X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4944

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

1. Imię i nazwisko : Edyta Łaski
2. Szkoła : SOSW
3. Czas trwania stażu : 9 miesięcy
4. Rozpoczęcie stażu : 1 września 2008
5. Opiekun : mgr Magdalena Pawlak

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji i uwagi

1. ORGANIZACJA STAŻU
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego · Analiza rozdziału 3a Karty nauczyciela.· Analiza rozporządzenia MEN z 03.08.2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.· Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego:- materiały CODN;- publikacje w prasie oświatowej. IX 2008 r. · Poprawne sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.· Świadomość wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. · Rozmowa – ustalenie zasad współpracy.· Przygotowanie planu rozwoju.· Ustalenie terminów zajęć obserwowanych oraz ich omówienia. IX 2008 r. · Wypracowanie kontraktu.· Plan rozwoju.· Harmonogram zajęć obserwowanych oraz ich omówienia.
3. Dokumentacja realizacji zadań wynikających z planu rozwoju. · Gromadzenie poświadczeń potwierdzających realizację poszczególnych elementów planu ( konspekty, scenariusz).· Dokumentacja pisemna, graficzna, nagrania audio-video. Cały rok. · Kontrakt z opiekunem.· Terminarz działań.· Notatki pohospitacyjne.· Zaświadczenia o uczestnictwie w różnych formach doskonalenia.· Filmy fotografie.· Sprawozdanie.
4. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu. · Sporządzenie opracowania opisującego przebieg, realizację przyjętego planu rozwoju z uwzględnieniem jego zmian i modyfikacji z podaniem przyczyn. V 2008 r.

II. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY
1. Podstawy prawne. · Analiza statusu, regulaminów wewnątrzszkolnych, wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz programu rozwoju szkoły.· Zapoznanie się z podstawami prawnymi funkcjonowania społecznych organów szkoły (rada pedagogiczna, samorząd uczniowski). IX-X 2008 r. · Znajomość dokumentów z zakresu prawa wewnątrzszkolnego.· Znajomość fragmentów prawa regulującego pracę na danym stanowisku (naucz. Kształcenia zintegrowanego).· Znajomość zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji organów społecznych szkoły.
2. Obsługa administracyjno-techniczna. · Poznanie zasad obsługi administracyjno-technicznej procesu dydaktycznego.· Zaznajomienie się z formą obiegu dokumentów w szkole.· Zapoznanie się z rolą i kompetencjami poszczególnych pracowników pionu administracji i obsługi. IX-X 2008 r.Cały rok. · Samodzielne przygotowanie się do zajęć.· Przestrzeganie i korzystanie z zasad obiegu dokumentów.· Kierowanie wniosków i prób do odpowiednich osób.
3. Funkcjonowanie organów szkoły. · Poznanie zasad funkcjonowania oraz zakresu kompetencji poszczególnych organów szkoły (dyrektor, wicedyrektor....).· Uczestnictwo w pracach organów szkoły zgodnie z zakresem zadań realizowanych w szkole.· Współpraca z organami samorządu uczniowskiego. IX-X 2008 r. · Realizacja prób i poleceń zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów.· Aktywny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych.· Znajomość celów i przestrzeganie norm wypracowanych przez samorząd uczniowski.
4. Dokumentacja · Poznanie podstaw prawnych prowadzenia dokumentacji przebiegu oraz działalności wychowawczej i opiekuńczej. IX-X 2008 r.Cały rok. · Znajomość odpowiednich fragmentów rozporządzenia MEN.· Umiejętności wypełniania odpowiednich dokumentów szkolnych (dziennik, arkusze ocen).

· Zapoznanie się z rodzajami dokumentów oraz sposobem ich wypełniania.
5. BHP · Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu podstaw BHP.· Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zadań dydaktycznych wychowawczych. W terminie wyznaczonym. · Zaliczanie szkoleń BHP· Brak wypadków oraz uwag dotyczących łamania zasad BHP.
III. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO
3. Program nauczania. · Dokładne zapoznanie się z programem nauczania zintegrowanego dla poszczególnych klas. · Analiza programu w kontekście możliwości realizacji poszczególnych działów ze względu na posiadaną bazę, pomoce dydaktyczne. IX 2008 r. · Rozkłady materiału nauczania dla poszczególnych klas.· Dostosowanie treści zajęć do warunków.
2. Przygotowanie do zajęć. · Projektowanie celów edukacyjnych do realizacji w ramach zajęć.· Opracowanie konspektów zajęć uwzględniających wymogi programowe i nauczania zintegrowanego.· Korzystanie z różnych źródeł pomocnych w przygotowaniu zajęć. Cały rok · Umiejętności formułowania celów poszczególnych zajęć.· Konspekty zajęć.· Posiadanie biblioteczki adresów różnych źródeł.
3. Zajęcia edukacyjne. · Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli i ich omówienie. Według harmonogramu. · Pytania, wnioski, refleksja własna.· Konspekty, konsultacje z opiekunem, rozmowa pohospitacyjna, wnioski dla siebie.

IV. ORGANIZACJA PROCESU WYCHOWAWCZEGO
1. Podstawy formalnoprawne. · Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły oraz zakresem zadań nauczyciela wychowawcy.· Zapoznanie się z odpowiednimi zapisami zawartymi w statusie szkoły.· Analiza wewnętrznego systemu oceniania w kontekście oceniania zachowania uczniów. X 2008 r. · Znajomość celów wychowania szkoły.· Znajomość rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych wzmacniających realizację funkcji wychowawczych szkoły.· Znajomość kryteriów oraz procedury wystawiania ocen z zachowania.
2. Realizacja zadań wychowawczych nauczyciela. · Obserwacja spotkania wychowawcy z z rodzicami.· Kontakt z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas. Cały rok. · Notatka, pytanie, refleksje.· Uczestniczenie w zadaniach wychowawczych szkoły (sesje, sejmiki, zawody, wycieczki do zakładu produkcji ciastek, dyskoteki).

V. ROZWÓJ OSOBISTY
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz -szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. · Udział w pracach zespołu samokształceniowego i konferencjach metodycznych. · Studiowanie literatury fachowej.· Określanie potrzeb indywidualnego rozwoju na drodze szkoleń, kursów, studiów podyplomowych. Cały rok. · Notatki z konferencji.· Gromadzenie artykułów tematycznych związanych z przedmiotem (nowości metodyczne).· Plan rozwoju umiejętności potrzebnych w pracy nauczyciela i wychowawcy.· Wnioski dla dalszej pracy.
2. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. · Studia magisterskie (uzupełniające). Cztery semestry. · Zaświadczenia. · Tytuł magistra.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.