X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51146
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU

ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Żaklina Foks – Maciaszczyk

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Żaklina Foks – Maciaszczyk

Stanowisko: nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Nowym Tomyślu
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2020 r.

Data zakończenia stażu: 31 maja 2023 r.

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymałam w roku 2010. Zawsze starałam się rozwijać i podnosić swoje kompetencje, dlatego 1 września 2020 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.
Najpierw zapoznałam się z obowiązującymi przepisami, a następnie napisałam plan rozwoju zawodowego, w którym zawarłam powinności oraz umiejętności nauczyciela kontraktowego. W czasie trwającego dwa lata i dziewięć miesięcy stażu zrealizowałam zadania wykazane w planie rozwoju zawodowego. Podjęte działania wpłynęły na mój rozwój i przyczyniły się do zdobycia nowych kompetencji. Wymagały ścisłej współpracy z: dyrekcją szkoły, opiekunem stażu, gronem pedagogicznym, instytucjami wspierającymi pracę szkoły, rodzicami uczniów, a przede wszystkim z uczniami.
Po sześciu latach pracy w zawodzie (w tym niemalże trzech latach stażu) czuję się bardziej kompetentna do pracy w szkole. Zdaję sobie sprawę ze swoich mocnych i słabych stron. Przede wszystkim rozumiem, że praca nauczyciela to nieustające wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność za kształtowanie i rozwój młodego człowieka. W dalszym ciągu zamierzam się kształcić, aby nadążyć za potrzebami szkoły i moich uczniów. Zmieniają się czasy. Zmienia się szkoła. Zmieniają się uczniowie. Nauczyciel musi być na to gotowy.
W dalszej części sprawozdania przedstawię działania, które zrealizowałam w okresie stażu.

§ 7. ust 2. pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej

i podniesienie jakości pracy szkoły.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Na początku września 2020 r., zanim złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego:

• Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MEN z 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

Korzystałam również z pomocy grupy na Facebooku, która zrzeszała nauczycieli starających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – Awans z Beatą.
Następnie złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu. W dalszej kolejności opracowałam i przedłożyłam plan rozwoju zawodowego.

Efekty dla nauczyciela:
• bardziej przemyślana i uporządkowana praca;
• poznanie obowiązków nauczyciela odbywającego staż;
• skuteczna realizacja założeń planu rozwoju zawodowego.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• podniesienie efektywności i jakości pracy szkoły przez świadome, planowane działania oraz rozwijanie własnych kompetencji.

Współpraca z opiekunem stażu.

Na początku września 2020 r. nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Ustaliłyśmy wówczas zasady współpracy. Przeanalizowałyśmy plan rozwoju zawodowego. Uzgodniłyśmy harmonogram obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz przeze mnie.
W trakcie całego stażu omawiałyśmy obserwowane zajęcia w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji moich lekcji. Ciekawym doświadczeniem była obserwacja zajęć w czasie nauczania zdalnego. Obserwacje odbywały się za pomocą aplikacji Microsoft Teams, która była w naszej placówce podstawowym narzędziem spotkań z uczniami podczas edukacji zdalnej.
Każdego roku współpracowałyśmy podczas analizy i korekty próbnych egzaminów ósmoklasisty. W roku szkolnym 2022/2023 wspólnie zrealizowałyśmy mój autorski projekt dla uczniów klas piątych pt. ,,W pustyni i w puszczy – lektura w portfolio”. W tym samym czasie pracowałyśmy razem nad drugim projektem, tym razem dla uczniów najstarszych klas. Był to całoroczny projekt pt. ,,Mistrz pisemnych wypowiedzi, czyli egzaminacyjny sukces”.

Efekty dla nauczyciela:
• jasne zasady współpracy z opiekunem stażu;
• omawianie realizowanych zadań;
• pomoc i wsparcie w przypadku wątpliwości.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• lepsza jakość pracy nauczyciela;
• stosowanie nowych, ciekawych dla uczniów metod;
• motywowanie uczniów do aktywniejszego uczestniczenia w zajęciach on-line.

Obserwacja zajęć przeprowadzonych przez innych nauczycieli.

Przez cały okres stażu obserwowałam lekcje przeprowadzane przez różnych nauczycieli oraz specjalistów naszej szkoły. Obserwowałam zajęcia nie tylko nauczycieli – polonistów, ale też innych przedmiotowców. Były to lekcje języka polskiego, historii, WOS-u. Uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli uczących klasę, której jestem wychowawcą.
Po każdych zajęciach omawialiśmy zastosowane formy i metody pracy. Dzieliliśmy się spostrzeżeniami. Rozmawialiśmy o zastosowaniu innych rozwiązań.
Byłam również obserwatorem zajęć, które przeprowadził psycholog szkolny. Dotyczyły one zaburzenia, jakim jest ADHD. Była to dla mnie – jako wychowawcy – bardzo cenna lekcja.

Efekty dla nauczyciela:
• możliwość przyjrzenia się metodom pracy innych nauczycieli;
• poznanie nowych metod pracy;
• porównanie zajęć swoich i innych nauczycieli;
• wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• wprowadzenie ciekawych metod pracy na lekcjach;
• kształtowania różnych kompetencji;
• efektywniejsze przekazywanie wiedzy.

Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności

poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Przez cały okres stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności. Brałam aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły. Były to: warsztaty metodyczne, webinaria, kursy doskonalące, szkolenia stacjonarne oraz on-line. Uczestniczyłam we wszystkich radach szkoleniowych odbywających się w formie stacjonarnej oraz zdalnej. Potwierdzeniem uczestnictwa są certyfikaty oraz zaświadczenia.
Formy doskonalenia, w których wzięłam udział, to:

• warsztaty ,,Odwrócona lekcja i inne metody pracy zdalnej” – Pracownia Rozwoju, wrzesień 2020 r.;
• szkolenie on-line ,,Jak poprawnie prowadzić lekcje zdalne w Microsoft Teams?” – Nauczyciel w sieci, październik 2020 r.;
• szkolenie on-line ,,Jak zaktywizować uczniów podczas zdalnych lekcji?” – Nauczyciel w sieci, listopad 2020 r.;
• szkolenie on-line ,,Niebanalne pomysły na lekcje wychowawcze online” – Nauczyciel w sieci, grudzień 2020 r.;
• szkolenie on-line ,,Pracownicze plany kapitałowe” – grudzień 2020 r.;
• szkolenie on-line ,,Jak tworzyć escape room w Genially?” – wrzesień 2021 r.;
• szkolenie ,,Testy to nie wszystko. Jak pogodzić kształtowanie różnorodnych kompetencji i umiejętności uczniów z osiąganiem wysokich wyników z egzaminów zewnętrznych?” – Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, listopad 2021 r.;
• webinarium ,,Rozprawka na 100% z Nauczycielem Roku 2021” – luty 2022 r.;
• szkolenie prowadzone przez metodyka ,,Budowanie zadań pisemnych” – ODN, luty 2022 r.;
• szkolenie on-line ,,Egzamin ósmoklasisty – szlifujemy formę” – Nowa Era, luty 2022 r.;
• webinarium ,,7 ciekawych i angażujących uczniów pomysłów na wprowadzenie do lektury” – Edumaster, luty 2022 r.;
• IV Konferencja Szkoleniowa Rzecznika Praw Dziecka - ,,Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?”, marzec 2022 r.;
• szkolenie on-line ,,Uczeń – uchodźca z Ukrainy” – GWO, marzec 2022 r.;
• warsztaty prowadzone przez metodyka ,,Wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym na egzaminie ósmoklasisty” – ODN, marzec 2022 r.;
• webinarium ,,Nowatorskie rozwiązania w edukacji polonistycznej” – Księgarnia Tuliszków, kwiecień 2022 r.;
• webinarium prowadzone przez metodyka ,,Czy wyobrażasz sobie siebie jako bohatera Mickiewiczowskich ballad? Praca metodą RAFT” – ODN, kwiecień 2022 r.;
• webinarium ,,Cała prawda o spójnikach” – Meritum, kwiecień 2022 r.;
• szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej – sierpień 2022 r.;
• szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych – sierpień 2022 r.;
• webinarium ,,Twój uczeń w sieci – obalamy mity” – wrzesień 2022 r.;
• szkolenie on-line ,,Rozprawka da się lubić. Jak skutecznie przygotować uczniów do napisania rozprawki?” – GWO, październik 2022 r.;
• warsztaty on-line prowadzone przez metodyka ,,Zadania nauczycieli języka polskiego a wyniki egzaminu ósmoklasisty” – ODN, październik 2022 r.;
• webinarium prowadzone przez metodyka ,,Dlaczego Jacek Soplica wzbudza tak silne emocje?” – ODN, listopad 2022 r.;
• szkolenie on-line ,,Motywowanie uczniów do nauki i budowanie pozytywnego obrazu siebie u ucznia” – Pracownia Rozwoju, listopad 2022 r.;
• szkolenie ,,Przegląd wybranych narzędzi cyfrowych – STEAM i TIK na lekcjach” – pan Tomasz Ordza, kwiecień 2023 r.;
• szkolenie ,,Szkolna interwencja profilaktyczna” – maj 2023 r.

Efekty dla nauczyciela:
• możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami;
• zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyczno – wychowawczym;
• wzbogacanie warsztatu pracy poprzez zastosowanie poznanych na szkoleniach metod;
• wykorzystanie scenariuszy udostępnionych przez metodyka do przeprowadzenia lekcji w swoich klasach.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• uatrakcyjnianie zajęć;
• zwiększenie aktywności uczniów na zajęciach, zaciekawienie ich;
• zwiększenie osiągnięć i motywacji uczniów;
• dzielenie się zdobytą wiedzą z nauczycielami, ułatwienie pracy dydaktycznej;
• wyższy poziom nauczania w szkole;
• wyższy niż w województwie i kraju średni wynik próbnego egzaminu z języka polskiego w naszej szkole – 57%.

Doskonaleniu warsztatu pracy służyły również spotkania zespołu przedmiotowego, w których regularnie brałam udział przez cały okres stażu. Na spotkaniach nauczyciele dzielili się wiedzą na temat form i metod pracy. Wspólnie omawialiśmy międzyprzedmiotowe projekty szkolne oraz organizację uroczystości ze szkolnego kalendarza (np. Dzień Patrona). Analizowaliśmy przedmiotowe konkursy – ich tematykę, formę, sposób realizacji. Wiele razy spotykaliśmy się w celu omówienia i sprawdzenia próbnych egzaminów ósmoklasisty. Podejmowaliśmy decyzje dotyczące zmiany szkolnych podręczników. W czasie pandemii spotkania odbywały się w formie zdalnej.
Byłam członkiem internetowych grup nauczycielskich, które wymieniały się doświadczeniami i pomysłami na przeprowadzenie ciekawych lekcji. Grupy, do których należałam, to: Poloniści z pasją, Nauczyciele języka polskiego, Lekcja z wychowawcą, Awans z Beatą – mianowany od A do Z. Czerpałam stamtąd inspiracje oraz pomysły i materiały, które następnie wykorzystywałam na lekcjach.

Efekty dla nauczyciela:
• poszerzanie wiedzy oraz wzbogacanie warsztatu pracy;
• doskonalenie efektów pracy w grupach;
• zacieśnienie współpracy z nauczycielami z naszej placówki i z całego kraju.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• rzetelne wykonywanie obowiązków nauczyciela i wychowawcy klasy;
• podniesienie poziomu i jakości pracy.

Rozbudowałam również swój warsztat pracy:

• gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową, np. podręczniki, ćwiczenia, słowniki, karty pracy, dyktanda, zeszyty lekturowe, ćwiczenia redakcyjne;
• opracowałam oraz uzupełniłam własne zaplecze pomocy dydaktycznych, tj. sprawdzianów, testów, kart pracy, kartkówek, notek rysunkowych, arkuszy egzaminów ósmoklasisty, gier edukacyjnych do powtórzenia lektur oraz do nauki gramatyki;
• wykonałam własne pomoce naukowe, np. zakrętki do nauki ortografii, klocki do utrwalenia przypadków, stacje zadaniowe do lektur, ortograficzne i lekturowe dobble;
• sporządziłam scenariusze zajęć, plany pracy, sprawozdania;
• tworzyłam autorskie lekcje na stronie internetowej Genially oraz autorskie zadania na stronie internetowej Wordwall;
• stosowałam zróżnicowane metody pracy z uczniem (metody aktywne, indywidualizacja procesu nauczania).

Przez cały czas systematycznie dokonywałam kontroli wyników uzyskiwanych przez swoich uczniów. Regularnie przeprowadzałam różne formy sprawdzania wiedzy. W ciągu ostatniego roku przygotowywałam uczniów najstarszych klas do egzaminu ósmoklasisty.
Doskonaliłam się, prowadząc dokumentację szkolną zgodnie z obowiązkami nauczyciela i wychowawcy, m.in. elektroniczny dziennik – Librus, świadectwa szkolne, arkusze ocen, opinie dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, oceny efektywności pracy z uczniem, karty wycieczek, dokumentacja potrzebna do kontaktów z rodzicami (zgody, zwolnienia, wnioski, zaświadczenia, oświadczenia).

Efekty dla nauczyciela:
• poszerzenie warsztatu pracy o nowe pomysły pracy z uczniami;
• wzbogacenie własnego warsztatu pracy;
• monitorowanie postępów uczniów;
• doskonalenie umiejętności sporządzania dokumentacji.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• stosowanie metod, które uruchamiają kreatywność uczniów, doskonalą umiejętność pracy w grupie;
• zwiększenie zainteresowania uczniów nauczanymi treściami;
• urozmaicenie lekcji;
• przyjemniejsze i szybsze uczenie się;
• prawidłowo prowadzona dokumentacja szkolna.

Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.

Byłam organizatorem oraz współorganizatorem licznych imprez oraz uroczystości szkolnych. Przy wielu projektach pracowałam pośrednio z racji bycia wychowawcą klasy. Przygotowywałam wówczas uczniów, wykonywałam z nimi zadania, które należało zrealizować, dokumentowałam przebieg działań w swojej klasie.
Działania, w których brałam udział, to:

• organizacja klasowego Dnia Chłopaka – corocznie;
• organizacja klasowego Dnia Kobiet – w czasie pandemii w formie zdalnej za pośrednictwem strony internetowej Padlet;
• przygotowanie klasowych andrzejek – w czasie pandemii w formie zdalnej;
• organizacja klasowych wigilii – corocznie;
• przygotowanie uczniów do wydarzeń realizowanych w szkole, takich jak Dzień Ziemi - The blue planet day – kwiecień 2023 r., Rodzinny Festiwal Kulturalno – Naukowy – maj 2022 r., Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu – wrzesień 2022 r., Dzień Bezpiecznego Internetu – corocznie;
• udział wraz z uczniami w Dniu Sportu – czerwiec 2022 r. oraz w akcji Sprzątanie Świata – wrzesień 2022 r.;
• udział wraz z uczniami w korowodzie jarmarkowym z okazji Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego – wrzesień 2022 r.;
• organizacja Dnia Patrona – przygotowanie zadań dla poszczególnych klas, które uczniowie wykonywali w ramach lekcji języka polskiego – październik 2021 r.

Efekty dla nauczyciela:
• rozwijanie umiejętności organizowania imprez szkolnych;
• zacieśnienie współpracy z nauczycielami i pracownikami szkoły;
• nawiązanie relacji z uczniami;
• czerpanie pomysłów od uczniów.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów;
• zaprezentowanie przez dzieci własnych talentów i umiejętności;
• kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły;
• promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
• wzmocnienie relacji pomiędzy uczniami.

Współpraca z rodzicami, pedagogizacja na spotkaniach klasowych.

Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami uczniów. Spotykałam się z rodzicami podczas wywiadówek, konsultacji indywidualnych, godzin dostępności nauczyciela. Kontaktowałam się z nimi za pomocą elektronicznego dziennika Librus oraz telefonicznie. W okresie pandemii kilka zebrań z rodzicami odbyło się on-line za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Byłam dostępna dla rodziców zawsze, gdy zaistniała taka potrzeba. W ramach tej współpracy:
• zapoznałam rodziców z planem wychowawczym, Statutem, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, ocenianiem zachowania, trybem odwoławczym od ocen oraz oceny z zachowania;
• włączałam rodziców do organizacji uroczystości klasowych;
• omawiałam z nimi problematykę uzależnień oraz samookaleczania się dzieci, wyjaśniałam możliwe przyczyny i skutki tych zachowań, przypominałam konsekwencje, jakie wyciąga szkoła w przypadku nieodpowiednich zachowań uczniów;
• regularnie informowałam o wynikach uczniów;
• kontaktowałam się z rodzicami w przypadku trudności z nauką, problemów wychowawczych oraz niepokojących zachowań dziecka;
• zachęcałam rodziców do udziału w szkoleniu on-line ,,Twój uczeń w sieci – obalamy mity” (szkolenie skierowane było do nauczycieli oraz zainteresowanych rodziców).

Efekty dla nauczyciela:
• nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami;
• działanie dla dobra dzieci we współpracy z rodzicami;
• rozwiązywanie problemów dzieci;
• pedagogizacja rodziców w zakresie zachowań niebezpiecznych.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów;
• kierowanie ich do odpowiednich specjalistów;
• eliminowanie zachowań niepożądanych;
• dbanie o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.

§ 7. ust 2. pkt 2.

Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich

w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.

Przez cały okres stażu pełniłam funkcję wychowawcy klasy, co przyczyniło się do poznania środowiska uczniów i ich potrzeb rozwojowych. Systematycznie obserwowałam swoich uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, np. podczas wycieczek, uroczystości, konkursów, wyjść pozaszkolnych. Zwracałam uwagę na ich problemy wychowawcze oraz edukacyjne. Wielokrotnie spotykałam się z trudnymi sytuacjami. Zawsze dążyłam do ich rozwiązania. Byłam zaangażowana w sprawy swoich uczniów. Starałam się ich wspierać w sytuacjach trudnych. Przeprowadziłam mnóstwo rozmów z dziećmi oraz z ich rodzicami.
Starałam się poznać potrzeby oraz zainteresowania dzieci. Budowałam w klasie atmosferę życzliwości i zrozumienia, aby móc szczerze rozmawiać z uczniami. Na godzinach wychowawczych przeprowadzałam gry i zabawy integracyjne w celu wzmocnienia relacji w klasie. Rozmawiałam z wychowankami, aby ich zmotywować w rozwiązywaniu kłopotów edukacyjnych i rówieśniczych. Organizowałam pomoc koleżeńską dla uczniów, którzy tego wymagali ze względu na dłuższą nieobecność w szkole lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania spowodowanej wojną na Ukrainie.
Informowałam rodziców o wszelkich problemach wychowawczych oraz edukacyjnych. Byłam z rodzicami w ścisłej współpracy i ciągłym kontakcie.

Efekty dla nauczyciela:
• poznanie środowiska podopiecznych;
• lepsze zrozumienie ich oczekiwań, potrzeb i trudności;
• wsparcie ze strony pedagoga, psychologa;
• współpraca z rodzicami to efektywniejsza i łatwiejsza praca.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• szybsza i efektywniejsza pomoc, zwłaszcza uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce;
• usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej;
• aktywizowanie rodziców na rzecz szkoły;
• uczynienie szkoły przyjazną przestrzenią dla uczniów i rodziców.

Aby lepiej poznać potrzeby swoich uczniów, na bieżąco zapoznawałam się z dokumentacją taką jak opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zaświadczenia lekarskie, arkusze klasyfikacyjne z innych szkół.
W celu efektywniejszej pomocy dzieciom ściśle współpracowałam ze szkolnym pedagogiem, pedagogiem specjalnym i psychologiem oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Tomyślu. Wraz z innymi nauczycielami i specjalistami brałam udział w spotkaniach dotyczących pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współpracowałam także ze szkolną pielęgniarką oraz logopedą. Korzystałam z doświadczenia kolegów – wychowawców, aby lepiej wykonywać swoją pracę.

Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności właściwego interpretowania zapisów w opiniach i orzeczeniach;
• lepsze i szybsze rozpoznawanie potrzeb uczniów;
• ułatwienie pracy.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• trafniejsze i szybsze rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie odpowiedniej pomocy;
• wdrażanie wniosków i realizacja wskazań ujętych w opinii z poradni przyczyniały się do
wzrostu efektów uczenia się;
• indywidualizacja procesu nauczania, wspieranie dobrych stron uczniów i stymulowanie tych
wymagających poprawy.

Na bieżąco sprawowałam nadzór nad frekwencją, zachowaniem oraz postępami w nauce swoich uczniów. Ingerowałam, gdy zachodziła taka potrzeba. Również na koniec każdego semestru dokonywałam analizy osiągnięć i postępów dzieci.
Dostosowywałam metody, formy pracy i wymagania edukacyjne do możliwości psychofizycznych uczniów. Często sugerowałam rodzicom o możliwości wystąpienia u dziecka specyficznych trudności w uczeniu się typu dysgrafia/dysortografia. Prosiłam o rozważenie wizyty w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pisałam ocenę efektywności prowadzonych przeze mnie zajęć dotyczącą dziecka, które posiadało orzeczenie.
Na godzinach wychowawczych podejmowałam tematy z zakresu profilaktyki. Zajęcia dotyczyły: uzależnień, depresji, samookaleczeń, hejtu, pornografii. sposobów radzenia sobie ze stresem. Uświadamiałam uczniom zagrożenia i skutki negatywnych zachowań. Wskazywałam sposoby radzenia sobie z takimi problemami. Zaprosiłam na godzinę wychowawczą psychologa szkolnego, który rozmawiał z uczniami na temat zaburzenia ADHD. Miało to na celu zrozumienie impulsywnych zachowań jednej z koleżanek z klasy. Byłam obecna na tej lekcji. Zaprosiłam również policjanta, gdy w klasie pojawił się problem palenia e-papierosów i rozprzestrzeniania w internecie cudzych zdjęć.

Efekty dla nauczyciela:
• stawianie sobie nowych celów i wyzwań w czasie stażu;
• wsparcie i efektywniejsze rozwiązywanie bieżących problemów;
• usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej;
• nowe doświadczenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• skorelowanie działań pracowników szkoły;
• skuteczna i szybka pomoc;
• podniesienie jakości pracy szkoły.

Prowadzenie zajęć dodatkowych.

Wielokrotnie przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich. Służyłam radą, wyjaśniałam wątpliwości, wysyłałam materiały utrwalające wiedzę. Pełniłam również funkcję koordynatora podczas niektórych konkursów.
Ostatnim z nich był międzyszkolny konkurs ,,Znam lektury”, w którym nasza placówka zajęła 3. miejsce. Przeprowadziłam etap szkolny w naszej placówce. Wyłoniłam zwycięzców, których następnie przygotowałam do dalszego udziału w konkursie. Finalnie pełniłam funkcję opiekuna i jurora podczas ostatniego etapu w Borui Kościelnej – kwiecień 2023 r.
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania przeprowadzałam klasowe konkursy czytelnicze dla uczniów klas 4-6 – wrzesień 2020 r., 2021 r., 2022 r.
Współorganizowałam szkolny etap konkursu ,,Palić, nie palić – oto jest pytanie?” – luty 2020 r.
Współorganizowałam szkolny etap konkursu ,,Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!”, który odbył się w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł – wrzesień 2020 r.
Byłam szkolnym koordynatorem Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego w roku szkolnym 2022/2023. Pełniłam również funkcję przewodniczącej komisji tego konkursu, a także sprawdzałam arkusze uczniów.
Przygotowywałam uczniów do udziału w Konkursie Recytatorskim, w Konkursie Mitologicznym oraz w licznych konkursach organizowanych przez szkolną bibliotekę, np. ,,Lekturomania – turniej drużynowy dla klas ósmych”, w którym moi uczniowie zajęli kolejno 2. i 3. miejsce.
W latach 2020 – 2022 pełniłam funkcję opiekuna gazetki szkolnej ,,Bez Umiaru”. Nadzorowałam pomysły uczniów, dokonywałam korekty tekstów, zamieszczałam zdjęcia i prace uczniów. Gazetka ukazywała się na stronie internetowej naszej placówki.
W roku szkolnym 2022/2023 prowadziłam bezpłatne konsultacje w ramach godzin dostępności nauczycieli dla uczniów oraz rodziców. W tym czasie umożliwiałam uczniom uzupełnienie zaległości, napisanie sprawdzianów, kartkówek, prac klasowych. Na konsultacjach pracowałam również z uczniem zdolnym, który chciał dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty. Rozwiązywałam z nim arkusze egzaminacyjne. Spotykałam się także z rodzicami, którzy chcieli porozmawiać na temat trudności swych dzieci. Uważam, że dobrze wykorzystałam te dodatkowe godziny. Zgodnie z założeniem służyły one uczniom i rodzicom.
Każdego roku pracowałam jako członek komisji podczas egzaminów ósmoklasisty.

Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie swoich umiejętności organizatorskich;
• rozwijanie kompetencji informatycznych;
• możliwość skupienia uwagi na uczniu zdolnym;
• czerpanie pomysłów od uczniów.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• większa dostępność nauczyciela;
• możliwość indywidualnej pracy z nauczycielem;
• dbanie o pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym;
• możliwość nadrobienia zaległości, poprawienia ocen.

Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych uczniów.

Aby poszerzyć swoją wiedzą dotyczącą potrzeb uczniów, współpracowałam z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem. Czerpałam z ich bogatego doświadczenia. Dzieliłam się wątpliwościami i słuchałam udzielanych wskazówek i rad.
Realizowałam zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wydłużałam uczniom czas na napisanie sprawdzianów, uprzedzałam o odpytywaniu ustnym, podawałam zakres materiału uczniom, którym przysługiwało takie dostosowanie. Zmniejszałam liczbę zadań. Indywidualnie oceniałam prace pisemne uczniów, którzy mieli opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się typu dysortografia/dysgrafia. Pozwalałam dzieciom z silną dysgrafią pisać prace pisemne na komputerze. Uczniom z dysleksją proponowałam zapoznawanie się z lekturami za pomocą audiobooków.
Umożliwiałam używanie tłumacza/słownika uczniom, którzy przybyli z Ukrainy.
W latach 2020-2022 prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w opanowaniu zagadnień z języka polskiego. Pracowałam z nimi indywidualnie, na małych partiach materiału.
Pamiętałam również o uczniach zdolnych, dla których zawsze przygotowane miałam dodatkowe zadania. Umożliwiałam zainteresowanym uczniom wykonanie dodatkowych prac, np. lapbooków, gier na podstawie lektur, plakatów, prezentacji.
Starałam się różnicować zadania i metody pracy, aby zaangażować wszystkich uczniów.

Efekty dla nauczyciela:
• ciągłe doskonalenie swoich kompetencji;
• otwartość na nowe sytuacje i doświadczenia;
• ocenianie uczniów na miarę ich możliwości;
• ułatwienie pracy – czytanie prac ucznia napisanych na komputerze.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• szansa na nadrobienie zaległości z przedmiotu;
• możliwość indywidualnego oceniania;
• lepsze wyniki uczniów;
• współpraca między nauczycielami i specjalistami.

§ 7. ust 2. pkt 3.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.

W okresie stażu korzystałam z wielu stron internetowych i portali przeznaczonych dla nauczycieli. Należałam też do kilku grup zrzeszających nauczycieli z całego kraju. Robiłam to w celu inspirowania się i czerpania nowych rozwiązań metodycznych. Bardzo pomogło mi to w uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć. Korzystałam m.in. z następujących stron internetowych:

• Facebook – grupa ,,Poloniści z pasją”;
• Facebook – grupa ,,Nauczyciele języka polskiego”;
• Facebook – ,,Lekcja z wychowawcą”;
• www.motylewdzienniku.pl;
• Facebook - Irmina Żarska ,,Rysunkowy język polski”;
• www.specjalni.pl;
• www.genially.pl;
• www.padlet.pl;
• www.kahoot.it;
• www.wordwall.pl;
• www.quizziz.pl.

Na swoich lekcjach starałam się stosować różnorodne metody aktywizujące. Do moich ulubionych metod należały: stacje zadaniowe, lekcje odwrócone, drzewko decyzyjne, gry dydaktyczne, inscenizacje szkolnych lektur, projekty. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pracowali tymi metodami. Cenne jest w nich to, że uczniowie przejmowali rolę nauczyciela. Wykorzystywali maksymalnie każdą minutę lekcji. Byli aktywnymi, a nie biernymi uczestnikami procesu uczenia się. Zdarzyło się, że to uczniowie przychodzili do mnie z pomysłem, aby sami mogli przygotować świąteczną lekcję języka polskiego. Efekt był rewelacyjny. Wszyscy z zainteresowaniem uczestniczyli w lekcji odwróconej. Jedną taką lekcję udało się przeprowadzić podczas edukacji zdalnej za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams – w lutym 2021 r. Uczniowie klasy szóstej poradzili sobie znakomicie, wykazując się jednocześnie kompetencjami informatycznymi.
Aby pobudzić aktywność dzieci, przygotowywałam różne pomoce dydaktyczne, np. klocki, zakrętki, dobble, gry planszowe, karty pracy, notatki rysunkowe.
Wiedzę o metodach aktywizujących czerpałam również ze szkoleń, o których wspominałam wcześniej.
Byłam autorką pięciu przedmiotowych projektów szkolnych, które udokumentowane zostały w gazetce szkolnej ,,Bez Umiaru” oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Aktualności”. Poniżej wykaz projektów:

• projekt edukacyjny dla uczniów klas szóstych ,,W świecie lektur” – forma zdalna ze względu na nauczanie zdalne, maj 2021 r.;
• projekt dla uczniów klas siódmych ,,W skórze bohaterów literackich, czyli przygotowujemy inscenizacje szkolnych lektur” – rok szkolny 2021/2022 (,,Bez Umiaru” nr 9/2021, nr 11/2022);
• projekt dla uczniów klasy czwartej ,,Żywy obraz” – maj 2022 r. (,,Bez Umiaru” nr 11/2022);
• projekt dla uczniów klas piątych ,,W pustyni i w puszczy – lektura w portfolio” – luty i marzec 2023 r.;
• projekt dla uczniów klas ósmych ,,Mistrz pisemnych wypowiedzi, czyli egzaminacyjny sukces” – rok szkolny 2022/2023.

Zorganizowałam także dwa projekty dla uczniów klasy szóstej w ramach godzin wychowawczych. Obydwa odbyły się w formie zdalnej, a efekty można obejrzeć na łamach gazetki szkolnej ,,Bez Umiaru” (nr 3/2021, nr 4/2021).
Oto wykaz projektów:

• projekt edukacyjny ,,Zwyczaje wielkanocne na świecie” – marzec 2021 r.;
• projekt edukacyjny ,,Moje ulubione miejsca w Polsce” – maj 2021 r.

Brałam udział w szkolnym projekcie ,,e Twinning”. W ramach tego wraz z uczniami klasy siódmej opracowaliśmy w formie lapbooków motyw wody w literaturze polskiej – maj 2023 r.

W celu zaktywizowania uczniów zachęcałam ich także do udziału w różnego typu konkursach organizowanych przez naszą placówkę, okoliczne szkoły i instytucje. W szerokiej ofercie konkursów każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie. Wiele dzieci chętnie angażowało się w te działania. Wybrane konkursy zostały wymienione we wcześniejszej części sprawozdania.

Efekty dla nauczyciela:
• rozwijanie własnych kompetencji;
• udoskonalenie swojej pracy;
• rozwijanie własnej kreatywności;
• otwartość na pomysły uczniów.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• umiejętność radzenia sobie ze stresem;
• doskonalenie umiejętności występowania przed szerokim gronem odbiorców;
• kształtowanie kompetencji informatycznych;
• wykazywanie się kreatywnością w realizacji zadań;
• zaangażowanie w proces uczenia się.

§ 7. ust 2. pkt 4.

Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników

do doskonalenia warsztatu pracy.

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora/wicedyrektora.

W czasie stażu trzykrotnie prowadziłam zajęcia w obecności pani wicedyrektor. W listopadzie 2022 r. oraz w lutym 2022 r. obserwacje odbywały się w szkole, natomiast w lutym 2021 r. – w trybie zdalnym, za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Po przeprowadzonych zajęciach wybrane metody i formy pracy były omawiane z panią wicedyrektor. Cieszy mnie to, że moje pomysły i sposób realizacji lekcji spotykały się zawsze z aprobatą i słowami uznania.

Efekty dla nauczyciela:
• zwiększenie motywacji do dalszego wysiłku;
• umiejętność pracy pod wpływem stresu;
• szukanie nowych sposobów atrakcyjnego prowadzenia zajęć;
• poznanie opinii doświadczonego pedagoga odnośnie mojej pracy.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• wspieranie rozwoju nauczycieli;
• poprawienie jakości pracy szkoły;
• sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją podstawy programowej.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.

Czterokrotnie w ciągu każdego roku szkolnego przeprowadzałam zajęcia w obecności swego opiekuna. W roku szkolnym 2020/2021 wszystkie obserwacje odbyły się w formie zdalnej. Miałam możliwość pokazania stron internetowych i narzędzi, z których najchętniej korzystałam w czasie nauki zdalnej. Po każdych zajęciach omawiałam z opiekunem ich przebieg oraz zaangażowanie swoich uczniów. Wskazywałyśmy mocne i słabsze strony lekcji. Wymieniałyśmy się spostrzeżeniami i wskazówkami oraz pomysłami na inne metody pracy. Były to konstruktywne rozmowy.

Efekty dla nauczyciela:
• uświadomienie sobie swoich słabych i mocnych stron;
• konstruowanie wniosków na przyszłość;
• bardziej przemyślane i planowane działania podczas lekcji;
• porównanie zajęć opiekuna i swoich.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• efektywna realizacja podstawy programowej;
• wyższy poziom nauczania;
• wprowadzenie nowych metod pracy z uczniem.

Ocenianie skuteczności własnych działań w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Nauczyciel musi być gotowy do zmierzenia się z opinią innych na temat jego pracy. Byłam oceniania przez wielu ludzi – dyrektora, wicedyrektorów, opiekuna stażu, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Opinie wszystkich tych osób pozwoliły mi poznać swoje mocne i słabe strony. Opinie pozytywne pozwalały mi uwierzyć, że to, co robię, robię dobrze. Pochwały działały motywująco i sprawiały, że starałam się jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Zdarzały się jednak opinie krytyczne. Z takimi nauczyciel również musi sobie poradzić. Starałam się wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski i wykorzystać je w celu polepszenia swojej pracy.
Nie tylko inni ludzie oceniali mnie jako nauczyciela. Również ja sama, analizując wyniki swojej pracy, wystawiałam sobie ocenę. Wyniki kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych, próbnych egzaminów ósmoklasisty były pewnego rodzaju odpowiedzią na pytanie, czy moja praca i starania są efektywne. Czasami dochodziłam do wniosku, że trzeba zmienić metody. Czasami byłam zadowolona z osiągniętych efektów. Jedno jest pewne – nigdy nie stałam w miejscu. Zawsze analizowałam, czy dany uczeń robi postępy, jakie wyniki miał w pierwszym semestrze, a jakie - w drugim. Były to dla mnie cenne spostrzeżenia. Często rozmawiałam z uczniami, czy sposób prowadzenia lekcji lub zastosowana metoda przypadły im do gustu. Teraz mam sprawdzone metody pracy i wiem, jak pobudzić aktywność i kreatywność uczniów.
Dokonywałam ewaluacji prowadzonych zajęć. Modyfikowałam plan pracy, aby dostosować go do aktualnych potrzeb swoich uczniów. Dzięki uczeniu trzech klas na tym samym poziomie edukacyjnym miałam możliwość porównania pracy uczniów, skuteczności zastosowanych metod i form pracy. Gdy istniała taka potrzeba, dokonywałam modyfikacji swojej pracy, aby osiągnąć lepsze efekty nauczania – zmieniałam czas wykonywania zadań, modyfikowałam podział na grupy czy skracałam niektóre zadania, aby umożliwić uczniom osiągnięcie sukcesu.

Efekty dla nauczyciela:
• świadomość swoich mocnych i słabych stronach;
• umiejętność zmierzenia się z krytyką;
• rozwijanie umiejętności dokonywania ewaluacji lekcji.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• efektywniejsza praca z uczniami;
• podniesienie jakości kształcenia;
• większe zaangażowanie uczniów w lekcje.

§ 7. ust 2. pkt 5.

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

W ramach dzielenia się wiedzą z innymi nauczycielami przeprowadziłam dwie lekcje otwarte:

• Temat: Sylwetki nauczycieli w zrusyfikowanej szkole. Praca na podstawie fragmentów lektury pt. ,,Syzyfowe prace” – kwiecień 2022 r. Obecna była opiekunka stażu oraz pedagog szkolny. Lekcję prowadziłam w klasie siódmej.
• Temat: Powtórzenie wiadomości polonistycznych metodą stacji zadaniowych – listopad 2022 r. Obecna była opiekunka stażu oraz nauczyciel - bibliotekarz. Lekcję prowadziłam w klasie ósmej.

Przeprowadziłam również dwie lekcje języka polskiego w obecności praktykantki edukacji wczesnoszkolnej – marzec 2022 r.
Dzieliłam się wiedzą, prowadząc zajęcia w obecności nauczycielki historii – styczeń 2023 r.
Regularnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekunki stażu. Omawiałam z nią każdą lekcję.
Trzykrotnie na moich lekcjach obecna była pani wicedyrektor.
Podczas nauczania zdalnego udostępniałam swoje lekcje oraz prezentacje, które tworzyłam najpierw na stronie internetowej Padlet, a następnie – Genially. Zamieszczałam je na stronie grupy internetowej Poloniści z pasją, a niektóre udostępniałam w wyszukiwarkach internetowych. Korzystała z nich duża grupa nauczycieli. Takie dzielenie się wiedzą i materiałami było bardzo potrzebne na początku edukacji zdalnej, gdy wielu nauczycieli czuło się niepewnie, ucząc zdalnie.
Udostępniłam swój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego oraz swoje sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego na stronach: Facebook – grupa Awans z Beatą oraz Edukacja.edux.
Na samym początku nauczania zdalnego podzieliłam się z koleżankami z pracy informacją o znakomitym szkoleniu on-line ,,Jak poprawnie prowadzić lekcje zdalne w Microsoft Teams?”, w którym miałam możliwość uczestniczyć i które bardzo mi pomogło, gdy przeszliśmy na nauczanie zdalne.
W roku szkolnym 2020/2021 przygotowałam i udostępniłam koleżankom i kolegom plan pracy wychowawcy klasy szóstej.
Dzieliłam się również ciekawymi materiałami do wykorzystania na lekcjach języka polskiego.

Efekty dla nauczyciela:
• oswojenie się z obecnością obserwatorów na lekcji;
• zastosowanie ciekawych metod pracy;
• możliwość oceny zajęć przez różnych nauczycieli.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• współpraca między nauczycielami i specjalistami;
• polepszenie jakości nauczania;
• wewnątrzszkolne zdobywanie wiedzy przez nauczycieli.

Współpraca z nauczycielami zespołu humanistyczno – artystycznego.

Spotkania zespołu przedmiotowego odbywały się kilkakrotnie w każdym roku stażu. Miały formę zarówno zdalną jak i stacjonarną. W czasie tych spotkań wymienialiśmy się doświadczeniami oraz materiałami dydaktycznymi. Przekazywaliśmy sobie informacje na temat ciekawych szkoleń, konkursów. Dzieliliśmy się zadaniami. Nad wieloma pracowaliśmy wspólnie lub w parach. Co roku dokonywaliśmy korekty próbne egzaminy ósmoklasisty. Spotykaliśmy się, aby uzgodnić zasady oceniania oraz aby omówić wyniki i opracować wnioski do dalszej pracy.
Spotkania te służyły wzbogaceniu warsztatu pracy oraz polepszeniu jakości kształcenia. W ostatnim czasie spotkania służyły także korelacji międzyprzedmiotowej. Stworzyliśmy całoroczny projekt interdyscyplinarny dla uczniów klas V-VII pt. ,,Polska przez wieki od średniowiecza do współczesności”.
Wspólnie omawialiśmy uroczystości szkolne oraz sposoby promocji szkoły w środowisku lokalnym, np. Dzień Patrona czy Rodzinny Festiwal Kulturalno – Naukowy.
Zaktualizowaliśmy Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Polskiego. Uzupełniliśmy kryteria oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysortografia). Aktualizacji uległo również ocenianie prac pisemnych wspomnianych uczniów.

Efekty dla nauczyciela:
• poszerzanie wiedzy oraz wzbogacanie warsztatu pracy;
• doskonalenie efektów pracy w grupach;
• usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej;
• zacieśnienie współpracy z nauczycielami.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• stwarzanie szans osiągnięcia sukcesu uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce;
• rzetelne wykonywanie obowiązków nauczyciela i wychowawcy klasy;
• podniesienie poziomu i jakości pracy;
• promocja szkoły w środowisku lokalnym.

§ 7. ust 2. pkt 6.

Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego

oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Rozpoznanie problemów środowiska uczniów

i współczesnych problemów społeczno – cywilizacyjnych.

W celu rozpoznania problemów uczniów na bieżąco zapoznawałam się z opiniami, orzeczeniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i zaświadczeniami lekarskimi. Dostosowywałam wymagania edukacyjne do możliwości uczniów. Indywidualizowałam też metody i formy pracy ze względu na potrzeby i możliwości dzieci. Sposoby indywidualizacji opisywałam we wcześniejszej części sprawozdania.

Efekty dla nauczyciela:
• znajomość trudności edukacyjnych swoich uczniów;
• możliwość dobrania lepszych metod pracy.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• indywidualizacja oceniania;
• szansa na uzyskania lepszych wyników w nauce;
• indywidualizacja procesu nauczania.

Współpraca z innymi placówkami w celu integracji uczniów.

W pracy nauczyciela ważna jest współpraca nie tylko na terenie swojej placówki, ale też nawiązanie relacji z innymi szkołami, instytucjami, organizacjami. Oto moje działania w tym zakresie:

• Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Jako nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca bardzo często redagowałam opinie o uczniach.
• Współpracowałam z Sądem Rejonowym w Nowym Tomyślu, pisząc opinię na temat jednej z uczennic mojej wychowawczej klasy.
• Zainicjowałam spotkanie uczniów z policją, która przeprowadziła rozmowę z uczniami na temat odpowiedzialności karnej wynikającej z palenia e-papierosów oraz rozpowszechniania cudzych zdjęć w internecie.
• Udawałam się z uczniami do filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Tomyślu w celu promocji czytelnictwa i zapoznania uczniów z zasadami korzystania z dostępnych zasobów.
• Współpracowałam przy organizacji wyjść na spektakle teatralne odbywające się w Nowotomyskim Ośrodku Kultury.
• Organizując wycieczki klasowe, współpracowałam z Multikinem w Poznaniu, Jump Areną w Poznaniu, Nadleśnictwem Bolewice.
• Współpracowałam ze szkołami ponadpodstawowymi z Nowego Tomyśla i okolic, które odwiedzały naszą placówkę w celu zapoznania ósmoklasistów ze swoją ofertą edukacyjną.
• Współpracowałam z Instytutem Pamięci Narodowej. Wraz ze swoimi wychowankami opiekowałam się grobem powstańców wielkopolskich – Kazimiery i Kazimierza Zygmańskich.

Efekty dla nauczyciela:
• aktywność w środowisku lokalnym;
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych;
• stawianie sobie nowych celów.
Efekty dla szkoły i ucznia:
• zdobywanie wiedzy nie tylko od nauczycieli;
• udział w lekcjach w terenie;
• reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
• promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Zachęcałam swoich uczniów do udziału w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. Akcje te służyły ludziom będącym w potrzebie. Były to dzieci z domów dziecka, dzieci ciężko chore i ludzie bezdomni. Wraz z uczniami zaangażowałam się w następujące akcje charytatywne:

• Góra Grosza;
• Zbiórka zakrętek dla Lilki;
• Opatrunek na ratunek;
• Akcja Znicz;
• Tytka charytatywna;
• Zajączek dla dzieci z domu dziecka;
• Zbiórki charytatywne na rzecz fundacji Radość z Uśmiechu;
• Śniadanie wielkanocne dla ubogich.

Efekty dla nauczyciela:
• stawianie sobie nowych celów i wyzwań w czasie stażu;
• usprawnienie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej;
• nowe doświadczenia oraz podniesienie kompetencji zawodowych.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• skorelowanie działań pracowników szkoły;
• skuteczna i szybka pomoc potrzebującym;
• podniesienie jakości pracy szkoły;
• uwrażliwienie uczniów na krzywdę drugiego człowieka.

W ramach przekazywania dziedzictwa kulturowego i poznawania środowiska lokalnego organizowałam wycieczki i wyjścia klasowe.
Odbywałam z uczniami spacery po najbliższej okolicy. Często gościliśmy w Parku Kultury i Wypoczynku im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
W czerwcu 2022 r. zorganizowałam dla swoich wychowanków rajd rowerowy do Nadleśnictwa Bolewice. Wzięliśmy wówczas udział w zajęciach edukacyjnych w plenerze przeprowadzonych przez pracownika nadleśnictwa. Pełniłam funkcję kierownika tego rajdu.
Zorganizowałam i byłam kierownikiem dwóch wycieczek do Poznania. Jedna miała miejsce w kwietniu 2022 r., a druga – w maju 2023 r. Uczniowie uczestniczyli wówczas w seansach filmowych oraz zajęciach sportowych. Integrowali się również między sobą, ponieważ zawsze towarzyszyła nam inna równoległa klasa.

Efekty dla nauczyciela:
• doskonalenie umiejętności organizatorskich;
• nawiązanie współpracy z innymi ludźmi;
• doskonalenie kompetencji wychowawczych.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• rozwijanie zainteresowań;
• integracja z kolegami z klasy i ze szkoły;
• możliwość nauki w plenerze;
• reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Nauczyciel odpowiedzialny jest za kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich uczniów. Wraz z uczniami brałam udział w licznych apelach i uroczystościach związanych ze świętami narodowymi. Co roku odbywały się w szkole uroczystości z okazji Święta Niepodległości i Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Moi wychowankowie pełnili ważne funkcje reprezentacyjne, gdyż należeli do pocztu sztandarowego i flagowego szkoły. Na godzinach wychowawczych oraz na lekcjach języka polskiego bardzo często poruszałam temat patriotyzmu. Uczniowie klas czwartych zapoznani zostali z historią naszego hymnu. Uczyli się go na pamięć.

Efekty dla nauczyciela:
• kształtowanie wśród uczniów prawidłowych postaw obywatelskich;
• doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym;
• dbanie o wizerunek szkoły;
• nauka podstawowych wartości.

Podejmowałam również działania związane z profilaktyką. Mając świadomość, że na młodych ludzi czeka dużo zagrożeń, rozmawiałam z dziećmi o niebezpiecznych zachowaniach, ich przyczynach i skutkach. Przeprowadzałam anonimowe ankiety dotyczące problemów młodych ludzi oraz sposobów radzenia sobie z problemami. Ankieta ta okazała się bardzo ważna, gdyż pozwoliła dostrzec problem, jakim było samookaleczanie się.
Przeprowadzałam godziny wychowawcze na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy. Współpracowałam również z rodzicami uczniów. Czasami to rodzice zgłaszali mi niebezpieczne zachowania dziecka poza szkołą i prosili o rozmowę oraz przeprowadzenie rozmowy z uczniami. Nigdy nie pozostawałam obojętna takim prośbom i sugestiom rodziców. Lekcje wychowawcze dotyczyły również uzależnień od: e-papierosów, alkoholu, gier komputerowych, komputera oraz telefonu. Poruszałam z dziećmi temat hejtu, cyberprzemocy, odpowiedzialności karnej nastolatków. Wiele razy rozmawiałam z dziećmi o presji rówieśniczej oraz jej skutkach, o ochronie danych osobowych, o kopiowaniu cudzej własności intelektualnej.
W ramach profilaktyki zorganizowałam spotkanie swojej klasy z policją.
We współpracy z pedagogiem szkolnym przeprowadziłam anonimową ankietę na temat używek oraz relacji rówieśniczych w klasie. Wnioski wykorzystałam do realizacji godzin wychowawczych.

Efekty dla nauczyciela:
• rozwijanie kompetencji wychowawczych;
• sprawowanie nadzoru nad uczniami podejmującymi niebezpieczne zachowania na terenie szkoły i poza nią;
• wsparcie specjalistów i instytucji w pracy wychowawczej;
• ścisła współpraca z rodzicami.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• znajomość konsekwencji prawnych niebezpiecznych zachowań;
• korelacja między nauczycielami a specjalistami i instytucjami;
• świadomość niebezpieczeństw;
• wiedza, gdzie szukać pomocy w sytuacji uzależnienia;
• eliminowanie zachowań niebezpiecznych.

§ 7. ust 2. pkt 7.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,

pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,

w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.

Podczas stażu zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy nauczyciela. Na bieżąco monitorowałam pojawiające się zmiany. Dokumenty, które poznałam, to:

• Karta Nauczyciela;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o ocenianiu;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o awansie nauczycieli;
• Podstawa Programowa;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
• Organizacja turystyki;
• Przepisy BHP.

Zapoznałam się z dokumentacją szkolną. W roku szkolnym 2021/2022 należałam do zespołu, który zaktualizował szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny.
Dokładnie przeanalizowałam następujące dokumenty:

• Statut Szkoły;
• Przedmiotowe Zasady Oceniania z Języka Polskiego;
• Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny;
• elektroniczny dziennik – Librus;
• Regulamin uznawania osiągnięć w zakresie działalności społecznej.

Podczas wykonywania obowiązków nauczyciela zawsze respektowałam prawa dziecka zawarte w konwencji o prawach dziecka.

Efekty dla nauczyciela:
• dobra współpraca z rodzicami;
• minimalizowanie sytuacji konfliktowych;
• postępowanie zgodne z zasadami przyjętymi w szkole.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• traktowanie uczniów sprawiedliwie;
• wykazywanie postawy szacunku wobec dziecka i jego praw;
• poczucie bezpieczeństwa w szkole.

§ 7. ust 2. pkt 8.

Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć,

z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii komputerowej

i informatycznej w pracy nauczyciela.

W pracy dydaktycznej i wychowawczej nieustannie posługiwałam się technologią informacyjną oraz komunikacyjną. Wykorzystywałam umiejętność obsługi komputera w pracy.

• Prowadziłam dziennik elektroniczny, w którym dokumentowałam swoją codzienną pracę. Wykorzystywałam go również do kontaktów z rodzicami.
• Przygotowywałam dokumenty szkolne, m.in. świadectwa, arkusze ocen, opinie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, plany pracy, karty wycieczek, rozliczenia wycieczek.
• Wykorzystywałam komputer do przygotowania lekcji, tworząc sprawdziany, kartkówki, testy, trimino, krzyżówki, karty pracy, zadania dla uczniów, gry interaktywne.
• Na komputerze przygotowywałam materiały potrzebne do wystroju sali, np. kalendarz adwentowy.
• Na bieżąco korzystałam z internetu, aby poznać nowe metody pracy, znaleźć ciekawe materiały dydaktyczne, informacje o awansie zawodowym i o ważnych zmianach w przepisach prawa oświatowego.
• Wykorzystałam komputer do prowadzenia dokumentacji swojego stażu. Przygotowałam plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z przebiegu stażu oraz prezentację dorobku.
• Redagowałam artykuły na stronę internetową szkoły. Dotyczyły one projektów, które realizowałam, wycieczek klasowych oraz konkursów przedmiotowych.
• Przygotowałam protokół z posiedzenia analitycznej rady pedagogicznej.
• Korzystałam z multimedialnych wersji podręczników GWO. Prezentowałam na tablicy interaktywnej fragmenty tekstów, plansze, obrazy, słuchowiska, zadania.
• W swojej pracy wykorzystywałam: filmy tematyczne, platformę edukacyjną e –podręczniki, fragmenty filmów dotyczących lektur, zdjęcia, obrazy, portrety autorów.
• Wykorzystywałam internetowe słowniki, np. sjp.pwn oraz porady językowe wyjaśniające niektóre wątpliwości pojawiające się podczas lekcji.
• Używałam stron internetowych Kahoot! oraz Quizziz, aby utrwalać wprowadzony materiał i wprowadzić element rywalizacji.
• Starałam się, aby na większości lekcji na tablicy interaktywnej pojawiała się prezentacja. Miało to na celu pomóc uczniom – wzrokowcom w opanowaniu materiału.
• Umiejętności pracy na komputerze wymagała ode mnie funkcja opiekuna elektronicznej gazetki ,,Bez Umiaru”. Często wklejałam zdjęcia i opracowywałam wyniki ankiet.
• Tworzyłam własne gry edukacyjne na stronie Wordwall.
• W czasie edukacji zdalnej przygotowywałam lekcje na platformie Genially. Po utworzeniu lekcji udostępniałam ją swoim uczniom. Do dzisiaj inni nauczyciele mogą korzystać ze stworzonych przeze mnie materiałów, gdyż udostępniłam je publicznie.
• Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z przebiegu stażu na stronach internetowych m.in.. na portalu Edux.pl, Awans z Beatą od A do Z.
• Prowadziłam zajęcia on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams w klasach IV-VII.
• W początkowym okresie pracy zdalnej korzystałam ze strony internetowej Padlet.
• Uczestniczyłam w radach pedagogicznych oraz spotkaniach zespołu przedmiotowego w formie on-line.
• Uczestniczyłam w wielu szkoleniach i webinariach w formie on-line.
• Korzystałam ze strony internetowej ODN w Poznaniu, aby spotykać się w formie on-line z doradcą metodycznym, inspirować się udostępnianymi przez niego materiałami i scenariuszami lekcji.

Również uczniowie wykorzystywali technologie informatyczne na lekcjach języka polskiego, podczas godzin wychowawczych oraz w domu.

• Przedstawiali na lekcji przygotowane wcześniej materiały, np. prezentacje multimedialne, zdjęcia, zadania.
• W domu korzystali z multipodręczników oraz z udostępnianych przeze mnie materiałów.
• Dokonywali wpisów na zadany temat na stronie internetowej Padlet, np. chłopcy składali życzenia dziewczynkom z okazji Dnia Kobiet.
• Czasami podczas lekcji prosiłam uczniów o znalezienie pewnych informacji w swoich telefonach komórkowych. W ten sposób tworzyli notatkę według podanych wcześniej punktów.

Efekty dla nauczyciela:
• udoskonalenie umiejętność obsługi komputera;
• uzyskiwanie wiadomości w łatwy i dostępny sposób;
• inspirowanie do dalszej pracy;
• poszerzanie wiedzy dzięki udziałom w różnych formach kształcenia;
• uaktualnianie informacji dotyczących oświaty i przepisów.

Efekty dla szkoły i ucznia:
• efektywniejsza i bardziej świadoma praca;
• pokonywanie barier technologicznych;
• lepsze efekty nauki;
• ciekawsze i bardziej urozmaicone formy i metody pracy.

W tym sprawozdaniu chciałam przedstawić wyniki swojej prawie trzyletniej pracy. Wszystkie założenia udało mi się zrealizować. Myślę, że zrobiłam nawet więcej, niż przewidziałam, rozpoczynając staż. Nic dziwnego – w szkole zawsze dużo się dzieje. Czasami nagle przychodzą do głowy ciekawe pomyły, które pragnie się przeprowadzić.
Czas stażu dał mi wiele. Pozwolił mi udoskonalić swoją pracę, poznać nowe i kreatywne metody pracy zarówno z uczniem zdolnym jak i tym wymagającym szczególnej uwagi. Nauczyłam się, że nie ma dwóch takich samych lekcji. Nie ma dwóch takich samych zespołów klasowych. Nie ma dwóch takich samych uczniów. Trzeba być zawsze otwartym na zmiany i gotowym do modyfikowania swojej pracy.
Wspaniałym uczuciem jest to, gdy nauczyciel osiąga swój cel – uczeń robi postępy, rodzic jest zadowolony. Czasami jednak trzeba zmierzyć się z problemami i krytyką. Każda trudna sytuacja kształtuje nas – nauczycieli i bardzo wzbogaca. Nie da się wykonywać tego zawodu bez napotykania trudności. Umiejętnością, którą również doskonaliłam podczas stażu, było właśnie niepoddawanie się i stawianie czoła problemom. Ten proces jeszcze się nie zakończył. Ciągle się tego uczę.
Pisząc to sprawozdanie, zdałam sobie sprawę, jak bardzo rozwinęłam się jako nauczyciel i wychowawca. To był wartościowy czas, a to, czego się nauczyłam, będę wykorzystywać w swojej przyszłej pracy z uczniami. Czy umiem już wszystko? Na pewno nie. Dlatego zamierzam w dalszym ciągu się rozwijać – dla dobra swoich wychowanków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.