X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 49160
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200), Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).

Wstęp
Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2019 roku w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz umiejętności, co wpłynęło pozytywnie na podniesienie jakości pracy przedszkola w którym pracuję. Staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W trakcie stażu realizowałam wymagania ustalone w przez Ministra Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. We wrzeniu 2019 roku opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie MEN
z dnia 26 lipca 2018 roku). Plan zawierał: wymagania kwalifikacyjne, potrzeby dzieci oraz przedszkola, jak również własne potrzeby rozwoju zawodowego, w tym doskonalenie zawodowe. Na bieżąco śledziłam zmiany zachodzące w przepisach prawa oświatowego.
31 maja 2022 r. ukończyłam staż na nauczyciela dyplomowanego, po czym dokonałam samooceny pracy własnej oraz napisałam sprawozdanie z realizacji przebiegu awansu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, dającej nowe możliwości oraz wyzwania. Dzięki temu wzmocniłam swoje umiejętności dydaktyczne oraz wychowawcze, a także poszerzyłam swoją wiedzę merytoryczno-metodyczną. W okresie stażu ukończyłam studia podyplomowe w zakresie: Diagnoza i terapia pedagogiczna, dzięki czemu zyskałam możliwość prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, co wzbogaciło ofertę edukacyjną przedszkola.
Mój plan awansu uległ modyfikacji w trakcie stażu, dzięki czemu udało mi się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania, a także zrealizować kilka dodatkowych działań. Uzyskanie stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego daje mi motywację do dalszego rozwoju oraz wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności na rzecz dzieci, rodziców oraz przedszkola.

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PLANOWANIEM I REALIZACJĄ STAŻU

1. Przeanalizowałam przepisy prawa dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela dyplomowanego – głównie powinności na okres stażu oraz wymagania niezbędne do otrzymania awansu.
2. Dokonałam analizy dokumentacji przedszkola między innymi: Statutu, Koncepcji Pracy Przedszkola, Regulaminu Pracy Przedszkola, Rocznego Planu Pracy Przedszkola, Regulaminu Procedury Bezpieczeństwa Pobytu Dziecka w Przedszkolu oraz innych niezbędnych dokumentów. Zadania i potrzeby przedszkola wynikające z koncepcji pracy przedszkola i planu pracy na dany rok szkolny uwzględniłam w planie rozwoju zawodowego.
3. Uczestniczyłam w webinarze „Awans zawodowy nauczyciela przedszkola” organizowanym przez Wydawnictwo Bliżej Przedszkola.
4. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego oraz aneks.
5. Analizowałam na bieżąco przepisy prawa odnoszące się do systemu oświatowego, w tym m.in. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982
z późniejszymi Zmianami, Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Efekty:
Poznanie procedur, ich realizacja oraz śledzenie zadań i potrzeb przedszkola przyczyniły się do:
- poszerzenia wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego;
- poznania sposobu dokumentowania dorobku zawodowego;
- uwzględnienia potrzeb przedszkola w planie rozwoju zawodowego;
- znajomości przepisów prawa dotyczących systemu oświaty.

II. REALIZACJA WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 3 pkt 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

1. Wykorzystanie w pracy nowatorskich metod i form.

Aby wspierać wszechstronny rozwój dziecka, w swojej pracy starałam się stosować jak najwięcej metod aktywizujących:
- metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss;
- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
- zabawy paluszkowe i wierszyki- masażyki;
- kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona;
- Klanza Pedagogika zabawy;
- Dziecięca Matematyka wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
- metoda twórczych zajęć ruchowych: gimnastyka Rudolfa Labana;
- zabawy badawcze, obserwacje przyrodnicze, doświadczenia;
- burza mózgów, gry dydaktyczne;
- metoda Carla Orffa;
- techniki parateatralne;
- różne techniki plastyczne.

W trakcie stażu realizowałam zajęcia w oparciu o wybrany program, a chcąc urozmaicić swoje oddziaływania dydaktyczne, dodatkowo sięgałam po sesje z nowatorskiego programu pt. „Klucz do uczenia się”.
Nieodłącznym elementem mojej pracy stało się także projektowanie i urządzanie kącików tematycznych, które inspirowały dzieci do działań oraz rozwijały zainteresowania. Ponadto starałam się, aby dzieci aktywnie uczestniczyły w życiu przedszkolnym i społecznym. Realizując poszczególne treści, zapraszałam gości: policjant, pielęgniarka, twórczyni ludowa, lub organizowałam wyjścia do miejsc, w których dzieci miałyby możliwość bezpośredniego poznania tematu: wizyta na poczcie, sklepie, przedszkolnej kuchni i u fryzjera.
Działania wychowawczo- dydaktyczne urozmaicałam również obchodząc, bardzo lubiany przez wszystkie dzieci, kalendarz uroczystości nietypowych. Zorganizowałam następujące uroczystości:
- Dzień Przedszkolaka;
- Dzień Uśmiechu;
- Dzień Życzliwości;
- Dzień Dyni;
- Dzień Kredki;
- Dzień Pluszowego Misia;
- Dzień Łamigłówki;
- Dzień Śniegu;
- Dzień Dinozaura;
- Dzień Talentów;
- Dzień Wody.

Efekty:
- wdrażanie dzieci do aktywnego, samodzielnego i twórczego sposobu dochodzenia do rozumienia otaczającej je rzeczywistości;
- rozwijanie zainteresowań;
- stosowanie metod aktywizujących sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości;
- poszerzyłam ofertę edukacyjną placówki.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższenie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.

Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystywałam zdobytą wiedzę w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.
W trakcie trwania stażu, kierując się osobistymi zainteresowaniami oraz potrzebami placówki, uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Rok szkolny 2019/2020
-Trening kreatywności- jak pobudzić własną kreatywność i kreatywność dzieci – warsztaty;
- „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dzieci?” - szkolenie z udziałem rodziców;
- Pozytywna dyscyplina – warsztaty;
- Plan Daltoński – narzędzie indywidualizacji procesu nauczania zgodnie z nową podstawą programową – szkolenie;
- Milczące dzieci. Istota i zasady terapii mutyzmu wybiórczego – szkolenie;
- Jak radzić sobie z kształceniem na odległość? - szkolenie on-line;
Rok szkolny 2020/2021
- Przedszkolak w świecie nowoczesnych technologii – Freblowskie zabawy przygotowujące do nowych kompetencji - szkolenie on-line;
- Twórcze prace ręczne w świątecznym klimacie – szkolenie on-line;
- Narzędzie TIK w pracy tradycyjnej i zdalnej – szkolenie on-line;
- Jak wprowadzić pozytywną dyscyplinę w przedszkolu? – szkolenie on-line;
Rok szkolny 2021/2022
- TUS w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu – szkolenie;
- Udzielanie pierwszej pomocy – szkolenie;
- Biblioterapia – kurs;
- Profilaktyka uzależnień – kurs;
- Kierownik wycieczek szkolnych – kurs;
- Przeciwdziałanie zrachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym – kurs.

W styczniu 2022 roku ukończyłam studia podyplomowe - III semestralne z zakresu: Diagnoza i terapia pedagogiczna w Szkole Wyższej
im. Pawła Włodkowica w Płocku, zyskując szeroki zakres wiedzy teoretycznej w obszarze diagnozy pedagogicznej oraz nabywając kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, korekcyjno – wyrównawczych i terapeutycznych, z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Efekty:
- podniesienie moich kompetencji zawodowych;
- stosowanie różnych metod twórczych wpływających pozytywnie na aktywność twórczą dziecka;
- podwyższenie jakości pracy przedszkola;
- poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.

Studiując systematycznie literaturę, zapoznawałam się z artykułami i publikacjami pedagogicznymi oraz psychologicznymi.
Stworzyłam własną biblioteczkę, w której zawarłam ciekawe pozycje książkowe oraz artykuły i scenariusze.
Zakupiłam wiele interesujących pozycji książkowych podsuwających pomysły na ciekawe zajęcia i zabawy dla dzieci:
- N. Bogdanowicz, D. Okrzesik „Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne”;
- E. Baranowska-Jojko „Rozwojowa kreska – ćwiczenia plastyczne z elementami artterapii”;
- A. Radwańska „Terapia Pedagogiczna – scenariusze zajęć. Poradnik dla terapeuty i nauczyciela”;
- B. Skałbania, T. Lewandowska – Kidoń „Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu”;
- E. M. Skorek (red.) „Terapia pedagogiczna - Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć”;
- E. M. Skorek (red.) „Terapia pedagogiczna – Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci”;
-K. Skarbek, I. Wrońska „Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym;
- W. Pilecki, J. Pilecka “Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej”;
- A. Kołakowski, A. Pisula „Sposób na trudne dziecko – przyjazna terapia behawioralna”.

Regularnie korzystałam z zasobów Biblioteki Pedagogicznej oraz Biblioteki Osiedlowej, wypożyczając pozycje książkowe i czasopisma. Zapoznawałam się na bieżąco z publikacjami ukazującymi się w czasopismach pedagogicznych: „Nauczycielka Przedszkola”, „Wychowanie
w przedszkolu”, „Charaktery”, „Bliżej Przedszkola”. Zawarte w nich treści dostarczały mi aktualnych informacji, z zakresu psychologii
i pedagogiki. W swojej pracy korzystałam również z czasopism: „Hobby”, „Mały artysta”, które stanowiły inspirację na pomysłowe prace plastyczne z dziećmi, jak i dekoracje przedszkola.
Czerpanie inspiracji z fachowej literatury sprawiło, iż wzbogaciłam swój warsztat pracy i mogłam organizować różnorodne oraz ciekawe zajęcia dla dzieci.

Efekty:
- śledzenie nowości wydawniczych z zakresu wychowania przedszkolnego;
- wzbogacenie swojej wiedzy;
- wykorzystywanie ciekawych rozwiązań i pomysłów podczas pracy z dziećmi.

3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Przez cały okres stażu doskonaliłam i wykorzystywałam umiejętności stosowania techniki komputerowej do organizowania własnego warsztatu pracy, w postaci:
- opracowania scenariuszy zajęć, planów miesięcznych;
- tworzenia dekoracji oraz pomocy dydaktycznych dla całej grupy, jak również indywidualne karty pracy;
- urozmaicania zajęć: emisji filmików, gier dydaktycznych, prezentacji multimedialnych;
- tworzenia dokumentów przedszkolnych;
- graficznego projektowania i wykonywania dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych;
- przygotowywanie ankiet dla rodziców i nauczycieli;
- nagrywania i montowania filmów, zdjęć;
- tworzenia pracy na konkurs „Kreatywne lekcje, nie tylko na odległość”;
- tworzenia wirtualnej tablicy ogłoszeń oraz do bezpośredniego komunikowania się z rodzicami za pomocą ustalonej ścieżki komunikacji
z wykorzystaniem jednego z dostępnych komunikatorów;
- komunikowania się poczta elektroniczną z dyrekcją oraz innymi pracownikami przedszkola.

Efekty:
- uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystanie sprzętu komputerowego – zapoznanie dzieci z możliwościami technologicznymi;
- znajomość technologii komputerowej usprawniła moje działania w zakresie organizowania warsztatu pracy;
- posiadanie pełnej i uporządkowanej dokumentacji własnej;
- poszerzenie możliwości w zakresie organizowania warsztatu pracy: samodzielne tworzenie dyplomów, montaż filmów nagrywanych z dziećmi z okazji uroczystości: Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny, Apel z okazji Odzyskania Niepodległości i inne.

4. Wykorzystanie Internetu i jego zasobów.
Podczas organizowania procesu wychowawczo – dydaktycznego oraz innych zadań wynikających z moich obowiązków, korzystałam
z zasobów Internetu w następujący sposób:
- wykorzystywałam podczas zajęć materiały dostępne na platformach edukacyjnych oraz sprawdzonych stronach: filmy, gry itp.;
- uaktualniałam wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa oświatowego śledząc strony men.gove.pl, www.ore.edu.pl;
- zdobywałam materiały niezbędnych do realizowania:
a) programów profilaktycznych: Mamo, tato wolę wodę, Skąd się biorą ekologiczne produkty?, Akademia przyrodnika Żubra Pompika;
b) akcji edukacyjnych: Tydzień bezpieczeństwa, Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia, Szkoła pamięta, Niepodległa do hymnu;
c) projektów edukacyjnych: „Piękna Nasza Polska Cała”, Ekokulturalne przedszkole, Kreatywne Prace Plastyczne;
d) akcji charytatywnych: Góra Grosza, zbiórka nakrętek, Szlachetna paczka;
- administrowałam stronę internetową przedszkola: https://pm1.edu.ostroleka.pl, korzystając z systemu zarządzania treśćią Joomla!, WordPress, oraz innych programów niezbędnych do tworzenia i edytowania artykułów;
- kontaktowałam się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz komunikatora messenger z innymi nauczycielami i ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli; pozwoliło mi to na bezpośrednią oraz szybką wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz materiałów dydaktycznych z innymi nauczycielami;
- dzięki zasobom Internetu uaktualniałam i wzbogacałam moją wiedzę na temat pracy wychowawczej, korzystałam ze stron:
www.literka.pl
https://kreatywnepraceplastyczne.blogspot.com/
www.nauczycielkaprzedszkola.pl
www.wychowanieprzedszedszkolne.pl
www.kreatywni.pl
www.publikacje.edu.pl
www.panimonia.pl
www.blizejprzedszkola.pl
www.przedszkola.edu.pl
www.edux.pl itp.
- w czasie pandemii, wykorzystywałam komunikatory internetowe, które pozwalały mi w szybki i skuteczny sposób utrzymywać kontakt
z rodzicami oraz nieprzerwalnie kontynuować proces wychowawczo-dydaktyczny.
- możliwości komunikacji on-line umożliwiły mi również kontynuacje doskonalenia zawodowego - udział w szkoleniach on- line, kontynuację studiów podyplomowych;
- dzięki bazie internetowej mogłam poznać propozycje ciekawych konkursów i akcji ogólnopolskich i międzynarodowych, jak również wprowadzać nowinki, szukać inspiracji do urozmaicania swoich oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych.

Efekty:
- uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystywanie materiałów pochodzących z baz internetowych;
- stały dostęp do aktualnej wiedzy i znajomość nowinek z zakresu działalności oświatowej;
- nieprzerwany proces wychowawczo - dydaktyczny w dobie pandemii;
- wypracowanie nowych, skutecznych form komunikowania z rodzicami oraz innymi nauczycielami i instytucjami;
- ukończenie kursów w formie on-line oraz studiów podyplomowych;
- nawiązywanie nowych kontaktów przydatnych w pracy zawodowej, wymiana doświadczeń;
- umiejętność stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej ułatwia pracę oraz daję możliwość rozwoju.

5. Tworzenie i administrowanie strony internetowej przedszkola.

W trakcie trwania stażu, w ścisłej współpracy z P. Dyrektor, tworzyłam i administrowałam stronę internetową przedszkola:
- tworzyłam i dodawałam strony i podstrony;
- tworzyłam galerię zamieszczając na bieżąco zdjęcia z odbywających się imprez i uroczystości;
- zamieszczałam autorskie opracowania z zakresu wspierania dzieci: Propozycje zabaw w domu z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W Sherborne, Rozwój prawidłowego chwytu narzędzia do pisania;
- zamieszczałam dyplomy, certyfikaty i inne informacje świadczące o aktywnej działalności mojego przedszkola;
- redagowałam artykuły, ogłoszenia oraz życzenia świąteczne;
- tworzyłam i administrowałam stronę BIP.

Efekty:
- aktualne informacje dotyczące działalności przedszkola na stronie internetowej (Statut, procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przedszkola, oferta edukacyjna, ogłoszenia, relacje z działalności itp.);
- strona internetowa jako źródło wsparcia w oddziaływaniu wychowawczym dla rodziców;
- promowanie przedszkola i jego działań.
§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;

1. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Wymiana doświadczeń oraz przekazywanie wiedzy jest niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania placówki oświatowo-wychowawczej. Daje to korzyści dla obu stron i jest niezbędnym elementem pracy nauczyciela.
W trakcie stażu aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas których brałam udział w podejmowaniu ważnych kwestii dotyczących pracy przedszkola. W codziennej pracy wymieniałyśmy z innymi nauczycielkami doświadczenia podczas opracowania dokumentacji pedagogicznej, organizowania imprez i uroczystości wynikających z kalendarza imprez lub organizacji wyjść i wycieczek. Regularnie konsultowałam z nauczycielami zauważone problemy wychowawczo-dydaktyczne, opiekuńcze oraz sposoby ich rozwiązania. Dzieliłam się również samodzielnie wypracowanymi metodami działań. Wykonywałam we współpracy z koleżankami dekoracje okolicznościowe. Wiedzą zdobytą podczas doskonalenia zawodowego, dzieliłam się z nauczycielkami ze swojego przedszkola, oraz z innych placówek oświatowych w Ostrołęce.

Efekty:
- poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych i samodoskonalenie się;
- możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
- pogłębienie wiedzy pedagogicznej.

2. Przeprowadzenie szkoleń.
W maju 2021 roku w przeprowadzałam Radę szkoleniową pt.: „W świecie muzyki, zabawy i tańca”, podczas której zaprezentowałam nauczycielom szereg zabaw o charakterze taneczno – ruchowym, do wykorzystania w pracy z dziećmi w każdym wieku przedszkolnym.
Podczas Rady szkoleniowej przedstawiłam również swój projekt „Woda”, który zajął pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta Ostrołęki: „Kreatywne lekcje, nie tylko na odległość”, dzieląc się z innymi nauczycielami swoimi pomysłami i udostępniając stworzone przez siebie pomoce dydaktyczne: nagrane słuchowisko, film instruktażowy do eksperymentów z wodą itp.
Ponadto w roku szkolnym 2021/2022 szkoliłam koleżanki w zakresie tworzenia i administrowania strony internetowej przedszkola.

Efekty:
- poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych i samodoskonalenie się,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
- pogłębianie wiedzy i umiejętności moich oraz innych nauczycieli przedszkola.

3. Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.

W każdym roku szkolnym, w którym odbywałam staż, przeprowadziłam zajęcia koleżeńskie o następującej tematyce:
- „W krainie szuru – buru, świąteczne przygotowania”- 3 latki
- „Sznurek Jurka Co z tą planetą?” - 5 latki
- „Pobawmy się wspólnie” – zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu Rozwijającego W Sherborne - 6 latki.
Dzięki zajęciom, które przeprowadziłam w obecności koleżanek z pracy, mogłam poznać ich spostrzeżenia i uwagi na temat mojej pracy, co skłoniło mnie do wyciągnięcia wniosków z własnych oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych. Nastąpiła również wzajemna wymiana doświadczeń oraz porównanie sposobów przekazywania wiedzy, prowadzenia zajęć, a także radzenia sobie w sytuacjach problemowych.

Efekty:
- dzielenie się wiedzą z innymi;
- wymiana doświadczeń i spostrzeżeń;
- ewaluacja własnych oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych;
- wprowadzenie nowych metod w pracy z dziećmi.

4. Opracowanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

W ciągu kilkuletniej pracy jako nauczyciel przedszkola, zgromadziłam dość zasobną bazę pomocy dydaktycznych: opracowane scenariusze zajęć, uroczystości, pomoce dydaktyczne, płyty z piosenkami oraz pomysły na ciekawe układy choreograficzne, zgromadziłam liczne dekoracje, literaturę fachową, które w razie potrzeby wypożyczam oraz udostępniam koleżankom z pracy.
Jestem autorką zestawu scenariuszy z zakresu realizacji projektu pt.: „Woda”, który oczekuje na publikacje w powstającej bazie materiałów dydaktycznych pomocnych nauczycielom, dzieciom i rodzicom.
Ostatnią z form dzielenia się wiedzą w trakcie awansu było zamieszczenie na stronie www.edux.pl mojego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania.

Efekty:
- możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń;
- możliwość dzielenia się swoimi pomysłami z szerokim gronem zainteresowanych osób;
- popularyzacja własnej pracy.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Współpraca z różnymi instytucjami.

Realizując treści wychowawczo- dydaktyczne nawiązałam współpracę z różnymi instytucjami:
- Biblioteka Publiczna – udział dzieci w zajęciach bibliotecznych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
- Komenda Miejska Straży Pożarnej w Ostrołęce – wycieczka do siedziby Straży Pożarnej, spotkanie ze strażakami – poznanie specyfiki zawodu i wyposażenia strażaków.
- Komenda Miejska Policji w Ostrołęce – wizyty policjantów w przedszkolu w celu zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz niebezpieczeństwami życia codziennego. Zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta.
- Ostrołęckie Centrum Kultury – oglądanie bajek oraz przedstawień teatralnych.
- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce – wizyta pielęgniarek, poznanie zawodu pielęgniarki oraz tematyki związanej
z zdrowym stylem życia oraz zapobieganiu chorobom.
- Klub Oczko - organizowanie zakończenia roku przedszkolnego we współpracy z klubem „Oczko”.
- Stadnina Mustang w Dzbeninie – organizacja Święta Rodziny.
- Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje – wizyta kurpianki.
- Powiatową Stacją Sanepidarno – Epidemiologiczną w Ostrołęce – realizacja programów oraz akcji dotyczących profilaktyki zdrowotnej oraz zapobiegania zakażeniom.
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrołęce – współpraca w zakresie pedagogizowania rodziców oraz diagnozowania dzieci i rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych.
Ponadto dzieciaki w ramach zajęć odwiedziły: sklep spożywczy, pocztę, piekarnię, zakład fryzjerski, przedszkolną kuchnię.
- Przedszkola Miejskie Ostrołęki - udział w organizowanych konkursach plastycznych, tanecznych, recytatorskich, muzycznych itp.

Efekty:
- pogłębianie wiedzy dzieci dotyczącej funkcjonowania różnych instytucji;
- aktywny udział dzieci w życiu społecznym oraz nauka kulturalnego zachowania w miejscach publicznych;
- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat otaczającego świata;
- rozwijanie zainteresowań u dzieci;
- dobra współpraca oraz poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.

2. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

Współpraca z rodzicami stanowi jedno z najważniejszych zadań, które mają wpływ na podnoszenie poziomu jakości oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych. W codziennej pracy z dziećmi starałam się przy każdej możliwej okazji, angażować rodziców w życie przedszkola:
• Organizowałam spotkania, podczas których przekazywałam informacje dotyczące: rozwoju i zachowania dzieci, ich gotowości szkolnej, funkcjonowania placówki, spraw bieżących. Podczas zebrań rodzice zapoznawani byli także z rolą i celami programów autorskich oraz realizowanych ogólnopolskich projektów edukacyjnych. Na podstawie ustaleń z zebrań organizacyjnych z rodzicami, pisałam Plany Współpracy z Rodzicami, na którym opierała jest wzajemna współpraca. Prowadziłam również indywidualne spotkania i konsultacje, w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na indywidualną prośbę rodziców.
W okresie stażu zorganizowałam spotkanie adaptacyjne, które służyło lepszemu klimatyzowaniu się dzieci w przedszkolu oraz dostarczyło rodzicom informacji na temat zasad funkcjonowania przedszkola, sposobu przygotowania dziecka zanim przekroczy przedszkolny próg itp.
• Organizowałam również pedagogizację rodziców w ramach Przedszkolnej Akademii Rodzica pt. „Porozmawiajmy o...”
- spotkanie pt.: „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dzieci”;
- spotkanie pt.: „Jak ułatwić dziecku adaptację w przedszkolu”.
• Podczas pandemii, zamieszczałam na stronie internetowej materiały dla rodziców przesłane przez specjalistów PPP: „Normy, zasady, ograniczenia jako istotny element wychowania”, „10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców”.
Rodzice otrzymywali również wskazówki i porady w kąciku „Rodzicu poczytaj” zorganizowanym na tablicy ogłoszeń - w okresie pandemii przesyłane za pomocą komunikatorów internetowych i poczty e-mail.
Rodzice mieli okazję zapoznać się z następującymi artykułami:
- „Mamusiu, tatusiu właśnie zostałem przedszkolakiem, potrzebuję...”
- „Pożegnanie z dzieckiem - jak pomóc sobie i dziecku?”
- „Problemy z mówieniem”
- „Prośba dziecka, czyli 20 przykazań dla rodziców”
- „Ruch to zdrowie”
- „Cechy rozwojowe 3 latka- na co należy zwrócić uwagę?”
- „Skutki nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci”
- „Żyjmy zdrowo”
- „Wysłuchaj swojego dziecka”
- „Bezstresowe wychowywanie dzieci”
- „Hu, hu, ha – bezpieczna zima!”
- „Doskonalenie motoryki małej i dużej”
- „Rozwijanie pamięci i koncentracji”
- „Prawidłowy chwyt narzędzia do pisania”.
• Organizowałam spotkania z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody w ramach akcji pt. „Moje pasje i zainteresowania”: policjant, pielęgniarka.
• Rodzice angażowali się w życie przedszkola poprzez doposażanie kącików zainteresowań oraz pomoc w zorganizowaniu strojów
i akcesoriów na różne przedszkolne uroczystości: Dzień Przedszkolaka, Dzień Uśmiechu, Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Jasełka, Święto Rodziny oraz oficjalnego zakończenia roku przedszkolnego.
• Rodzice chętnie angażowali się w prowadzone akcje charytatywne: Zbiórka nakrętek, Góra Grosza, Paka dla zwierzaka – zbiórka na rzecz zwierzaków ze schroniska w Kruszewie, Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!, Szlachetna Paczka. Dzięki takiej współpracy przeprowadzane akcje bardzo angażowały dzieci.

Efekty:
- aktywny udział rodziców w życiu grupy i przedszkola;
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z rodzicami;
- uwrażliwianie na potrzeby ludzi i zwierząt;
- systematyczne kontakty rodziców z nauczycielem;
- integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym;
- zdiagnozowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych, podjęcie skutecznych środków zaradczych.

3. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

W pracy z dziećmi dużą uwagę przywiązuję do rozwijania ich zainteresowań. Podczas stażu:
• stosowałam różne aktywne metody oraz formy pracy uwzględniające różnice rozwojowe dzieci;
• starałam się zawsze podążać za zainteresowaniami swoich podopiecznych, jeśli wybrana tematyka zainteresowała dzieci bardziej niż zwykle, starałam się przekazywać jak najwięcej informacji: przynosząc książki, albumy, włączając filmy a także angażując osoby zainteresowane do poszukiwania informacji i dzielenia się nimi z pozostałymi przedszkolakami;
• w młodszych grupach wiekowych prowadziłam arkusz obserwacji dziecka, natomiast w grupie dzieci starszych przeprowadziłam diagnozę na podstawie, której opracowałam Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
• na bieżąco informowałam rodziców na temat rozwoju ich dziecka, w przypadku, gdy dziecko wykazywało zdolności w jakimś obszarze, informowałam rodziców proponując np. zajęcia dodatkowe;
• zapraszałam gości, którzy opowiadali o swoich pasjach i wykonywanych zawodach: policjant, pielęgniarka, twórczyni ludowa;
• organizowałam wyjścia podczas których dzieciaki miały możliwość obserwować pracę fryzjera, sprzedawcy, strażaka, urzędnika pocztowego;
• organizowałam kąciki zainteresowań: ważna postać historyczna, zabawki ekologiczne, matematyczny, przyrodniczy;
• prowadziłam zajęcia rozwijające kreatywność, zainteresowania i umiejętności dzieci zgodnie z ich upodobaniami w ramach innowacji pedagogicznej Klub Twórczego Przedszkolaka.
W ramach KTP prowadziłam zajęcia w oparciu o innowacyjny program „Klucz do uczenia się” bazując na modułach:
- w grupie dzieci 3 - letnich „Od bazgrania do pisania” oraz „Kreatywne modelowanie”
- w grupie dzieci 5 - letnich „Matematyka i logika” oraz na „Dziecięcej matematyce” prof. Gruszczyk Kolczyńskiej
- w grupie dzieci 6 – letnich realizowałam Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – Kreatywne Prace Plastyczne.

Efekty:
- rozwijanie zainteresowań, kreatywności i umiejętności dzieci zgodnie z ich potencjałem;
- wzbogacenie oferty przedszkola;
- urozmaicenie zajęć.
4. Praca z dziećmi z trudnościami.

W toku bieżącej pracy z dziećmi wspierałam tych podopiecznych, którzy wykazują trudności rozwojowe. Ponadto prowadziłam zajęcia indywidualne lub w małych grupach, których zadaniem było korygowanie deficytów rozwojowych. W tym celu już od pierwszych dni roku szkolnego, prowadziłam obserwacje pedagogiczne, na podstawie których opracowałam plany pracy indywidualnej lub grupowej. W ciągu stażu stworzyłam: Plan pracy z dziećmi z trudnościami w obszarze rozwoju poznawczego, Plan pracy z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi, Plan pracy z dziećmi z trudnościami w obszarze motoryki małej i dużej, Plan pracy
z dziećmi z trudnościami w zakresie przestrzegania norm i zasad współżycia w grupie, Plan pracy z dziećmi z trudnościami w zakresie samoobsługi.
Regularnie kontaktowałam się z rodzicami w celu przekazania informacji dotyczących rozwoju dzieci, zaistniałych sytuacji trudnych, ustalenia wspólnych sposobów oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych, informowałam również w jakim zakresie dziecko poczyniło postępy.

Efekty:
- korygowanie deficytów rozwojowych dzieci;
- rozwijanie własnych umiejętności oraz wiedzy;
- wzbogacenie oferty przedszkola;
- wsparcie dla rodziców w oddziaływaniach wychowawczych.

5. Praca z dzieckiem zdolnym.

Przygotowywałam dzieci do różnych konkursów o zasięgu miejskim oraz ogólnopolskim. Udział w konkursach daje przedszkolakom ogromną radość i satysfakcję, dzieci chętnie w nich uczestniczą, zdobywając doświadczenie oraz nowe umiejętności. Jest to również korzyść dla placówki, która jest promowana.
W okresie stażu, pod moją opieką, dzieci brały udział w następujących konkursach:
- Konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie w sieci” - zasięg lokalny - zdobycie wyróżnienia przez moją grupę;
- Konkurs plastyczny pt. „Kartka Wielkanocna” – zasięg ogólnopolski;
- Konkurs plastyczny pt. „Najpiękniejsza kartka wielkanocna” - zasięg ogólnopolski;
- Konkurs plastyczny pt. „Anioły Bożego Narodzenia – Anioły i stróże małe i duże” - zasięg ogólnopolski – zdobycie wyróżnienia;
- Konkurs plastyczny pt. „Kurpiowskie słowobranie”- wesoła zabawa dziecięca – zasięg lokalny;
- Konkurs plastyczny pt. „Wielkanoc oczami dzieci” – zasięg ogólnopolski.
Organizowałam również przedszkolny konkurs plastyczny pt.: „Kartka Wielkanocna”.
Ponadto dzieci brały również udział w Przeglądzie prac Plastycznych pt. „Pokaż maluchu co masz w serduchu”.

Efekty:
- poszerzenie zakresu współpracy przedszkola ze środowiskiem i placówkami partnerskimi,
- promowanie zdolności i zainteresowań dzieci poprzez udział w konkursach, festiwalach, przeglądach,
- nastąpił wszechstronny rozwój zainteresowań dzieci, a także zostały odpowiednio rozpoznane i stymulowane ich potrzeby rozwojowe,
- promowanie przedszkola na terenie całego kraju;
- rozbudzanie dziecięcego potencjału twórczego oraz odkrywanie ich możliwości i talentów.

6. Realizacja dodatkowych działań wychowawczych, opiekuńczych i prewencyjnych.
W swej pracy podejmowałam dodatkowe działania mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz związanej ze zdrowym stylem życia jak również kształtujące wartości patriotyczne:
W swojej pracy realizowałam:
a) ogólnopolskie programy:
- Mamo, tato wolę wodę;
- Skąd się biorą ekologiczne produkty?;
- Akademia przyrodnika Żubra Pompika;
- Czyste powietrze wokół nas;
b) akcje edukacyjne:
- Tydzień bezpieczeństwa;
- Profilaktyka chorób zakaźnych – szczepienia;
c) projekty edukacyjne:
-„Piękna Nasza Polska Cała”;
- Ekokulturalne przedszkole;
- Kreatywne Prace Plastyczne;
d) akcje społeczne:
- Szkoła Pamięta;
- Niepodległa do hymnu;
Oraz inne inicjatywy:
-Dzień Praw dziecka z UNICEF;
- Dzień Życzliwości;
- Dzień Uśmiechu.

Efekty:
- urozmaicenie pracy wychowawczo-dydaktycznej;
- promowanie przedszkola poprzez udział w akcjach ogólnopolskich;
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci;
- kształtowanie w dzieciach postaw proekologicznych;
- kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych;
- poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.

7. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym oraz na skalę globalną.

Promowałam przedszkole poprzez następujące działania:
- Przygotowywałam i prowadziłam imprezy i uroczystości: Dzień Przedszkolaka, Dzień Uśmiechu, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Niepodległości, Mikołajki, Jasełka, Bal Karnawałowy, Święto Babci i Dziadka, Dzień Talentów, Dzień Dziecka, Święto Rodziny, Uroczyste Zakończenie Roku Przedszkolnego.
- Byłam przedstawicielem przedszkola w konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta Ostrołęki „Kreatywne lekcje, nie tylko na odległość”, w którym zdobyłam pierwsze miejsce w kategorii przedszkola.
- Brałam udział ze swoimi podopiecznymi w konkursach o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.
- Brałam udział w realizacji Międzynarodowego Projektu: „Kreatywne Prace Plastyczne”.
- Prowadziłam stronę internetową przedszkola.
- Dbałam o estetykę otoczenia wygląd i dekoracje przedszkola.
- Starałam się dbać o opinię przedszkola, informując o jego atutach.
- Stworzyłam ulotkę informacyjną na temat działalności przedszkola.

Efekty:
- promowanie wychowanków przedszkola;
- pozytywne opinie na temat przedszkola;
- znajomość przedszkola w środowisku lokalnym i na skalę ogólnopolską.

8. Organizowanie oraz udział w akcjach charytatywnych.
Pomoc innym ludziom oraz uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych jest bardzo ważnym elementem oddziaływań nauczyciela.
W swojej pracy prowadziłam różne akcję charytatywne:
- „Paka dla zwierzaka”- zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska w Kruszewie;
- „Zakręcona akcja” - zbieranie nakrętek dla dzieci z trudnościami ruchowymi;
- Akcja „Góra grosza” –pełnienie roli koordynatora zbieranie „grosików” dla dzieci wychowujących się poza własną rodziną, dofinansowanie rodzinnych domów dziecka,
Brałam również udział w akcjach:
- Szlachetna paczka - zbieranie najpotrzebniejszych rzeczy dla rodzin potrzebujących;
- Pusty tusz wrzuć do paki i dokarmiaj zwierzaki!.

Efekty:
- uwrażliwianie dzieci na potrzeby ludzi oraz zwierząt;
- własne samozadowolenie z niesienia pomocy;
- ścisła współpracy z instytucjami w celu efektywnego kształtowania w dzieciach wartości;
- rozwijanie szlachetnej idei niesienia pomocy potrzebującym.

9. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Stale pogarszający się stan środowiska obejmuje swym zasięgiem cały świat. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona przyrody jest koniecznością, a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka. Sytuacja ta wymaga aby już od najmłodszych lat kształtować w dzieciach właściwy stosunek do świata przyrody.
Wychodząc naprzeciw potrzebom troski o przyrodę, starałam się podejmować wiele zadań promujących eko - kulturę:
- Udział w realizacji kampanii „Ostrołęka wolna od plastiku”, w ramach której: organizowałam zajęcia i zabawy doskonalące rozumienie zagadnień związanych z ograniczaniem wykorzystania przedmiotów wykonywanych z tworzyw sztucznych; wykorzystywałam podczas tworzenia prac plastyczno-technicznych surowce wtórne, kształtowałam z dzieciach tzw. „kulturę recyklingową”; zastępowałam plastikowe przedmioty jednorazowe typu kubki, słomki, wykonanymi z papieru; stosowałam w edukacji matematycznej liczmany naturalne: kasztany, żołędzie, drewniane koraliki, okazy warzyw, owoców, nakrętki itp.; wdrażałam dzieci do właściwego segregowania wytwarzanych odpadów.
Ponadto:
- Brałam udział w międzynarodowym projekcie plastycznym „Kreatywne praca plastyczne”, którego celem było m.in. kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny.
- Z grupą dzieci 6- letnich wzięłam udział w 28 Akcji Sprzątania Świata – Polska.
- Założyłam w sali kącik zieleni oraz prowadziłam ogródek grupowy na przedszkolnym placu.
- Brałam udział w projekcie Ekokulturalne przedszkole organizowanym przez platformę edukacyjną Bliżej Przedszkola, w ramach którego realizowałam szereg zadań kształtujących w dzieciach postawy ekologiczne: zaprojektowałam z dziećmi i zamieściłam przy włącznikach znaczki „Oszczędzaj prąd”, posadziłam jabłoń, sadziłam w donicach truskawki, stworzyłam w sali kącik zabawek ekologicznych a także wykonałam z dziećmi zabawki z surowców wtórnych.
- Realizowałam program Powiatowej Stacji Sanepidu „Skąd się biorą ekologiczne produkty?”.

Efekty:
- zdobycie przez przedszkole Certyfikatów Ekokulturalne Przedszkole w kategorii: Ekoprzestrzeń – za tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku, Ekoplastyka – za planowanie prac plastycznych, Ekokultura - za nawiązanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska;
- wysoka świadomość dzieci na tematy związane z ekologią: znajomość zagrożeń płynących z nierozsądnego podejścia do środowiska naturalnego, rozumienie konieczności dbania o środowisko przyrodnicze i nabycie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania ekologicznych rozwiązań;
- wdrożenie dzieci do zdrowego stylu życia;
- osobista satysfakcja z konkretnych działań podejmowanych na rzecz środowiska naturalnego.

10. Aktywny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola - praca w zespołach zadaniowych.

W trakcie stażu aktywnie uczestniczyłam w pracy zespołów zadaniowych tworzących dokumentację regulującą pracę przedszkola:
- aktualizowałam Statut przedszkola;
- tworzyłam Plan pracy rocznej przedszkola na lata 2019-2020, współtworzyłam plany na lata 2020/2021, 2021/2022;
- na bieżąco prowadziłam obserwacje umiejętności, możliwości oraz zdolności dzieci z grupy, którą miałam pod opieką; w młodszych grupach prowadziłam arkusze obserwacji dzieci, natomiast w grupie dzieci 6-letnich diagnozowałam dzieci i przygotowałam arkusz informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
- praca w zespole nad ewaluacją rok szkolny 2020/2021, której przedmiotem były następujące wymagania:
„Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;
„Ewaluacja działań przedszkola związane z kształtowaniem postaw samodzielności i kreatywności u dzieci”
- aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Dokumentacje przedszkolną opracowywałam także samodzielnie, były to: plany miesięczne, wpisy do dziennika, plany pracy indywidualnej, programy pracy z dziećmi z trudnościami w zakresie motoryki małej;

Efekty:
- wzbogacenie własnej wiedzy;
- usystematyzowanie działań wychowawczo – dydaktycznych oraz organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem przedszkola;
- doskonalenie umiejętności współpracy;
- podwyższenie jakości pracy przedszkola.

§ 8 ust. 3 pkt. 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

Napisałam i wdrożyłam innowację pedagogiczną pt. „POBAWMY SIĘ WSPÓLNIE” – stymulowanie rozwoju dziecka
z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Innowacja miała charakter organizacyjno-metodyczny, była realizowana w grupie dzieci 6 - letnich od: 01.09.2021 r. do 20.05.2022r. i odbywała się w ramach zajęć ruchowych, raz w tygodniu.
Podczas zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia zaproponowane przez W. Sherborne lub oparte na MRR, zgodnie z podziałem na kategorie:
- ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała;
- ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu;
- ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą; ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem, współdziałania.
- ćwiczenia twórcze.
Podsumowując, nowatorstwo innowacji „Pobawmy się wspólnie”, polegało na stymulowaniu obszarów: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego dziecka, za pomocą prostych zabaw ruchowych. Zajęcia przybierając socjoterapeutyczny charakter treningów interpersonalnych, zwracały uwagę na to, że człowiek może służyć drugiemu pomocą, wsparciem, jeżeli tylko pozwoli korzystać ze swoich własnych „pokładów", otworzy się na drugiego człowieka.

Efekty:
- Dzieci są bardziej świadome własnego ciała i jego sprawczości; czują się bezpiecznie działając w otoczeniu; są sprawne ruchowo; znacznie lepiej współpracują z partnerem i grupą; bardziej twórczo podchodzą do zadań;
- wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola;
- nabywanie przeze mnie doświadczenia w pracy Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

2. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021, na podstawie opracowanych programów pracy, prowadziłam indywidualne zajęcia specjalistyczne z zakresu terapii ręki. Celem zajęć było pokonanie przez moich podopiecznych trudności:
- manualnych związanych z wiązaniem sznurowadeł, zapinanie guzików itp.;
- grafomotorycznych: niechęci do rysowania lepienia;
- osłabionymi mechanizmami równoważnymi ( z jazdą na rowerze, hulajnodze, staniem na jednej nodze),
- niezgrabnośćią ruchową;
- osłabioną koordynacją wzrokowo- ruchowa;
- nieprawidłową postawą ciała podczas pracy przy stoliku;
- nieprawidłową pracą mięśni w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej (nieprawidłowe trzymanie narzędzia piszącego - zbyt duży lub zbyt słaby nacisk ołówka na kartkę);
- niechęcią dotykową nowych i różnorodnych faktur;
- obniżoną koncentracja;

Efekty:
- usprawnione funkcje motoryczne u 3 dzieci;
- wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola;
- nabywanie przeze mnie doświadczenia w pracy terapeutycznej.

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA-DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTORIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻE NAUCZYCIELA KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ.

W sierpniu i wrześniu 2021 roku pełniłam rolę opiekuna praktyk. Podejmując współpracę z praktykantką:
1. Ustaliłyśmy nasze wzajemne obowiązki i zasady komunikowania się.
2. Opracowałyśmy harmonogram praktyk.
3. Przedstawiłam obowiązujący w przedszkolu system pracy, dokumentację i przepisy prawa regulujące jego pracę oraz zadania
i powinności nauczyciela przedszkola. Dzięki moim działaniom praktykantce łatwiej było zrozumieć specyfikę pracy w przedszkolu.
4. Przeprowadziłam kilka zajęć otwartych dla praktykantki, o tematyce:
- „Moje ciało” – zabawa matematyczna kształtująca schemat własnego ciała.
- „Pobawmy się wspólnie”- zabawy ruchowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W Sherborne doskonalące współpracę w małych grupach.
- „Sowa” – poznanie piosnki – hymnu grupy.
- „Jesienne drzewa” – praca plastyczna łączonymi technikami miętego i mokrego papieru.
- „W przedszkolu mam kolegów” – rozmowy na temat właściwego zachowania się w przedszkolu.
Podczas zajęć przeprowadzonych dla praktykantki starałam się zaprezentować swój warsztat pracy, wykorzystywałam wiele interesujących pomocy dydaktycznych, dzieliłam się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w pracy z dziećmi, udostępniałam własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne, materiały i scenariusze zajęć i uroczystości.
5. Zachęcałam do podejmowania wyzwań zawodowych, służyłam swoją pomocą. Obserwowałam zajęcia przeprowadzone przez moją podopieczną:
- „Nasza sala”- rozmowy w oparciu o ilustracje.
-„Moja ulubiona zabawka” – praca plastyczna malowana farbami.
-„Przedszkolne rytmy”- zabawy muzyczne doskonalące poczucie rytmu.
-„Idę do przedszkola - zabawy ruchowe doskonalące ogólną sprawność ciała.
-„W świecie figur”- zabawa matematyczna.
Omawiając zajęcia przeprowadzone przez praktykantkę, starałam się przekazywać wskazówki oraz pomysły, które pozwoliły mojej podopiecznej na doskonalenie mocnych stron i niwelowanie trudności w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
Odpowiedzialność za kształcenie postawy przyszłego nauczyciela mobilizowała mnie do poszukiwania nowych rozwiązań
i refleksji nad dotychczasowymi metodami pracy. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk wpłynęło na wzbogacenie mojego doświadczenia, dostarczyło mi wiele satysfakcji w kontakcie z nauczycielem nowego pokolenia oraz pomogło w realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Efekty:
- poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych i samodoskonalenie się;
- możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
- pogłębianie wiedzy pedagogicznej;
- pomoc przyszłemu nauczycielowi w zdobywaniu kompetencji w zakresie pracy z dziećmi oraz zrozumieniu specyfiki zawodu nauczyciela.

Opracowała: Agata Patyra

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.