X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 51119
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Wioletta Łygan
Stanowisko: nauczyciel wychowawca, nauczyciel socjoterapii
Nazwa placówki: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
Dyrektor szkoły:
Rozpoczęcie stażu: 1.09.2020 r.
Zakończenie stażu: 31.05.2023 r.

Wprowadzenie
Jestem nauczycielem wychowawcą w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii od dnia 9.09.2011 r. Jestem zatrudniona na podstawie mianowania. Od 4 lat prowadzę również zajęcia socjoterapii. Ukończyłam wyższe studia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika w specjalności resocjalizacja i profilaktyka społeczna, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Radomiu
w zakresie Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
– Oligofrenopedagogiki. W czasie trwania awansu ukończyłam studia podyplomowe
na Wydziale Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie na Wydziale Nauk Społecznych w zakresie Arteterapia i terapia zajęciowa, Szkołę Policealną w Centrum Nauki
i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim w zawodzie Florysta.
Swój staż na nauczyciela dyplomowanego, jeszcze przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, rozpoczęłam od wstępnej oceny własnych umiejętności. Sporządzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły, wyznaczył
mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Brałam pod uwagę potrzeby
i oczekiwania uczniów, opiekunów prawnych i nauczycieli. Celem podjęcia przeze mnie stażu oprócz uzyskania w toku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, była chęć pogłębiania wiedzy i umiejętności. Doskonalenie własnego warsztatu pracy pomaga zapewnić wychowankom warunki do wszechstronnego rozwoju, co wiąże się z podnoszeniem jakości pracy szkoły. Plan rozwoju zawodowego
był kontynuacją realizowanych przeze mnie wcześniej zadań dydaktyczno
- wychowawczych, ale był też podstawą i impulsem do podejmowania nowych działań
i wyzwań w ramach pełnionych przeze mnie obowiązków służbowych.

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
Kształcenie u wychowanków umiejętności nauki z zastosowaniem multimedialnych
i informatycznych technik zdobywania wiedzy i umiejętnościami
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy
Realizując staż na nauczyciela dyplomowanego brałam udział w następujących szkoleniach i webinariach:
• webinaria „Od wyzwania nauki zdalnej do szkoły przyszłości” - październik 2020 r.,
• zapoznanie z platformą ZOOM – listopad 2020 r.
• szkolenie on – line z metod aktywizujących– zapoznanie z aplikacją Microsoft Teams - maj 2023 r.,
• kurs on-line „Canva bez tajemnic” - luty 2023 r.,
• kurs on-line „Canva Expert” - luty 2023 r.,
• nauka obsługi Audacity - wieloplatformowego edytora audio – grudzień 2020 r.
• samodoskonalenie w obsłudze używanych programów, np. Picasa, PowerPoint poprzez oglądanie filmów instruktażowych na YouTube – cały okres stażu.
Podczas odbywania stażu wykorzystywałam różnorodne metody, które wzbudzą zainteresowanie wychowanków. Stosując metody aktywizujące stwarzałam im warunki,
by uczyli się samodzielnie myśleć, doskonalili komunikowanie się i współpracowali
w grupie. Metody te maksymalnie angażowały uczniów, stwarzając przestrzeń
do umiejętności rozwiązywania problemów oraz dawały szansę na inicjatywę. Stosowałam takie metody aktywizujące jak: burza mózgów, odgrywanie scenek, śnieżna kula, plakat, tworzenie gier dydaktycznych, metoda praktycznego działania, muzykoterapię. Metody
te kształtują wyobraźnię, pomysłowość i kreatywność. Dzięki nim wychowankowie mogą wyrazić własne pomysły. Pozwalają na sprecyzowanie własnych myśli i zaprezentowanie własnego zdania. Dzięki nim uczniowie mają możliwość zapoznania się również ze zdaniem innych oraz podjęcia dyskusji na temat definiowanego pojęcia, jego rozumienia, przykładów. Podczas zajęć koła praktyczno-technicznego stosowałam różnorodne techniki plastyczne, które stymulują uczniów do twórczego myślenia oraz dostarczają radości z działania spontanicznego. W przypadku działalności artystycznej młodzież nabyła umiejętność współpracy i komunikowania się, rozwinęła własną wyobraźnię i pomysłowość. W swojej pracy bardzo często zajęcia te rozpoczynam od burzy mózgów, co pozwala na włączenie
do zajęć wszystkich dzieci. Ponadto podczas zajęć wykorzystuję często gry dydaktyczne
i planszowe, które uczą dzieci przestrzegania reguł, cierpliwości, planowania,
a także radości z wygranej bądź radzenia sobie z przegraną.
W swojej codziennej pracy nauczyciela bardzo często korzystam z możliwości jakie niesie nowoczesna technologia. W czasie stażu wykorzystywałam technologię komputerową
i informacyjną poprzez:
• aktualizowanie dokumentów szkolnych,
• pisanie scenariuszy uroczystości i konspektów zajęć,
• przygotowywanie pomocy dydaktycznych do pracy, np. krzyżówek, kart pracy,
• opracowywanie dyplomów oraz zaproszeń przy pomocy programu Picasa oraz Canva,
• tworzenie dokumentacji wycieczek, których byłam organizatorem,
• tworzenie prezentacji PowerPoint na akademie oraz zajęcia,
• wykorzystywanie poczty elektronicznej i komunikatora WhatsApp do kontaktu
z dyrektorem, wychowawcami internatu, nauczycielami i opiekunami prawnymi wychowanków,
• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputerów, smartfonów,
• komunikowanie się z wychowankami za pomocą komunikatora Messenger,
• przygotowywanie materiałów do opublikowania na stronie internetowej placówki oraz jej profilu społecznościowym Facebooka,
• prowadzenie dokumentacji fotograficznej z ważnych wydarzeń szkolnych,
• skanowanie, drukowanie i kopiowanie dokumentów, kart pracy, kserowanie ćwiczeń, drukowanie elementów dekoracji, laminowanie prac i dyplomów wychowanków,
• nagrywanie utworów wykonywanych przez wychowanków,
• przesyłanie linków do nagranych utworów na muzyczne konkursy on-line.
Systematycznie zachęcałam wychowanków do korzystania z encyklopedii internetowych, portali edukacyjnych, narzędzi służących do rozwijania twórczości. Uczniowie poszukiwali informacji na dany temat i tworzyli prezentacje lub używali zgromadzonych danych do rozwiązania zadań.
Wychowankowie mieli możliwość zapoznania się z działaniem kamery i mikrofonów nagrywając teledyski na konkursy muzyczne. Następnie zapoznali się z edytorem audio Audacity, za pomocą którego montowali nakręcony materiał.
W trakcie zajęć z wychowankami często korzystam z tablicy multimedialnej. Jest
to pomoc dydaktyczna, która pozwala uczniom na wykorzystanie nowoczesnej technologii
w celu zdobycia nowych umiejętności i wiadomości, co pozytywnie wpływa
na zaangażowanie uczniów i ich motywację do nauki. Wielokrotnie dyskutowałam
z wychowankami na temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu: hejt w sieci, uzależnienie od gier, cyberprzemoc, wady postawy, problemy ze wzrokiem. Prezentowałam im filmy edukacyjne m.in. mówiące o bezpieczeństwie w sieci.
Komputer w pracy nauczyciela to przede wszystkim klucz do nieograniczonego zasobu wiedzy, jakim jest Internet. Dzięki sieci internetowej mam szybki dostęp
do informacji zarówno merytorycznych, jak i dydaktycznych. Czerpałam z zasobów Internetu informacje na temat szkoleń, ofert wydawnictw, projektów, pozyskiwałam materiały
i pomysły na zajęcia oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych.
W czasie trwania awansu zawodowego korzystałam z wielu informacji o tematyce wychowawczej, socjoterapeutycznej i z zakresu rękodzieła zaczerpniętych ze stron internetowych, portali edukacyjnych oraz profili społecznościowych na Facebooku. Poszukując informacji niezbędnych do pracy nauczyciela wykorzystywałam strony internetowe oraz profile związane z edukacją:
• awans.net,
• oswiata.org.pl,
• kuratorium.waw.pl,
• edux.pl,
• pedagogika.com,
• men.gov.pl,
• profesor.pl,
• Kursy on-line i webinary dla nauczycieli – grupa Szkolna24.pl,
• Wspieramy się – Arteterapeuci Arteterapeutom,
• Grupa Socjoterapia.

Efekty dla szkoły:
• wzbogacenie oferty dydaktycznej zajęć,
• wzrost atrakcyjności i skuteczności zajęć,
• aktywność uczniów w procesie nauczania,
• ciekawa forma nauki przez zabawę,
• integracja uczniów jako grupy,
• wszechstronny rozwój ucznia, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły,
• rozwój twórczego myślenia i wyobraźni uczniów,
• podwyższenie samooceny wychowanków,
• dostosowanie form i metod pracy do zmieniającej się sytuacji w edukacji,
• rozwój samodzielności uczniów,
• znajomość bezpiecznego korzystania z informacji internetowych oraz urządzeń multimedialnych przez uczniów,
• dostępność i przejrzystość dokumentacji,
• wzrost kompetencji społecznych uczniów.

Efekty dla nauczyciela:
• rozwój osobisty,
• stały dostęp do aktualnych wiadomości,
• poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez samodzielne działania,
• poznanie nowych metod, sposobów na realizację danych treści na zajęciach,
• poszerzenie wiedzy, zdobycie cennych wskazówek do wykorzystania w bieżącej pracy,
• uporządkowanie posiadanych informacji,
• wzbogacenie warsztatu pracy, uatrakcyjnienie zajęć,
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
• poznanie nowych programów i aplikacji,
• lepsze poznanie uczniów, ich zainteresowań i preferencji, co pozwoliło na optymalne dobieranie metod pracy do kolejnych działań,
• usprawnienie komunikacji.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zająć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Przeprowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy
Współpraca wewnątrzszkolna
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu tutorów szkolnych
Jedną z rzeczy, która wyzwala w nas, nauczycielach większą motywację do działania są zajęcia otwarte. To jedna z form sprawdzenia nauczycielskich kompetencji służących dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Prowadząc zajęcia dla innych nauczycieli starałam się zwrócić uwagę na płynne łączenie realizowanych obszarów
i zastosowanie właściwych metod pracy z dziećmi. Dobór odpowiedniej tematyki zajęć dostosowanej do możliwości grupy wychowawczej był bardzo ważny, bo dzięki temu mogłam zrealizować postawione cele oraz zaprezentować swoje umiejętności dydaktyczno
– wychowawcze na szerszym forum. Zależało mi, aby obserwujący mogli czerpać z moich pomysłów oraz się nimi inspirować. Wykorzystując aktywizujące metody zachęcałam dzieci do czynnego udziału w zajęciach, by obserwujący nauczyciel mógł się przyjrzeć, pozyskać nowe umiejętności i doświadczenie.
Przeprowadziłam zajęcia otwarte o następującej tematyce:
• „Ecie pecie wiklina się plecie” – zajęcia warsztatowe z wyplatania wianków z wikliny - 9 lutego 2021 r.,
• „Bursztyn zamknięty w sercu – prezent na Dzień Matki” – 12 maja 2022 r.,
• ,,Wzmacnianie więzi rodzinnych - wykonanie kartek wielkanocnych metodą scrapbookingu" – 4 kwietnia 2023 r.,
• „Kartka dla Mamy” - 9 maja 2023 r.
Opublikowałam swój plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z niego na portalu edukacyjnym edux.pl. Udostępniałam innym nauczycielom tworzone przeze mnie scenariusze uroczystości oraz konspekty zajęć. Dzieliłam się wiedzą na grupach Fb: „Ja, Nauczyciel”, Grupa Socjoterapia”.
Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym jest bardzo ważną częścią pracy nauczyciela. Wymiana doświadczeń i dzielenie się swoją wiedzą jest cenną umiejętnością nauczyciela, pozytywnie wpływającą zarówno na jakość pracy szkoły,
ale przede wszystkim na atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W atmosferze sprzyjającej wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy
z uczniami. Dlatego też starałam się w mojej pracy wykazywać otwartą postawę i uczyć
się od innych, jak również przekazywać im swoje pomysły i doświadczenia. Współpracując
z innymi nauczycielami dzieliłam się wiedzą na temat swoich uczniów, przekazywałam wskazówki do pracy z nimi, wymieniałam się doświadczeniami w zakresie metod i form pracy, udostępniałam własnoręcznie wykonane tutoriale. Przeprowadziłam dla chętnych koleżanek kilka warsztatów z rękodzieła, z których wiedzę i umiejętności mogły potem wykorzystać na swoich zajęciach. Rozpowszechniałam przygotowane przeze mnie materiały (konspekty zajęć, scenariusze akademii, ankiety ewaluacyjne, karty pracy) innym nauczycielom poprzez udostępnienie ich oraz przesłanie zainteresowanym na pocztę e-mail. Przekazywałam materiały z odbytych przeze mnie form kształcenia zewnątrzszkolnego. Wraz z kilkoma nauczycielkami MOS utworzyłyśmy grupę nieformalną Mosowianki, w imieniu której zrealizowałyśmy wspólnie projekt kulturalny. Dzieliłam się wiedzą zdobytą
na szkoleniach w zakresie pisania projektów. W ramach współpracy udostępniałam również urządzenia i materiały pozyskane podczas realizacji projektu, część z tych zakupionych artykułów i urządzeń (kuchennych) przekazałam do użytkowania kołu kulinarnemu.
Współpraca w zespołach funkcjonujących w ośrodku również sprzyjała wymianie doświadczeń.
W ramach zespołu wychowawczego i zespołu do okresowej oceny ucznia:
• przygotowywałam protokoły z posiedzenia zespołu,
• współopracowywałam założenia planu pracy internatu - wprowadzanie priorytetów na dany rok szkolny
• dzieliłam się spostrzeżeniami na temat uczniów,
• proponowałam sposoby rozwiązania problemów uczniów,
• przygotowałam ewaluacje IPET wraz z innymi członkami zespołu,
• byłam koordynatorem Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych oraz Arkuszy Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia.
Jestem jednym z tutorów szkolnych w ramach ogólnopolskiego projektu
pn. „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej
i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Celem projektu jest wdrożenie modelu pracy zapobiegającej wykluczeniu społecznemu, poprzez wczesne rozpoznanie problemów, a w razie potrzeby podjęcie działań przywracających do społeczeństwa i wyprowadzających ucznia z sytuacji kryzysowej z perspektywą na sukces. Działania w ramach zespołu skupiały
się na indywidualizacji pracy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
oraz podnoszeniu jakości pracy szkoły poprzez coroczną ocenę osiągniętych celów, zmian, jakie nastąpiły w wychowankach. W ramach zespołu dzieliliśmy się swoimi spostrzeżeniami
i ewaluowaliśmy pracę zespołu.

Efekty dla szkoły:
• efektywne działania zespołów,
• poznawanie i wdrażanie nowych metod pracy, sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych
i edukacyjnych,
• satysfakcja z dobrze wykonanej pracy zespołowej,
• pogłębianie umiejętności współpracy z innymi nauczycielami,
• dzielenie się nowatorskimi pomysłami,
• zdobycie nowych umiejętności i doświadczenia,
• doskonalenie umiejętności organizacyjnych,
• dbanie o rozwój i potrzeby ucznia.

Efekty dla nauczyciela:
• nabycie większej pewności siebie,
• doskonalenie warsztatu pracy,
• możliwość dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami,
• uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej pracy,
• poznanie ciekawych metod pracy i rozwiązań organizacyjnych,
• poznanie sposobów motywowania uczniów,
• poznanie niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych, sposobu ich dobierania
do celów zajęć, potrzeb i możliwości uczniów,
• doskonalenie umiejętności konstruowania ciekawych zajęć.

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży
Akcje i zbiórki charytatywne
Opieka nad szkolnym kołem praktyczno-technicznym
Współpraca z instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym
Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego
Współpraca z opiekunami prawnymi
W kierunku integracji młodzieży oraz rozbudzania aktywności uczniów organizowałam bądź współorganizowałam liczne konkursy, koordynowałam konkursy zewnątrzszkolne oraz przygotowywałam do nich wychowanków:
• luty/marzec 2021 r. - współorganizowałam szkolny konkurs „Życie i twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego",
• marzec 2021 r. – przygotowałam wychowanków do konkursu „Małe marzenia” organizowanego przez naszą placówkę dla wszystkich wychowanków MOS z woj. mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego– nagrałam utwór
i przesłałam on line – wychowankowie zajęli drugie miejsce w głosowaniu publiczności,
• marzec 2021 r. – koordynowałam konkurs na najpiękniejszą i najokazalszą Palmę Wielkanocną organizowany przez Lipskie Centrum Kultury w kategorii szkoły podst. kl VII-VIII - II miejsce (Srebrna Palma),
• marzec 2021 r. - koordynowałam XX konkurs (on line) na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną organizowany przez PTTK Lipsko: w kategorii szkoły podst. kl. V-VIII: – II miejsce i tytuł I Wicemistrza Pisanki oraz nagroda publiczności,
w kategorii szkoły ponadpodst.: wyróżnienie,
• marzec 2021 r. - wspomagałam wiedzą i materiałami wychowanka w konkursie ośrodkowym na najładniejszą ozdobę wielkanocną: I miejsce,
• kwiecień 2021 r. - współorganizowałam ośrodkowy konkurs plastyczny na pracę plastyczną z motywem polskiej flagi w 230 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Temat konkursu: Przedstaw swoją wizję artystyczną, w której pokażesz, jak wyrażasz swoją miłość do ojczyzny,
• maj 2021 r. – XXVI Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko 2021 organizowany przez LCK w Lipsku – konkurs on line – przygotowałam wychowanków i nagrałam utwór w ich wykonaniu „Kocham Cię Mamo”: wyróżnienie,
• maj 2021 r. - koordynowałam I ogólnopolski konkurs plastyczny „W zaczarowanym ogrodzie” organizowany przez Publiczny Ogródek Jordanowski w Radomiu,
• czerwiec 2021 r. - współprzygotowałam wychowanka do ogólnopolskiego konkursu muzycznego pt. „MOSimy zdrowo żyć”, organizowanego przez MOS w Rzeszowie: III miejsce – ja nagrałam teledysk i udostępniłam do niego link na konkurs,
• listopad 2021 r. - przygotowałam wychowanków do III edycji Festiwalu Piosenki
i Poezji Patriotycznej organizowanego przez Lipskie Centrum Kultury.
Nasi wychowankowie byli bezkonkurencyjni w kategorii zespoły w grupie wiekowej szkoły ponadpodstawowe - zdobyli statuetkę laureata konkursu oraz 3 wyróżnienia, jedna piosenka wykonana dodatkowo językiem migowym,
• listopad 2021 r. - współorganizowałam konkurs plastyczny z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
• maj 2022 r. - przygotowałam wychowanka do ogólnopolskiego konkursu on-line
dla wychowanków MOS i MOW „Młody Artysta” w Puławach. Wychowanek nagrał utwór „Milion gwiazd”, który ja zmontowałam,
• październik 2022 r. - przygotowałam wychowanków do konkursu organizowanego przez LCK ,,ZE SZTUKĄ MI DO TWARZY”, który polegał na wykonaniu zdjęcia techniką sleeveface (zdjęcie, do zrobienia którego wykorzystana została okładka wybranej książki): I i II miejsce w kategorii szkoły ponadpodstawowe: III miejsce
w kategorii szkoły podstawowe,
• grudzień 2022 r. - wspomagałam wychowanka wiedzą i materiałami w szkolnym konkursie „Choinkowa bombka malowana moimi marzeniami”: I miejsce.
• grudzień 2022 r. - koordynacja konkursu plastycznego organizowanego przez LCK
w Lipsku „Dizajn-działaj kreatywnie i pokaż swoją pasję” „ANIOŁY - ANIOŁKI”. Na konkurs wpłynęło łącznie 180 prac. Wśród laureatów znaleźli się również nasi wychowankowie. Kategoria wiekowa klasy VII-VIII szkoły podstawowe: laureat. Kategoria wiekowa klasy I-IV szkoły ponadpodstawowe: 2 laureatów. W kategorii dorośli wśród laureatów znalazłam się również ja.
• luty 2023 r. - współorganizowałam konkurs walentynkowy „Jestem kreatywny”
na najciekawsze wyznanie miłości (dowolna forma wypowiedzi: plastyczna, poetycka itd.) dla wychowanków naszej placówki,
• marzec 2023 r. - koordynowałam XXI konkurs na Najładniejszą Pisankę Wielkanocną organizowany przez PTTK Lipsko: I miejsce w kategorii szkoły podstawowe i tytuł Mistrza Pisanki
• marzec 2023 r. – koordynowałam konkurs na najpiękniejszą i najokazalszą Palmę Wielkanocną organizowany przez Lipskie Centrum Kultury: I miejsce (Złota Palma) w kategorii szkoły podst.
• kwiecień 2023 r. - koordynowałam ogólnopolski konkurs plastyczny NaszaFlaga, której organizatorem były: Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie i Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo,
• maj 2023 r. - koordynowałam wraz ze swoją stażystką ogólnopolski konkurs ekologiczny Ecokokurs – zbiórkę odzieży, z której dochód zasili Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Zebraliśmy ponad 100 kg ubrań. Na wyniki musimy poczekać
do 15 czerwca,
• maj 2023 r. - przygotowałam wychowanków do konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych z Solca na ubranie z recyklingu organizowanego przez Miasto
i Gminę Solec nad Wisłą "Rewia Mody Recyklingowej": II miejsce, III miejsce
i wyróżnienie.
Przygotowałam i współprzygotowałam następujące uroczystości:
• październik 2020 r. - DEN – akademia i ognisko na Kazimierówce,
• listopad 2020, 2021, 2022 r. - wieczornica 11 listopada (w 2021 r. nasza wychowanka wykonała dwa utwory używając języka mówionego oraz języka migowego – film
z nagraniem udostępniony na naszym profilu społecznościowym FB),
• wrzesień 2021 r. - akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,
• grudzień 2021 r. - Jasełka i wieczerza wigilijna (byłam autorką scenariusza, uszyłam kostiumy, pomagałam w przygotowaniu dekoracji na stół i scenografii),
• maj 2021, 2022, 2023 r. - akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
• czerwiec 2022 r. - współorganizowałam gry i zabawy w Dniu Dziecka,
• marzec 2023 r. - z innymi wychowawcami grupy zorganizowałam konkurs
na najlepsze przebranie z okazji pierwszego dnia wiosny.
Ponadto:
• maj 2021 r. - spontaniczne nagrałam z wychowankami utwór „Kocham Cię Mamo”
i udostępniłam go na naszym profilu społecznościowym FB w prezencie dla mam,
• marzec 2022 r. - zorganizowałam wyjazd na 3 wystawy do Lipskiego Centrum Kultury: "Magia zaklęta w splotach"- wystawa makramy i szydełkowania
E. Madejskiej, "Chmurne krajobrazy" E. Chojnackiej, "Barwne wyciszenie" S. Cheby,
• kwiecień 2022 r. - współorganizowałam w MOS wystawę prac upamiętniających Rocznicę Zbrodni Katyńskiej,
• maj 2022, 2023 r. - brałam czynny udział w Mazowieckim Tygodniu Bezpieczeństwa – pod moją opieką na zajęciach wychowawczych oraz podczas zajęć socjoterapeutycznych zostały wykonane piękne prace plastyczne oraz dekalog bezpieczeństwa,
• czerwiec 2022 r. - zorganizowałam w MOS wystawę prac wychowanków,
• październik 2022 r. - brałam udział wraz z wychowankami w spotkaniach on-line organizowanych przez Fundację po Drugie, na których młodzież miała okazję wysłuchać historii podopiecznych fundacji, którzy przekazali naszym wychowankom wiele cennych rad,
• październik 2022 r. - współorganizowałam wyjazd wychowanków do kina w Opolu Lubelskim na film „IO”,
• kwiecień 2023 r. byłam współkoordynatorem Akcji Żonkile, którą prowadzi Muzeum Żydów Polskich Polin. W tym roku nasza placówka po raz pierwszy przystąpiła
do tej ogólnopolskiej akcji społeczno - edukacyjnej upamiętniającej powstanie
w getcie warszawskim. Wychowankowie brali udział w zajęciach opartych
na prelekcji filmów ,,Zdążyć przed Panem Bogiem” oraz ,,Muranów - Dzielnica Północna”. By podkreślić wyjątkowy charakter tego dnia wychowankowie własnoręcznie przygotowali papierowe żonkile, które później wręczyli nauczycielom, uczniom i mieszkańcom Solca nad Wisłą. Dodatkowo został zorganizowany wieczór poetycki.
• jestem kostiumologiem w placówce - dbam o wizerunek placówki poprzez odpowiednie ubranie wychowanków podczas występów i konkursów, tak wewnątrz
– jak i zewnątrzszkolnych.
Występy dały możliwość aktywizowania uczniów oraz rozwijania ich zainteresowań
i eksponowania  uzdolnień, nabierania pewności siebie, kształtowały postawę patriotyczną, promowały placówkę w środowisku lokalnym. Młodzież uczyła się właściwego zachowania w obecności zaproszonych gości. Uczniowie rywalizując w konkursach prezentowali swoje możliwości  i umiejętności, ujawniali swoje talenty, kształcili wyobraźnię przestrzenną, wytrwałość, realizując własne marzenia. Uczestnicy wzmocnili i rozwinęli w sobie wiarę
we własne możliwości, poznali zasady zdrowej rywalizacji oraz różne formy spędzania czasu wolnego.
Dzieci w wieku szkolnym chcą działać, pomagać. Taka gotowość niesienia innym pomocy to bardzo cenna wartość człowieka. Nieustannie starałam się uwrażliwiać wychowanków na krzywdę drugiego człowieka i uczyć empatii. Zorganizowałam następujące akcje charytatywne:
• przez cały okres stażu zbieraliśmy nakrętki na cele charytatywne – nakrętki
były wrzucane do przeznaczonych do tego serc w Siennie i w Solcu nad Wisłą,
• corocznie wychowankowie pod moją opieką wykonywali fanty na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
• przez dwa lata wykonywaliśmy zakładki do książek metodą decoupage na akcję charytatywną „Mikołajki dla Onkusiów”, które były wręczane dzieciom z oddziału onkologicznego w Zabrzu,
• wykonałam wraz z uczniami fanty na licytację dla naszej współpracownicy – sowa makramowa, drzewko szczęścia.
W zależności od akcji do moich zadań należało: koordynowanie akcji w ośrodku, tworzenie plakatów informacyjnych, tworzenie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu i efektów akcji, tworzenie dyplomów w ramach podziękowań, pomoc w wykonaniu fantów, zgromadzenie materiałów do wykonania fantów.
W trakcie trwania stażu prowadziłam koło praktyczno - techniczne w celu rozwiania pasji wychowanków. Zajęcia odbywały się w miarę możliwości, systematycznie
raz na dwa tygodnie przez 2 godziny. Na zajęciach koła młodzież zajmowała
się wykonywaniem dekoracji w celu poprawienia estetyki w ośrodku oraz przedmiotów przeznaczonych na kiermasze lub prezenty okolicznościowe dla nauczycieli lub osób
im bliskich. Uczyła się różnych nowych technik rękodzieła, recyklingu i upcyklingu.
W czasie trwania awansu podjęłam współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich „Jarzębinki” w Eugeniowie, którego jestem aktywnym członkiem. W partnerstwie
MOS z członkami koła zrealizowałam projekt „Ecie pecie wiklina się plecie” (mikrogranty
na projekt/inicjatywę/przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim – IWES 3”. Konkurs mikroGRANTY mOWES – dofinansowane ze środków Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej), byłam koordynatorem projektu. Dzięki uprzejmości zarządu koła mogłam korzystać z należącego do koła sprzętu nagłaśniającego z mikrofonami podczas akademii przygotowywanych przeze mnie w placówce oraz z urządzeń do rękodzieła
na zajęcia koła praktyczno – technicznego. Członkinie koła wypożyczyły naszym wychowankom na występ swoje regionalne spódnice i korale.
Współpracowałam z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Solcu nad Wisłą, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siennie, Lipskim Centrum Kultury w Lipsku:
• listopad 2020 r. - byłam współautorką internetowego koncertu patriotycznego opublikowanego przez GOK w Siennie (nagrałam utwór wykonany przez dwójkę naszych wychowanków, który został wmontowany do koncertu i upubliczniony
na profilu GOK-u),
• maj 2022 r. – koordynowałam przygotowanie części artystycznej na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej w Lipskim Centrum Kultury, która była wielkim sukcesem artystycznym naszych wychowanków,
• październik 2022 r. – współprzygotowałam skecz do LCK na Powiatowy Dzień Edukacji, również wspaniale przyjęty przez publiczność,
• marzec 2023 r. – wystawiliśmy swoje stoisko na II Solecki Jarmark Wielkanocny
z pięknymi dekoracjami wielkanocnymi wykonanymi przez naszych podopiecznych,
• kwiecień 2023 r. - zorganizowałam z koleżanką w MGOK w Solcu nad Wisłą wystawę prac wychowanków,
• kwiecień/maj 2023 r. - współpraca z MGOK w Solcu nad Wisłą w projekcie: warsztaty z projektowania gry planszowej w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” realizowanego przez Biuro Programu „Niepodległa”, którego beneficjentem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu
nad Wisłą. Nasi uczniowie będą współautorami gry, która powstała podczas warsztatów i zostanie wydana.
Współpracowałam z kuratorami społecznymi i zawodowymi w celu rozwiązania napotykanych problemów i wsparcia uczniów i ich rodzin.
Od początku mojej pracy starałam się systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe w celu doskonalenia procesu wychowawczego w obrębie mojego warsztatu pracy. Wybierałam takie szkolenia, kursy, konferencje i warsztaty, które były dla mnie najbardziej przydatne i które mogłabym w całości wykorzystać w pracy z uczniami na zajęciach wychowawczych, socjoterapeutycznych i koła praktyczno – technicznego.
W okresie stażu brałam udział w następujących szkoleniach:
• Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela – 14.12.2020 r.,
• Samookaleczenia – czy to na pewno moda? – 22.01.2021 r.,
• Pozytywna dyscyplina – 17.03.2021 r.,
• Szkolenie warsztatowe z zakresu technik mixed media – wrzesień 2021 r.
• Psychologiczne konsekwencje izolacji a powrót do szkoły – jak zadbać o siebie
i uczniów? – 24.02.2022 r.,
• Wychowanie w oparciu o wartości – 15.03.2023 r.,
• Porozmawiajmy o autyzmie – 18.04.2023 r.,
• Dyplomowanie wg starej ścieżki – szkolenie dla nauczycieli kończących staż
– 25.04.2023 r.,
• „Metody aktywizujące. Jak zaciekawić ucznia? Praktyczne sposoby pracy z uczniami” – 5 maja 2023 r.,
• Jak zdjąć nogę z gazu, czyli słów kilka o zdrowiu psychicznym nastolatków
– 15.05.2023 r.,
• Szkolenia i warsztaty z różnych metod rękodzielniczych (scrapbooking, decoupage, wykonywanie kwiatów z foamiranu itp.) - przez cały okres stażu,
• Studia Arteterapia i terapia zajęciowa oraz szkoła policealna w zawodzie Florysta (nabycie wiedzy i umiejętności na zajęcia socjoterapii oraz koła praktyczno – technicznego).
Szkolenia (również te w formie online) dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, ekspertami w swojej dziedzinie, wymiany doświadczeń z osobami pracującymi w różnych placówkach, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania
i wychowania. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystałam w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych zajęć. Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również
w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Ukończone formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i umiejętności, ale również poszerzyły możliwości zawodowe, pozwoliły poznać nowe, ciekawe metody pracy
z uczniami, były okazją do autorefleksji, inspiracją do prowadzenia bardziej ciekawych zajęć.
Za priorytetowe zadanie uważam współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi.
Jest to bardzo trudne w ośrodku socjoterapii, ponieważ często opiekunowie
nie są zainteresowani sprawami swoich dzieci. Zdarza się też tak, że kontakt z nimi jest sporadyczny. Jednak, gdy tylko to możliwe zawsze zapraszałam rodziców/opiekunów prawnych na wywiadówki, choćby w formie telefonicznej, informowałam ich o postępach dzieci w nauce, o ich zachowaniu. Dbałam o to, żeby współpraca ze środowiskiem rodzinnym stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, rodzicom jak i placówce (żeby w przyszłości mogli polecić naszą placówkę innym rodzicom). Realizując to zadanie, jednym z moich priorytetów było ujednolicenie oddziaływań wychowawczych ośrodka i domu. Z tego względu podejmowałam następujące działania: prowadziłam spotkania z rodzicami podczas zespołów oceny sytuacji wychowanka oraz okazjonalne konsultacje indywidualne; zapoznawałam rodziców z wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualnym planem edukacyjno – terapeutycznym; zachęcałam rodziców do udziału w organizowanych spotkaniach ze specjalistami, opracowywałam informacje o wychowankach w celu zdiagnozowania ich w poradni.

Efekty dla szkoły:
• podniesienie jakości pracy wychowawczej,
• uzyskiwanie wysokich wyników w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
• uatrakcyjnienie oferty zajęć dodatkowych w szkole, umożliwianie uczniom wszechstronnego rozwoju,
• zintegrowanie zespołu wychowawczego, wzmacnianie współpracy,
• mobilizowanie uczniów do współpracy,
• aktywizacja uczniów do działań na terenie szkoły i poza nią,
• pozytywny wpływ na zmianę zachowań oraz podniesienie świadomości uczniów,
• uwrażliwianie wychowanków na potrzeby innych,
• kształtowanie postaw aktywnych, zaangażowanych, odpowiedzialnych,
• czerpanie radości z dawania siebie innym, potrzebującym pomocy, rozbudzanie empatii,
• kształtowanie społecznie pożądanych postaw,
• budowanie dobrych relacji z uczniami,
• wdrażanie do umiejętnego prezentowania własnego dorobku,
• wzajemna pomoc i dzielenie się doświadczeniami,
• budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, kreowanie roli ośrodka jako centrum lokalnej aktywności,
• efektywna pomoc w trudnościach i sytuacjach kryzysowych,
• podniesienie jakości usług edukacyjnych i wychowawczych oferowanych przez szkołę,
• integracja środowiska rodzinnego ze szkołą,

Efekty dla nauczyciela:
• wypracowanie metod postępowania z dziećmi i młodzieżą z różnych środowisk,
• niwelowanie różnic społecznych wynikających z braku dostępu do kultury,
• zapewnienie lepszych efektów edukacyjnych i wychowawczych,
• promocja działań szkoły, a tym samym swoich dokonań,
• radość i satysfakcja z pomagania innym,
• efektywna współpraca na rzecz uczniów,
• doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez wyszukiwanie ciekawych form organizacji uroczystości,
• poznanie możliwości uczniów, budowanie obustronnego szacunku i zaufania,
• satysfakcja z pozytywnych efektów działań,
• doskonalenie umiejętności pedagogicznych, wychowawczych i dydaktycznych, form
i metod pracy,
• możliwość realizacji własnych pomysłów i prezentacji ich w środowisku szkolnym,
• zacieśnienie współpracy,
• pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania szkoły,
• nabycie umiejętności planowania, koordynowania działań wielu osób, wyciągania wniosków.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych
ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Napisanie projektów: „Mosiaczki w akcji”, „Scen kilka o księdzu Janie Wiśniewskim”, „Pracownia stolarska w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii”
Podczas trwania mojego stażu uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących pisania projektów. Ich efektem jest napisanie przeze mnie 3 projektów, z czego jeden już został zrealizowany. Wszystkie projekty są mojego autorstwa. Powstały z potrzeby zapewnienia wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju swoich zainteresowań
i talentów.
„Mosiaczki w akcji” – projekt realizowany wrzesień-listopad 2021 r. - projekt kulturalny/artystyczny grupy nieformalnej Mosowianki dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Mazowsze Lokalnie z Fundacją Fundusz Współpracy. Z uzyskanego dofinansowania w kwocie 6000 zł na rzecz wychowanków MOS zostały zakupione: urządzenia, przyrządy i materiały, które zasiliły bazę dydaktyczną na zajęcia praktyczno
– techniczne, kulinarne i sportowe. W ramach projektu prowadziłam warsztaty z różnych technik rękodzielniczych, zarówno dla wychowanków, jak i zainteresowanych nauczycieli.
„Scen kilka o księdzu Janie Wiśniewskim” – projekt historyczny złożony 10.05.2023 roku w Fundacji BGK w programie Dzieci Kapitana Nemo. Pisząc projekt konsultowałam
się z nauczycielem historii uczącym w naszej placówce. Celem projektu jest przede wszystkim wzmocnienie tożsamości narodowej i poczucia wspólnoty wśród młodych obywateli, uświadomienie młodzieży poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze
i historii oraz rozpowszechnianie wiedzy o obywatelach Rzeczpospolitej Polskiej, którzy zasłynęli na świecie i w kraju, a których życiorysy nie są znane większości Polakom.
Z uzyskanego dofinansowania w kwocie 15300 zł planujemy zakupić: kamerę, statyw, laptop, ekran projekcyjny, projektor multimedialny, aparat fotograficzny. W ramach projektu
ma zostać nagrany i rozpowszechniony krótki film o księdzu historyku i poecie zamieszkującym nasze tereny.
„Pracownia stolarska w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii” – projekt złożony 30.05.2023 r. do Fundacji BGK w programie Moja Mała Ojczyzna. Wśród celów projektu znajdują się: pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, wsparcie infrastruktury placówek oświatowych oraz placówek opiekuńczo
- wychowawczych. Z pozyskanego dofinansowania w kwocie 40000 zł planujemy zakupić: urządzenia i przyrządy niezbędne do prowadzenia pracowni stolarskiej (m.in.: stół roboczy, szafa, heblarka, szlifierki, wiertarki, frezarki, piły), asortyment wymagany wg przepisów
BHP (m.in.: gaśnica, apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem, odzież ochronna) oraz materiały do obróbki, np. deski.

Efekty dla szkoły:
- wykonywanie przedmiotów, które poprawią estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej oraz placówki,
- osoby biorące udział w projekcie nabędą wiedzę i umiejętności związane z obróbką drewna, która będzie przydatna w życiu codziennym i będą ją mogli wykorzystywać przez całe swoje życie,
- poszerzenie zasobów dydaktycznych placówki,
- wzbudzenie u wychowanków zainteresowania stolarką, rozwijanie pasji wychowanków interesujących się stolarką,
- pobudzanie kreatywności młodzieży,
- zapewnienie różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
- wykorzystywanie materiałów wtórnych do obróbki – przerabianie elementów
np. z zepsutych łóżek, czy szafek na nowe przedmioty– dbanie o środowisko – im więcej przerobimy, tym więcej ocalimy drzew,
- stolarstwo jako sposób na rozładowanie negatywnych emocji,
- promowanie ośrodka poprzez wykonane prace, pokazanie talentu wychowanków
w środowisku lokalnym, podniesienie ich poczucia własnej wartości,
- wykonane przedmioty źródłem wsparcia finansowego bazy pomocy dydaktycznych,
- zaspakajanie potrzeby integracji ze środowiskiem lokalnym poprzez dzielenie się z nimi swoimi umiejętnościami, zainteresowaniami, pasjami,
- zacieśnianie więzi z bliskimi poprzez wykonywanie dla nich prezentów (wychowankowie dość często nie mają żadnych pieniędzy, za które mogliby kupić np. prezent na Dzień Matki, więc wykonają go własnoręcznie),
- rozwijanie współpracy w grupie internackiej.

Efekty dla nauczyciela:
• satysfakcja z pracy,
• lepsze poznanie środowiska lokalnego, jego potrzeb i możliwości działania,
• promocja szkoły, a tym samym swoich dokonań poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, na profilu Facebook informacji o zrealizowanych działaniach.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela
- doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników,
a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela - konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
Pełniłam funkcję opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie 1 września 2020
– 31 maja 2023 r. Pomagałam pani E. w opracowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego, wspierałam w realizacji obowiązków zawodowych. Prowadziłam zajęcia
w obecności stażysty:
• Tolerancja – co łatwo, a co trudno akceptować? - 19.10.2020 r.,
• Dopalacze niszczą życie. - 19.11.2020 r.,
• Czym jest praca dla człowieka? 1 maja Święto Pracy. - 01.05.2021 r.,
• Wspomnienie o tych, którzy odeszli. - 01.11.2021 r.,
• Segregacja odpadów – dbamy o środowisko. - 17.11.2021r.,
• Ecie pecie wiklina się plecie. - 09.02.2021 r.,
• Nie wchodzę na zamarznięte rzeki, stawy, jeziora. - 02.02.2022 r.,
• Zwyczaje wielkanocne w naszych regionach. - 18.04.2022 r.,
• Alkoholizm to choroba, którą można leczyć. - 16.10.2022 r.,
• Wzmacnianie więzi rodzinnych– wykonanie kartki bożonarodzeniowej metodą scrapbookingu - 12.12.2022 r.,
• Kartka dla Mamy – wzmacnianie więzi rodzinnych. - 09.05.2023 r.,
• Cyberprzemoc – jakie mogą być konsekwencje ujawniania swoich danych
w Internecie. - 18.05.2023 r.
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez moją stażystkę:
• Jesteśmy grupą. Zabawy integracyjne na świeżym powietrzu. - 24.09.2020 r.,
• Jak się uczyć? Ćwiczenia udoskonalające pamięć i koncentrację. - 20.10.2020 r.,
• Karaoke. Integracja grupy. - 17.09.2021 r.,
• „Wyjątkowo spokojny dzień”. Niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. - 08.02.2021 r.,
• Gospodarowanie budżetem domowym. - 12.05.2021 r.,
• Bezpieczne wakacje. - 15.06.2021 r.,
• „Tam gdzie nie ma szacunku dla osób starszych, tam nie ma przyszłości dla ludzi młodych” – starość w moich oczach. - 19.01.2022 r.,
• Empatia – jestem wrażliwy na uczucia innych. - 15.03.2022 r.,
• Jak poradzić sobie ze stresem? Stres mnie motywuje czy strofuje? - 03.11.2022 r.,
• Jestem twórczy – kartka bożonarodzeniowa. - 29.11.2022 r.,
• Bezpieczne ferie zimowe. - 07.02.2023 r.,
• „Myślę nie – mówię nie”. Postawa asertywna. - 28.02.2023 r.
Nasza współpraca opierała się na konsultacjach, wymianie doświadczeń, dyskusjach na temat podejmowanych działań, obserwacji i ewaluacji realizowanych zadań. Udostępniałam nauczycielowi własne konspekty zajęć i scenariusze uroczystości. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią E. przekazując wskazówki, które pomogą doskonalić jej warsztat pracy. Podsuwałam pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący młodzież do pracy. Szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy, a także na atmosferę panującą na zajęciach.
Wspólnie koordynowałyśmy ogólnopolski konkurs ekologiczny na zbiórkę odzieży „Ecokonkurs”, z którego dochód wspierał Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.
Pomagałam pani E. w opracowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Po skończonym stażu przygotowałam opinię o dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu z uwzględnieniem stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych
do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Efekty dla szkoły:
- nabyte wiadomości i umiejętności pozwoliły stażystce na rzetelne pełnienie przez nią roli nauczyciela,
- budowanie współpracy z innymi nauczycielami,
- podniesienie jakości pracy szkoły,
- wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczonych kolegów,
- szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły.

Efekty dla nauczyciela:
- refleksja nad własnym warsztatem pracy,
- wzbogacenie warsztatu pracy,
- mobilizacja, motywacja do dalszego rozwoju,
- możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z młodszą koleżanką,
- poszukiwanie nowości i ciekawych rozwiązań,
- wzmacniania poczucia przynależności do grupy.

PODSUMOWANIE
Okres stażu był dla mnie czasem zarówno interesującej, jak i intensywnej pracy.
Miał on bardzo duże znaczenie w mojej karierze zawodowej. Zrealizowałam zaplanowane zadania wynikające z mojego planu rozwoju zawodowego. Okres stażu był dla mnie również czasem nawiązywania nowych kontaktów zawodowych i pogłębiania relacji już istniejących. Pomimo tylu lat pracy w zawodzie ciągle uczę się czegoś nowego. Przez ten okres uczyłam się przede wszystkim cierpliwości, systematyczności, efektywnego planowania, rozwiązywania konfliktów oraz wykorzystywania nowych metod aktywizujących.
W czasie stażu ogromną satysfakcję z mojej pracy przyniosła mi Nagroda Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą za zasługi i osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz za poświęcenie i zaangażowanie w codziennej pracy
na rzecz placówki. To była dodatkowa motywacja do podejmowania dalszych działań.
Codzienna praca oraz realizacja zadań planu rozwoju zawodowego pozwoliła
mi rozwinąć również moje umiejętności pedagogiczne. Umożliwiła dzielenie
się doświadczeniami, pomysłami, co było dla mnie formą promowania własnych osiągnięć. Zrealizowane przeze mnie formy doskonalenia zawodowego umożliwiły mi modyfikowanie
i udoskonalanie własnego warsztatu pracy.
Plan rozwoju stanowił podstawę dla realizacji wielu działań i uważam,
że był dostosowany do potrzeb i specyfiki szkoły, w której pracowałam. Starałam się rzetelnie realizować wyznaczone cele. Jestem pewna, iż efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej. Zakończenie stażu zdecydowanie nie oznacza końca moich działań. Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami. Zamierzam nadal podnosić jakość swojej pracy,
by nieustannie się rozwijać i jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Szczególnie dla mnie ważne są działania projektowe, które chcę kontynuować nadal.
Uważam, że udało mi się owocnie przepracować okres mojego stażu i mam nadzieję, że moje działania w celu podniesienia jakości pracy własnej, jak i pracy szkoły przyniosły
i nadal będą przynosić pożądane efekty.

Wioletta Łygan

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.