X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5140
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Agnieszka Bartnik

Nauczyciel geografii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu

Plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie:
 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dziennik Ustaw Nr 214 z 16 listopada 2007 r. pozycja nr 1580

1. Imię i nazwisko: AGNIESZKA BARTNIK
2. Nazwa i adres szkoły: ZSO nr 1 im. W. Roździeńskiego w Sosnowcu, ul. Staszica 62, 41-219 Sosnowiec
3. Okres trwania stażu: 9 miesięcy
4. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
5. Data zakończenia stażu: 31.05.2009
6. Opiekun stażu:
7. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) Przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
b) Sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) Przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć;
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Lp.
ZADANIA
FORMA REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMIM REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red,)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły ( §6 ust.2 pkt 1 )

1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w Radach Pedagogicznych, zespole przedmiotowym, udział w spotkaniach Rady Szkoły Opiekun stażu, przewodniczący zespołu, dyrektor Wrzesień \ Październik Lista obecności na radach i spotkaniach
2. Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut Szkoły, Program Rozwoju Szkoły, Regulamin Pracy i Wynagrodzenia, Program Profilaktyczny, Wewnętrznym systemem oceniana w szkole, Regulamin Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Szkoły, Samorządu Szkolnego Analiza dokumentacji Opiekun stażu, bibliotekarz Wrzesień \ Październik Znajomość dokumentacji, zapisy w dokumentacji przebiegu stażu, zatwierdzony system oceniania przedmiotowego, wpis w dokumentacji przebiegu stażu
3. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego Opiekun stażu Wrzesień Notatki własne
4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzeni dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, księga zarządzeń itp. Opiekun stażu Wrzesień Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej
5. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, spotkaniach Rady Pedagogicznej Opiekun stażu, dyrektor Wrzesień Organizacja zajęć własnych, spotkania zespołów
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie Opiekun stażu, dyrektor Wrzesień Zaświadczenie o ukończeniu kursu
7. Poznanie procedur osiągania awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa) Opiekun staży, bibliotekarz, Wrzesień Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego
8. Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasowego Analiza literatury fachowej. Diagnozowanie potrzeb wychowawczych uczniów i dostosowanie do nich tematyki lekcji z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły. Opiekun stażu, dyrektor, przewodniczący zespołu wychowawczego Wrzesień Plan pracy wychowawcy klasowego na 3 lata.
Coroczna aktualizacja planu.
8. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego
i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Opiekun stażu. Wrzesień 2008 Plan Rozwoju Zawodowego.
9. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem stażu, realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, konspekty wybranych lekcji, ocena hospitacji, protokoły Opiekun stażu, dyrektor Cały okres trwania stażu
Konspekty zajęć, arkusze hospitacyjne, zaświadczenia, protokoły.
10. Sporządzenie sprawozdania
z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Opiekun stażu. Maj 2008 Sprawozdanie z realizacji
Stażu.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Opiekun stażu. Maj 2008 Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2 pkt 2).

12. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Opiekun stażu. Wrzesień 2008 Notatki własne.
13. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach kwalifikacyjnych Udział w szkoleniowych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, konferencje metodyczne), lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury o tematyce geograficznej Opiekun stażu,
dyrektor, inni
nauczyciele Cały okres stażu Świadectwa
14. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczyciela
Udział w Radach Pedagogicznych
Udział w lekcjach otwartych i szkoleniach metodycznych Dyrektor, opiekun stażu Cały okres trwania stażu Wpis w dokumentacji stażu, zaświadczenie
15. Pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki nauczania, doskonalenie multimedialnych technik pracy Literatura pedagogiczna,
Wykorzystywanie różnorodnych pomocy naukowych w procesie nauczania. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej Dyrektor, opiekun stażu Cały okres trwania stażu Notatki
Bibliografia
Zbiór adresów internetowych
16. Opieka dydaktyczno wychowawcza w ramach koła geograficznego Udział w spotkaniach, prowadzenie dokumentacji z przebiegu prac koła Opiekun stażu Systematycznie podczas trwania stażu Prowadzenie dziennika koła
17. Organizowanie konkursów Konkursy szkolne Opiekun stażu Cały okres trwania stażu fotografie, plakaty, wyniki konkursów

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3).

18. Współpraca z opiekunami ucznia w szkole i poza szkołą Opracowanie planu spotkań z rodzicami. Prowadzenie wywiadówek systemem warsztatowym. Rozmowy z uczniami i rodzicami . Aktywna współpraca z rodzicami Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Plan spotkań z rodzicami. Opis i analiza
19. Praca w Zespole wychowawczym Aktywne uczestnictwo w pracy zespołu. Analiza indywidualnych przypadków Przewodniczący zespołu wychowawczego Cały okres trwania stażu Pisemne sprawozdania ze spotkań Zespołu wychowawczego
20. Przygotowywanie uczniów do występów z okazji ślubowania klas pierwszych
Przygotowanie scenariusza, udział w próbach, wykonanie dekoracji Inni nauczyciele Wrzesień Sprawozdanie ze ślubowania uczniów klasy pierwszej,
21. Organizacja wycieczki klasowej Planowanie wycieczki, nocleg, wyżywienie. Zbiórka pieniędzy. Pozyskanie sponsorów Inny opiekun wycieczki Maj \ Czerwiec Sprawozdanie z wycieczki klasowej oraz jej organizacji
22. Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego postępów Dostosowanie metod nauczania do konkretnej grupy uczniów, ustalenie kryteriów oceny wkłady pracy ucznia Opiekun staży Na bieżąco notatki
23. Wspomaganie ucznia w rozpoznawaniu własnych zdolności i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia. Motywowanie uczniów
do realizacji zamierzonych celów oraz monitorowanie ich osiągnięć Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Scenariusze, konspekt
24. Współpraca z uczniem zdolnym oraz uczniem wykazującym trudności
w nauce. Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych, konsultacji Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Zapisy, notatki
25. Współpraca z pedagogiem szkolnym Bieżące kontakty, rozmowy Pedagog W miarę potrze Potwierdzenie pedagoga
26. Aktywne uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych i życiu szkoły Udział w organizowanych wydarzeniach w szkole Opiekun stażu, inni nauczyciele Systematycznie podczas trwania stażu Dokumentacja szkolna, zapis w dokumentacji stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

27. Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Napisanie planu rozwoju zawodowego, opracowanie zakresu i terminu zajęć Opiekun stażu Wrzesień Wniosek i plan rozwoju zawodowego
28. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela przedmiotu Hospitacja według ustalonego harmonogramu Opiekun stażu Dwa razy w miesiącu, cały rok Wnioski z obserwacji i hospitacji, arkusze hospitacyjne
29. Prowadzenie zajęć w obecność opiekuna stażu lub dyrektora Hospitacja według ustalonego harmonogramu, opracowanie konspektu lekcji, stosowanie różnych metod i technik nauczania, konsultacja, analiza i omówienie wniosków Opiekun stażu Raz w miesiącu Scenariusze lekcji, autoanaliza, wnioski i uwagi do realizacji
30. Analiza i podsumowanie wybranych zajęć, ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych analiz i ewaluacji Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Adnotacja po przeprowadzonych zajęciach i rozmowach
31 Poszerzanie wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki, problemów oświatowych, zadań realizowanych przez nauczyciela Studiowanie prasy
i literatury pedagogicznej Opiekun stażu,
Bibliotekarki Cały okres trwania stażu Notatki własne
32. Udoskonalanie warsztatu pracy Wzbogacanie warsztatu pracy poprzez: wykonywanie potrzebnych pomocy, stosowanie różnych środków dydaktycznych, Opiekun stażu Cały okres trwania stażu Scenariusze, konspekty, pomoce.
33. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Autorefleksja, opis przyszłych planów zawodowych Opiekun stażu Czerwiec Forma opisowa dalszego rozwoju zawodowego

Opracowała:
Agnieszka Bartnik

Zatwierdzam do realizacji


Miejscowość, data Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.