X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 50505
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Edyta Tarczyńska Bytom, dnia 31.05. 2016 r.
nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół Administracyjno-
Ekonomicznych i Ogólnokształcących
w Bytomiu

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Podejmując działania o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego 1 września 2013 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy, jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu. W roku szkolnym 2014/2015, zgodnie z potrzebami szkoły, dysponując kwalifikacjami rozpoczęłam nauczanie przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa. Ponadto w 2015 roku ukończyłam kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie i obecnie uczę również tego przedmiotu.
Podejmując decyzję o rozpoczęciu stażu na kolejny stopień awansu, opracowałam plan rozwoju zawodowego. Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego i podejmowane przeze mnie działania w celu ich realizacji związane były z wymaganiami kwalifikacyjnymi na stopień nauczyciela mianowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Dążąc do realizacji zadań umożliwiających spełnienie wymagań zamierzałam zrealizować następujące cele:
 pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy, z uwzględnieniem problematyki wychowawczo - opiekuńczej,
 poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
 poprawa jakości pracy własnej i szkoły,
 zdobycie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

WYMAGANIA STAWIANE NAUCZYCIELOWI TO:

1. umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 Karty Nauczyciela- umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków.
2. umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki i środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3. umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4. umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
5. umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien posiadać:
§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

W trakcie trwania stażu na nauczyciela mianowanego zdobyłam następujące umiejętności i zrealizowałam następujące zadania:
We wrześniu 2013 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panem mgr Aleksandrem Sędzikiem. Wspólnie zawarliśmy kontrakt, dotyczący współpracy. W wyniku przeprowadzonych rozmów nakreśliliśmy ogólny zarys mojego planu rozwoju zawodowego.
Dążąc do poszerzenia wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych, uczestniczyłam w szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach, kursach:
 30.09.2013 r. uczestniczyłam w Bytomskich Warsztatach Edukacyjnych "Działania szkoły, nauczycieli i rodziców w zakresie podniesienia frekwencji uczniów", zorganizowanych przez Mega Centrum Rozwoju - Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli;
 13.10.2013 r. ukończyłam kurs instruktorski w zakresie nauczania technik i prowadzenia zajęć Nordic - Walking, zorganizowany przez Towarzystwo Turystów Przyrodników i Krajoznawców i uzyskałam kwalifikacje instruktora "Nordic - Walking";
 ukończyłam również trzy-semestralne studia podyplomowe w zakresie Edukacji dla Bezpieczeństwa i Obronności na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Dzięki nabytym kwalifikacjom zgodnie z zapotrzebowaniem w roku szkolnym 2014/2015 pozwoliło mi to uczyć tego przedmiotu;
 w Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "ELPAX" w Bytomiu, ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo, dzięki któremu obecnie prowadzę zajęcia rewalidacyjne z uczennicą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności i wymaga dodatkowej aktywności ruchowej;
 20.10.2014 r. w ramach "Doskonalenia nauczycieli w województwie śląskim" brałam udział w seminarium pt: "Analiza i komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem EWD", organizowanych przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu;
 13.11.2014 r. uczestniczyłam w warsztatach edukacyjnych pod hasłem "Odkryjmy razem Unię Europejską", odbywających się w ramach XVI Bytomskich Spotkań Europejskich organizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie;
 04.12.2014 r. brałam udział w konferencji szkoleniowej pt: "Aktywny rozwój fizyczny uczniów. Sport i zajęcia wychowania fizycznego", organizowanej przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w ramach projektu "Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim 2014";
 04.02.2015 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach, ukończyłam kurs kwalifikacyjny z Wychowania do życia w rodzinie, który umożliwił mi podjęcie nauczania tego przedmiotu i wzbogacił mój warsztat nauczycielski;
 25.05.2015 r. uczestniczyłam w konferencji pt: "Zachowania prozdrowotne w wychowaniu do życia w rodzinie" zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach;
 17.09.2015r. Dokonałam aktualizacji i uzupełnienia wiadomości i umiejętności w zakresie BHP i p.poż. w Ośrodku Usług Oświatowych „Akces” w Bytomiu;
 04.11.2015 r. ukończyłam szkolenie w ramach "Wpływ relacji rodzinnych oraz społecznych na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży", zorganizowane przez Regionalny Ośrodek doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach;
 06.11.2015 r. W ramach Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS w Katowicach uczestniczyłam w wykładzie pt: "Jak rozmawiać z nastolatkiem o seksie?";
 09.11.2016 r. Przeprowadziłam konferencję szkoleniową dla Rady Pedagogicznej, pt: "Kształtowanie zdrowego stylu życia oraz propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych ";
 14.12.2015 r. W ramach WDN uczestniczyłam w 5-godzinnym szkoleniu pt: "Ocenianie kształtujące - szkolenie informacyjne";
 21.01.2016 r. Uczestniczyłam w warsztacie pt: "Wokół ciała - o patologii odżywiania się wśród młodzieży" w ramach Strefy Młodzieży Uniwersytetu SWPS w Katowicach;
 10.03.2016 r. W ramach doskonalenia nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie" brałam udział w 4-godzinnym szkoleniu pt: "Szkoła rodzenia, poród, naturalne karmienie dziecka" zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach;
 15.03.2016 r. Wraz z młodzieżą z klas policyjnych wzięłam udział w warsztatach: "Dzień z psychokryminalistyką" na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.
Ponadto brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN na następujące tematy:
• "Ewaluacja warsztatu pracy nauczyciela"
• "Obsługa dziennika elektronicznego"
• "Monitorowanie podstawy programowej na IV etapie edukacji"
• "Procedury maturalne" (2014,2015,2016)
• "Prawa i obowiązki funkcjonariusza publicznego"
• "Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia"
• "Relacje nauczyciel - uczeń"
• "Motywowanie uczniów"
• "Kolejne wyzwanie - poprawa efektów kształcenia" - szkolenie prowadzone przez doradcę metodycznego
• "Ewaluacja wewnętrzna "
• "Ewaluacja problemowa zewnętrzna " - " Uczniowie są aktywni"
• "Procedury w sprawie przeprowadzenia egzaminu zawodowego"
• "Kiedy kończą się żarty a zaczyna się prześladowanie".

Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co umożliwiło mi pogłębianie wiedzy na temat pracy z młodzieżą. Opiekun stażu również obserwował zajęcia prowadzone przeze mnie, po których omawialiśmy lekcje i wyciągaliśmy wnioski do dalszej pracy.
 Grudzień 2013 - obserwacja lekcji wychowania fizycznego w klasie I b T przez Panią vice Dyrektor Małgorzatę Grzelewską. Po zajęciach Pani Dyrektor dzieliła się ze mną spostrzeżeniami i wspólnie analizowałyśmy przebieg zajęć;
 Grudzień 2014 - obserwacja lekcji wychowania fizycznego w klasie III b LO przez Kierownika Szkolenia Praktycznego Pana mgr Piotra Swiersa.
Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego przekazywałam wiadomości z kursów i szkoleń. W ramach przypomnienia i utrwalenia wiedzy zaprezentowałam referat: "Udzielanie pierwszej pomocy na lekcjach wychowania fizycznego". Pełniąc funkcję wychowawcy klasy współpracowałam na bieżąco z Pedagogiem Szkolnym w zakresie pomocy uczniom mającym trudności z nauką lub problemy osobiste. Wielokrotnie prowadziłam rozmowy z rodzicami lub opiekunami. Rozwiązywałam problemy wychowawcze, społeczne i edukacyjne. Pomagałam również w pracy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych, dostosowując swe wymagania do ich indywidualnych potrzeb.
Jako członek Rady Pedagogicznej uczestniczę w jej posiedzeniach, współpracuję z nauczycielami uczącymi wszystkich przedmiotów. Wspólnie wymieniamy spostrzeżenia i dzielimy się wiedzą i doświadczeniami w pracy dydaktycznej . W roku 2013,2014 i 2015 roku otrzymałam nagrodę Dyrektora Szkoły za pracę dydaktyczno-wychowawczą i zaangażowanie w życie szkoły oraz sukcesy sportowe.
Na co dzień gromadziłam środki dydaktyczne w postaci płyt CD, które stały się podstawą uatrakcyjnienia moich lekcji oraz motywują uczniów do bardziej efektywnej pracy.
Zdobyta wiedza i umiejętności pomogły mi w zrealizowaniu postawionych przeze mnie w trakcie stażu celów, a przede wszystkim umożliwiły mi rozwiązywanie bieżących problemów w mojej pracy. Dużo łatwiej rozmawiać z uczniami, wprowadzać nowe metody pracy, mając uporządkowaną wiedzę i doświadczenie.
Uważam, że praca dydaktyczno – wychowawcza wymaga stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i szukania nowych metod i sposobów pracy z dziećmi, dlatego zawsze będę starała się brać udział w interesujących mnie szkoleniach i kursach, gdyż wiem, że daje to wymierny skutek nie tylko dla nauczyciela, ale przede wszystkim dla szkoły, w której pracuję.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych.
Potrzeby rozwojowe uczniów, problematyka środowiska lokalnego oraz problemy społeczne i cywilizacyjne stały się dla mnie wyznacznikiem kierunków mojej pracy w szkole.
Przez cały czas mojej pracy staram się jak najmocniej promować wszelkiego rodzaju aktywność naukową i sportową wśród młodzieży. Odbywa się to najczęściej poprzez pracę z uczniami zdolnymi lub potrzebującymi większego skupienia nauczyciela poza lekcjami szkolnymi.
Mając na uwadze dobro uczniów byłam w kontakcie z rodzicami, nie tylko na zebraniach czy wywiadówkach, ale także podczas indywidualnych konsultacji. Współpracowałam także z wychowawcami klas, w których uczę. Na bieżąco informowałam o postępach i zachowaniu uczniów. Rozwiązywałam problemy dydaktyczne i wychowawcze w klasie, w której byłam wychowawcą oraz w klasach, które uczyłam. W trakcie mej pracy podejmuję działania zmierzające do wykształcenia u uczniów pozytywnych postaw wobec rekreacji ruchowej i zdrowego stylu życia. Promuję zdrowy tryb życia poprzez przekazywanie wiedzy na lekcjach wychowania fizycznego, rozmowy z uczniami, zamieszczanie informacji w gablotkach i przede wszystkim przez przykład własny. Przeprowadziłam z młodzieżą wiele pogadanek na temat bezpieczeństwa, patologii, negatywnego wpływu używek i pozytywnego wpływu sportu oraz rekreacji ruchowej na organizm młodego człowieka. Podkreślałam niejednokrotnie walory sportowego a zarazem zdrowego stylu życia. Promuję zdrowy styl życia, dużo rozmawiam z uczniami na temat dbałości o ciało, namawiam do rekreacji ruchowej w czasie wolnym. Organizowałam pomoc materialną dla uczniów w trudnej sytuacji. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym w związku z rozwiązywaniem problemów edukacyjnych i wychowawczych jak również mając na celu zmniejszenie absencji na zajęciach lekcyjnych. Zorganizowałam wigilię klasową, pomagałam przy organizacji zabawy studniówkowej oraz opiekowałam się młodzieżą podczas wycieczek dydaktycznych.
 Wycieczka geograficzno - sportowa: "Szlakiem Matki Ewy" do Miechowickiej Ostoi Leśnej , połączona z nauką "nordic - walkingu.
 W ramach zajęć pozalekcyjnych sprawowałam opiekę nad młodzieżą podczas zajęć na strzelnicy sportowej i monitorowałam ich wyniki, przygotowując ich tym samym do udziału w zawodach szkolnych.
 2013r. powierzono mi opiekę nad młodzieżą i pomoc w zabezpieczaniu V Bytomskiego Półmaratonu.
 Opiekowałam się młodzieżą i prowadziłam zajęcia na siłowni szkolnej oraz fitness.
 Czerwiec 2014: zgłosiłam do stypendium" Młode talenty" uczniów z mojej klasy wychowawczej osiągających wybitne sukcesy sportowe.
 Sprawowałam opiekę nad młodzieżą podczas warsztatów dla młodzieży na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.
 27.05.2015 r. opiekowałam się młodzieżą podczas zajęć dydaktycznych z zakresu geograficznych podstaw astronomii dla szkół ponadgimnazjalnych: "Cztery pory roku w Planetarium Śląskim" w Chorzowie.
 W ramach współpracy z Komendą Miejską Policji w Bytomiu, byłam koordynatorem projektu " Z bezpiecznej strony Bytomia" , który powstał dzięki zaangażowaniu moich wychowanków z klasy o profilu policyjnym.
 Lipiec 2014 opiekowałam się młodzieżą podczas Święta Policji w Katowicach.
 Poprzez mojego opiekuna stażu wraz z uczniami z naszej szkoły zaangażowałam się w pomoc przy organizacji Koszykarskiego Festynu Rodzinnego przy Szkole Podstawowej Nr 5.
 W ubiegłym roku szkolnym przygotowywałam od strony sprawnościowej dwie moje podopieczne, które startowały w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jedna z nich została finalistką i zdobyła indeks na w/w uczelnię.
 W przydziale obowiązków jako zadanie dodatkowe podjęłam się realizacji programu " Młody obywatel na sportowo" - "Ruch z sensem", w ramach którego: 15.12.2015r. wraz z nauczycielem geografii Panią mgr Małgorzatą Michalik zorganizowałam Akcję charytatywną dla młodzieży z klas gimnazjalnych "Zakręcony bieg", na rzecz dwóch niepełnosprawnych braci Jaszczur.
 25.04.2016 r. przeprowadziłam zajęcia instruktarzowe z "nordic -walkingu" w ramach programu aktywizacji kobiet, które korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
 Maj 2016 r. przygotowywałam naszą młodzież do pokazu mody i stoisko promocyjne podczas imprezy "Uwolnij pasję", w celu zaprezentowania oferty edukacyjnej jaką jest m.in. technik przemysłu mody.
Podczas trwania mojego stażu uczestniczyłam w pracach Komisji ds. Promocji Szkoły. Działalność nasza opierała się na organizowaniu akcji promujących naszą szkołę. Były to głównie spotkania z gimnazjalistami w ramach dni otwartych. Uczniowie zaproszonych szkół gimnazjalnych brali udział w zawodach sportowych, ale przede wszystkim zdobywali potrzebne informacje na temat szkoły, warunków przyjęcia, profilów nauczania, nauczycieli .
Jako członek Komisji ds. sportu i wychowania, byłam współorganizatorem "Dnia sportu szkolnego" i "Dnia dziecka" dla uczniów naszej szkoły, mający na celu propagowanie aktywności ruchowej i budowania relacji uczeń - nauczyciel. Każdego roku starałam się zmieniać program tego dnia i proponować uczniom różną formę rozrywki taką jak np: konkurs tańca, czy karaoke oraz formę sportowej rywalizacji opatrzonej radością i zadowoleniem z wykonywania ćwiczeń fizycznych

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym jestem w stałym kontakcie z instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę w oddziaływaniach dydaktyczno-wychowawczych :
 z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie
 ze Szkołą Policji w Katowicach,
 z Komendą Miejską Policji w Bytomiu,
 ze Strażą Miejską w Bytomiu,
 z Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą "Bezpieczny Dom" w Bytomiu,
 współpraca z Uniwersytetem SWPS w Katowicach,
 z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,
 z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,
 współpraca z Kuratorem Sądowym,
 współpraca z Bractwem Kurkowym Grodu Bytomskiego,
 współpraca z Planetarium Śląskim w Chorzowie.

Jako nauczyciel wychowania fizycznego wykonywałam następujące zadania:
 tworzenie gazetki szkolnej o charakterze sportowym i promującym zdrowy styl życia,
 przygotowanie i nauka tańca narodowego "Polonez" młodzieży z klas maturalnych, biorących udział w Balu Studniówkowym w 2014 roku,
 2014 r. współorganizowałam Olimpiadę Sprawności Fizycznej dla klas gimnazjalnych z województwa śląskiego o Puchar Komendanta Miejskiej Policji w Bytomiu,
 2014 r. współorganizowałam Wojewódzką Olimpiadę Sprawności Fizycznej dla klas policyjnych i mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Bytomia,
 2014 r. współorganizowałam Wojewódzki Turniej Koszykówki Juniorek o Puchar Komendanta - Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 corocznie współorganizowałam Mistrzostwa Bytomia w Koszykówce Juniorek i Juniorów oraz po raz pierwszy w tym roku w Koszykówce 3 x 3,

Dzięki podejmowaniu dodatkowych zadań doskonaliłam umiejętności organizacyjne oraz komunikacji interpersonalnej. Podejmowane zadania i działania wpłynęły na samodoskonalenie i podnoszenie kwalifikacji oraz udoskonalanie warsztatu pracy.

W ramach zespołu przedmiotowego corocznie podejmuję się przygotowania młodzieży naszej szkoły do zawodów sportowych:
 Olimpiada Sprawności Fizycznej dla klas policyjnych i mundurowych (policyjny tor przeszkód)
 Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej Juniorów dla klas policyjnych i mundurowych
 Mistrzostwach Bytomia w Piłce ręcznej Juniorów,
 Miejskie Zawody Strzeleckie "O srebrne muszkiety"
 Mistrzostwa Bytomia w Zawodach Sportowo - Obronnych "Sprawni jak żołnierze"
 Mistrzostwach Bytomia w "Biegu na orientację"
 Koszykówka 3x3
 "Cross wiosenny"

Oto największe sukcesy sportowe w powierzonych mi dyscyplinach do których przygotowywałam uczniów naszej szkoły:
 III miejsce drużyny dziewcząt i chłopców w Wojewódzkiej Olimpiadzie Sprawności Fizycznej dla klas policyjnych i mundurowych w roku szkolnym 2013/2014,
 II miejsce w Wojewódzkim Turnieju dla klas policyjnych i mundurowych w Piłce Ręcznej Juniorów w roku szkolnym 2013/2014,
 II miejsce w Mistrzostwach Bytomia w Piłce Ręcznej Juniorów w roku szkolnym 2014/2015,
 III miejsce w Mistrzostwach Bytomia w Piłce Ręcznej Juniorów w roku szkolnym 2015/2016,
 I miejsce drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Bytomia i rejonu w "Biegu na orientację" w latach 2013/2014, 2014/2015.
 III miejsce drużyny chłopców w "Biegu na orientację" w roku szkolnym 2013/2014,
 VI miejsce w Mistrzostwach Województwa w "Biegu na orientację" drużyny dziewcząt w roku szkolnym 2014/2015,
 II miejsce drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Bytomia w "Biegu na orientację" w roku szkolnym 2015/2016,
 I miejsce w Mistrzostwach Bytomia w Zawodach Strzeleckich "O srebrne muszkiety" drużyny dziewcząt w latach: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
 III miejsce drużyny chłopców w Zawodach Strzeleckich "O srebrne muszkiety" w roku szkolnym 2013/2014,
 VI miejsce drużyny dziewcząt w Mistrzostwach Województwa w Zawodach Strzeleckich "O srebrne muszkiety" w roku szkolnym 2014/2015.
 II miejsce w Mistrzostwach Bytomia w Piłce Ręcznej Juniorów w roku szkolnym 2014/2015
 III miejsce w Mistrzostwach Bytomia w Piłce Ręcznej Juniorów w roku szkolnym 2015/2016
 I miejsce w Mistrzostwach Bytomia w Koszykówce 3x3 Juniorów w roku szkolnym 2015/2016

Zawody Sportowo - Obronne "Sprawni jak żołnierze":
 I miejsce w Bytomiu drużyny dziewcząt w roku 2013/2014;
 IV miejsce w Województwie drużyny dziewcząt w roku szkolnym 2013/2014;
 II miejsce w Bytomiu drużyny dziewcząt w roku szkolnym 2014/2015;
 III miejsce w Bytomiu drużyny dziewcząt w roku szkolnym 2015/2016;
 I miejsce w Bytomiu drużyny chłopców w roku szkolnym 2015/2016

Powyższe zawody sportowe do których regularnie przygotowywałam młodzież, przyczyniły się do sukcesu naszej szkoły. Pokazują że uczniowie corocznie zdobywali wysokie miejsca i również dzięki temu nasza szkoła w klasyfikacji rocznej zdobywała miejsca na podium.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

W związku z dynamicznym rozwojem technologii informacyjnych oraz szerokim dostępem młodzieży do Internetu, doskonaliłam swoje umiejętności na temat obsługi programów komputerowych. Opracowałam materiały do pracy dydaktycznej stosując techniki komputerowe, a także prowadziłam zajęcia z ich wykorzystaniem. Ze względu na łatwość dostępu i przystępność Internetu możliwe było poszerzenie warsztatu pracy o nowości i materiały w nim zamieszczane.
Technika komputerowa jest przeze mnie wykorzystywana w codziennej pracy dydaktycznej. Na co dzień komputer wykorzystuję do przygotowania pomocy i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia lekcji. W pamięci komputera przechowuję wiele pomocy dydaktycznych, co ułatwia mi pracę i pozwala szybko odszukać potrzebne materiały. W mojej pracy wykorzystuję szeroko technologię komputerową, gdyż stanowi ona nie tylko doskonała pomoc dydaktyczną, a także źródło materiałów niezbędnych wychowawcy lub opiekunowi do przeprowadzenia zajęć np. do opracowania konspektów, scenariuszy, ćwiczeń, przygotowywania gazetki szkolnej itp.
Jako nauczyciel wychowania fizycznego biorący udział w zawodach sportowych, poszerzyłam swoją wiedzę o obsługę systemu rejestracji szkół Szkolnego Związku Sportowego (www.srs.szs.pl)

 14.09.2015 w ramach WDN uczestniczyłam w szkoleniu z "Obsługi dziennika elektronicznego", do wdrożenia którego przygotowuje się nasza szkoła.
 26.10.2015 szkolenie "Obsługa dziennika elektronicznego".
 Nauka i prowadzenie dziennika elektronicznego

W szkole funkcjonuje oprócz słownej komunikacji, komunikacja elektroniczna w relacji: nauczyciel - dyrektor, wychowawca - uczeń, wychowawca - rodzic. Znacznie usprawnia to moją prace, co pozwala na optymalne gospodarowanie czasem.
Wszelkie informacje na temat olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych, konkursów i warsztatów otrzymuję drogą mailową. Coraz częściej sama młodzież przygotowuje zadane prace w formie elektronicznej wykorzystując poprzez Power point. Internet okazał się bardzo przydatny również w świetle awansu zawodowego nauczycieli, gdyż prezentowane na stronach materiały pozwoliły mi na bieżąco na zapoznawanie się z ewentualnymi zmianami w zasadach awansu zawodowego. Korzystanie z technologii komputerowej umożliwiło mi systematyczne dokumentowanie realizacji założeń mojego planu rozwoju zawodowego, ułatwiło mi gromadzenie i selekcjonowanie materiałów oraz pozwoliło nadać dokumentom jasną i przejrzystą formę.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Dodatkowym źródłem informacji były dla mnie cenne rady Opiekuna Stażu oraz koleżanek i kolegów nauczycieli. Dzięki bardzo dobrej współpracy i pomocy ze strony opiekuna stażu mogłam na bieżąco korygować swoje błędy. Dotyczyły one głównie sposobów prowadzenia lekcji, stosowania metod aktywizujących uczniów oraz rozwiązywania ich problemów. Dzięki bliskiemu kontaktowi z klasą mogłam poznać każdego ucznia, jego problemy i sytuacje rodzinne. Dowiedziałam się jak mnie postrzegają uczniowie i czego oczekują z mojej strony. W sposób systematyczny gromadziłam literaturę z zakresu metodyki nauczania wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa, a także pierwszej pomocy przedmedycznej i wykorzystywałam zawarte w nich metody do pracy na lekcji.
Jako wychowawca klasy staram się wnikliwie rozpoznać sytuację środowiskową uczniów, obserwować ich postępy w nauce i obiektywnie oceniać ich osiągnięcia. W celu poznania środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów, aby skutecznie nieść im pomoc, współpracowałam z psychologami i pedagogami szkolnymi. Utrzymywałam kontakt z Pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Kuratorami Społecznymi, Komendą Policji w Bytomiu, Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą "Bezpieczny Dom".
Uczestniczyłam w wielu konferencjach metodycznych, szkoleniach, podczas których wzbogaciłam swoją wiedzę z zagadnień metodyki . W trakcie stażu korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej, analizowałam literaturę pedagogiczną, psychologiczną i dydaktyczną.

§ 7 ust. 2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Niezbędnym warunkiem do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest znajomość prawa oświatowego, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. Nauczyciel kontraktowy powinien umieć tą wiedzę wykorzystać w praktyce i biegle posługiwać się przepisami prawa oświatowego.
Starając się zrealizować powyższe wymagania egzaminacyjne zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi oraz dokumentami istotnymi dla działalności szkoły takimi jak: statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki, wewnątrzszkolny system oceniania. Korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki potrafię odnaleźć potrzebne mi w danej sytuacji dokumenty prawne.
Zapoznałam się z następującymi przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego:
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) ,
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz.191),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
W celu dokładnego wywiązania się z obowiązku wynikającego z punktu piątego wymagań egzaminacyjnych od początku stażu współpracowałam z opiekunem stażu i dyrektorem szkoły. Starałam się na bieżąco śledzić przepisy prawa oświatowego oraz zachodzące w trakcie mojego stażu zmiany. Analiza pozostałych przepisów dotyczących systemu oświaty przybliżyła mi przepisy dotyczące:
• pomocy społecznej,
• postępowania w sprawach nieletnich,
• funkcjonowania szkoły- z uwzględnieniem jej typu i specyfiki.

Umiejętnie stosowałam poznane przepisy prawa oświatowego w praktyce zawodowej np.: organizując wycieczki klasowe, oceniając osiągnięcia edukacyjne uczniów, prowadząc działania profilaktyczne, organizując pomoc psychologiczno – pedagogiczną, będąc członkiem komisji egzaminacyjnych. Dzięki temu znam procedury awansu zawodowego i zasady reformy oświaty. Potrafię planować i realizować swój rozwój zawodowy w oparciu o obowiązujące prawo.

Podsumowanie oraz wnioski do dalszej pracy

Odbyty staż na nauczyciela mianowanego uważam za okres podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia warsztatu pracy, nabywania nowych doświadczeń i umiejętności. Założone w planie cele zostały w większości osiągnięte. Wzbogaciłam warsztat pracy, rozwijając umiejętności jego planowania i organizowania. Rozmowy z Opiekunem stażu przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności analizowania swych działań, mówienia o swoich kłopotach, słabszych stronach, jak i osiągnięciach. Potrafię ocenić skuteczność podejmowanych przeze mnie działań oraz dokonywać ich modyfikacji. Uważam, że umiejętności te będą procentować w mojej przyszłej pracy. Pragnę również podkreślić, że zakończenie tegoż stażu nie jest zawieszeniem podejmowania różnorodnych działań, gdyż w przyszłości chciałabym nadal podnosić kwalifikacje, uczestniczyć w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, by móc efektywnie wykonywać pracę zawodową.

Sprawozdanie sporządziła:
Edyta Tarczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.