X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49162
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego

mgr Monika Skowron
nauczyciel języka angielskiego,

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU

1. Przeanalizowałam przepisy prawa, dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania, niezbędne do otrzymania awansu.
Karta Nauczycie, rozdz. 3a Awans zawodowy nauczyciela
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 26 lipca 2018 r.(§ 7.1, § 7.2.)
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu - ustaliłyśmy zasady i harmonogram współpracy, zredagowałyśmy i podpisałyśmy kontrakt, opracowałyśmy karty obserwacji zajęć.
3. Uczestniczyłam w szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela, zorganizowanym przez Kapelusze z Kwiatkami.
4. Opracowałam plan rozwoju zawodowego. W celu właściwego planowania zadań:
- Poznałam zamierzenia i potrzeby placówki na najbliższy okres.
- Zanalizowałam wnioski z ewaluacji, zamierzenia programu wychowawczo - profilaktycznego, potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów.
- Przeanalizowałam listę kursów, szkoleń i warsztatów, oferowanych przez różne instytucje szkoleniowe.
5. Monitorowałam i dokumentowałam na bieżąco realizację planu, sporządzając także sprawozdania cząstkowe.

Efekty dla szkoły
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela języka angielskiego,
- udoskonalenie pracy nauczyciela angielskiego w drodze stosowania nowych programów, innowacji, metod i innych działań.

Efekty dla mnie
- określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego,
- sporządzenie planu rozwoju i złożenie Dyrekcji do akceptacji.

II. REALIZACJA ZADAŃ, WYNIKAJĄCYCH Z POWINNOŚCI I WYMAGAŃ

§ 7 ust. 2, pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1. Poznanie procedury związanej
z własnym awansem zawodowym
Przeanalizowałam przepisy prawa, dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela mianowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania, niezbędne do otrzymania awansu:
 Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967), tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 2215
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(tekst jednolity- Dz. U 2020 r., poz. 2200)
 Monitorowałam akty prawne wnoszące poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
 Korzystałam z portali internetowych:
- www.men.gov.pl
- www.portaloswiatowy.pl

Następnie wystosowałam wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie stażu oraz przedłożenie planu rozwoju zawodowego.
IX – X 2019r.
Efekty dla szkoły
- uwzględnienie potrzeb szkoły i uczniów w zakresie zadań nauczyciela języka angielskiego,
- udoskonalenie pracy nauczyciela w drodze stosowania nowych programów, metod i innych działań.

Efekty dla mnie
- określenie potrzeby, warunków i linii dalszego rozwoju zawodowego.
2. Doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie wiedzy
Poszerzyłam kwalifikacje, doskonaliłam swoje kompetencje zawodowe
w celu podniesienia jakości pracy. Wzięłam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. (Załącznik 1)

Uczestniczyłam w doskonaleniu zawodowym w ramach WDN :
 Kompetencje kluczowe w szkole- kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów
 Jak współpracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?
 Kolory depresji
 Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie
z RODO
 Prawna odpowiedzialność nauczyciela
 Łagodna stanowczość. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów.

W ramach samokształcenia studiowałam literaturę metodyczną:

 „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”- Adele Faber, Elaine Mazlish
 „Metodyka nauczania języków obcych” - Hanna Komorowska
 Czasopisma: „Języki obce w szkole”

Czytałam literaturę w j. angielskim, oglądałam programy telewizyjne i filmy
w języku angielskim.

Śledziłam publikacje na stronach internetowych:
https://www.teachingenglish.org.uk/,
https://www.britishcouncil.pl/en/teach,
https://www.facebook.com/ (członkostwo w wielu grupach językowych oraz nauczycielskich).
Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu i korzystałam z jego uwag
w czasie omawiania tych zajęć.

Brałam udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli w ramach prac zespołu nauczycieli języków obcych i korzystałam z ich doświadczenia zawodowego.
Po każdej lekcji analizowałam swoje mocne i słabe strony, a także efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć dzieci. Systematycznie dokonywałam autorefleksji i samooceny. Podczas wszystkich prowadzonych przeze mnie zajęć stawiałam szczególny nacisk na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych.
Cały okres stażu

III 2019r
Efekty dla szkoły
- umożliwienie wprowadzenia działań wzbogacających ofertę placówki,
- reagowanie na potrzeby uczniów szkoły,
- uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, motywujące ucznia do pracy.

Efekty dla mnie
- wzbogacenie własnych kompetencji zawodowych
w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych
w drodze stosowania skutecznych metod nauczania i bogatego warsztatu pracy.
3.
Działania innowacyjne, doskonalące pracę
Zdobyłam wiedzę na temat konstruowania i zatwierdzania innowacji pedagogicznej w drodze samodzielnego poszukiwania informacji.

Opracowałam wspólnie z nauczycielami języków obcych innowację pedagogiczną pod tytułem „Z językami za pan brat”.
Odbiorcą byli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Realizowałam ją na zajęciach języka angielskiego w okresie od 01.11.2019r. do 31.05.2020r.
Cel główny: podwyższenie kompetencji językowych uczniów i pokonanie bariery komunikacyjnej.

Zastosowałam następujące metody:
 wymiana kartek bożonarodzeniowych między przedszkolakami z zerówki z Publicznego Przedszkola „Słoneczko” w Woli Rębkowskiej, Szkoły Filialnej w Krystynie, Publicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty”
w Michałówce i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Kątach,

 Udział w ogólnopolskim projekcie „Toy Voyaging - Discover Poland” – wymiana listów i kartek z uczniami z całej Polski.
XI 2019- V 2020
Efekty dla szkoły
- podnoszenie jakości pracy placówki poprzez działania innowacyjne nauczycieli,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
- rozwój kompetencji kluczowych, takich jak kreatywność, innowacyjność
i przedsiębiorczość.

Efekty dla mnie
- zapewnienie atrakcyjnej realizacji zajęć pozalekcyjnych.
4. Aktywne uczestnictwo
w pracach organów szkoły
Czynnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, przekazywałam własne uwagi, spostrzeżenia, współuczestniczyłam w ustalaniu przedsięwzięć oraz wspólnym podejmowaniu decyzji. Na bieżąco wspomagałam opracowywanie i modyfikowanie dokumentów wewnątrzszkolnych.

Efekty dla szkoły
- efektywna realizacja zadań, wynikających
z obowiązków i zamierzeń szkoły.

Efekty dla mnie
- możliwość wymiany doświadczeń, wspomaganie
i współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy
Bogaciłam rzeczowy warsztat pracy:

 tworzyłam zestawy konspektów do lekcji języka angielskiego,
 tworzyłam bazę pomocy dydaktycznych, gry planszowe, gazetki tematyczne, karty pracy,
 pacynki, kukiełki, układanki dla dzieci przedszkolnych.

Opiekowałam się salą przedmiotową, troszczyłam się o jej wygląd
i wyposażenie.
Zajmowałam się analizą, monitoringiem i ewaluacją planów wynikowych oraz rozkładów materiału do języka angielskiego.

Zapoznawaniem z podstawami programowymi obowiązującymi w szkole podstawowej, a także standardami egzaminacyjnymi obowiązującymi na egzaminie ósmoklasisty.

Opracowywałam i uzupełniałam własne zaplecze dydaktyczne poprzez opracowywanie testów, sprawdzianów, kartkówek, quizów, krzyżówek, pozyskiwanie dodatkowych pomocy dydaktycznych.

Efekty dla szkoły
- wzbogacenie wyposażenia w pomoce naukowe
i materiały dydaktyczne, potrzebne w pracy nauczyciela języka angielskiego,
- wykorzystanie nowoczesnych, także cyfrowych, narzędzi
i akcesoriów pracy.

Efekty dla mnie
- lepsza organizacja zajęć
z uczniami,
- doskonalenie warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego.
6. Praca w zespołach nauczycieli
Pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych. W ramach tej funkcji:
 zorganizowałam pracę zespołu: opracowałam plan pracy na dany okres, harmonogram spotkań, wykaz zadań dla nauczycieli,
 przez cały okres sprawowania funkcji koordynowałam pracę zespołu,
 dokonałam ewaluacji, opracowałam wyniki i sformułowałam wnioski do dalszej pracy.

Byłam członkiem zespołu do spraw promocji szkoły. W ramach prac zespołu wykonałam następujące zadania:
 współtworzyłam gazetki ścienne przedstawiające najważniejsze wydarzenia z życia szkoły,
 redagowałam i umieszczałam artykuły dotyczące życia szkoły na stronę internetową Facebook.

Efekty dla szkoły
- integracja nauczycieli
w realizacji zadań szkoły,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy szkoły poprzez wysoką jakość pracy zespołowej nauczycieli.

Efekty dla mnie
- korzystanie ze wsparcia
i doświadczeń innych nauczycieli w doskonaleniu mojej pracy,
- możliwość wymiany doświadczeń i współdziałanie przy wykonywaniu obowiązków zawodowych.
7. Organizacja konkursów
Przeprowadziłam diagnozę uzdolnień uczniów językowych.

Zorganizowałam konkurs językowy:
 „My Picture Dictionary” dla klas I-III szkoły podstawowej w celu promowania języka angielskiego,
 współorganizowałam konkursy przedmiotowe z języka angielskiego dla klas I-III, IV – VI, VII-VIII.

Prowadziłam koło języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych językowo, do których opracowałam program koła języka angielskiego.

Moi uczniowie brali udział w następujących konkursach międzyszkolnych:
 „Piękne czytanie prozy w języku angielskim” ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Bytomiu.
 „English songs” gminny konkurs organizowany co roku przez Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” w Sulbinach.
 „My Favourite English Word” ogólnopolski konkurs językowy zorganizowany przez szkołę podstawową w Chotomowie.

Efekty dla szkoły
- rozpoznawanie potrzeb rozwojowych każdego ucznia, jego zainteresowań
i uzdolnień oraz wspieranie ich rozwoju,
- wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji
i odpowiedzialności za wspólny sukces,
- promocja szkoły
w środowisku lokalnym.

Efekty dla mnie
- satysfakcja z sukcesów odniesionych przez uczniów, jako efektu własnej pracy.
8. Współpraca przy organizowaniu uroczystości szkolnych
Byłam koordynatorem kilku imprez szkolnych oraz współpracowałam
w przygotowaniach do przedstawień szkolnych i imprez:

 Współorganizowałam turniej piłkarski w ramach Szkolnych Dni Języków Obcych,
 Szkolny Dzień Języków Obcych
 Piknik z okazji Dnia Dziecka
 Teddy Bear Day – Dzień Pluszowego Misia
 Dzień Kropki
 Dzień Brytyjski w przedszkolu
 Dzień św. Patryka
 Dzień Naleśnika
 Tydzień Języków obcych (konkurs językowy dla klas I – VIII, herbatka angielska i wspólne pieczenie ciast i babeczek, wieczór filmowy
z oglądaniem filmu w języku angielskim, gry i zabawy terenowe dla klas I-III, karaoke na przerwach, czyli wspólne śpiewanie piosenek po angielsku, tworzenie lapbooków o rodzinie królewskiej z okazji Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II).

Przygotowywałam dzieci z przedszkola do występów z okazji:
 Dzień Babci i Dziadka – wspólne wykonanie piosenki: „Little Snowflake”
 Dzień Rodziny – piosenka dla Mamy i Taty „Skidimarink”
 Jasełka – wspólne wykonanie piosenek: „Hello, Reindeer” oraz „Goodbye, Snowman”
 Dzień Rodziny – piosenki dla Mamy i Taty „I Love My Mummy” oraz „I Love My Da

Efekty dla szkoły
- realizacja w ciekawej formie zadań z planu pracy
i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,
- efektywna praca zespołowa nauczycieli szkoły,
- wykorzystanie efektów pracy pozalekcyjnej,
- budowanie tradycji szkolnej,
- stwarzanie warunków dla twórczej aktywności uczniów.

Efekty dla mnie
- nabycie umiejętności organizowania
i przeprowadzania uroczystości w szkole.
9.
Działania
w zakresie szczególnych rozwiązań
w okresie ograniczenia funkcjonowania placówki
z powodu epidemii COVID – 19
Zapoznałam się z przepisami prawa tymczasowego:
- Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz.U.2020, poz. 410)
- Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
(Dz. U. 2020, poz. 493)

Brałam udział w pracach zespołu do spraw edukacji zdalnej, powołanego przez Dyrektora Szkoły (dot. sposobu monitorowania postępów, oceniania
w kształceniu zdalnym, klasyfikacji i promowania, dokumentowania realizacji pracy zdalnej, itp.)

Współpracowałam z rodzicami:
 Konsultacje elektroniczne i telefoniczne różnych spraw, związanych
z edukacją na odległość.
 Przygotowywanie propozycji zajęć (ćwiczeń) do wykonania przez dzieci w czasie opieki domowej (zabawy i gry, konkursy).

Wspomagałam uczniów z ograniczonym dostępem do edukacji zdalnej:
 Rozpoznanie możliwości dostępu uczniów do edukacji zdalnej z powodu ograniczeń sprzętowych.
 Udział w przygotowaniu i dostarczeniu materiałów edukacyjnych innych niż elektroniczne.
III.2020r.
- II.2022r.
Efekty dla szkoły
- realizacja zaleceń, sformułowanych w rozporządzeniu MEN,
- przeciwdziałanie
i zwalczanie skutków zawieszenia zajęć z powodu epidemii,
- wspomaganie uczniów we właściwym korzystaniu
z metod i form edukacji zdalnej.

Efekty dla mnie
- zdobycie doświadczenia
w zakresie metod i form działania w sytuacji nieznanej i wyjątkowej,
- wspomaganie wychowanka w sytuacji dla niego trudnej.

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów
Rozpoznawałam potrzeby rozwojowe moich uczniów:
 dokonałam diagnozy potrzeb edukacyjnych ucznia,
 zebrałam informacje na temat zachowań problemowych uczniów oraz ich źródeł.
 analizowałam dokumentację szkolną, opinie i orzeczenia specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wykorzystywałam te informacje do planowania pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 Informacje o uczniu, konieczne w skutecznym kształceniu, wychowaniu, opiece pozyskiwałam też od rodziców dziecka lub pedagoga szkolnego,
 prowadziłam obserwacje oraz rozmowy z uczniami. Zaprosiłam pedagoga szkolnego na obserwację uczniów podczas lekcji, aby opracować wspólny plan wsparcia dla uczniów i rodziców uczniów mających trudności emocjonalne lub w nauce.
Cały okres stażu
Efekty dla szkoły
- prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
- dostosowanie wymagań
i postępowania
z uczniem do jego potrzeb rozwojowych.

Efekty dla mnie
- właściwe planowanie
i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.
2. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wypełniałam zadania w ramach zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, np. dokonywanie efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi.

Analizowałam orzeczenia i opinie poradni oraz sporządzałam wymaganą dokumentację, dotyczącą dostosowań dla uczniów z opinią PPP.

Dostosowywałam metody pracy (testy sprawdzające, pomoce) do potrzeb uczniów zgodnie z zaleceniami.

Prowadziłam zajęcia dodatkowe (zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Opracowałam indywidualne programy pracy z uczniem oraz ewaluację podjętych działań.

Konsultowałam działania z pedagogiem i psychologiem.

Wspierałam rodziców w rozwiązywaniu rożnych problemów poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami, wspieranie ich dodatkową literaturą oraz metodami pracy z dzieckiem.

Efekty dla szkoły
- postępowanie zgodnie
z przepisami prawa oświatowego, dot. pracy
z uczniem
o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
- wspieranie uczniów
w rozwoju poprzez zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych.
- sporządzanie wymaganej dokumentacji, dot. ucznia wymagającego wsparcia.

Efekty dla mnie
- udoskonalenie pracy
z uczniami wymagającymi wsparcia,
- przyczynienie się do osiągnięcia sukcesu przez uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Praca z uczniem zdolnym
i uzdolnionym
Przeprowadziłam wstępną diagnozę dziecka w klasie pierwszej oraz w klasie czwartej. Po analizie uzyskanych wyników swoją pracę organizowałam uwzględniając zróżnicowane potrzeby rozwojowe dzieci. Dostosowywałam metody i formy pracy oraz tempo pracy tak, aby angażować każdego ucznia.

Opracowałam program pracy z uczniem uzdolnionym językowo, który realizowałam na zajęciach pozalekcyjnych koła języka angielskiego.

Przygotowałam uczniów do konkursów („English Songs”, „Czytanie prozy
w języku angielskim”).

Indywidualizowałam pracę z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych poprzez przydzielanie zadań dodatkowych, prezentacji, plakatów, nagrywanie scenek w języku angielskim oraz nagranie audiobooka w języku angielskim „Puss In Boots" przez uczniów w ramach współpracy z biblioteką w Dniu Głośnego Czytania.

W swojej pracy starałam się działać kreatywnie, dostosowywać pracę do potrzeb dzieci. Dlatego starannie dobierałam metody pracy, dbając o ich różnorodność i ciągle poszukując nowych atrakcyjnych sposobów prowadzenia zajęć. Tak, aby dzieci pobudzać do kreatywności i aktywności.

Stosowane przez mnie metody pracy to między innymi: słowna, oglądowa, aktywizujące:
- burza mózgu, drama, doświadczenie, mapa skojarzeń, plakat, dyskusja, gry dydaktyczne i językowe (bingo, Simon says, gry planszowe, memory), metoda projektu, piosenki, oglądanie bajek i filmów w języku angielskim.
- korzystanie z platform edukacyjnych online (quizlet, superkid, aglomaniacy, wordwall, kahoot, learning apps).
- praca z piosenką przy użyciu strony lyricstraining.

Na zajęciach dydaktycznych starałam się pracować zbiorowo, lecz także indywidualnie z uczniami, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

Prowadziłam zajęcia online dla uczniów klasy ósmej przygotowywujących do egzaminu ósmoklasisty.
Cały okres
Efekty dla szkoły
- reagowanie na potrzeby rozwojowe uczniów, zwłaszcza dot. zdolności
i uzdolnień,
- poszerzenie oferty szkoły o zajęcia nieobowiązkowe, pozalekcyjne, a przez to podniesienie jakości pracy,
- umożliwienie
i wspieranie rozwoju uzdolnień i zdolności.

Efekty dla mnie
- możliwość wykorzystania dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych,
- podniesienie efektywności pracy
z uczniem zdolnym.

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1. Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu
Dokształcałam się w zakresie stosowania metod aktywizujących
Doskonaliłam się poprzez studiowanie literatury metodycznej, na przykład M. Kawka, Metody aktywizujące na lekcjach języków obcych w szkole.

Obserwowałam stosowanie metod aktywizujących na zajęciach otwartych w ramach prac zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych.

Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących
Podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych zachęcałam uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, zdobywania wiedzy i umiejętności stosując przy tym twórcze metody pracy m.in.
 Pedagogika zabawy (klanza, chusta animacyjna, pantomima, drama, odgrywanie scenek, pacynki).
 Techniki relaksacyjne.
 Organizowałam lekcje z doświadczeniami, pokazami i obserwacjami w terenie.
 Nauka z wykorzystaniem piosenek, filmików.
 Mapy myśli, burza mózgów, lekcja odwrócona.

Organizacja zajęć poza salą lekcyjną:
 Przeprowadzałam lekcje na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 Wspólne przygotowanie babeczek i ciasta w szkolnej jadalni podczas Tygodnia Języków Obcych, nazywanie czynności i produktów w języku angielskim.

Rozwijanie słownictwa poprzez systematyczną pracę z programami:
 Insta. Ling
 WocaBee

Ponadto obserwując potrzeby szkoły w zakresie aktywizacji uczniów na zajęciach w swojej pracy realizowałam projekty edukacyjne takie jak:

W roku szkolnym 2020/2021
- Irlandia w szkole – projekt ogólnopolski
- projekt eTwinning Christmas Greetings
- projekt eTwinning Patrons in the UK

W roku szkolnym 2021/2022
- Play in English. Play with English – projekt ogólnopolski przeprowadzony
w grupie „Motyle” w przedszkolu.

W roku szkolnym 2021/2022
- English Special Days – projekt ogólnopolski przeprowadzony w klasie I szkoły podstawowej.

W roku szkolnym 2021/2022
- Wielkanoc po angielsku z Dwujęzycznym przedszkolakiem – projekt ogólnopolski realizowany w przedszkolu.

Efekty dla szkoły
- uaktywnienie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji, zaangażowania
i inicjatywy poznawczej,
- uatrakcyjnienie zajęć szkolnych, motywujące ucznia do pracy,
- reagowanie na dziecięcą chęć działania, twórczości, współzawodnictwa
i zabawy,
- kształcenie kompetencji kluczowej, jaką jest umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji.
- wzrost koncentracji uwagi, logicznego myślenia, spostrzegawczości
i percepcji wzrokowej.

Efekty dla mnie
- podniesienie jakości pracy w drodze stosowania skutecznych metod nauczania
i bogatego warsztatu pracy,
- atrakcyjność i brak monotonii zajęć edukacyjnych,
- zaangażowanie uczniów w proces lekcyjny.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1. Dokonywanie oceny
i ewaluacji własnych działań zawodowych
Dokonywałam ewaluacji zajęć z uczniami na bieżąco, poprzez obserwację uczniów i pytania kontrolne, oraz na koniec zajęć, poprzez pytania (miniankiety, emotikony, światła lub inne sposoby) podsumowujące treść, odnoszące się do metody pracy oraz atmosfery na lekcji. Następnie analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski i wprowadzałam zmiany na kolejnych lub podobnych zajęciach.

Okresowo podsumowywałam swoją pracę na zajęciach z uczniami poprzez przeprowadzenie ankiety anonimowej (rozmowy z uczniami, rodzicami) na temat metod pracy, atmosfery na lekcjach, spostrzeżeń, oczekiwań, itp. Wyniki analizowałam, wyciągałam wnioski dot. moich słabych i mocnych stron oraz stosowałam w dalszej pracy poprzez zmianę metody pracy, działania naprawcze.

Dokonałam analizy organizacji i wyników egzaminów próbnych.
Przed egzaminem sprawdziłam i uzupełniłam swoją wiedzę na temat przestrzegania procedur egzaminacyjnych, analizując odpowiednie przepisy.
Po egzaminie próbnym i sprawdzeniu prac dokonałam analizy osiągnięć moich uczniów. Wyciągnęłam wnioski dotyczące stopnia realizacji podstawy programowej oraz zastosowałam je do planowania dalszej pracy z klasą.

Dokonałam analizy wyniku egzaminu klas 8
 Zapoznałam się z wynikami jakościowymi i ilościowymi egzaminu moich uczniów. Poznałam wnioski i rekomendacje CKE / OKE do dalszej pracy.
 Uczestniczyłam w szkoleniu Rady Pedagogicznej na temat wykorzystania wyników egzaminu ósmoklasisty.
 Zastosowałam poznane wnioski do sporządzenia korekt w planach pracy, stosowanych metodach nauczania, narzędziach diagnostycznych.

Brałam udział w ewaluacji wewnętrznej obszaru: „Kształtowanie postaw
i wychowanie do wartości”. Jako członek zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej brałam udział w opracowaniu projektu ewaluacji, czyli określeniu obszaru, pytań kluczowych, metod badawczych, harmonogramu ewaluacji oraz sposobu wykorzystania wyników. Do moich zadań szczegółowych należało opracowanie kwestionariusza ankiety dot. kształtowania postaw i wychowania do wartości w szkole dla uczniów oraz przeprowadzenie badania i opracowanie wyników ankiety

Efekt dla szkoły
- doskonalenie jakości pracy placówki,
- wzbogacenie zasobu narzędzi ewaluacyjnych.

Efekt dla mnie
- okazja do refleksji nad efektami własnej pracy zawodowej, prowadząca do samodoskonalenia zawodowego,
- poznanie swoich mocnych i słabych stron,
- doskonalenie własnej pracy na płaszczyźnie dydaktycznej, wychowawczej,
w zakresie metod pracy
2. Współpraca
z opiekunem stażu
Dokonywałam ewaluacji i modyfikacji własnych działań w wyniku współpracy z opiekunem stażu

Obserwowałam zajęcia opiekuna stażu (i innych nauczycieli)
i wykorzystywałam wzory do poprawy własnych zajęć. Szczególną uwagę zwracałam wtedy na organizowanie czasu zajęć, rodzajów wykorzystywanych przez prowadzącego środków dydaktycznych i form pracy z uczniami. (Załącznik 4)

Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, omawiałam je i wdrażałam wnioski wynikające z omówienia. (Załącznik 3)
Elementem podsumowującym obserwacje prowadzone przez opiekuna stażu były późniejsze rozmowy pod kątem osiągniętych celów, doboru metod i ich efektywności. Zajęcia te okazały się dla mnie bardzo wartościowe, dały mi szansę krytycznego i obiektywnego spojrzenia na własne poczynania dydaktyczno – wychowawcze, umożliwiły zdobycie informacji na temat mocnych i słabych stron moich działań. W czasie planowania
dalszej pracy starałam się stosować do udzielonych wskazówek, wprowadzałam zasugerowane działania naprawcze, wykorzystywałam sugestie opiekuna celem zwiększenia efektywności mojej pracy.

Dokonywałam zmian w działaniach stażowych w wyniku monitorowania realizacji planu rozwoju.

Dokonałam zmiany w planie rozwoju na skutek konsultacji metodycznych
z opiekunem stażu.
Wspólne przygotowanie i zorganizowanie Dnia Kropki oraz Dnia Głośnego Czytania.
Cały okres stażu

Efekt dla szkoły
- doskonalenie jakości pracy placówki.

Efekty dla mnie
- motywacja do wzmożonej pracy
i samodoskonalenia,
- eliminowanie błędów,
- uwzględnianie
w pracy zaleceń pohospitacyjnych.

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1.
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Przeprowadziłam szkolenie dla członków zespołu nauczycieli języków obcych z wykorzystaniem materiałów z doskonalenia zawodowego: Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+ 2021 – 2027.

Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczycieli i dokonałam ich ewaluacji. (Załącznik 5)

Udostępniłam samodzielnie sporządzone materiały edukacyjne, diagnostyczne, metodyczne i inne, np. karty pracy, łamigłówki i quizy, ankiety.
- wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy,
- wskazywanie na ciekawe (innowacyjne, skuteczne) rozwiązania metodyczne,
- szerzenie dobrych praktyk w gronie nauczycieli szkoły.

Efekty dla mnie
- zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami tego samego etapu edukacyjnego,
- ustalenie wspólnego sposobu oddziaływania na ucznia,
- motywowanie do własnego rozwoju.
2. Dzielenie się wiedzą na forum zewnętrznym

Publikowałam materiały na internetowym portalu edukacyjnym www.edux.pl.

Wymieniałam się doświadczeniami między nauczycielami z całej polski – wirtualnie za pomocą portali społecznościowych.

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Efekty dla szkoły
- promowanie szkoły.

Efekty dla mnie
- wspieranie innych nauczycieli poprzez prezentowanie skutecznych metod pracy,
- współpraca z innymi specjalistami w celu rozwijania kompetencji zawodowych,
3. Prowadzenie
i obserwowanie zajęć
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli, uczestniczyłam w omawianiu zajęć.
Prowadziłam zajęcia w obecności:
 opiekuna stażu,
 Dyrektora Szkoły
 Kuratora Oświaty

Omawiałam je i wdrażałam wnioski do dalszej pracy.

Efekty dla szkoły
- doskonalenie jakości pracy placówki,
- propagowanie dobrych praktyk szkoły.

Efekty dla mnie
- zdobycie nowych umiejętności, wspierających pracę nauczyciela,
- wzbogacenie warsztatu pracy
o nowe pomysły pracy z uczniami.

§ 7 ust. 2, pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1.
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów
i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych

W okresie stażu z systematycznie zapoznawałam się
z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów.

Na bieżąco starałam się rozpoznawać problemy uczniów
i adekwatnie do tego reagować.

Dzięki pogłębieniu wiedzy teoretycznej mogłam z większą uwagą obserwować uczniów podczas lekcji, zajęć dodatkowych, przerw śródlekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych.

Kiedy postępy uczniów w nauce lub zachowaniu budziły moje wątpliwości, ściśle współpracowałam z pedagogiem szkolnym oraz konsultowałam sytuację z wychowawcami, innymi nauczycielami. W związku z tym przeprowadzałam:

Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Przekazywałam porady i wskazówki odnośnie pracy
z uczniem w domu.

Nawiązałam współpracę z pedagogiem oraz logopedą szkolnym.
Cały okres stażu
Efekty dla szkoły
- prowadzenie przez szkołę pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
- współpraca z instytucjami
i osobami, działającymi na rzecz młodego człowieka,
- nowelizacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

Efekty dla mnie
- właściwe planowanie
i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
- wzbogacenie form oddziaływania na ucznia,
- lepsze efekty kształcenia, wychowania i opieki.
2. Współpraca z rodzicami
Organizowałam spotkania z rodzicami i opiekunami prawnymi, na których służyłam pomocą w rozwiązywaniu problemów dziecka.

Współpracowałam z rodzicami w zakresie organizacji Tygodnia Języków Obcych.

Współpracowałam z rodzicami w pozyskiwaniu nagród dla dzieci za udział w konkursach.

Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców (Załącznik 6) w celu zintegrowania rodziców i dzieci do wspólnej zabawy oraz pokazaniu umiejętności językowych ich dzieci.
Efekty dla szkoły
- integracja szkoły z rodzicami, wspierająca efektywną pracę wychowawczą,
- poszerzenie i ujednolicenie działań wychowawczych szkoły i rodziców,
- wyzwalanie świadomości rodziców, że współdziałanie ich ze szkołą
w sprawach dziecka jest ważne dla sukcesu dziecka.

Efekty dla mnie
- wzrost motywacji rodziców do współpracy ze mną,
- korzystanie z pomocy oferowanej przez rodziców w realizacji procesu edukacji i wychowania.
3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich i patriotycznych postaw
Realizowałam zadania wynikające z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i Planu Pracy Szkoły. Ściśle współpracowałam z Radą Rodziców (np. podczas organizacji zbiórek charytatywnych) i z samorządem uczniowskim. Byłam także odpowiedzialna za pomoc
w realizacji różnych klasowych i szkolnych imprez
i uroczystości. Sprawowałam też opiekę nad uczniami podczas wyjść i wycieczek.

Ponadto zachęcałam uczniów do wzięcia udziału
w szkolnych konkursach promujących pozytywne postawy społeczne, zdrowy styl życia, ideę wolontariatu:
WOLONTARIAT
Zorganizowałam pomoc charytatywną w postaci zbiórki słodyczy, zabawek i chemii gospodarczej na świetlicy na rzecz Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny Dom",
w Wildze, Rodzinnego Domu Dziecka "Atena"
w Halinowie, Domu Pomocy Dziecku Zielone Izdebno
i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baczkowie. pt. „Zostań Świętym Mikołajem” zorganizowanego przez Dream Team.

Efekty dla szkoły
- rozbudzanie motywacji do podejmowania działań na rzecz innych członków środowiska,
- kształtowanie właściwych emocji, postaw i zachowań wobec drugiego człowieka i jego potrzeb,
- realizacja szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego,
- promowanie szkoły.

Efekty dla mnie
- wypełnianie funkcji wychowawczej szkoły.

4. Prowadzenie działań proekologicznych
Prowadziłam działania proekologiczne
Zapoznałam się i wykorzystałam gotowe pakiety edukacyjne (scenariusze lekcji) dot. ochrony przyrody, oferowane przez wydawnictwo Macmillan.

Byłam współorganizatorem następujących działań
o tematyce proekologicznej:
 Międzynarodowy Dzień Ziemi – prowadziłam lekcję kulturowe „Earth Day” w klasie I oraz V.
 Zorganizowałam konkurs plastyczny na świetlicy z okazji Dnia Ziemi pt. „Jesienne drzewo”.
 Brałam udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Efekty dla szkoły
- poszerzenie wiedzy i doświadczeń
z zakresu ochrony środowiska naturalnego człowieka,
- podniesienie świadomości ekologicznej i wyrabianie prawidłowych postaw i nawyków proekologicznych,
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za stan i przyszłość środowiska naturalnego,
- wyrabianie nawyku segregacji śmieci i bycia „eko”.

Efekty dla mnie
- ciekawa realizacja treści podstawy programowej z zakresu edukacji ekologicznej,
- doskonalenie warsztatu pracy.
5. Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo
Wzięłam udział w szkoleniach, dotyczących zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych pt.:
 Szkolenie stacjonarne „Łagodna stanowczość. Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów”.
 Szkolenie online „Reaguj i wspieraj – nowe oblicze zagrożeń”.

Poszerzyłam swoja wiedzę także poprzez czytanie raportów
i analiz dot. zagrożeń i zalecanych działań profilaktycznych
w zakresie bezpieczeństwa, np. zapoznałam się z procedurami reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych
i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole w ramach akcji „Bezpieczna Szkoła”.

Działałam na rzecz bezpieczeństwa uczniów
 Działałam w zakresie bezpieczeństwa uczniów
w szkole: spotkania z policjantem (Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym, Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Cyberprzemoc, Dopalacze).
 Zapoznałam uczniów oraz ich rodziców
z procedurami postępowania w przypadkach zagrożeń bezpieczeństwa.
 Działałam w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i zachowaniom ryzykownym; pogadanki, filmy edukacyjne.
 Prowadzenie działań monitorujących zachowania problemowe i ich ograniczenie.

Efekty dla szkoły
- prowadzenie działań w celu zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa uczniów,
- ograniczenie zachowań agresywnych, przemocowych wśród uczniów szkoły,
- wzmocnienie zachowań pozytywnych uczniów,
- udzielanie wsparcia uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Efekty dla mnie
- stosowanie się do obowiązujących norm i przepisów z zakresu bezpiecznego pobytu dziecka
w placówce.
6. Spotkania z ciekawymi ludźmi
Zorganizowałam lekcję online z p. Justyną Mazurek – Schramm z Fundacji Kultury Irlandzkiej:

 „W krainie elfów i olbrzymów” lekcja przeprowadzona w klasach I-III
 „Irlandia w pigułce” lekcja przeprowadzona w klasie V

02. 11.2021r.
19.11.2021r. - zachęcenie do nauki języka angielskiego,
- wzbudzanie wśród uczniów empatii i tolerancji wobec osób różnej narodowości,
- poszerzanie horyzontów, otwieranie się na inne kultury.

§ 7 ust. 2, pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał staż.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1. Posługiwanie się przepisami prawa oświatowego
Pracowałam zgodnie z przepisami prawa
 Sporządziłam wykaz aktualnych ustaw i rozporządzeń oświatowych, regulujących pracę szkoły oraz na bieżąco go aktualizowałam.
 W przywoływaniu potrzebnych aktów prawnych korzystałam ze stron Internetowego Systemu Aktów Prawnych, Biuletynu Informacji Publicznej MEN, Kuratorium Oświaty, a także z różnych portali oświatowych.
 Przestrzegałam i stosowałam obowiązujące przepisy, regulujące codzienną pracę zawodową nauczyciela języka angielskiego w szkole i w przedszkolu (podstawa programowa, rozporządzenie dot. oceniania, klasyfikacji i promowania, organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, bezpieczeństwo i higien).
 Posługiwałam się różnorodnymi przepisami prawa
w różnych sytuacjach zawodowych (np. awans zawodowy nauczyciela, RODO, organizacja krajoznawstwa i turystyki, BHP, procedury reagowania wobec zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia fizycznego i cyfrowego w szkole.

Stosowałam przepisy wewnętrzne
 Sporządziłam wykaz wewnętrznych przepisów prawa i aktualizowałam go.
 Stosowałam w pracy postanowienia Statutu Szkoły, regulaminów, procedur szkolnych i zarządzeń.
 Współtworzyłam plan dyżurów nauczycieli oraz ustalałam zastępstwa za nieobecnych nauczycieli.

Brałam udział w sporządzaniu i aktualizacji przepisów szkolnych.

Prowadziłam dokumentację szkolną zgodnie z przepisami
Sporządzałam dokumentację kształcenia, wychowania
i opieki zgodnie z przepisami prawa (dzienniki, arkusze ocen, itp.)
Sporządzałam plany dydaktyczne w oparciu o podstawę programową oraz plany pracy wychowawczej w oparciu
o program wychowawczo – profilaktyczny placówki.

Pełniłam kilkukrotnie funkcję protokolanta rady pedagogicznej.

Efekty dla szkoły
- zgodne z przepisami prawa oświatowego działanie pracowników placówki,
- zaktualizowane przepisy prawa wewnętrznego,
- jasno sformułowane zasady postępowania,
- prowadzenie dokumentacji ucznia zgodnie z aktualnymi wymogami.

Efekty dla mnie
- włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły,
- podniesienie jakości pracy placówki poprzez dostosowanie przepisów wewnętrznych do przepisów oświatowych.
2. Udział w pracach komisji
Byłam członkiem zespołu do spraw aktualizacji Statutu Szkoły. W związku ze zmianą przepisów oświatowych
(z reformą oświaty) pracowałam aktywnie w zespole do spraw uaktualnienia statutu.

Byłam członkiem komisji konkursowej – szkolny etap konkursu Piosenki Obcojęzycznej.

Przewodniczyłam komisji egzaminacyjnej na Egzaminie Ósmoklasisty.

Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej na Egzaminie Ósmoklasisty.

Efekty dla szkoły
- prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

Efekty dla mnie
- włączenie się w organizację rożnych dziedzin życia szkoły.

§ 7 ust. 2, pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Efekty
1. Korzystanie w pracy z narzędzi multimedialnych
i Internetu
Wykorzystywałam różne narzędzia informatyczne (programy i aplikacje) w czasie prowadzenia zajęć
z uczniami.
Wykorzystywałam platformy edukacyjne, oferujące wiele różnorodnych ćwiczeń z języka angielskiego.
 www.wordwall.pl
 www.genial.ly
 www. learningapps.pl
 quizlet.com

Prowadziłam zajęcia z języka angielskiego
z wykorzystaniem aplikacji telefonicznej Kahoot.

Prowadzałam zajęcia z kodowania w przedszkolu.

Wykorzystywałam w pracy uczniem narzędzia multimedialne. Wykorzystywałam w czasie zajęć z uczniami różnorodne narzędzia multimedialne – (filmiki, animacje,
pliki muzyczne, pokazy slajdów, interaktywne plansze, schematy, wykresy, itp. multimedia).
Korzystałam z podręcznika multimedialnego.

Propagowałam czytelnictwo z wykorzystaniem audiobooka, e – booka.

Wykorzystywałam komputer jako narzędzie codziennej pracy
 Sporządzałam dokumenty (np. scenariusze, ogłoszenia, sprawozdania, testy, karty pracy, itp.) w programach Word, Power Point.
 Wykorzystywałam kreatory i generatory do sporządzania dyplomów, podziękowań, krzyżówek, kart pracy, itp.
 Utworzyłam folder, w którym kompletuję różnorodne pliki, potrzebne w pracy zawodowej.

Korzystam z Internetu jako źródła wiedzy, informacji
i komunikacji
 Wykorzystywałam strony urzędów i instytucji oświatowych jako źródła wiedzy o prawie oświatowym i jego interpretacji, np. www.men.gov.pl
 Wykorzystywałam strony i platformy edukacyjne jako źródła pomysłów i dobrych praktyk dla mojej specjalności zawodowej, np.
 www.pl.pinterest.com
 www.awans-zawodowy.org
 www.anetaszostak.pl
Odbyłam szkolenie online (webinar) na stronie www.strefarozwojunauczyciela.pl

Korzystam z poczty i komunikatorów do kontaktu ze szkołą, uczniami, rodzicami (poczta e – mail, Messenger, Microsoft Teams)

Wykorzystuję urządzenia - tablicę multimedialną, rzutnik, smartfon oraz magiczny dywan.

W procesie lekcyjnym, korzystając z platform internetowych i innych materiałów edukacyjnych, dostępnych w sieci do przywoływania potrzebnych programów i aplikacji.

Tworzyłam dyplomy i plakaty przy użyciu aplikacji Canva
- podążanie za oczekiwaniami młodych ludzi w kwestii stosowania nowoczesnych technologii,
- atrakcyjność zajęć dla ucznia, zwiększająca skuteczność edukacji,
- zaspokojenie potrzeby kontaktu młodego pokolenia z nowościami technologicznymi, dzięki czemu szkoła przestaje być nudna.
- unowocześnienie, a przez to uatrakcyjnienie pracy na zajęciach szkolnych,
- monitorowanie postępów ucznia
w nauce,
- ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z wszystkimi stronami procesu kształcenia i wychowania.

Efekty dla mnie
- wspomaganie stosowania skuteczniejszych metod oddziaływania na ucznia (obrazowych, graficznych, dźwiękowych, czynnościowych),
- modernizacja i unowocześnienie metod oddziaływania na ucznia,
- podnoszenie efektywności pracy, optymalizacja procesu kształcenia,
- ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy,
- ułatwienie przygotowania się do zajęć,
- zdalne wykonywanie codziennych czynności nauczyciela dzięki e-dziennikowi,
- ułatwienie i przyspieszenie komunikacji z rodzicami, dyrekcją, itp.
2. Zdalne nauczanie
Zdobyłam doświadczenia i umiejętności w zakresie stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej
w nauczaniu zdalnym.

Odbyłam szkolenie online na temat wykorzystania
i obsługi Microsoft Teams.

Prowadziłam zajęcia (videorozmowy) z uczniami w czasie rzeczywistym przy pomocy aplikacji Microsoft Teams. oraz ZOOM

Prowadziłam zajęcia zdalne z wykorzystaniem Messengera oraz poczty e-mail.

Utrzymywałam kontakt z uczniami i ich rodzicami przy pomocy komunikatora Messenger.

W celu przygotowania lekcji (materiałów dla uczniów, prezentacji), wykorzystałam programy i aplikacje: Microsoft Word, Power Point, Pinterest.

Korzystałam z e-podręcznika wydawnictwa Macmillan.

Opracowałam i przeprowadzałam testy interaktywne
w celu monitorowania i oceniania osiągnięć uczniów np. Quizizz, liveworksheets.
III.2020r.
- II.2022r.
Efekty dla szkoły
- prowadzenie zajęć z uczniami
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- realizacja treści podstawy programowej,
- możliwość monitorowania
i oceniania postępów ucznia,
- wspomaganie ucznia
w samodzielnej nauce,
- uproszczenie procesu tworzenia, wysyłania i oceniania zadań w formie elektronicznej,
- usprawnienie procesu udostępniania plików między nauczycielami
i uczniami,
- wykorzystanie gotowych materiałów, oferowanych przez instytucje oświatowe, platformy
i strony edukacyjne.

Efekty dla mnie
- poznanie i stosowanie metod
i technik elektronicznych kształcenia na odległość.

DZIAŁANIA KOŃCOWE, ZWIĄZANE Z ZAKOŃCZENIEM I PODSUMOWANIEM STAŻU

1. Zapoznałam się z webinariami zorganizowanymi przez Kapelusz z Kwiatkami dot. procedury zakończenia stażu i sporządzenia sprawozdania oraz dokumentacji dla komisji egzaminacyjnej.
2. Dokonałam analizy własnego dorobku zawodowego w okresie stażu, zebrałam i usystematyzowałam materiał.
3. Wyciągnęłam wnioski, dotyczące odbytego stażu oraz realizacji planu rozwoju zawodowego w tym okresie:

WNIOSKI
• W czasie trwania stażu wykonywałam wszystkie powinności, czyli
 uczestniczyłam w wypełnianiu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki,
 doskonaliłam kompetencje, związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi,
 przeprowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora w wymaganej liczbie,
 przeprowadziłam zajęcia otwarte w wymaganej liczbie.
• Zrealizowałam zadania, przewidziane w planie rozwoju zawodowego, znacznie wykraczając poza pierwotne ustalenia, gdyż reagowałam na bieżące potrzeby szkoły i uczniów, zwłaszcza wynikające z warunków epidemicznych.
• Jestem przygotowana do spełnienia wymagań, koniecznych na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i poddałam się ocenie dorobku zawodowego za okres stażu.

........................................
(podpis nauczyciela kontraktowego)

Załącznik 1. SZKOLENIA
Data Temat Forma Organizator
09.10.2019 „Awans zawodowy nauczycieli” Szkolenie stacjonarne Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Garwolinie
08.01.2020
„Kreatywne lekcje, lekcje kreatywności – mechanika twórczego myślenia: skojarzenia, analogie i metafory” Szkolenie online ORKE
10.08.2020
„The challenge of making English learning natural and exciting for grade 0 students” Szkolenie online Wydawnictwo Macmillan.

26.08.2020 „Stacjonarnie czy zdalnie – zawsze kapitalnie” Szkolenie online Instytut Rozwoju Nauczycieli

30.11.2020 „Unteachables, czyli uczniowie nowej generacji” Szkolenie online MSCDN
02.02.2020
„Materiały i narzędzia Nowej Ery do nauki zdalnej plus Google Classroom” Szkolenie online Nowa Era
10.02.2020
„Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: "Easter Around Europe Webinarium online " Krajowe Biuro eTwinning Polska.

05.03.2020 „Śpiewaj, baw się, ucz – czyli co nowego dla nauczania początkowego” Webinar online Oxford University Press.
19.03.2021 „Kodowanie na dywanie” Szkolenie stacjonarne Edu Sense Sp. z. o.o.
07.05.2021 „Nauczanie języka obcego w oparciu o najnowszego osiągnięcia z zakresu neurolingwistyki” Konferencja online Ucz z sukcesem
30.06.2021 „Rozwijanie kompetencji dydaktyczno – wychowawczych w formie on-line” Szkolenie online ORKE
07.05.2021 „Ostatnie zajęcia z pomysłem bez nadęcia” Webinar online Edunation
24.08.2021 „5 pomysłów na integrację klasy z Canvą” Szkolenie online Czas na progres sp. z o.o.
18.11.2021 „Jak uczyć online dzieci w wieku wczesnoszkolnym” Szkolenie online Wydawnictwo Macmillan
07.10.2021 „Jak uczyć online” Szkolenie online Wydawnictwo Macmillan
12.10 – 19.10 2021 „Jak pozyskać dotację z programu Erasmus+ 2021-2027” Szkolenie online Semantika sp. z o.o.
26.X 2021r. „Na angielską nutę” Szkolenie online Nutki dla Smyka
10.12.2021 “Christmas ideas! – Język angielski” Webinar Learn how to teach
I 2022r. „Przepisy prawa oświatowego – awans zawodowy” Webinar Kapelusz z Kwiatami
XII 2021 -
IV 2022r. „Lekcja:Enter!” Szkolenie online Centrum edukacji Nauczycieli POTEST

Załącznik 2. OBSERWACJE ZAJĘĆ PRZEZ DYREKTORA I KURATORA OŚWIATY
Obserwacja moich zajęć przez dyrektora
Data Temat
15.12.2019 „Merry Christmas – Wesołych Świąt”
22.04.2022 „Modal verbs – czasowniki modalne”. Lekcja przeprowadzona w klasie VII w ramach projektu Lekcja Enter.
Obserwacja moich zajęć przez kuratora oświaty
29.04.2022 „ Mind the gap! – zadania z luką - ćwiczenia egzaminacyjne”

Załącznik 3. OBSERWACJE ZAJĘĆ PRZEZ OPIEKUNA
Obserwacja moich zajęć przez opiekuna stażu
Data Temat
09.10.2019 „My travel blog. Tworzenie wpisu na blogu”
18.11.2019 „We love sports!. Wydarzenia sportowe”
12.03.2020 ,,In a clothes shop. Dialogi w sklepie odzieżowym’’
21.05.2020 ,,Poznajemy nazwy członków rodziny’’
18.11.2020 „Let’s celebrate. Wprowadzenie słownictwa związanego ze świętami”
11.12.2020 „Happy Christmas. Poznajemy słownictwo związane z Bożym Narodzeniem”
16.02.2021 Let’s make a house! Dom i jego pomieszczenia”
22.04.2021 ,,Happy Earth Day – praca z tekstem typu plakat i artykuł’’
22.09.2021 „My Town. Sklepy w moim mieście”
23.11.2021 „Happy Teddy Bear Day. Dzień Pluszowego Misia”
02.03.2022 „At school. Szkolne reguły”
11.05.2022 „Słuchamy i mówimy tradycyjną angielską wyliczankę”

Załącznik 4. OBSERWACJE ZAJĘĆ U OPIEKUNA
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu
Data Temat
18.11.2021 „Wścieklizna- objawy i jej zapobieganie”
29.11.2021 „Wojny z Turcją”
16.02.2022 ,,Polacy wobec zbliżającej się wojny”
20.04.2022 ,,Narodziny faszyzmu we Włoszech”
16.09.2021 ,,Królestwo Polskie”
25.10.2020 ,,Polska pod okupacją sowiecką’’
07.12.2020 ,,Barok i sarmatyzm”

Załącznik 5. ZAJĘCIA OTWARTE DLA INNYCH NAUCZYCIELI
Zajęcia otwarte dla innych nauczycieli
Data Temat
08.IV. 2020 Lekcja on-line języka angielskiego: Thanks for your email! Pisanie odpowiedzi na e-maila (obecni nauczyciele języków obcych).
11.03.2022 Zajęcia z języka angielskiego w przedszkolu: Masterchef – gotowanie po angielsku. (Obecni zainteresowani nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele wspomagający
w grupach).

Załącznik 6. ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW
Zajęcia otwarte dla innych nauczycieli
Data Temat
30.V. 2022 Zajęcia w przedszkolu pt. Mummy, daddy play with me.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.