X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48643
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia

Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia dotyczy:

Dziecko: 5 lat
Podstawa opracowania IPET-u: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych:

Ogólna sprawność fizyczna (motoryka duża)
Mocne strony dziecka:
- porusza się samodzielnie, rzuca, łapie i kopie piłkę,
- odruchy obronne są prawidłowe.
Słabe strony dziecka:
- rozwój ruchowy dziecka opóźniony w stosunku do wieku,
- obniżone napięcie mięśniowe i bardzo osłabione mięśnie posturalne,
- ma spore trudności w przenoszeniu ciężaru ciała w siadzie na piłce.
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
- kontynuowanie rehabilitacji ruchowej ukierunkowanej na normalizację napięcia mięśniowego.

Sprawność rąk (motoryka mała)
Mocne strony dziecka:
- wykonuje zabawy konstrukcyjne, manipuluje zabawkami, buduje z klocków wieżę, most, pociąg.
Słabe strony dziecka:
- niska sprawność grafomotoryczna,
- nieustalona formuła lateralizacji,
- mała płynność i precyzja ruchów dłoni i palców.
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
- stosowanie wielokrotnych powtórzeń poleceń oraz demonstracji wykonywanego ćwiczenia,
- wykorzystywanie naturalnych środków dydaktycznych podczas zajęć,
- stopniowanie trudności; stosowanie zasady małych kroków,
- podawanie poleceń w prostszej formie.

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna
Mocne strony dziecka:
- reaguje na dźwięki otoczenia, odwraca głowę w kierunku ich źródła,
- nawiązuje kontakt wzrokowy.
Słabe strony dziecka:
- posiada deficyty funkcji słuchowo-językowych oraz niedobory rozwojowe funkcji wzrokowo - przestrzennych.
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych.

Komunikowanie się oraz artykulacja
Mocne strony dziecka:
- rozumie i wypełnia bardzo proste polecenia kierowane do niej, ale często trzeba je powtarzać.
- wypowiada pojedyncze słowa.
- naśladuje dźwięki wydawane przez zwierzęta i pojazdy,
- dziewczynka powtarza większość głosek w izolacji oraz w sylabach.
Słabe strony dziecka:
- kontakt słowny jest mocno ograniczony, dziecko porozumiewa się głównie za pomocą gestu, mimiki i kiwnięcia głową,
- komunikuje się z otoczeniem wykorzystując gesty, zmiany mimiki oraz słowa wypowiadane we własny sposób,
- rozwój umiejętności werbalnych jest na etapie ok. 2 roku życia,
- nieprawidłowo realizuje głoski szeregu syczącego oraz głoski l,ł, ch, wi, fi, ę, ą,
- spontaniczne wypowiedzi ograniczają się do pojedynczych wyrazów, które często są niewyraźne i niezrozumiałe dla otoczenia,
- występują liczne elizje, substytucje głosek w wyrazach oraz uproszczenia grup spółgłoskowych wskutek zaburzonej praksji i kinestezji artykulacyjnej,
- słownik czynny i bierny jest ubogi,
- opóźniony rozwój mowy,
- nie nazywa prezentowanych obrazków, nie łączy desygnatu ze słowem,
- nie porównuje obrazków i przedmiotów pod względem wielkościowym,
- nie rozróżnia mniej znanych dla niej kształtów geometrycznych,
- nie rozumie bardziej złożonych poleceń.
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
- udział dziecka w terapii logopedycznej,
- stwarzanie sytuacji umożliwiających komunikację werbalną,
- wyjaśnianie układów artykulacyjnych,
- stosowanie form zabawowych,
- wykorzystanie różnorodnego materiału dydaktycznego stymulującego rozwój dziecka.

Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowanych treści programowych, osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie)
Mocne strony dziecka:
- próbuje uzupełnić rysunek człowieka o niezbędne elementy, ale robi to bardzo pobieżnie,
- prawidłowo dostrzega podobieństwa i różnice w rysunkach oraz porównuje ich pod względem estetycznym,
- poprawnie wskazuje części ciała i dobrze znane jej przedmioty z otoczenia,
- rozpoznaje rzeczy na podstawie ich funkcji użytkowej.
Słabe strony dziecka:
- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
- trudności z utrzymaniem uwagi na wykonywanej czynności,
- trudności w dostosowaniu się do poleceń niepopartych demonstracją,
- zaniżona koordynacja wzrokowo - ruchowa,
- problem stanowi porównywanie obrazków i przedmiotów pod względem wielkościowym, rozróżnianie mniej znanych dla niej kształtów geometrycznych,
- nie rozumie bardziej złożonych poleceń,
- przy wykonywaniu zadań wymaga podpowiadania i naprowadzania na właściwy tok myślenia.
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
- stosowanie poleceń popartych gestem,
- wykorzystywanie naturalnych upodobań dziecka w celu stymulacji jego rozwoju,
- stosowanie wzmocnień niewerbalnych i werbalnych,
- wzmacnianie ciekawości poznawczej,
- dostosowanie wymagań do możliwości percepcyjnych dziecka.

Sfera emocjonalno-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.)
Mocne strony dziecka:
- dziecko jest pogodne, zainteresowane otoczeniem,
- pozytywnie reaguje na nowe, interesujące zabawy.
Słabe strony dziecka:
- rzadko potrafi poprosić o pomoc,
- słaba motywacja do pokonywania trudności (szybko rezygnuje w obliczu niepowodzenia),
- duża przerzutność uwagi.
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
- pomoc psychologiczna,
- dostrzeganie wysiłku dziecka włożonego w osiągnięcie pożądanego celu, a nie tylko końcowego efektu pracy.

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi,
relacje z rówieśnikami itp.)
Mocne strony dziecka:
- lubi bawić się z innymi dziećmi.
Słabe strony dziecka:
- brak pewności siebie w kontaktach z innymi,
Potrzeby wynikające z diagnozy dziecka w danym obszarze:
- nagradzanie i wzmacnianie pozytywnych zachowań dziecka.

Stan zdrowia ucznia w tym przyjmowane leki:
brak informacji

Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka:
brak informacji

Podpis uczestników zespołu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.