X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4979
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Stefana Roweckiego Grota
w Jędrzejowie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Ilona Solecka

Nazwa i adres szkoły:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Stefana Roweckiego Grota
ul. Okrzei 63
28-300 Jędrzejów
woj. świętokrzyskie

Opiekun stażu:
mgr

TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: ........................................01.09.2008r.
Termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: ........................................30.09.2008r.
Data zakończenia stażu: ........................................31.05.2009r.

CEL GŁÓWNY:
UZYSKANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

WSTĘP:
Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest okazją do szczegółowego dokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę nauczycielską. Ubieganie się o status nauczyciela kontraktowego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Myślę, że moja praca zgodnie z niniejszym planem podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze a przede wszystkim przyniesie korzyści uczniom, rodzicom i szkole.

PLAN DZIAŁANIA:

& 6 UST. 2 PKT. 1
Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania Szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

(Plan zamieszczono w tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli).
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2008r. Znajomość przepisów prawnych oraz krótkie notatki z analizy przepisów.
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem.
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych. Wrzesień 2008
oraz
na bieżąco. Współpraca z opiekunem stażu.
Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a opiekunem stażu.
Arkusze obserwacji lekcji.

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. Analiza dokumentów :
Statut Szkoły,
Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej i Opiekuńczej,
Wewnątrzszkolny System Oceniania, Plan Rozwoju Szkoły.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy. Wrzesień, październik 2008r. Krótkie notatki z analizy przepisów.
Scenariusze lekcji.
Stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce nauczycielskiej.

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu BHP. Wrzesień 2008r. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
Zapoznanie się z rozkładem zajęć, zastępstwami, regulaminem Rady Pedagogicznej. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Na bieżąco. Organizacja zajęć własnych.
Rozkłady materiałów nauczania na rok szkolny 2008/2009.
Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, poznanie zasad pracy w zespołach przedmiotowych.
Na bieżąco. Zaświadczenia o obecności na zebraniach Rady Pedagogicznej, uczestnictwie w zebraniach zespołu przedmiotowego oraz o współpracy z wychowawcami klas.
Aktywne uczestnictwo w życiu Szkoły. Udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły.
Na bieżąco. Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach.

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów, programów, scenariuszy wydarzeń.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Na bieżąco. Wspomniane dokumenty.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju Maj 2009r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2009r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

& 6 UST. 2 PKT. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań Szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Zapoznanie się z programami nauczania przedmiotów i sporządzenie rozkładów materiału.
Dobór podręczników dla uczniów w porozumieniu z nauczycielami ścieżki przedmiotowej. Sporządzenie rozkładów materiału nauczanych przedmiotów.
Odpowiedni dobór i kolejność tematów. Wrzesień 2008 i na bieżąco. Zapisy w dziennikach.
Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki.

Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.
Próba stworzenia pomocy naukowych, wyeksponowania pracy uczniów i późniejszego z nich korzystania. Studiowanie literatury metodycznej.
Na bieżąco. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji lekcji. Wyeksponowane prace uczniów zdobiące pracownię i służące jako pomoce naukowe.
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu. Obecność na lekcjach opiekuna stażu, omówienie zajęć. Na bieżąco. Arkusze obserwacji lekcji.
Hospitacje na własnych lekcjach. Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie. Na bieżąco.
Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej .
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji. Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne, przeprowadzanie ankiet wśród uczniów. Na bieżąco. Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji i ankiety.

& 6 UST. 2 PKT. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zapoznanie się z Planem Pracy Wychowawczo-Dydaktycznej i Opiekuńczej Szkoły. Analiza Planu Pracy Wychowawczo-Dydaktycznej i Opiekuńczej na rok szkolny 2008/2009 Październik 2008. Notatki umieszczone w teczce planu rozwoju.
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowa z opiekunem stażu, kadrą pedagogiczną Na bieżąco. Notatki własne.

Motywacja ucznia do nauki i rozwoju. Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów. Na bieżąco. Notatki własne.
Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Na bieżąco.

Lista przeczytanych pozycji.
Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy społecznej wobec innych ludzi. Zachowanie na lekcjach, rozmowy z uczniami. Na bieżąco. Świadomość kulturowa uczniów.

& 6 UST. 2 PKT. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Wstępna samoocena.
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski.
Uświadomienie sobie własnych niedoskonałości pracy w szkole wymagających poprawy. Na bieżąco. Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom. Na bieżąco. Portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Na bieżąco. Kontakty interpersonalne m.in. z uczniami i Gronem Pedagogicznym.
Udział w różnych formach kultury.
Indywidualne, zakładowe i klasowe wyjazdy na imprezy kulturalne (targi gastronomiczne itp.).
Na bieżąco. Rejestr potwierdzony przez Dyrekcję.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2009r. Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.