X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50563
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego na nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela – mgr Magdalena Kukla-Krzyżanowska
Nazwa i adres szkoły – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, 1-go Maja 82
Stanowisko pracy – nauczyciel języka angielskiego
Posiadane kwalifikacje – Katolicki Uniwersytet Lubelski -Filologia angielska (studia magisterskie), Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza w Lublinie - Filologia angielska (studia licencjackie), Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza w Lublinie - Pedagogiczne studia kwalifikacyjne, Human Resource Management Villanova University / Pennsylvania USA (studia licencjackie)
Imię i nazwisko opiekuna stażu – dr Edyta Kozieł
Czas trwania stażu – 01.09 2016 – 31.05.2019

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zostało napisane na podstawie § 7 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Plan rozwoju zawodowego został napisany zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013.393). Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2016r., trwał on 2 lata i 9 miesięcy.
Odbyty przeze mnie staż był okresem wzbogacania wiedzy i rozwijania umiejętności. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań ze sporządzonego przeze mnie planu rozwoju zawodowego. Jestem osobą stale doskonalącą swój warsztat pracy, staram się podnosić jakość mojej pracy z wychowankami i rzetelnie realizować zadania statutowe placówki. W czasie trwania stażu realizowałam założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

7. ust.2.pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

Pierwszym działaniem, jakie podjęłam w ramach doskonalenia pracy własnej po rozpoczęciu stażu, było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Panią dr Edytą Kozieł. Po przeanalizowaniu obowiązujących aktów prawnych i procedur dotyczących awansu zawodowego oraz po konsultacjach z opiekunem stażu sporządziłam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Obserwowałam i prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Przeprowadziłam trzy lekcje hospitowane przez dyrektora szkoły. Współorganizowałam wraz z członkami zespołu języków obcych trzy lekcje otwarte.Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Pozwoliło mi to lepiej przygotować się do zajęć, a także gwarantowało ich płynny przebieg z zachowaniem ram czasowych przeznaczonych na realizację każdego elementu lekcji. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

Od początku mojej pracy w szkole nieustannie starałam się przekazywać moim uczniom w jasny i klarowny sposób zdobytą wiedzę oraz umiejętności, a także zapewnić im wszechstronny rozwój. Dostrzegałam potrzeby uczniów z trudnościami w nauce, jak i tych uzdolnionych. Zawsze znajdowałam czas dla uczniów, którzy potrzebowali mojej pomocy czy wsparcia. Każdy uczeń miał możliwość wykazania się swoimi uzdolnieniami. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i różnego typu imprezach szkolnych jest jedną z form zwiększania ich aktywności i atrakcyjną metodą nauczania. Aktywizuję nie tylko uczniów zdolnych, dodaje też wiary w siebie uczniom słabszym. W celu zwiększenia motywacji młodzieży do pracy przygotowuję konkursy o różnym stopniu trudności i tematyce. W okresie stażu zorganizowałam konkursy, do których opracowałam regulamin i przeprowadziłam je na terenie szkoły. Zawsze starałam się doceniać każdorazowy wysiłek ucznia, który brał udział w konkurach czy uroczystościach poprzez dyplomy, drobne nagrody czy oceny celujące za wysokie wyniki i zaangażowanie.

Wdrożyłam, organizowałam konkursy, uroczystości szkolne, wycieczki:

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 przeprowadziłam pierwszy etap szkolny olimpiady z języka angielskiego w której udział wzięło 17 uczniów klas trzecich i czwartych Technikum Zawodowego. Po sprawdzeniu przeze mnie prac żadna z osób piszących nie zakwalifikowała się do drugiego etapu. Olimpiada odbywa się cyklicznie. Przykładowe zadania z olimpiady wprowadziłam na zajęciach dodatkowych dla uczniów zdolnych.
W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 koordynowałam jednoetapowy ogólnopolski konkurs FOX . Udział w konkursie wzięło 13 uczniów klas 2,3 TZ. Pierwsze miejsce w szkole zajął ex aequo Mateusz Lewandowski oraz Przemysław Smaga z klasy 3 TE. FOX jest nie tylko konkursem sprawdzającym znajomość gramatyki, słownictwa ale także znajomości literatury, dzięki temu konkursowi wdrożyłam na zajęciach z języka angielskiego fragmenty literatury anglojęzycznej.
„ The Faces of America” ( konkurs wojewódzki) organizowanego przez UMCS w Lublinie. W tym konkursie wzięło udział 3 uczniów klasy 3 TE: Bartosz Sprycha, Przemysław Smaga i Kamil Grymuza. Celem konkursu było zrobienie prezentacji multimedialnej na temat kultury Stanów Zjednoczonych. Prezentacja została wysłana drogą mailową.
W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 koordynowałam ogólnopolski konkurs z języka angielskiego FOX, w którym wzięło udział 11 osób. Konkurs jest jedno etapowy . Najwyższy wynik osiągnął Mateusz Lewandowski z klasy 4 TE- 78.75 / 150.
W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 przeprowadziłam jednoetapowy ogólnopolski konkurs „Understand”. Jest to wyjątkowy konkurs oparty na umiejętnościach rozumienia języka angielskiego. Zawodnicy w sali informatycznej musieli zmierzyć się z audio-testem wielokrotnego wyboru, który składał się z 24 pytań dla danej kategorii wiekowej. W czasie 60 minut uczniowie mogli wysłuchać poszczególnych pytań dowolną ilość razy, zanim zdecydowali o zaznaczeniu odpowiedzi. Był to konkurs jednoetapowy.Wzięło w nim udział 10 osób.Najwyższy wynik osiągnął Mateusz Lewandowski z klasy 4 TE 1 miejsce w województwie lubelskim, 22 miejsce w Polsce.
W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 zorganizowałam konkurs plastyczny szkolny „ Funny Symbols”. Wzięło w nim udział 20 uczniów Technikum Zawodowego i Szkoły Branżowej. Pierwsze miejsce zajęła uczennica szkoły Branżowej Edyta Dejnek z klasy 2W. Jest to konkurs wdrożony prze zemnie, cykliczny do którego, napisałam regulamin oraz zdobyłam nagrody.
 W roku szkolnym 2016/2017 współorganizowałam i napisałam scenariusz uroczystości „Jesienny Poranek Poetycki” w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych, podczas którego uczniowie zaprezentowali wierszę i opowieści w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Uroczystość była organizowana w formie lekcji otwartej, na którą zostali zaproszeni nauczyciele, dyrekcja szkoły. Tą uroczystością zapoczątkowałam spotkania poetyckie w językach obcych w naszej szkole.
W roku szkolnym 2017/2018 współorganizowałam z zespołem języków obcych uroczystość „Dzień z z Bobem Dylanem”, w której wzięli udział uczniowie klas I,II,II i IV TZ. Uroczystość była organizowana w formie lekcji otwartej na którą zostali zaproszeni nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz rodzice. Uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki Boba Dylana w językach angielskim i niemieckim. Jeden z utworów został zaśpiewanym przez Aleksa Wasilewskiego w języku angielskim, akompaniował mu jego tata.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 współorganizowałam Dzień Języków Obcych i przygotowałam ucznia Kacpra Gorala z klasy 3 TB do recytacji fragmentu utworu anglojęzycznego. Uczniowie podczas tego dnia zaprezentowali wiersze i fragmenty powieści w języku angielskim i rosyjskim. Uroczystość była organizowana w formie lekcji otwartej, na którą zostali zaproszeni nauczyciele oraz dyrekcja szkoły.
Poza organizacją konkursów i uroczystości również:
Byłam opiekunem Weroniki Małyski stypendystki „Kuźni Talentów”. Weronika również w tym samym roku szkolnym została stypendystką „Prezesa Rady Ministrów”. Osiągnięcia Weroniki z pewnością są sukcesami wychowawczymi. Cieszę się,że mogłam jej w tym pomóc.
Prowadziłam zajęcia dodatkowe wyrównawcze w klasach pierwszych, jak i przygotowujące do matury na poziomie podstawowym jaki i rozszerzonym.
W trakcie stażu włączałam się w przygotowania imprez o charakterze środowiskowym np; dzień drzwi otwartych szkoły na którym wraz z zespołem języków obcych przygotowałam prezentacje na temat zajęć języka angielskiego w naszej szkole.
Uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów też poprzez opiekę nad nimi podczas dyżurów śródlekcyjnych, uroczystości i imprez szkolnych oraz wyjść i wyjazdów pozaszkolnych, tym samym uczestnicząc w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.
Przygotowywałam uczniów do olimpiady z języka angielskiego.
Przygotowywałam uroczystości szkolne na które, pisałam scenariusze, tworzyłam dekorację. Zachęcałam uczniów do brania w ich udziale ;
Współorganizowałam studniówkę klas maturalnych.
Współorganizowałam uroczystości zakończenia roku maturzystów.

Przygotowałam prezentację multimedialną z działalności zespołu języków obcych która, była prezentowana podczas dni otwartych szkoły. Pomogła ona przyszłym uczniom zrozumieć i zapoznać się z działalności zespołu języków obcych.

Trzykrotnie reprezentowałam szkołę podczas uroczystości „ Dnia Edukacji Narodowej” w poczcie sztandarowym. Dzięki tej postawię uczę uczniów szacunku do tradycji narodu polskiego, symboli narodowych oraz kształtuje ich postawę patriotyczną.

Pisałam artykuły na stronę szkolną dotyczącą konkursów, uroczystości, które promowały naszą szkolę w środowisku lokalnym.

Współpracowałam z uczelnią UMCS w Lublinie ;

Obchody GIS 2017.
„The Faces of America” ( konkurs wojewódzki) .
Salon Maturzystów.

W organizowanych konkursach, uroczystościach starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny ucznia, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Starałam się dostrzegać zarówno jego potrzeby jak i zdolności, pracując zarówno z uczniami zdolnymi jak i potrzebującymi specjalnej pomocy, troski i zrozumienia. Działania te pozwoliły mi na naukę, doskonalenie umiejętności, wdrażanie nowych metod w pracy z uczniem oraz umożliwienie przeżycia sukcesu młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także rozwijanie zainteresowań, wrażliwości, wyobraźni oraz indywidualnych zdolności. Przygotowywanie uczniów do konkursów dawało mi wiele satysfakcji i radości. Konkursy te oprócz nagród i wyróżnień, dawały ogromną satysfakcję młodzieży, a także były cennym doświadczeniem oraz zachętą i motywacją do dalszej pracy. Co więcej codzienna praca z uczniami umożliwiała mi obserwowanie ich w różnych sytuacjach życia społecznego, dzięki czemu na bieżąco mogłam omawiać ich porażki oraz sukcesy wzmacniając tym samym ich charaktery. Dokonywałam ewaluacji działań, co skuteczniej wpływało na wyuczenie nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

Organizowanie konkursów, uroczystości czy lekcji otwartych stworzyło okazję do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły, mobilizowało do wysiłku, wpłynęło na rozwijanie zainteresowań, zachęcało do podejmowania przez wychowanków trudu samokształcenia.Wpłynęło to zatem na podwyższenie jakości pracy szkoły i wpłynęło na rozpoznawalność w środowisku lokalnym.

Podczas całego okresu stażu czytałam fachową literaturę oraz wymieniałam doświadczenia z innymi nauczycielami co pozwala mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych. Wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki aktualizowałam w następujące sposoby:
Zapoznałam się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałam z czasopism:

„Problemy opiekuńczo-wychowawcze” – miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo- wychowawczej w Polsce jak i na świecie:

„Wychowanie na co dzień” – miesięcznik
„Psychologia w szkole” – kwartalnik
„Pedagogika społeczna” – kwartalnik
„Nowa szkoła” – miesięcznik społeczno- pedagogiczny.

Współpracując z wieloma wydawnictwami: Pearson, Oxford, Macmillan otrzymuję różne gratisy i pomoce naukowe, które wykorzystuję w pracy dydaktycznej np. mapy, plakaty tematyczne, książki itp. Gromadzę w ten sposób pomoce dydaktyczne. Mam również dostęp do zasobów internetowych udostępnionych przez wydawnictwo. Stanowią one uzupełnienie i urozmaicenie zajęć. Pracuję na platformie internetowej Oxford i Pearson. Dzięki tym platformom jestem w stanie w szybki sposób przedstawić filmy, fragmenty programów anglojęzycznych. W ten sposób lekcje stają się bardziej ciekawe i atrakcyjne. Opiekowałam się salą nr 36, dbałam o wystrój sali, prezentując prace uczniów oraz umieszczając w niej materiały i pomoce dydaktyczne, z których, mogli korzystać wszyscy nauczyciele.
Przeglądając strony internetowe wydawnictw rozbudowałam zbiór własnych materiałów (testy diagnostyczne, kartkówki, sprawdziany, lekcje o państwach anglojęzycznych, ciekawostki językowe), które wykorzystuję na lekcjach języka angielskiego. Korzystam z e-booków, które wyświetlam w wygodny sposób całej klasie, tłumacząc całej grupie dany materiał.Stosuję quizy online wyświetlane na projektorze dzięki czemu w szybki i przejrzysty sposób kontroluję wiedzę moich uczniów np. Kahoot.
Wraz z uczniami tworzymy prezentacje multimedialne jako sposób utrwalenia wiedzy przed ważnymi sprawdzianami, czy prezentując dane zagadnienia gramatyczne. Ponadto zgromadziłam biblioteczkę przedmiotową zawierającą zbiory ćwiczeń doskonalących i utrwalających słownictwo, funkcje językowe i struktury gramatyczne języka angielskiego. Kompletowałam poradniki metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego na temat efektywnego nauczania języka obcego, anglojęzyczną literaturę piękną oraz piosenki czy filmy w angielskiej wersji językowej. Urozmaicone formy zajęć zachęciły uczniów do doskonalenia sprawności językowych nie tylko w szkole, ale i poza nią. Sądzę, że bogata baza dydaktyczna, którą systematycznie aktualizuję, umożliwiła mi urozmaicenie lekcji, zachęcała do podejmowania różnorodnych zadań i ćwiczeń doskonalących umiejętności językowe moich podopiecznych. Zdobyte wiadomości i umiejętności, a także ścisła współpraca z nauczycielami, dyrekcją szkoły oraz rodzicami/opiekunami pozwoliła mi na prowadzenie wszystkich zajęć z grupą metodami aktywnymi, które są najefektywniejsze w pracy z naszymi wychowankami, w nauczaniu i utrwalaniu zdobytych umiejętności. 
Ponadto:

Dostosowywałam metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
Wymieniałam się doświadczeniami, wiedzą i materiałami dydaktycznymi z innymi nauczycielami.
Wzmocniłam współpracę z nauczycielami w celu doskonalenia procesów edukacyjnych i jakości pracy.

Przez cały okres stażu poszerzałam wiedzę i umiejętności poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, zespołach przedmiotowych, zespołach zadaniowych, szkoleniach, konferencjach oraz warsztatach metodycznych:

Rok szkolny 2016/2017
1.„ How to use Creativity in the Classroom” - marzec webinarium/ oxford.
2.Informacja zwrotna,jako narzędzie poprawiające pracę zespołów nauczycielskich.
3.„ Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z obniżeniem nastroju i depresją”.
4.Teachers dare: unforgettable lessons, Anna Kolbuszewska – Sesja Pearson dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
5.Sesja Pearson dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych: Facts and myths of using technology in teaching, Marek Jędryka.
6.,, Oxford Discover - How to bring CLIL into your classroom” webinarium.
7.„Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym”, Anna Abramczyk/Sesja Pearson.
8.Getting Inside the Examiner’s Head – The Key to Exam Success, Rob Dean.
9.„Approaches to culture with 21st century teens”.

Rok szkolny 2017/2018
1.Analiza wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
2.Bezpieczeństwo, a promocja zdrowia w szkole.
3.Open Your Mind to Texts.
4.Głos moje narzędzie pracy.
5.Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych.
6.Going for Exam Gold: Helping your students to reach the winning standard, Richard Cowen.
7.Mind the Map! How to organize, consolidate and better remember key vocabulary – for exam purposes and beyond .
8.Using the right password Comparing and contrasting English with Polish.
9.Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych.
10.O maturze 2015 wiemy wszystko! część 1 i 2.
11.O egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego wiem wszystko !
12.Język obcy w kształceniu zawodowym.
13.My perspective on speaking – matura ustna. Moja ulubiona część egzaminu.
14.„My perspective on writing – pisanie na maturze.
15.„My perspective on grammar and vocabulary for matura - znajomość środków językowych.
16.Nowa Podstawa Programowa 2019+ for upper-secondary schools: key changes and new challenges ,druga część:nauczanie słownictwa języka obcego zorientowane na precyzję, przegląd typów zadań językowych, rozwijających precyzję leksykalną i gramatyczną ucznia, strategie i techniki, rozwijające umiejętność przetwarzania informacji językowych i pozajęzykowych.
17.Szkolenie Rodo.
18.Szkolenia dotyczące procedur przeprowadzenia egzaminu maturalnego i zawodowego.
19.Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów.
Rok szkolny 2018/2019
1.Nowa szkoła ponadpodstawowa, co musisz wiedzieć.
2.Teaching English pronunciation for the real world.
3.Developing a growth mindset amongst teachers.
4.Clasroom language.
5.Szkolenia dotyczące procedur przeprowadzenia egzaminu maturalnego i zawodowego.
6.Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
7.Jak sprawić, by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie?
8.Praca z uczniami dyslektycznymi na lekcji języka angielskiego.
9.Ocena pracowników/dokumentacja szkolna.

Szkolenia, w których brałam udział, oprócz wiedzy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedza, którą zdobyłam, umożliwiła mi doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wzbogaciły moją własną biblioteczkę. Na bieżąco uaktualniałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe, publikacje w prasie oświatowej, szkolenia, webinaria). Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów.

Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy oraz podnoszenie w niektórych obszarach efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły. 

Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami np. podczas zebrań zespołu.

Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. 

Lekcje języka angielskiego dzięki szkoleniom i zastosowaniu nowych metod i technik aktywizujących, które motywowały uczniów do nauki języka angielskiego zajęcia stały się bardziej atrakcyjne.

Szkolenia pomogły mi też lepiej planować zadania dydaktyczne i wychowawcze. 

Ponadto nawiązałam nowe znajomości i rozwinęłam wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód. 

Pracowałam w komisjach i zespołach powoływanych w szkole. Uczestniczyłam w zebraniach zespołu języków obcych, obradach rad pedagogicznych, zespołach wychowawczych.

Jestem członkiem zespołu języków obcych. ( Przez cały okres stażu protokółowałam zebrania zespołu).

Byłam członkiem, przewodniczącym, komisji maturalnych pisemnych i ustnych.

Brałam udział w ewaluacji zewnętrznej.

Byłam przewodniczącą w komisji na egzaminach zawodowych.

Brałam aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

Brałam aktywny udział w zespole wychowawczym.

Brałam udział w zebraniach zespołów klasowych.

Praca w zespołach zwykle przebiegała według schematu:

przygotowanie narzędzi badawczych, mających na celu zebranie danych ( od uczniów rodziców i nauczycieli),
analiza zebranych danych i wyciągniecie wniosków,
wytworzenie propozycji rozwiązań z uwzględnieniem specyfiki, potrzeb  i możliwości szkoły,
weryfikowanie pomysłów,
zaplanowanie działań w czasie.

Poprzez udział w pracach wymienionych komisji oraz zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły wzbogaciłam doświadczenia zawodowe, poszerzyłam zakres wykonywanych obowiązków, co wpłynęło na sprawniejszą i efektywniejszą pracę dydaktyczną i wychowawczą. Podniosłam poziom kształcenia uczniów poprzez wzrost mojej wiedzy na temat procedur związanych z egzaminami. Wdrożyłam dodatkowe formy pracy na lekcjach np. Matura próbna z języka angielskiego ustna. Udoskonaliłam umiejętności komunikacji i wymiany doświadczeń. Poszerzyłam wiadomości na temat metod aktywizujących w procesie dydaktycznym.

§7 ust.2 pkt 2 umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Pierwszym zadaniem, jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego, było uwzględnienie w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględnienie ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez zapoznania się z ich potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz refleksją nad współczesnymi problemami społecznych i cywilizacyjnych zainteresowań uczniów nie było trudne, jako że uczniowie często sami informowali mnie, jakie tematy chcieliby poruszać na lekcjach języka angielskiego czy godzinie wychowawczej. Ustalaliśmy to wspólnie na początku każdego roku szkolnego. 
Potrzeby rozwojowe uczniów (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego, udział w Radach Pedagogicznych lub na zespołach wychowawczych, klasowych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałam również biorąc udział w szkoleniach poświęconych takim zagadnieniom jak: „Jak sprawić, by uczniowie w klasie czuli się bezpiecznie?”, „Praca z uczniami dyslektycznymi na lekcji języka angielskiego”, czy „Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z obniżeniem nastroju i depresją”.
W okresie stażu pełniłam funkcję wychowawcy. Podczas tego czasu opracowałam i realizowałam plan pracy wychowawcy, który został stworzony zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczo- profilaktycznym, Planem Pracy Dydaktyczno - Wychowawczej i Opiekuńczej oraz Statutem Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Uczniowie samodzielnie przygotowywali prezentacje multimedialne interesujących ich tematów, które chcieli poruszyć na godzinie wychowawczej.
Wspólnie z klasą realizowaliśmy program profilaktyczny poprzez czynny udział w zajęciach profilaktycznych np. przeciw narkomanii, alkoholizmowi, dopalaczom, cyberprzemocy, które były organizowane w naszej szkole. Wielokrotnie w klasie prowadziłam pogadanki na temat akceptacji innych ludzi, wzajemnej pomocy i życzliwości, bezpieczeństwa, agresji, przemocy, kulturalnego zachowania. Moja praca wychowawcza nie sprowadzała się tylko i wyłącznie do własnej klasy. Wielu uczniów szkoły może liczyć na moje wsparcie i pomoc. Potrafię poświęcić swój czas prywatny, aby pomóc uczniom w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej.
W trakcie całego stażu na bieżąco:
Rozmawiałam z uczniami oraz ich rodzicami, a także z innymi nauczycielami uczącymi moich wychowanków. W ten sposób poznawałam postawy, potrzeby, możliwości i problemy moich uczniów. Obserwowałam wychowanków, przeprowadziłam rozmowy indywidualne.

Analizowałam dokumentację wychowanków, zapoznałam się z opiniami poradni, szkoły, poznałam sytuację rodzinną i zdrowotną wychowanków.

Organizowałam i koordynowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów/wychowanków (na podstawie rozpoznania, opinii lub orzeczenia).

Przeciwdziałam niskiej frekwencji w szkole zgodnie z szkolnym Programem Poprawy Frekwencji. Na bieżąco analizowałam frekwencje uczniów.

Współpracowałam z rodzicami przez cały okres stażu poprzez rozmowy, spotkania, lekcje otwarte.

Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.

Obserwowałam i wspierałam swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.

Na koniec każdego roku szkolnego pisałam sprawozdanie z pracy wychowawcy, w którym analizowałam frekwencję, oceny, zachowanie wychowanków oraz analizowałam mocne i słabe strony swojej pracy wychowawczej.

Tworzyłam klimat bezpieczeństwa, zawsze reaguję na ryzykowne zachowania członków społeczności szkolnej, próbuję im zapobiegać, rozwiązuję problemy na bieżąco.

Realizowałam zapisy statutu i programu wychowawczo– profilaktycznego w zakresie bezpieczeństwa.

Utrzymywałam dyscyplinę uczniów na lekcjach, przerwach czy uroczystościach szkolnych. Utrzymanie dyscypliny to nieustanne czuwanie nad tym, co robią uczniowie – obserwowanie ich zachowań i wpływanie na nich tak, by nie zakłócać przebiegu lekcji. Zauważywszy, iż w klasie uczniowie wymykają mi się spod kontroli, decydowałam się na inny sposób pracy na lekcji, np. wprowadzenie pracy samodzielnej czy pracę w grupie.

Przeprowadzałam ankiety dotyczące stylu życia, zainteresowań czy potrzeb uczniów.

Przeprowadziłam i przeanalizowałam matury pisemne próbne w klasach trzecich i czwartych Technikum Zawodowego. W klasach czwartych przeprowadziłam matury ustne zgodnie z procedurami przeprowadzenia matury ustnej z języka obcego. Przeprowadziłam i przeanalizowałam diagnozę na wejście klas pierwszych Technikum Zawodowego i Szkoły Branżowej. Na bieżąco dokonywałam zmian w pracy dydaktycznej. Analiza matur bardzo pomogła mi w indywidualizacji pracy z uczniem słabym i zdolnym.

Czytanie fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną.

Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych w pracy z uczniem z dysleksją, słabym czy zdolnym.

Organizowałam różne spotkania klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej i budującej atmosfery. Były to między innymi:

Wyjazdy do kina.
Wigilie klasowe.
Lekcje otwarte „ Dzień Języków Obcych”
Wycieczki : „ Salon Maturzystów”, Obchody GIS.

W prowadzonych działaniach starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny ucznia, jego potrzeby, a także możliwości tkwiące w jego najbliższej rodzinie. Starałam się dobrze poznać moich wychowanków, obserwowałam ich na zajęciach lekcyjnych, przerwach, a także podczas różnego rodzaju imprez i wycieczek szkolnych. Zaobserwowane przeze mnie problemowe sytuacje wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy i pogadanki, starałam się robić to samodzielnie. Ewentualne problemy zgłaszałam dyrekcji lub pedagogowi.
W okresie stażu systematycznie realizowałam zaplanowane zadania wychowawcze. Zadania planu wychowawczego szkoły realizowałam w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, imprez szkolnych, wyjazdów i wycieczek. Zdobyte wiadomości i umiejętności, a także ścisła współpraca z wychowawcami, nauczycielami oraz rodzicami/opiekunami pozwoliła mi na dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanek, pracy nad tymi samymi sferami w celu utrwalenia efektu oraz na stosowanie jednolitego systemu wzmocnień i redukcji zachowań niepożądanych.
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje mnie do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka angielskiego. Celem organizacji konkursów , uroczystości w szkole jest wzbudzenie u uczniów ciekawości, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji. W latach szkolnych 2016-2018 prowadziłam zajęcia przygotowujące do matury rozszerzonej z języka angielskiego oraz przygotowałam ucznia Mateusza Lewandowskiego do konkursu ogólnopolskiego rozwijającego umiejętności słuchania „ Understand”. Zajął on pierwsze miejsce w województwie lubelskim i znaczne w Polsce, co więcej Mateusz Lewandowski po ukończeniu szkoły średniej studiuje filologię angielską. Jestem dumna z małych i wielkich sukcesów moich podopiecznych.
Podczas mojej pracy objęłam szczególną troską uczniów słabych i objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną . Rozmowy, organizowanie pomocy koleżeńskiej, pomocy w nauce, poprzez dodatkowe zindywidualizowane ćwiczenia w zależności od potrzeb ucznia przyniosły wymierne efekty. Wprowadziłam platformę internetową Oxford na której zadawałam prace domowe w zależności od poziomu i zaawansowania ucznia. Prowadziłam zajęcia przygotowujące do matury w zakresie podstawowym oraz zajęcia wyrównawcze w klasach pierwszych.
Praca z uczniem z trudnościami w nauce, prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego pomogła uczniom w utrwaleniu poznanych treści i w uzyskaniu pozytywnych ocen. Przez cały czas mobilizuję uczniów do pracy, staram się na bieżąco wzmacniać ich motywację i zaangażowanie, zaszczepić radość uczenia się poprzez zróżnicowanie metod.
Uważam ,że indywidualizacja pracy zarówno z uczniem mającym trudności w nauce jak i z uczniem zdolnym wpływa dobrze na stosunki interpersonalne, ale też na rozwój poszczególnych uczniów. Nie tylko wyrównuje szanse, pozwala wyzwolić to, co najlepsze w uczniach i nauczycielu, rozwijać ich mocne strony, ale również daje możliwość poznania słabych stron, nad którymi należy pracować.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych uczniowie zdobywali nowe doświadczenia, zgłaszali pomysły na prowadzenie zajęć, wykorzystywali i pogłębiali swoje zdolności i zainteresowania przy okazji ucząc się od siebie. Podjęte działania służyły przede wszystkim lepszemu procesowi edukacyjnemu, zdaniu matury, poprawieniu ocen, możliwościom indywidualnego rozwoju zainteresowań uczniów i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły. Czują się oni lepiej i pewniej na lekcjach, mają lepsze oceny, chętniej angażują się do podejmowania wyzwań. Odpowiednia motywacja, chwalenie za najmniejsze sukcesy sprzyja osiąganiu dobrych wyników nauczania na miarę ich możliwości. Zdawalność matur z języka angielskiego miała tendencję wzrastającą, co jest najlepszym przykładem i świadczy o skutecznym wdrażaniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej, udzielanie pomocy dzieciom i podniesienie jakości pracy szkoły.

§7 ust.2 pkt 3 umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

Aktywność uczniów jest ważna w procesie zdobywania wiedzy. Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia uczniom ich zrozumienie i wykorzystywanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna i nietrwała. Przez cały okres stażu dążyłam do tego, aby praca na lekcjach była aktywna i twórcza. Pomogły mi w tym szkolenia i webinaria na których, nauczyłam się wielu nowych metod i stopniowo je wprowadzałam: „Mind the Map! How to organize, consolidate and better remember key vocabulary – for exam purposes and beyond Using the right password Comparing and contrasting English with Polish.
Osiągnięcie zamierzonych celów zależy przede wszystkim od tego, jakie metody i formy są stosowane na zajęciach. Metody aktywizujące ułatwiają proces uczenia się, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą, a przez to przyjemniejszą i łatwiejszą. Ożywiają atmosferę w klasie, często dają niespodziewane efekty w pracy z uczniami słabszymi. Uczniowie, którzy często na zajęciach pracują metodami aktywizującymi, są bardziej samodzielni, bardziej krytyczni, łatwiej formułują sądy i opinie, chętniej i odważniej biorą udział w dyskusjach i wystąpieniach. Podczas zajęć wykorzystywałam metody aktywizujące takie jak:

Metody oglądowe - pokaz, demonstracja, pomoce wizualne. Ich celem jest zapamiętywanie poprzez aktywizację percepcji wzrokowej. Podczas prezentacji słownictwa wykorzystywałam plansz, plakatów, ilustracji, rekwizytów, filmów video. Metodę stosuje przeważnie do prezentacji nowego słownictwa, struktur gramatycznych, rzadziej do powtarzania wcześniej przerobionego materiału. Tej metody często używam przy okazji omówienia procedur matury ustnej.

Debaty oksfordzkie - jest to sztuka prowadzenia debaty, rozmowy. Bardzo przydatna w przygotowaniu do matury ustnej z języka angielskiego ale również do rozwijania umiejętności przemawiania. Polega na przedstawieniu argumentów za i przeciw. Debatowanie to bardzo skuteczny sposób na zwiększenie kompetencji językowych, wzbogacenie słownictwa o bardziej formalne i ćwiczenie wypowiadania się na ważne tematy zawodowe, społeczne czy polityczne. Co więcej debatowanie, to także nauka przekonywania do swoich racji. Jest to bardzo lubiana forma aktywizująca wśród uczniów.

Metoda projektu - pracując tą metodą rozwijamy u uczniów umiejętność
współpracy w grupie, obserwowania rzeczywistości, wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania, samooceny i osiągania samodzielności. Projekty rozwijają wyobraźnię, uczą sposobów zdobywania wiedzy, docierania do źródeł. Uczniowie realizując zadanie korzystając z różnych źródeł i technik. Zakończenie projektu kończy się prezentacją, ewaluacją i podsumowaniem. ( tworzenie krótkich prezentacji, dialogów). Metoda projektu została wykorzystana przeze mnie podczas Dnia Języków Obcych.

Odgrywanie ról, scenek, drama ( inscenizacja) - odgrywanie ról z własnego życia np. w sklepie czy u lekarza powoduje, że uczniowie lepiej poznają swoje reakcje, emocje, poznają sposób myślenia i reagowania innych ludzi. Ta metoda pomaga uczniom w przygotowaniu się do matury ustnej z języka angielskiego.

Praca w grupach- staram się dobierać grupy na zasadach zmienności. Praca w grupach uczy współpracy, współzawodnictwa, doskonali komunikacje z innymi uczniami, aktywizuje wszystkich uczniów. Korzystam z niej na każdej lekcji.

W roku szkolnym 2017/2018 wzięłam udział w webinarium na temat nowej dla mnie metody nauczania zwanej Mnemotechniką. Jest to ogólna nazwa sposobów, które pomagających nam zapamiętywać, przypominać sobie i przechowywać istotne dla nas informacje. Jedną z bardziej znanych i często używanych na moich lekcjach jest : Mapa mentalna- metoda ta umożliwia opracowanie problemu, służy uporządkowaniu myśli. Pozwala na szybkie i łatwe nowych konstrukcji gramatycznych i słownictwa. Cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy na lekcjach chętnie z niej korzystają.

Praca metodami aktywizującymi podniosła jakość pracy szkoły poprzez pobudzanie ucznia do pogłębiania i zdobywania wiedzy na drodze poszukiwań, badań, stworzenie warunków do pracy indywidualnej, grupowej. Kształtowała u ucznia wiarę we własne siły i umiejętności, uaktywniała go rozbudzała jego ciekawość oraz potrzeby współzawodnictwa. Motywowała do aktywnego udziału w zajęciach. Prowadziłam zajęcia metodami aktywnymi tak, aby panowała na nich swoboda, samodzielność, właściwy klimat twórczy, dyskretnie inspirowałam i kierowałam rozwojem uczniów ich zdolnościami i zainteresowaniami. Pamiętając o różnych możliwościach i zdolnościach uczniów wprowadzałam na swoich lekcjach indywidualizację nauczania, wykorzystując przy tym aktywizujące metody nauczania. Organizowałam pracę na zajęciach w taki sposób, aby uczeń zdolny nie nudził się, a uczeń o mniejszych możliwościach nie pracował w stresie. W tym celu przygotowywałam indywidualne karty pracy, zadania dodatkowe oraz bardzo często wykorzystywałam platformy internetowe. Tego typu działania wdrażały uczniów do systematycznej pracy oraz stwarzały warunki maksymalnego wykorzystania i rozwoju ich możliwości intelektualnych.
Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyjało pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Uczniowie myśleli podczas wykonywania podjętych działań. Angażowali się emocjonalnie, byli bardziej zaangażowani w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno - motywacyjnej. Wykorzystując metody aktywne, uczyłam młodzież również właściwych stosunków międzyludzkich, zrozumienia i tolerancji.

§7 ust.2 pkt 4 umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i  wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Rozpoczynając staż pracy dokonałam autoanalizy własnej pracy, a także swoich umiejętności i kompetencji zawodowych. Pozwoliło mi to na doskonalenie swojego warsztatu pracy, a w kwestiach, które uważałam za obszary słabsze na ich weryfikację oraz skuteczną pracę na rzecz ich poprawy. Przed rozpoczęcia stażu zapoznałam się z procedurą dotyczącą awansu zawodowego, a w szczególności z treścią wiążącą się z awansem nauczyciela kontraktowego na mianowanego. Na bieżąco zapoznawałam się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego i dokonywałam ich analizy. Autoanalizy własnej pracy oraz dokumentów związanych z pracą szkoły, dokonywałam również przez cały okres stażu, by móc obserwować swoje postępy w pracy zawodowej i aktualizować przepisy prawa dotyczące pracy nauczyciela jak i szkoły. Jestem zdania, że dokonywanie samooceny przez nauczycieli pomaga w pracy zawodowej i nie pozwala stanąć w miejscu w czasach, gdy młodzież i ich wymagania dotyczące edukacji tak szybko się zmieniają.

Na początku każdego roku szkolnego opracowałam plany dydaktyczne dla biorąc pod uwagę w szczególności podstawę programową, program nauczania oraz standardy egzaminacyjne. W trakcie trwania stażu dokonywałam korekty i uzupełnień planów dydaktycznych, które były niezbędne w mojej pracy dydaktycznej, a w szczególności w osiągnięciu zamierzonych celów edukacyjnych przez uczniów. Wspólnie z opiekunem stażu na początku każdego roku szkolnego opracowywałam plan hospitacji zajęć. Obserwowane zajęcia odbywały się średnio raz w miesiącu. Hospitowane zajęcia były szczegółowo omawiane z opiekunem stażu, od którego otrzymywałam wiele cennych informacji i porad, które wykorzystuję w planowaniu swoich kolejnych lekcji. Zajęcia, które prowadziłam w obecności dyrekcji szkoły, opiekuna stażu pozwoliły mi na poznanie moich słabych i mocnych stron pracy dydaktycznej, a także na weryfikację moich pomysłów dotyczących sposobu prowadzenia lekcji. Ponadto uczestniczyłam w lekcjach opiekuna stażu. Obserwowane lekcje pozwoliły mi na poszerzenie wiedzy na temat metod pracy nie tylko w formie teoretycznej ale przede wszystkim mogłam zobaczyć jak te metody wykorzystywane są przez nauczycieli w praktyce. W trakcie stażu prowadziłam również otwarte zajęcia dla nauczycieli, rodziców i dyrekcji dzieląc się z nimi swoim dotychczasowym doświadczeniem i wiedzą.

W każdym roku szkolnym:

Opracowywałam i realizowałam rozkłady materiału. W razie potrzeby dokonywałam zmian tak aby rozkład był dostosowany do potrzeb ucznia.

Zasięgałam opinii uczniów i rodziców w sprawie prowadzenia zajęć czy planu pracy na godzinie wychowawczej. Udało nam się ustalić najważniejsze tematy, problemy które, uczniowie i ich rodzice chcieli żeby zostały omówione.

Na bieżąco monitorowałam realizację podstawy programowej.

Przeprowadziłam i przeanalizowałam diagnozę na wejście klas pierwszych Technikum Zawodowego. Pozwoliła mi ona poznać lepiej swoich uczniów, a także dostosować do ich umiejętności plan pracy.

Na bieżące uzupełniałam i prowadziłam teczkę wychowawcy w której, zbieram najważniejsze dokumenty dotyczące klasy, uczniów, rodziców.

Opracowywałam sprawozdanie wychowawcy. Dwa razy w roku piszeęi analizuję sprawozdanie wychowawcy. Pomaga mi ono w podsumowaniach a pracy z wychowankami, daje mi możliwości poprawy i ewaluacji pracy własnej.

Przygotowywałam i analizowałam frekwencję na bieżąco a ten sposób mogę szybko zareagować w przypadku dużej absencji ucznia.

Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne.Tematy lekcyjne wpisywałam systematycznie i zgodne z tematami rzeczywiście realizowanymi na zajęciach.

Założyłam i na bieżąco prowadziłam arkusze ocen.

Prowadziłam dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

Pisałam, przygotowywałam regulaminy konkursów, uroczystości szkolnych.

Opiekowałam się salą nr 36 dbałam o wystrój sali, prezentując prace uczniów oraz umieszczałam w niej materiały i pomoce dydaktyczne, z których mogli korzystać wszyscy nauczyciele.

Sprawdzałam aktualność i zgodność przedmiotowego systemu oceniania z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Uaktualniłam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe, publikacje w prasie oświatowej)

Przeprowadziłam i przeanalizowałam egzamin maturalny próbny z języka angielskiego (podstawa i rozszerzenie) w klasach trzecich i czwartych Technikum Zawodowego. Dokonałam zmian w pracy dydaktycznej, w związku z opracowanymi wnioskami do dalszej pracy takich jak:

ograniczenie stosowania języka polskiego na lekcjach angielskiego,
tłumaczenie tekstów i poleceń,
ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem platformy internetowej Oxford,
praca z arkuszami maturalnymi,
użycie metod aktywizujących: filmy, karty pracy,burza mózgów, mapy myślowe.

Razem z innymi nauczycielami języka angielskiego dokonywałam wyboru podręcznika i programu nauczania. W tym celu nawiązywałam i utrzymywałam stały kontakt z różnymi wydawnictwami (Oxford, MACMILLAN, PEARSON) uczestniczyłam w konferencjach czy drzwiach otwartych organizowanych przez te wydawnictwa. Sądzę, że dzięki temu moi uczniowie korzystali z podręczników dostosowanych do ich poziomu umiejętności językowych, możliwości oraz potrzeb.
Systematycznie sprawdzałam postępy swoich uczniów za pomocą testów, sprawdzianów, kartkówek w oparciu o testy do podręczników, testy udostępniane na stronach internetowych wydawnictw językowych. Uzyskane wyniki rzetelnie omawiałam z uczniami, a także informowałam rodziców o postępach i dokonaniach ich dzieci, co miało pozytywny wpływ na naszą współpracę. Z pewnością te wszystkie czynniki jaki i ewaluacje, zmiany w pracy dydaktycznej oraz uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przez uczniów wywarły pozytywny wpływ na wyniki egzaminów maturalnych. Klasa 4 uczącą się w zawodzie technik ekonomista w roku 2018 zdała maturę pisemną i ustną z języka angielskiego w 100 %. Jest to jeden z większych sukcesów, jaki osiągnęłam podczas stażu.

§7 ust.2 pkt 5 umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z  innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Przez cały okres stażu gromadziłam i opracowywałam własne materiały przydatne w pracy nauczyciela języka angielskiego. W razie potrzeby udostępniam je innym nauczycielom. Scenariusze organizowanych uroczystości, scenariusze lekcji, testy diagnozujące, zadania dla uczniów zdolnych, słabych, prezentacje. Zainteresowani nauczyciele mogę w każdej chwili skorzystać z moich materiałów, które są dostępne w pokoju nauczycielskim, w salach językowych.
Są to między innymi:
Scenariusze uroczystości szkolnych: Dzień Języków Obcych „Dzień z z Bobem Dylanem” i „ Jesienny Poranek Poetycki”, Zakończenie Roku Maturzystów.
Materiały edukacyjne: „Metody aktywizujące w nauczaniu języka angielskiego”, „Metody i formy pracy z uczniem zdolnym”, „Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu”, „Dysleksja – metody i formy ułatwiające naukę języka obcego”
Podręczniki do nauki języka angielskiego pozyskane od wydawnictwa Macmillan, Pearson,Oxford.
Plansze i plakaty.
Pomoce dydaktyczne.
Nagrania piosenek.
Dodatkowe karty pracy.
Materiały filmowe.
Sprawdziany, testy.
We współczesnej szkole nauczyciel niejednokrotnie potrzebuje pomocy w efektywniejszym rozwiązywaniu problemów, wychowawczych, merytorycznych. Mocnym wsparciem jest tu praca w zespole wychowawczym oraz w zespole języków obcych na których omawialiśmy problemy, szukaliśmy rozwiązań problemów. Co więcej dzieliliśmy się doświadczeniami, wiedzą i materiałami dydaktycznymi. Podczas zebrań przeprowadzałam dyskusje nad tematami specyficznymi dla danego przedmiotu, przekazywałam informacje, wymieniałam się doświadczeniami. Uczyłam się umiejętności otwartego komunikowania się, prowadzenia dialogu, nazywania konfliktów i ich rozwiązywania. Jestem kreatywna, dzięki temu potrafię przenosić wiele pomysłów na konkretne działania, umiem ocenić pracę własną.
Również często korzystałam z rad i wskazówek bardziej doświadczonych ode mnie współpracowników. Wszyscy zawsze chętnie wspomagali mnie, kiedy tylko zwróciłam się o pomoc. Najbardziej intensywna i owocna była współpraca z koleżankami i kolegami uczącymi języka angielskiego w mojej szkole. Podpytywałyśmy się nawzajem, podsuwałyśmy sobie ciekawe pomysły dotyczące różnych zagadnień metodycznych oraz przekazywałyśmy sobie informacje mogące podnieść jakość naszej pracy. Rozmawiając z nauczycielami uczącymi w naszej szkole zrozumiałam, że praca nauczyciela jest bezustannym dokształcaniem się, ciągłym poszukiwaniem. Odkryłam także, ze muszę ustalić priorytety pracy dydaktycznej i konsekwentnie wcielać je w życie. Zdałam sobie sprawę, jak ważne jest stosowanie właściwych metod i form nauczania.

§7 ust.2 pkt 6 umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Pierwszym zadaniem, jakie wyznaczyłam sobie w ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego, było poznanie problematyki środowiska lokalnego oraz problemów społecznych. Ponadto poprzez systematyczny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej aktualizowałam swoją wiedzę dotyczącą uczniów wymagających szczególnej pomocy i wsparcia. Dzięki spotkaniom zespołu wychowawczego i zebraniom zespołów klasowych na bieżąco mogłam prowadzić rejestr uczniów (teczka wychowawcy) wymagających szczególnej pomocy i wsparcia. Zadanie zapoznania się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów nie było trudne, jako że uczniowie często sami informowali mnie, jakie tematy są dla nich interesujące, a jakie mniej. Potrzeby rozwojowe uczniów zarówno edukacyjne jak i wychowawczo – opiekuńcze poznawałam poprzez obserwacje własne, rozmowy z nauczycielami, rodzicami oraz przez korzystanie z doświadczeń pedagoga szkolnego Zdobytą wiedzę wykorzystywałam i uwzględniałam w swojej pracy.

Po pierwsze, wprowadzałam do lekcji języka angielskiego treści dotyczące problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań młodzieży. W przypadku nauczanego przeze mnie przedmiotu jest to zadanie dość proste w realizacji, gdyż, większość podręczników przedmiotowych jest skonstruowana właśnie w ten sposób, by uwzględniać tą tematykę. W związku z tym przeprowadziłam szereg lekcji, na których poruszałam takie zagadnienia jak: szkodliwość nałogów, moda, sport, muzyka, film, komputery, Internet, zagrożenia środowiska, bezrobocie, spędzanie wolnego czasu, żywienie, podróże, telewizja, praca i zawody itp. Na godzinie wychowawczej przeprowadziłam szereg lekcji dotyczących bezrobocia, uzależnień, biedy, znęcania się fizycznego i psychicznego, braku aspiracji oraz szereg zajęć związanych z profilaktyką: „Znamię-znam je czyli co musisz wiedzieć o czerniaku?”, „ARS- czyli jak dbać o miłość”, „ Rynek pracy a bezrobocie”, „ Choroby i nałogi XXI wieku, jak ich uniknąć?”, Czy to na pewno miłość? Niewłaściwe motywy podejmowania życia seksualnego”, i wiele innych, które zostały uwzględnione i zrealizowane w planie pracy godziny wychowawczej.

Poprzez własne obserwacje, rozmowy z uczniami i wychowawcami klas starałam się poznawać sytuację rodzinną i materialną uczniów w celu udzielenia w miarę możliwości pomocy uczniom jej potrzebującym. Czynności te podejmowałam zazwyczaj na początku roku szkolnego, gdy pojawiała się kwestia zakupu podręczników. Pomoc moja polegała na zorganizowaniu dostępu do darmowych podręczników( np. z biblioteki szkolnej) dla potrzebujących uczniów. W ten sposób uwzględniałam w swej pracy problematykę środowiska lokalnego, zaspokajałam zdiagnozowana potrzebę ucznia i realizowałam zadania opiekuńcze szkoły.

Dzięki szczegółowej wiedzy zdobytej podczas wspomnianych w pkt. 1 szkoleń związanych z zagrożeniami i problemami charakterystycznymi dla młodzieży szkolnej np. „ Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z obniżeniem nastroju i depresją” stałam się wyczulona na oznaki negatywnych zjawisk. To ułatwiło mi diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych indywidualnych uczniów, dzięki czemu w swej pracy podejmowałam próby zaspokojenia ich. Polegał to na czujnej obserwacji moich uczniów i reagowaniu na zaobserwowane negatywne zjawiska takie jak np. problemy wieku rozwojowego, problem nikotynowy, alkoholowy, narkotykowy, przemocy lub braku akceptacji przez grupę rówieśniczą poprzez zgłoszenie zdiagnozowanego problemu wychowawcy, pedagogowi lub bezpośrednio Dyrektorowi szkoły. W ten sposób realizowałam również zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły.

Dzięki własnej wiedzy i obserwacjom oraz wiedzy zdobytej podczas szkoleń np. wspominanego szkolenia na temat dysleksji, uwzględniałam czyli diagnozowałam i poprzez modyfikację mojego warsztatu pracy polegającą na wdrażaniu właściwych oddziaływań zaspokajałam potrzeby edukacyjne uczniów słabych, zdolnych, z dysfunkcjami. Robiłam to poprzez podejmowanie następujących czynności:

prowadziłam zajęcia dodatkowe,
różnicowałam prace domowe,
opracowałam i wdrażałam specjalne zasady pracy z uczniami dyslektycznymi.

Podejmowałam działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

Analizowałam dokumentację wychowanków, zapoznałam się z opiniami poradni, szkoły, poznałam sytuację rodzinną i zdrowotną wychowanków.

Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam pogadanki na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa.

Rozmawiałam z rodzicami uczniów, którzy mają problemy w nauce języka angielskiego.

Współpracowałam z kuratorami uczniów, którzy zostali objęci kuratelą. Byli to kuratorzy rodzinni jak i sądowi wraz z nimi opracowywałam pomoc uczniom.

Organizowałam również spotkania z rodzicami, uczniem, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym w sytuacjach pojawiających się problemów wychowawczych lub dydaktycznych. Na takich spotkaniach opracowywaliśmy sposoby pomocy uczniowi w postaci zajęć dodatkowych, pomocy koleżeńskiej, spotkania z pedagogiem szkolnym.

W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach.

Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, nauczycielami, dyrekcją szkoły.

Obserwowałam i wspierałam swoich uczniów. Diagnozowałam sytuację rodzinną swoich wychowanków.

Podczas całego stażu udało mi się:

Poznać środowisko lokalne moich uczniów, co umożliwiło mi szersze spojrzenie na problemy dzieci i ich rodziców.

Podjąć współpracę z wychowawcami, nauczycielami, psychologiem szkolnym , doradcą zawodowym która, pozwoliła mi na właściwy dobór zajęć dla uczniów oraz ułatwiła podejmowania właściwych wobec nich działań.

Organizowałam pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów z niepowodzeniami lub orzeczeniami.

Uczyłam młodzież, jak własnym wysiłkiem może osiągnąć dla siebie coś nowego i bardzo cennego, jak tworzyć i odkrywać pożyteczne dla siebie informacje

Pracując z uczniami systematycznie prowadziłam obserwację pedagogiczną , której wyniki dokumentowałam w dziennikach zajęć. Dzięki temu mogłam efektywniej dostosować tematykę zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów.

Za cenne uważam także uświadomienie rodzicom, że sposób, w jaki postrzegają swoje dzieci, wpływa nie tylko na ich zdanie o sobie, ale narzuca im pewne zachowania. Robiłam to poprzez rozmowy, zebrania z rodzicami ogólne, inwidualne. Rozmowy z rodzicami, wysłuchanie ich rad, opinii i propozycji spowodowało,że oni czują się partnerami w procesie edukacyjno - wychowawczym organizowanym przez szkołę i chętnie w nim uczestniczyli.

Mogłam podzielić się własną wiedzą i doświadczeniem zawodowym z nauczycielami Wspólnie analizowaliśmy przeprowadzone zajęcia, a nauczyciele chętnie korzystali z moich rad i wskazówek, co wpłynęło na podniesienie jakości pracy naszej szkoły.

Współorganizowanie imprez szkolnych nauczyło mnie ,w jaki sposób tworzyć harmonogram uroczystości i dostosować go do konkretnej imprezy. 

Powyższe zadania i formy ich realizacji wskazują, iż podejmowałam czynności mające na celu uwzględnienia w pracy problematyki problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, a następnie uwzględnianie ich w mojej pracy. Jednocześnie potwierdzają, że uczestniczyłam w realizacji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, co wpłynęło na poprawę mojego funkcjonowania w szkole, a tym samym na poprawę jakości pracy szkoły.
§7 ust.2 pkt 7 umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Prawo Oświatowe, Ustawy, Karta Nauczyciela, Konwencja Praw Dziecka, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
W celu wzorowego pełnienia obowiązków nauczyciela i wychowawcy szczegółowo zapoznałam się ze wszystkimi regulaminami obowiązującymi w mojej placówce. Brałam udział w szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, RODO. Znam regulaminy pracowni i plan ewakuacyjny szkoły. Jednym z takich obowiązków jest pełnienie dyżurów na korytarzu podczas przerw, które wypełniam rzetelnie, gdyż jest to bardzo odpowiedzialne zadanie. 
Mając na uwadze, że prowadzenie dokumentacji szkolnej jest niezwykle ważnym aspektem pracy nauczyciela, uzupełniałam ją skrupulatnie i systematycznie. Modyfikowałam i tworzyłam plany pracy, rozkłady materiału i zasady oceniania z języka angielskiego (również dla uczniów z dostosowaniem wymagań, stosując się do zaleceń PPP). Protokółowałam zebrania zespołu języków obcych. Organizowałam wycieczki szkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie i wyjściach. Samodzielnie pozyskiwałam nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i uroczystościach. Wszystkie te dokumenty powstawały w oparciu o obowiązujące przepisy.

Aktualizowałam swoją wiedzę poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:

Posługuję się przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły, dokumentami prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej.

Posługuję się przepisami o ocenianiu i promowaniu w sytuacji ucznia niesklasyfikowanego.

Studiuję literaturę, czasopisma, rozporządzenia, przepisy prawa oświatowego.

Przeglądam na bieżąco strony internetowe MEN, KO Lublin, ORE, LEX, OKE Kraków, ISAP

Systematycznie śledzę zmiany w przepisach prawa oświatowego.

Biorę udział w szkoleniach np. „Gotowi na zmiany. Przewodnik po krętych ścieżkach zmian w prawie oświatowym”, „Analiza wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych”, „Ocena pracowników, dokumentacja szkolna”.

Stale przestrzegam procedur postępowania wobec niepełnoletnich wychowanków w szkole.

Śledzę zmiany w przepisach prawnych, w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością.

Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących przepisów. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły.
Znajomość prawa i przepisów pozwala mi na odpowiednie wykorzystanie ich w pracy. Pozwoliło na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.W trakcie bieżących rozmów w gronie nauczycielskim dzieliłam się zdobytą wiedzą i spostrzeżeniami na temat stosowanych metod, form i środków dydaktycznych oraz ich efektywności.

§7 ust.2 pkt 8 umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

1.Wykorzystanie Internetu na lekcji angielskiego.

Nadzorowałam projekty tworzone przez uczniów, które wymagały posługiwania się komputerem i Internetu ( platforma internetowa Oxford, Pearson).

Zadawałam prace domowe na portalu internetowym Oxford.

Lekcje powtórkowe organizowałam z wykorzystaniem ćwiczeń zamieszczonych przez wydawnictwa w Internecie.

2.Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

Stosowałam technologię komunikacyjną i informacyjną w pracy, przygotowywałam scenariusze lekcji, konspekty przy użyciu komputera i Internetu. Korzystałam z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych. Uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną.

Przygotowywałam samodzielnie materiały dydaktyczne przez cały okres trwania stażu. Zachęcałam uczniów do korzystania z zasobów Internetu i pogłębiania swojej wiedzy w zakresie języka angielskiego oraz do wyszukiwania potrzebnych informacji na tematy kulturoznawcze.

Śledziłam nowości, czytałam publikacje na stronach wydawnictw podręczników do języka angielskiego oraz serwisów dla nauczycieli m.in. profesor.pl, platforma internetowa Pearson itp.

Korzystałam wielokrotnie z zasobów internetowych, wykorzystując filmy, zdjęcia oraz inne informacje, które są doskonałym źródłem uzupełniającym treści nauczania podręcznika.

Wykorzystywałam słowniki on-line, encyklopedie multimedialne.

Stosowałam quizy online, dzięki którym w sprawny i przejrzysty sposób sprawdzam wiedzę uczniów z danego materiału oraz tłumaczę wspólnie z uczniami ich problemy.

Prezentowałam zdjęcia oraz filmy z platformy youtube.pl, które przedstawiają ciekawostki z kultury krajów angielsko-języcznych.

Pisałam konspekty, sprawozdania, prace klasowe, testy oraz prowadziłam dokumentację z wykorzystaniem komputera.
Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych.

Wykorzystywałam Internet do przygotowania się na zajęcia, prowadziłam lekcje z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, platform e-learningowych takich jak Pearson, Oxford.

W miarę możliwości wykorzystywałam tablice multimedialne na moich lekcjach.

Komunikowałam się z wydawnictwami, organizatorami konkursów, projektów, z innymi nauczycielami.

Uczestniczyłam w kursach e-learningowych/webinariach.

Dzieliłam się wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami o wychowankach, z pracownikami szkoły drogą internetową.

Założyłam grupę klasową na portalu społecznościowym Facebook w celu szybszej komunikacji i przekazywaniu informacji w sprawach bieżących szkoły i klasy.

Korzystałam z e-podręczników.

Wykorzystywałam rożne aplikacje np. Kahoot.

Wykorzystywałam pocztę elektroniczną do wymiany informacji z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami przesyłałam drogą elektroniczną dokumenty.

Przy pomocy komputera przygotowywałam:

arkusze testów, karty pracy i scenariusze lekcji, kartkówki i prace pisemne,
analizy statystyczne wyników próbnych egzaminów maturalnych, diagnoz,
zestawienia ocen semestralnych dla uczniów i ich rodziców,
miesięczne zestawienia frekwencji uczniów,
prezentacje w Power Point,dyplomy, listy gratulacyjne, zaproszenia i podziękowania.

Dzięki umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

Wykorzystywałam tę wiedzę na co dzień korzystając z różnych programów, tablic multimedialnych, projektorów.
Uzyskiwałam potrzebne informacje i materiały z zasobów sieci internetowych.

Ukończyłam wiele kursów internetowych, które wpłynęły na wzrost zainteresowania uczniów technologią komputerową i informacyjną pomocną w przyswajaniu wiedzy.

Uatrakcyjniałam pracę uczniów poprzez stosowanie ciekawych pomocy multimedialnych, quizów, filmów anglojęzycznych. Ułatwiły one zrozumienie lekcji poprzez dostęp do materiałów elektronicznych. (Wizualizacja omawianego materiału poprzez symulacje komputerowe).

Przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły, pisząc artykuły, robiąc zdjęcia na temat organizowanych prze zemnie konkursach, które następnie przesyłałam do udostępnienia na stronie internetowej szkoły

Zwiększyłam różnorodność form współpracy z rodzicami, wzbogacając ją o pocztę elektroniczną.

Sprawnie komunikowałam się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu, nauczycielami z naszej szkoły i z innych szkół, dyrekcją szkoły.

Wpłynęłam na lepszą organizację pracy, wykorzystując komputer przy tworzeniu dokumentów szkolnych, dyplomów i materiałów potrzebnych w pracy nauczyciela oraz prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela.

Umiejętność korzystania w pracy z narzędzi multimedialnych i informatycznych przynosi wiele korzyści dla mnie, uczniów, rodziców i szkoły dzięki nim wyniki diagnoz przedstawianych nauczycielom na radach pedagogicznych, czy rodzicom na zebraniach są przejrzyste i czytelne. Dzięki ciągłej korespondencji elektronicznej z nauczycielami wymieniałam doświadczenia, materiały metodyczne oraz otrzymywałam cenne rady w sprawie awansu zawodowego.Wykorzystując Internet miało miejsce ustawiczne samokształcenie. Dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie są urozmaicone i atrakcyjniejsze, proces dydaktyczny bogatszy. Szczegółowo i w przejrzysty sposób przygotowałam analizy matur, testów diagnostycznych. Dzięki umiejętności korzystania z narzędzi multimedialnych szkoła jest promowana w środowisku lokalnym poprzez stronę szkoły i znajdujących się na nich artykułach, filmach, zdjęciach.

PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Pracując z uczniami, staram się korzystać z różnorodnych metod, form i technik, bo to umożliwia wszechstronny rozwój młodego człowieka. Każdego ucznia traktuję podmiotowo, szanuję jego indywidualność i doceniam pracę na miarę możliwości. Liczne zajęcia prowadzone przeze mnie dodatkowo świadczą o tym, że rozumiem potrzeby uczniów. Jestem pozytywnie ustosunkowana na wprowadzanie wszelkich nowości metodycznych i dydaktycznych na zajęcia. Wiem, jak na co dzień i w pracy nauczyciela stosować technologię komputerową, umiem także korzystać z zasobów Internetu. Samodzielnie dokształcam się, studiując literaturę pedagogiczną i metodyczną. Dzięki posiadanej umiejętności dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem, rozwinęłam swoje zdolności interpersonalne oraz nabrałam pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów. Okres stażu to tylko niewielki etap mojej pracy pedagogicznej, a jego zakończenie wcale nie oznacza końca moich działań. W dalszym ciągu zamierzam się rozwijać, podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, a przede wszystkim dbać o efektywne nauczanie i wychowanie.
Jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczymi i dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.