanie kompetencji kluczowych (TIK)”, przeprowadzonym przez Fundację Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS.
W celu ciągłego doskonalenia warsztatu pracy, podejmowałam działania w kierunku ewaluacji swoich działań. Przeprowadziłam lekcje otwarte w obecności dyrektora szkoły oraz innych nauczycieli. Na podstawie rozmów pohospitacyjnych, utwierdziłam się w przekonaniu o właściwym doborze metod pracy lub modyfikowałam je w celu podnoszenia jakości własnej pracy.
Podejmując refleksję nad udoskonalaniem procesu nauczania języka obcego, odwołałam się również do treści autorskiego artykułu pt.„Wybrane zasady nauczania języka obcego dzieci w wieku 8-9 lat”, napisanego dla czasopisma „Edukacja dla przyszłości”, pod red. J. Zaniewskiego.
Prowadząc lekcje otwarte, dzieliłam się doświadczeniem i udostępniałam własny warsztat pracy nauczycielom kontraktowym w środowisku szkolnym oraz szerszej grupie nauczycieli, publikując najciekawsze konspekty zajęć w serwisach edukacyjnych.
Na skuteczność nauczania w szkole podstawowej oraz motywację dzieci do nauki niewątpliwie wpływają atrakcyjność sposobu przyswajania nowych wiadomości oraz rozwijanie twórczego myślenia i zdolności artystycznych. W tym celu współpracowałam z nauczycielami innych przedmiotów, pełniąc funkcję przewodniczącej w kilku zespołach szkolnych, między innymi w Zespole do Spraw Organizacji Imprez Szkolnych. Owocem tej współpracy było zorganizowanie wielu uroczystości oraz wydarzeń szkolnych, takich jak występy w języku angielskim w czasie Jasełek lub Uroczystego Zakończenia Roku Szkolnego. W maju 2022 r. po raz pierwszy zorganizowałam Szkolny Festiwal Piosenki Zagranicznej, który zmotywował ponad czterdziestu uczniów klas IV-VI do połączenia nauki języków obcych z piosenką oraz sztuką autoprezentacji na scenie.
Nie zapominając, że to uczeń i jego potrzeby edukacyjne są podmiotem mojej pracy pedagogicznej, nieustannie uczyłam się rozpoznawać potrzeby rozwojowe uczniów i uwzględniać je w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W celu indywidualizacji nauczania
otaczałam opieką uczniów wymagających szczególnej troski, na przykład ze względu na dysfunkcje, takie jak zespół Aspergera, trudności grafomotoryczne lub problemy z koncenrtracją oraz demotywację do nauki. Organizowałam cotygodniowe zajęcia indywidualne lub w małych grupach uczniów. Prowadziłam także cotygodniowe zajęcia kół językowych, skierowane do uczniów zdolnych i szczególnie zmotywowanych możliwością rozwijania swoich zainteresowań językowych. Wcieliłam się również w rolę trenera Odysei Umysłu, w odpowiedzi na potrzeby uczniów, chcących rozwijać zdolności pracy w grupie i umiejętność twórczego myślenia. Zajęcia projektu, przeprowadzone w klasach IV-V szkoły podstawowej, pozwoliły uczniom odkryć radość i pasję w nauce języka obcego metodą eksperymentu.
Opracowując i wdrażając autorskie programy czterech kół językowych oraz zajęć projektu, przeznaczonych dla klas I-V szkoły podstawowej, oprócz wiedzy językowej, uwzględniłam potrzeby psychospołeczne moich uczniów. Dodatkowy czas i nieszablonowe metody stosowane podczas zajęć, pogłębiły w uczniach poczucie bycia akceptowanym i docenianym przez grupę rówieśników. Oprócz satysfakcjonujących wyników nauczania, kilkoro uczniów zdobyło także tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Językowym pt. „Olimpus”.
Efektywna realizacja celów edukacyjnych nie może odbywać się w oderwaniu od kształtowania właściwych postaw moralnych uczniów. Zgodnie z tym założeniem, kształtowałam w uczniach postawę empatii, na przykład poprzez włączenie ich do przedświątecznej pomocy ubogim rodzinom w ramach akcji „Szlachetna paczka”. Wspierałam również nabywanie nowych umiejętności przez wychowanków szkoły podstawowej podczas wycieczek edukacyjnych. Podejmowałam działania kształtujące postawę tolerancji i zrozumienia odmiennych wartości kulturowych,współpracując z organizacją AIESEC I rozmawiając na temat praw człowieka z okazji celebrowania Dnia Kobiet.
Ponieważ zawód nauczyciela traktuję jako powołanie do przekazywania praktycznej wiedzy, wzmacniania poczucia własnej wartości i akceptacji, jak również kształtowania właściwych postaw moralnych moich uczniów, stale zamierzam doskonalić się w tej roli. W przyszłym roku szkolnym planuję uczestniczyć w licznych warsztatach o tematyce psychologicznej, ukazujących źródła i sposoby przeciwdziałania agresji dzieci i młodzieży oraz przyczyny braku motywacji dzieci do nauki. Zamierzam również współtworzyć projekty edukacyjne oraz współpracować z organizacjami, które umożliwią uczniom żywy kontakt z obywatelami innych krajów i tym samym usprawnią poszerzanie horyzontów kulturowych, nauczą tolerancji, umożliwią zwiedzanie krajów anglojęzycznych w gronie szkolnym. Mam nadzieję, że moje działania staną się źródłem inspiracji i sukcesów edukacyjno-społecznych moich uczniów oraz źródłem satysfakcji, pasji oraz poczucia własnego spełnienia zawodowego.

Opracowała:
Ewelina Macias

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.