X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5133
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Powstańców Śląskich Nr 86
os. Jagiellońskie 18; 31-843 Kraków

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
MAGDALENA SZTOLC

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008 roku
Przewidywana data ukończenia stażu: 29 maja 2009 roku

Data zatwierdzenia do realizacji..........................
Podpis dyrektora........................................

Kraków, dnia........................................


Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich Nr 86, os. Jagiellońskie 18; 31-843 Kraków
Miejsce stażu
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY
Przedmiot nauczany

Nazwisko i imię opiekuna stażu
01.09.2008
Data rozpoczęcia stażu

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9c pkt. 3 Karty Nauczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.
W załączeniu przedstawiam propozycję mojego planu rozwoju zawodowego.

........................................
Podpis wnioskującej


Kraków, dnia ....................... ........................................
Podpis dyrektora


Magdalena Sztolc
Wychowawca świetlicy
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich Nr 86
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Czas trwania stażu: do 29.05.2009
Opiekun stażu:

Cel główny:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym a także prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrzszkolnych
b) pozaszkolnych
c) samokształcenia
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
8. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

I. SFERA ORGANIZACYJNA

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Termin: IX-X 2008:
• analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (artykuły dotyczące awansu zawodowego nauczyciela)
- Ustawa o systemie oświaty
- najnowsze rozporządzenie MENiS dotyczące awansu zawodowego nauczyciela
Termin: IX-X 2008
• spotkania z Dyrektorem dotyczące awansu zawodowego nauczycieli

Dowody realizacji:
znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Termin: IX 2008
• zawarcie ustnego kontraktu między stażystą a opiekunem stażu
- określenie zakresu obowiązków stażysty
- określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu
- określenie zasad komunikowania się i współpracy
• skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
Termin: min. raz w miesiącu
• konsultacje
Dowody realizacji:
zatwierdzenie planu rozwojowego


3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły

Termin: IX-X 2008
• analiza dokumentacji szkoły:
- Regulamin pracy szkoły
- Wewnątrzszkolny system oceniania
- Statut Szkoły
- Regulamin oceniania pracy nauczycieli
- Program wychowawczy realizowany z uczniami

- udział w szkoleniu podstawowym BHP

Dowody realizacji:
notatki z analizy dokumentów; zaświadczenie inspektora BHP
4. Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań i funkcji

Termin: na bieżąco
-udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
- udział w Radach Pedagogicznych
Dowody realizacji:
- zaświadczenia o uczestnictwie w formach doskonalenia nauczycieli
- lista obecności z Rad Pedagogicznych

5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego

Termin: V 2008
- sprawozdanie
Dowody realizacji:
- treść sprawozdania

6. Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym

Termin: VI 2008
- przedstawienie dokumentacji ze stażu
Dowody realizacji:
- wniosek wraz z dokumentacją formalną


II. SFERA DYDAKTYCZNA

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Termin: raz w miesiącu
- opracowanie konspektów zajęć
- omawianie przeprowadzonych zajęć
- wyciąganie wniosków do dalszej pracy
Dowody realizacji:
konspekty zajęć, karty hospitacji

2. Opracowanie planu pracy świetlicy oraz miesięcznych planów pracy

Termin: IX; raz w miesiącu
- miesięczne plany pracy
Dowody realizacji:
- plan pracy świetlicy
- miesięczne plany pracy

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (lub innych nauczycieli)

Termin: raz w miesiącu
- hospitacja zajęć wg wcześniej określonych zasad
- zwrócenie uwagi na dobór metod i form pracy
Dowody realizacji:
- wnioski

4. Umiejętność analizowania zajęć hospitowanych i prowadzonych samodzielnie

Termin: na bieżąco
- analiza zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- zwrócenie uwagi na mocne i słabe strony stażysty

Dowody realizacji:
- wnioski do dalszej pracy

III. SFERA OSOBISTA

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu oraz w ramach wolontariatu na zajęciach nauczania zintegrowanego

Termin: według terminarza kursów
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; kursach
Termin: raz w miesiącu
- warsztat doskonalenia umiejętności wychowawczych
Dowody realizacji:
- zaświadczenie o odbytym kursie
- potwierdzenie obecności

2. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej

Termin: na bieżąco
- współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym
- studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych

Dowody realizacji:
- notatki ze spotkań, wykorzystanie nowych wiadomości w pracy (zapis w dzienniku)
- notatki bibliograficzne

3. Wzbogacenie warsztatu pracy

Termin: według potrzeb
- przygotowanie nowych pomocy i wykorzystanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy

Dowody realizacji:
- zdjęcia, notatki

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy

Termin: II 2008
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
Termin: V 2008
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Dowody realizacji:
- www.publikacje.edu.pl lub www.edukacja.edux.pl
- płyta CD z zapisem elektronicznym

IV. SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

1. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów
Termin: IX 2008
- analiza akt osobowych ucznia
- spotkania i współpraca z rodzicami

Termin: na bieżąco
- współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem
Dowody realizacji:
- notatki; wykorzystanie zdobytych informacji w pracy z wychowankiem

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów

Termin: na bieżąco
- stała obserwacja dziecka
- współpraca z rodziną i nauczycielami
Dowody realizacji:
- notatki

3. Poznanie Programu Wychowawczego szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy

Termin: IX 2008
- analiza dokumentu
Dowody realizacji:
- notatka

4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela wychowawcy

Termin: na bieżąco
- prowadzenie zajęć zgodnie z planem pracy,
-indywidualizacja form i metod pracy w zależności od potrzeb i możliwości wychowanków
Dowody realizacji:
- zapis w dzienniku
- scenariusze zajęć

5. Współorganizacja i udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych

Termin: na bieżąco
- włączenie się do organizacji imprez
Dowody realizacji:
- zdjęcia, notatki z uroczystości

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.