X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50993
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Innowacja "Razem możemy więcej - zabawy z rówieśnikiem"

Innowacja pedagogiczna
„Razem możemy więcej – zabawy z rówieśnikiem”

Zakres innowacji:
Adresatem innowacji jest uczeń klasy III szkoły podstawowej, posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych oraz zaburzeń ekspresji mowy i artykulacji. Czas realizacji innowacji to październik 2022 r. - maj 2023r. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą podczas zajęć rewalidacyjnych.

Niniejsza innowacja ma na celu wspieranie rozwoju stref: komunikacyjnej, społeczno – emocjonalnej oraz manualnej ucznia poprzez wykonywanie prostych zabawek edukacyjnych we współpracy z rówieśnikami. Gotowe zabawki posłużą jako pomoc dydaktyczna uczniom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczniom klasy III oraz dzieciom z oddziału przedszkolnego.

Motywacja wprowadzenia innowacji:
Innowacja „Razem możemy więcej – zabawy z rówieśnikiem” jest odpowiedzią na specjalne potrzeby, jakie posiada uczeń z orzeczeniem. Innowacja stanie się narzędziem usprawniającym kompetencje ucznia.
Innowacja polega na tym, że podczas części zajęć rewalidacyjnych (na realizację innowacji zaplanowano 15 jednostek po 60 minut) zaproszeni zostaną uczniowie z klasy III, do której Alan uczęszcza. Na każde zajęcia zaproszony zostanie jeden kolega lub koleżanka, tak by wraz z Alanem pracowali nad powierzonym zadaniem w duecie. Zadaniem ich – przy wsparciu nauczyciela - będzie wykonanie zabawki edukacyjnej, która po skończeniu będzie mogła posłużyć zabawie i nauce uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pozostałym uczniom klasy III lub dzieciom z oddziału przedszkolnego.
Dzięki współpracy z rówieśnikiem Alan będzie miał możliwość poszerzyć swoje umiejętności komunikacyjne, werbalizowania swoich pomysłów, spostrzeżeń, zadawania pytań
i słuchania odpowiedzi rówieśnika, nauczy się współpracy, zintegruje się z uczniami.
Chłopiec osiągnie korzyści także w wymiarze społeczno – emocjonalnym gdyż znajdzie się w nowej sytuacji, będzie miał okazję bliżej poznać kolegów i koleżanki w idealnym dla jego potrzeb wąskim gronie. Praca i zabawa w parze pomoże mu poczuć i rozpoznawać emocje drugiego dziecka. Dodatkowymi emocjami będą satysfakcja i radość z tworzenia, wykorzystania swoich umiejętności i mocnych predyspozycji w zakresie rysowania oraz tworzenia prac plastycznych. Uczeń będzie miał okazję zmierzyć się z uczuciami towarzyszącymi prezentacji czy przekazaniu innym wspólnie wykonanej zabawki.
Dzięki wykorzystaniu jako inspiracji zdjęć do wykonania zabawek Alan będzie uczyć się podejmować decyzję o planowaniu i wykonywaniu kolejnych czynności. Wspólnie z koleżanką lub kolegą z klasy będą mieli okazję odkrywać tajniki zabaw konstrukcyjnych, prostych praw fizyki, uczyć się na błędach, korygować swoje decyzje, usprawniać rozwiązania, poszukiwać nowych sposobów osiągania celu.

Główne cele programu:
- Celem głównym innowacji jest wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego oraz komunikacyjnego ucznia klasy III, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych oraz zaburzeń ekspresji mowy i artykulacji.
- realizacja zaleceń z orzeczenia i rozpoznanych potrzeb dotyczących wspierania ucznia w sytuacjach podejmowania kontaktów i komunikacji z rówieśnikami,
- rozpoznawanie emocji swoich i innych oraz nauka odpowiedniego reagowania na nie.

Cele szczegółowe w tym zakresie obejmują:
- Integracja i komunikacja z rówieśnikami w kontrolowanej przestrzeni,
- Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi
- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji
- Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
- Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, poszukiwania sposobów i rozwiązań
- Kształtowanie poczucia własnej wartości
- Rozwijanie talentu plastycznego i rozwijanie umiejętności konstruktorskich
- Rozwijanie zdolności empatii, umiejętności przyjmowania perspektywy innych osób
- Kształtowanie postaw prospołecznych i zapobieganie zachowaniom aspołecznym
- Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Harmonogram innowacji „Razem możemy więcej – zabawy z rówieśnikiem”
1. Analiza potrzeb ucznia z orzeczeniem, oraz chęć podniesienia jakości pracy szkoły
2. Opracowanie i przygotowanie własnej Innowacji dopasowanej do szkoły, ucznia i rodzaju zajęć
3. Zaprezentowanie wizji Innowacji pani dyrektor szkoły, wychowawcy ucznia, rodzicom
i uczniom klasy III. Otrzymanie zgód od rodziców uczniów, którzy będą chętni do realizacji zadań Innowacji.
4. Pozytywne zaopiniowanie Programu Innowacji przez Radę Pedagogiczną
5. Otrzymanie pisemnych zgód od rodziców ucznia oraz zgód rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach
6. Przygotowanie zaproszeń przez ucznia dla zaproszonych kolegów i koleżanek, oraz mini ankiet dla nich
7. Rozpoczęcie realizacji Innowacji w wymiarze około 15 jednostek lekcyjnych po 60 minut.
8. Zakończenie projektu –wykonanie prezentacji ze zdjęć i wspólne oglądanie ich w klasie.
9. Ewaluacja Innowacji poprzez analizę opracowanej mini ankiety dla ucznia i dzieci uczestniczących w zajęciach.

Przewidywane efekty i korzyści wdrożenia innowacji:
Korzyści dla ucznia:
- stworzenie warunków sprzyjających poznaniu oraz integracji z zespołem klasowym w przyjaznej atmosferze i dostosowanych warunkach ograniczonej liczby osób
- rozwijanie strefy komunikacyjnej poprzez współpracę nad wspólnie wykonywanym zadaniem
- stymulowanie rozwoju społeczno – emocjonalnego poprzez możliwość obserwacji zachowania, reakcji i okazywania emocji swoich rówieśników
- wzmocnienie poczucia własnej wartości, radości z wykonywanej pracy, satysfakcji z osiągnięcia sukcesu wspólnie z kolega lub koleżanką z klasy
- rozwijanie zainteresowań chłopca, predyspozycji konstruktorskich i talentu plastycznego
- wzmacnianie empatii i zrozumienia emocji innych osób,
- kształtowanie umiejętności dzielenia się z innymi wytworami swojej pracy
- poznanie własnych uczuć i emocji oraz towarzyszącym im reakcjom i zmianom fizycznym
w organizmie oraz wyrażanie emocji w społecznie akceptowalny sposób

Korzyści dla rodziców:
- wzmocnienie więzi emocjonalnych z dzieckiem,
- zapoznanie się z emocjami i uczuciami dziecka
- udoskonalenie kompetencji wychowawczych,
- poszerzenie znajomości zabaw i aktywności dziecięcej,

Korzyści dla nauczyciela:
- poszerzenie wiedzy nauczyciela na temat sposobów pracy z uczniem
- realizowanie tematyki związanej usprawnianiem zaburzonych kompetencji ucznia w innowacyjny sposób,
- stworzenie atmosfery zrozumienia i empatii,
- zacieśnienie współpracy z uczniem i jego rodzicami,

Korzyści dla szkoły:
- Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez prowadzenie zajęć w innowacyjny sposób
- Rozszerzenie i propagowanie działalności szkoły poprzez publikacje z zajęć na stronie internetowej szkoły
- Inspirowanie innych nauczycieli do poszukiwań ciekawych rozwiązań metodycznych

Ewaluacja:
1. Monitorowanie przebiegu innowacji
2. Obserwowanie reakcji i zaangażowania ucznia oraz osiągniętych umiejętności
3. Przygotowanie i opracowanie mini ankiet przeprowadzonych po każdych zajęciach
4. Rozmowy z wychowawcą i rodzicami uczniów
5. Przygotowanie prezentacji/fotorelacji podsumowującej innowację.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.