X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49279
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Beata Wilk
Nauczyciel mianowany języka polskiego ubiegający się
o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

I. Dane nauczyciela
1.Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Beata Wilk
2.Nauczany przedmiot: język polski
3.Nazwa placówki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borkowie
4.Dyrektor szkoły:
5.Okres stażu: 01.09.2020 – 31.05.2023

II. Podstawa prawna
•Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.2018 poz.967 z późn. zm.)
•Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm.)

III. Cele stażu
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego; rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

IV. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dz. U. z 2018 r. Poz. 1574)

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

1. Wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się.
Formy realizacji: Wykorzystanie metod aktywizujących w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem m.in. takich metod jak: burza mózgów, dyskusja panelowa, studium przypadku, drama, gry dydaktyczne.
Termin: IX 2020 - V 2023, na większości lekcji.

2. Zaplanowanie i realizacja projektu edukacyjnego.
Formy realizacji:
Projekty edukacyjne:
•Dzienniczek lektur – reklamujemy nasze lektury w ramach którego uczniowie wykonują własnoręcznie dzienniczek lektur zawierający podstawowe dane o utworze oraz streszczenie jego treści. Dzienniczek obejmuje wszystkie lektury obowiązkowe omawiane w roku szkolnym. Dzienniczki lektur będą gromadzone przez uczniów aż do klasy ósmej i będą stanowić pomoc dydaktyczną podczas przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Termin: X 2020 - V 2021,kontynuacja w kolejnych latach
•W świecie baśni – uczniowie wykonują plakat reklamujący poznane na języku polskim baśnie.
Termin: III – IV 2021
•Bogowie olimpijscy – uczniowie podzieleni na zespoły realizują trzy zadania
1.Przybliżają informacje dotyczące życia wybranego boga greckiego.
2.Przygotowują ilustrację do wybranego związku frazeologicznego związanego z mitologią.
3.Przygotowują drzewo genealogiczne bogów greckich.
Termin: IV – V 2021

3.Udział w formach doskonalenia dotyczących wykorzystania technologii informatycznej w edukacji.
Formy realizacji:
Udział w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących wykorzystania technologii informatycznej w edukacji zgodnie z potrzebami uczniów i szkoły.
Termin: I semestr 2020/2021
•Kurs on-line "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela" organizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Termin: 26 X 2020 - 7 XII 2020

4. Wykorzystanie technologii informatycznej w pracy pedagogicznej.
Formy realizacji:
•Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i informatycznych na lekcjach języka polskiego takich jak prezentacje multimedialne, audiobooki, słowniki on-line, testy wiedzy on-line.
•Informowanie uczniów o ciekawych stronach internetowych związanych z nauczanym przedmiotem, np. klp.pl, wolnelektury.pl,testwiedzy.pl, pisupisu.pl, strona internetowa OKE i CKE oraz o tematyce wychowawczej, np. Uniwersytet Dzieci w Klasie, bohateron.pl, calapolskaczytadzieciom.pl.
Termin: Na bieżąco

5. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii informatycznej.
Formy realizacji:
•Przygotowanie niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły przy pomocy narzędzi komputerowych. Opracowanie scenariuszy lekcji, testów, sprawdzianów, kart pracy, analiz, sprawozdań, diagnoz.
Termin: Na bieżąco

6. Wykorzystanie technologii informatycznej jako środka komunikacji; budowanie sprawnego systemu komunikacji.
Formy realizacji:
•Wykorzystanie narzędzi Google w bieżącej pracy dydaktyczno – wychowawczej: Google Meet, Classroom, formularz Google. Korzystanie z dziennika elektronicznego Vulcan oraz poczty elektronicznej Gmail do komunikacji z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami administracyjnymi placówki, rodzicami oraz uczniami. Udział w posiedzeniach on-line Rady Pedagogicznej, organizowanie zebrań z rodzicami oraz spotkań zespołów nauczycieli przy użyciu narzędzia Google Meet.
Termin: Na bieżąco według potrzeb

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych
Formy realizacji:
Opracowanie scenariusza zajęć i ustalenie terminu. Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
Termin: 1 godzina w każdym roku stażu

2. Współpraca wewnątrzszkolna, dzielenie się swoją wiedzą.
Formy realizacji:
•Udostępnienie on-line materiału "Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym – ADHD" w ramach WDN.
Termin: XI 2020
•Przeprowadzenie szkolenia z nauki gry w szachy dla nauczycieli I etapu edukacyjnego w ramach WDN.
Termin: Rok szkolny 2021/2022
•Współpraca z nauczycielami w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej oraz w komisji stypendialnej.
Termin: Rok szkolny 2020/2021 zgodnie z harmonogramem pracy zespołu/komisji
•Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez.
Termin: Na bieżąco, według potrzeb

3. Upowszechnianie oraz promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
Formy realizacji:
•Opublikowanie na portalu internetowym profesor.pl planu rozwoju zawodowego.
Termin: Rok szkolny 2020/2021
•Prezentowanie informacji ze zrealizowanych działań na internetowej stronie szkoły oraz na szkolnym Facebook’u.
Termin: Na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Formy realizacji:
•Współpraca z Samorządem Szkolnym oraz Szkolnym Kołem Wolontariatu w ramach akcji: zbiórka nakrętek, pomoc udzielana schronisku dla zwierząt.
Termin: Zgodnie z harmonogramem akcji.
2. Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.
Formy realizacji:
•Przygotowanie uczniów do konkursów zewnętrznych:
- III Gminny Konkursu Patriotyczny
Termin: XI 2020
- Megaolimpiada Wiedzy z Języka Polskiego
Termin: od roku szkolnego 2021/2022 zgodnie z harmonogramem konkursów
- Kuratoryjny Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (etap szkolny)
Termin: od roku szkolnego 2021/2022 zgodnie z harmonogramem konkursów
•Organizacja konkursów:
- "Jestem twórcą super bohatera – bohater czasu pandemii". Szkolny konkurs literacki w formie komiksu dla uczniów klas IV – VIII.
Termin: marzec 2021
- "Mistrz w łamaniu języka ... polskiego". Szkolny konkurs wiedzy o języku polskim dla uczniów klas IV – VIII.
Termin: 2021/2022
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Gminny konkurs dla uczniów klas IV – VIII mający na celu podkreślenie wartości i piękna języka polskiego.
Termin: 2021/2022
•Przygotowywanie:
- szkolnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
Termin: kwiecień 2021
- szkolnych obchodów w ramach realizacji uchwały Sejmu RP Patroni roku
Termin: rok szkolny 2021/2022 z możliwością kontynuacji
3. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, koła zainteresowań.
Formy realizacji:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zgodnie z potrzebami uczniów:
•zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego; przykładowe metody prowadzenia zajęć - zasady używania języka polskiego w mowie i piśmie, zasada współpracy.
•koło szachowe; przykładowe metody prowadzenia zajęć – zasada przystępności, poglądowości, stopniowanie trudności, związku teorii z praktyką.
Termin: 2020/2021 według potrzeb uczniów
4. Współpraca z organizacjami oraz instytucjami zewnętrznymi działającymi na rzecz dziecka i edukacji.
Formy realizacji:
Współpraca z Ośrodkiem Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewie w ramach "Festiwalu Filmów Młodego Widza on-line Wędrujące Ale Kino!".
Termin: X 2020
5. Współpraca z innymi placówkami - eTWINNING.
Formy realizacji:
Nawiązanie współpracy z nauczycielami innych placówek w ramach internetowego programu Unii Europejskiej. Podniesienie swoich umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w edukacji, nawiązanie kontaktu z innymi zaangażowanymi i kreatywnymi nauczycielami, rozwój kompetencji miękkich uczniów: kreatywność, komunikatywność, empatia, umiejętność zarządzania czasem.
Termin: 2021/2022

§8 ust. 3 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami
1. Opracowanie i wdrożenie innowacji "Gramy w szachy".
Formy realizacji:
Opracowanie innowacji na temat Gramy w szachy realizowanej w ramach zajęć szachowych dla uczniów klas IV – VIII.
Termin: 2021/2022

§8 ust. 3 pkt.4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela - doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych -także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku.
Formy realizacji:
Pełnienie funkcji egzaminatora egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.
Termin: raz w okresie stażu
2. Koordynowanie realizacji projektu ogólnopolskiego "BohaterON – włącz historię!".
Formy realizacji:
Koordynowanie działań w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu "BohaterON – włącz historię!". Projekt objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy ma na celu promocję dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą.
Termin: 2021/2022

Opracowany przeze mnie plan traktuję jako otwarty dokument, który będzie podlegał modyfikacji w czasie trwania stażu.

Opracowała: mgr Beata Wilk
Zatwierdzam do realizacji: .......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.