X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49307
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Monika Pieczonka
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce odbywania stażu: xxx
Opiekun stażu: xxx
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2021r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2024r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Podstawa prawna:

1. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 1650).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(t.j. Dz.U.2020.2200)
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 730)
4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019r. poz. 1287)

Posiadane kwalifikacje:

- tytuł zawodowy magistra na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w specjalności nauczycielskiej,
- stopień nauczyciela kontraktowego uzyskany 03.07.2017r.
- kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Cele główne:

1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
2. Podniesienie jakości pracy własnej i przedszkola.

Cele szczegółowe:

1. Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb placówki.
2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

§ 7 ust. 2 pkt 1

„Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Zapoznanie z zadaniami dydaktycznymi wychowawczymi, opiekuńczymi placówki
• Analiza dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedszkola: Statut przedszkola, Regulamin organizacji pracy przedszkola, Regulamin pracy, Regulamin rekrutacji, Plan działań przedszkola, Program wychowawczo-profilaktyczny, Regulamin Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

Wrzesień 2021
• potwierdzenie dyrektora

2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań placówki
• Bieżąca współpraca z gronem pedagogicznym .
• Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych.
• Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej.
Wrzesień każdego roku stażu oraz cały okres stażu

• potwierdzenie dyrektora
• dziennik zajęć, notatki

3. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej • Pozyskiwanie odpowiedniego wyposażenia sali oraz pomocy dydaktycznych.
• Angażowanie dzieci w wykonywanie prac plastycznych, w tym gazetek tematycznych, dekoracji.
Cały okres trwania stażu • Zdjęcia
• notatki

4. Rozwijanie własnych kompetencji
• Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Uczestniczenie w warsztatach metodycznych, kursach, konferencjach, szkoleniach .
• Samodzielne studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki; korzystanie z publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej.
• Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy - budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych .

Cały okres stażu
• potwierdzenie udziału (zaświadczenia)
• spis literatury, notatki

5. Organizowanie imprez, wydarzeń, spotkań, uroczystości, akcji
• Przygotowanie uroczystości i akcji wyznaczonych przez kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych, plan wychowawczo-dydaktyczny, plan działań.
• Współorganizowanie wycieczek i wyjść (m.in.: do sklepu, parku, teatru, straży pożarnej, biblioteki itp.) pod warunkiem stabilnej sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
Cały okres stażu
• scenariusze imprez, uroczystości
• zapisy w dzienniku zajęć

6. Współpraca z rodzicami
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Rozmowy indywidualne, konsultacje.
• Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
• Informowanie rodziców o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych.
• Przekazywanie wyników obserwacji, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
• Zapoznanie rodziców z trudnościami edukacyjnymi dzieci i metodami pracy z nimi oraz wspieranie w rozwiązywaniu problemów pojawiających się u dzieci.
• Włączenie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach i akcjach przedszkolnych m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Piknik Rodzinny.
Wrzesień 2021 oraz
cały okres stażu
• lista obecności
• wpisy do dziennika
• treść zamierzeń wychowawczo - dydaktycznych

7. Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym
• Nawiązanie współpracy z instytucjami: m. in. Komendą Policji, Strażą Pożarną, Jednostką Wojskową, Zakładem Opieki Zdrowotnej itp.
Cały okres stażu

• notatki, zapisy w dzienniku

8. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu
• Wykonywanie zakresu obowiązków wynikających z powierzonych funkcji dodatkowych na dany rok szkolny, m.in.: Wyszukiwanie i nadzorowanie dodatkowego programu edukacyjnego.
Cały okres stażu
• notatki

§ 7 ust. 2 pkt 2

„Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Rozpoznawanie środowiska, możliwości i potrzeb dzieci
• Systematyczne prowadzenie obserwacji rozwoju dziecka.
• Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.
• Zapoznanie z dokumentacją dotyczącą dziecka (opinie, orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej itp.)

Cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja,
• notatki

2. Diagnozowanie i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji, wskazanie drogi dalszego rozwoju
• Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji na podstawie arkusza obserwacji i indywidualnych spostrzeżeń.
• Opracowanie Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Według wytycznych arkusza obserwacji
• arkusz obserwacji dziecka
• notatki
• bieżące dokumenty

3. Wykorzystanie wiedzy na temat możliwości, potrzeb i zainteresowań wychowanków

• Indywidualizacja procesu dydaktyczno– wychowawczego stosownie do rozpoznanych potrzeb rozwojowych dzieci.
• Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.
• Prowadzenie systematycznej pracy indywidualnej i w małych zespołach.
• Rozwijanie zainteresowań dzieci, przygotowanie do udziału w konkursach przedszkolnych i pozaprzedszkolnych.

Cały okres stażu
(wg potrzeb)

• bieżąca dokumentacja

4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom zdolnym
• Nawiązanie współpracy z psychologiem, logopedą i innymi specjalistami oraz nauczycielami.
• Poszerzanie wiedzy na temat lokalnych instytucji i osób działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
• Udzielanie wskazówek oraz przygotowywanie materiału do pracy w domu dla zainteresowanych rodziców.
Cały okres stażu • bieżąca dokumentacja

§ 7 ust. 2 pkt 3

„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Wdrażanie nowatorskich metod i form pracy
• Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących aktywizujących i nowatorskich metod nauczania.
• Korzystanie z portali edukacyjnych dla nauczycieli.
• Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu i odkrywaniu.
Cały okres stażu • certyfikaty
• notatki
• scenariusze zajęć

2. Stosowanie aktywizujących metod nauczania
• Prowadzenie zajęć z dziećmi z wykorzystaniem metod: burza mózgów, drama, techniki parateatralne, aktywnego słuchania muzyki wg. Batii Strauss, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Pedagogika Zabawy, eksperymentu, gry i zabawy dydaktyczne.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie wykorzystanych metod i form pracy.

Cały okres stażu

4 razy w każdym roku szkolnym
• scenariusze zajęć

3. Doskonalenie warsztatu pracy oraz planowanie zajęć
• Opracowywanie własnych scenariuszy zajęć, materiałów, pomocy dydaktycznych.
• Uwzględnianie indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i dostosowanie tempa pracy na zajęciach.
• Monitorowanie pracy dzieci na zajęciach. Cały okres stażu • scenariusze zajęć
• notatki

4. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
• Przeprowadzenie rady szkoleniowej w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli (WDN), spotkania grupowe z innymi nauczycielami, dzielenie się materiałami metodycznymi i pomocami dydaktycznymi.
Cały okres stażu • notatki, bieżąca dokumentacja
• protokoły

§ 7 ust. 2 pkt 4

„Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Analiza i tworzenie dokumentacji przedszkolnej
• Opracowanie i zastosowanie własnych planów pracy, arkuszy obserwacji, sprawozdań.
• Stosowanie krótkich form zbierania informacji zwrotnej po zajęciach dydaktycznych np.: krótka ankieta obrazkowa, buźki.
Cały okres trwania stażu
• bieżąca dokumentacja

2. Dokonywanie ewaluacji pracy własnej
• Rozmowa kierowana podczas zajęć z dziećmi na temat prowadzonych zajęć.
• Analiza wytworów dzieci.
• Monitorowanie i analizowanie osiągnięć uczniów poprzez prowadzenie zeszytu obserwacji dotyczącego zachowania i postępów.
• Korzystanie z kursów i szkoleń dla nauczycieli i pedagogów oraz dostępnych materiałów w Internecie.
Cały okres stażu
• prace dzieci
• zeszyt ociągnięć dzieci
• notatki własne

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .
• Omówienie prowadzonych zajęć .
Cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna (4 zajęcia w każdym roku stażu).
• Omówienie przeprowadzonych zajęć z opiekunem .

• Refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez opiekuna stażu, wykorzystanie wniosków do dalszej pracy.

Cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5. Prowadzenie zajęć w obecności
dyrektora przedszkola

• Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora (1 zajęcia w każdym roku stażu).
• Omówienie przebiegu i efektów zajęć .
• Refleksja nad wskazówkami udzielanymi przez dyrektora, wykorzystanie wniosków do dalszej pracy.

Cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

6. Prowadzenie
zajęć otwartych dla
nauczycieli przedszkola
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkola (2 zajęcia w każdym roku stażu).
Cały okres stażu
• scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

7. Ocenianie skuteczności własnych działań
• Poznawanie swoich mocnych i słabych stron poprzez uzyskiwanie informacji zwrotnych od środowiska przedszkolnego (dyrektor, opiekun stażu, nauczyciele, rodzice).

Cały okres stażu
• pisemna opinia rodziców

8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

• Pisemne podsumowanie realizacji planu rozwoju zawodowego po każdym semestrze i na koniec stażu.
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
Cały okres stażu
Czerwiec 2024
• sprawozdania
• wniosek wraz z wymaganą dokumentacją

§ 7 ust. 2 pkt 5

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Współpraca z innymi nauczycielami
• Współorganizowanie uroczystości, wydarzeń i imprez przedszkolnych.
• Współpraca z innymi nauczycielami w różnych zespołach zadaniowych.
• Dzielenie się własnym warsztatem pracy (pomocami dydaktycznymi, scenariuszami zajęć) z innymi nauczycielami.

Według planu rocznego
• scenariusze imprez, uroczystości

2. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami

• Przeprowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji.
• Udostępnianie ciekawych materiałów z warsztatów, szkoleń zainteresowanym nauczycielom.
• Przygotowanie i wygłoszenie referatu w ramach WDN.
Dwa razy w okresie trwania stażu

Według dokumentacji przedszkola
• referat
• materiały ze szkoleń
• protokoły

3. Czynny udział w promocji placówki
• Pomoc w organizacji imprez okolicznościowych.
• Dbanie o rozwój strony internetowej przedszkola.
Cały okres stażu • notatki

§ 7 ust. 2 pkt 6

„Umiejętność uwzględniania problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie środowiska rodzinnego dzieci
• Obserwacje uczniów.
• Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
• Stały i systematyczny kontakt z rodzicami oraz prowadzenie konsultacji dla zainteresowanych rodziców.

Początek każdego roku szkolnego

Cały okres stażu
• bieżąca dokumentacja,
• zapisy w dzienniku

2. Podejmowanie działań profilaktycznych w obszarze problemów społecznych
• Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo –profilaktycznego.
• Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia.
• Wdrażanie dzieci do działań proekologicznych.
• Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
• Organizacja uroczystości i przedstawień.
Cały okres stażu

Zgodnie z kalendarzem uroczystości

• zdjęcia
• zapisy w dzienniku

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów organizowanych przez instytucje lokalne.
• Podjęcie współpracy z instytucjami w najbliższej okolicy na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia.

Według planu pracy przedszkola
• bieżąca dokumentacja

4. Współpraca z innymi placówkami
• Organizowanie i współorganizowanie akcji charytatywnych.
• Rozwiązywanie problemów środowiskowych.
• Angażowanie wychowanków i ich rodziców w akcje charytatywne organizowane na terenie placówki.
• Zapoznanie ze specyfiką placówek związanych z pomocą psychologiczno- pedagogiczną.
Cały okres stażu
• potwierdzenie udziału w akcjach charytatywnych

5. Zapoznanie dzieci ze środowiskiem lokalnym

• Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy.
• Promocja przedszkola.
• Kultywowanie zwyczajów i obrzędów regionalnych.
Cały okres stażu
• zdjęcia
• zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt 7

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• Analiza podstawowych aktów prawnych i funkcjonowania placówki i zadań nauczyciela.
• Analiza dokumentów prawnych (rozporządzeń) dotyczących w szczególności kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zagrożonej niedostosowanie, społecznym, organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniów.
• Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i wewnętrznymi ustaleniami Rady Pedagogicznej
• Śledzenie zmian w prawie oświatowym.
Wrzesień 2021

Cały okres stażu

• potwierdzenie opiekuna stażu
• dokumentacja przedszkolna

2. Zapoznanie z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę szkoły

• Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę placówki, między innymi: Statut Przedszkola, Regulamin Rady Pedagogicznej, Program profilaktyczno- wychowawczy, Regulamin wycieczek i inne wewnętrzne regulaminy i procedury.

Wrzesień 2021

Cały okres stażu • potwierdzenie dyrektora
• dokumentacja przedszkolna

3. Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany
• Analiza przepisów prawa związanych z awansem zawodowym nauczycieli.
• Bieżące śledzenie ewentualnych zmian w przepisach.
Wrzesień 2021

Cały okres stażu
• certyfikat szkoleniowy
• notatki własne

4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzprzedszkolnego
o
• Udział w radach pedagogicznych oraz zespołach opracowujących
i modyfikujących dokumenty wewnątrzprzedszkolne m.in. planu działań.
• Podejmowanie działań zgodnie z przepisami prawa i regulaminami szkolnymi, np.: wycieczki przedszkolne.

Cały okres stażu

• listy obecności
• potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt 8

„Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej”

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji placówki oraz dotyczącej awansu zawodowego
• Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej, w tym: arkusze obserwacji, sprawozdania, oceny postępów uczniów, IPET, WOPFU, itp.
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów na temat awansu zawodowego.
Wrzesień 2021- maj 2024

Cały okres stażu
• dokumentacja przedszkolna
• notatki

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej
• Przygotowywanie dokumentacji przedszkolnej –
przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (pomoce, karty pracy, scenariusze zajęć, tematyczne prezentacje multimedialne)
• Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych podczas przygotowywania zajęć
- utrzymywanie e-mailowego kontaktu z gronem pedagogicznym
i rodzicami
- szkolenia online
- udział w e-konferencjach
- zredagowanie sprawozdania
• Czerpanie z pomysłów edukacyjnych innych nauczycieli (np. prace plastyczne, dekoracje sezonowe, scenariusze uroczystości itp.)

Cały okres stażu
• dokumentacja przedszkolna
• prezentacja multimedialna

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i narzędzi multimedialnych
• Wykorzystywanie podczas zajęć filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych, korzystanie z tablicy multimedialnej i projektora
• Korzystanie w pracy dydaktycznej z zasobów Internetu oraz multimedialnych programów edukacyjnych

Cały okres stażu
• zapisy w dzienniku
• scenariusze zajęć

4. Wykorzystanie komputera i Internetu do czynności związanych z odbyciem stażu

• Dokumentowanie przebiegu stażu, korzystanie z zasobów portali edukacyjnych
• Zamieszczanie konspektów zajęć, kart pracy, pomysłów na portalach związanych z edukacją.
Cały okres stażu
• sprawozdanie
• notatki
Powyższy plan ma charakter otwarty i może ulec pewnym zmianom.

......................................
(data, podpis nauczyciela)

Zatwierdzam do realizacji:

..................................... .......................................
(miejscowość, data) ( podpis Dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.