X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 5085
Dział: Gimnazjum

Program wychowawczo - profilaktyczny

1. Organizacja zespołu kasowego – wybór samorządu klasowego, przydział
zadań
•Kształtowanie pozytywnych postaw oraz odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły
•Uświadomienie potrzeby rzetelnego wykonywania swoich obowiązków
•Propagowanie idei samorządności i współodpowiedzialności za właściwe jej realizowanie pogadanka z elementami dyskusji wybory

2. Przekonujemy innych do konwencji praw dziecka
• Zrozumienie swojej przynależności do środowiska lokalnego, szkoły i państwa.
•Świadomość obowiązków i praw obywatelskich, uczniowskich
•Zapoznanie z miejscami i instytucjami ważnymi dla naszego państwa (sejm, senat, muzea, wybory parlamentarne)
• Zrozumienie roli wyborów demokratycznych. poprzez spotkania z osobami wybranymi w takich wyborach • Konwencja praw dziecka
• Kodeks Ucznia;
• Analiza praw i obowiązków

3. W klasie jak w rodzinie
•Budzenie i rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za klasę
•Wzmocnienie poczucia więzi z zespołem klasowym
•Uświadomienie konieczności przestrzegania przez jednostkę określonych norm, jako czynnika wpływającego na dobro grupy
•Pogadanka
•Burza mózgów

4. To bardzo ważne
– kultura na co dzień • pamiętamy o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam
•Uwrażliwienie na zasady kulturalnego zachowania się
•Kształtowanie kulturalnych zachowań w różnych sytuacjach
•Uwrażliwienie na kulturę słownictwa
• pogadanka

5. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? wskazywanie uczniom możliwości sposobów uczenia się i czynników powodujących własne sukcesy i porażki.
zna różne sposoby zbierania informacji i przyswajania wiadomości,
•dostrzega wpływ czynników na własne sukcesy i porażki.
• Pogadanka w oparciu o test możliwości

6. Poszanowanie mienia własnego, cudzego i społecznego
•Szacunek dla pracy własnej i innych
• umie dbać o swoje i cudze rzeczy
• dba o porządek, nie zaśmieca miejsca, w którym przebywa
• porządkujemy salę lekcyjną po zakończeniu zajęć, a po ostatnich zajęciach wkładamy krzesła na stoły
Pogadanka z elementami dyskusji

7. Poszanowanie życia i dbałość o zdrowie • przestrzegamy zasad higieny osobistej i higieny pracy umysłowej
•dbamy o swój wygląd zewnętrzny
• korzystamy z łazienki zgodnie z przeznaczeniem
•zdrowo się odżywiamy, odpowiednio ubieramy
• aktywnie uczestniczymy w zajęciach sportowych organizowanych w szkole
• Pogadanka
• Plansze

8. Przygotowanie uczniów do prawidłowego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu
• warsztaty dla uczniów w celu udzielenia pomocy w wyborze zawodu
•zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa
•pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach
Pogadanka z elementami dyskusji

9. Jak być asertywnym?
•Wie, na czym polega postawa uległa, agresywna i agresywna
•Umie określić swoją postawę
•Modyfikuje swoją postawę w różnych sytuacjach
Pogadanka z elementami dyskusji
• Drama

10. Rodzina i tradycje rodzinne
•Wyjaśnia znaczenie rodziny w zaspokajaniu potrzeb
•Identyfikuje role członków rodziny
•Spełnia przynależną mu rolę w rodzinie
•Rozumie wartości płynące z tradycji rodzinnych
•Podtrzymuje tradycje rodzinne
•Uczestniczy w kultywowaniu tradycji rodzinnych
Burza mózgów
Drama
Pogadanka

11. subkultury i Sekty •Ma wiedzę na temat subkultur i sekt i ich sposobów werbowania
•Reprezentuje swój światopogląd
•Potrafi reagować w sytuacjach zagrożenia
•Zna instytucje wspierające
•Potrafi uzasadnić zalety swojej niezależności
• Pogadanka z elementami dyskucji

12. Choroby cywilizacyjne
•Zna choroby cywilizacyjne i umie je wymienić
•Zna podstawowe objawy chorób (bulimia, anoreksja)
•Potrafi zrozumieć osoby chore, cierpiące Pogadanka
Ulotki
książeczki

13. Kształcenia wrażliwości i nieobojętności na przejawy wulgarności i chamstwa.
• wie co to są wulgaryzmy
• zna metody zastępowania przekleństw innymi słowami
• dostrzega zagrożenie ubożenia słownictwa poprzez stosowanie wulgaryzmów
• wie co to są eufenizmy i wie jak je zastosować w różnych sytuacjach
• spostrzega różnicę w sposobie wyrażania emocji w grupie rówieśniczej, na filmie akcji i w rodzinie
• Pogadanka

14. Jak radzić sobie z cudzą agresją i przemocą?
• zna rodzaje agresji; przykłady agresji w życiu szkolnym.
• zna sposoby przeciwstawiania się zaczepkom i prowokacjom.
• zna skutki stosowania agresji
• umie rozróżniać agresję słowną,psychiczną i fizyczną
• wie gdzie szukać pomocy i jak bronić się w sytuacjach zagrożenia
• zna uczucia „ofiary” i agresora, znają techniki relaksacji

• Pogadanka z elementami dyskusji
Drama

15. Wagary
• zna procedury dotyczące ucieczek z lekcji i Ośrodka
• zna konsekwencje jakie mogą spotkać z niewywiązania się z obowiązku chodzenia do szkoły
• Pogadanka

16. Uzależnienie od alkoholu – problem wspólczesnej młodzieży
• wie czym jest alkoholizm
• zna realne konsekwencje wczesnego picia alkoholu
• wie jakie szkody powoduje uzależnienie od alkoholu
• nabywa umiejętność odpierania presji
• zna instytucje pomagające osobom uzależnionym rozmowa nauczająca
mini test
praca z encyklopedią,
artykuły, ilustracje
filmy i reklamy telewizyjne: złe i dobre przykłady

17. Nałóg nikotynowy
• zna składniki wydychane poprzez palenie tytoniu
• zna choroby wynikające z palenia
• umie omówić metody walki z nałogiem
• umie dostrzec negatywne skutki nałogu
• umie odmawiać poprzez asertywną postawę
rozmowa nauczająca
mini test
praca z encyklopedią,
artykuły, ilustracje
filmy i reklamy telewizyjne: złe i dobre przykłady

18. „Stop” narkomanii
•Zna rodzaje narkotyków i mechanizmy uzależnień
•Umie omówić następstwa brania narkotyków
•Zna instytucje, które pomagają osobom uzależnionym
• Wie jakie szkody emocjonalne i jak duże zagrożenie niesie za sobą branie narkotyków
pogadanka z elementami dyskusji
artykuły prasowe
ilustracje, filmy akcje Kotańskiego

19. Edukacja seksualna
• zna metody zapobiegania niechcianej ciąży
• ma świadomość jakie problemy związane są z okresem dojrzewania
• zna skutki przedwczesnej ciąży
• prostytucja -przymuszanie młodych kobiet do prostytucji
• zna zasady prawidłowej higieny okresu dojrzewania •Pogadanka
•Broszury
• Film

Tematyka godzin wychowawczych w klasie I Gimnazjum

Wrzesień
1. Wybory samorządu klasowego.
2. Zasady oceniania, WSO
3. Jak być dobrym zespołem?
4. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce?

Październik
1. Przemoc wobec rówieśników i starszych osób
2. Agresywne zachowania w naszej klasie.
3. Jaka atmosfera panuje w mojej klasie?
4. W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?

Listopad
1. Konwencja praw dziecka.
2. Prawa i obowiązki ucznia.
3. Jak nie stać się ofiarą przemocy?
4. Narkomanii mówimy nie.

Grudzień
1. Dbamy o higienę.
2. Jestem asertywny.
3. Święta Bożego Narodzenia w moim domu i regionie.

Styczeń
1. Przynależność młodzieży do grup subkulturowych
2. Podsumowanie frekwencji i osiągnięć edukacyjnych w I semestrze.

Luty
1. Antykoncepcja – za i przeciw.
2. Jak porzucić nałóg nikotynowy?
3. Palenie tytoniu a fizjologia człowieka.
4. Dlaczego warto chodzić do szkoły?

Marzec
1. Konsekwencje przedwczesnych kontaktów seksualnych.
2. Narkotyki i alkoholizm – specyfikacja uzależnienia.
3. Powiedz: nie piciu alkoholu.
4. Tradycje Wielkanocne w moim domu i regionie.

Kwiecień
1. Moje miejsce w rodzinie.
2. Nieobojętność na przejawy chamstwa i wulgarności
3.Zasady kulturalnego zachowania się
4. Analiza wyników w nauce – szukamy sposobów nadrobienia zaległości.

Maj
1. Jak mnie widzą tak mnie piszą’’. Jak pokazać się z najlepszej strony?
2. Poszanowanie swego i cudzego mienia
3. Najpiękniejsze słowo Mama
4. AIDS – zagrożenie, przyczyny, formy zapobiegania.

Czerwiec
1. Sekty
2. Prostytucja
3. Wybieramy naszą przyszłą szkołę i zawód
4. Podsumowanie pracy za rok szkolny 2008/2009.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.