X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 48418
Przesłano:

Plan pracy zespołu wychowawczo - przedmiotowego klas I- III

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWAWCZO- PRZEDMIOTOWEGO KLAS I-III
ROK SZKOLNY 2021/2022

Celem zespoły jest prawidłowa realizacja podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych i wychowawczych mających na celu dobro dzieci.

Skład zespołu: Magdalena Piskorska (przewodnicząca)
Małgorzata Szarata
Magdalena Rau

Terminy spotkań zespołu:

Zadania zespołu:
• Analiza sytuacji wychowawczej w kl. I-III
• Zaplanowanie działań podczas przerw śródlekcyjnych
• Wspieranie nauczycieli i rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo
• Współpraca z nauczycielami kl. IV i 0
Organizacja pracy Zespołu Wychowawczego:
• Spotkania Zespołu zgodnie z harmonogramem
• Spotkania w sytuacjach wyjątkowych w trybie przyspieszonym Dokumentacja Pracy Zespołu:
Dokumentacja pracy zespołu
• Plan pracy zespołu wychowawczo- przedmiotowego
• Protokoły
• Materiały dodatkowe: notatki

- działania w zakresie pracy wychowawczej:
Zadania zespołu
Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Terminy
1.Organizacja pracy zespołu Opracowanie planu pracy zespołu Wychowawczo- przedmiotowego klas I- III Zespół nauczycieli IX
2.Monitorowanie zachowań uczniów klas I- III Obserwacja zachowań.
Podejmowanie bieżących działań i reakcji mających na celu korygowanie nieodpowiednich zachowań uczniów. Wychowawcy klas Cały rok
3.Poznanie środowiska uczniów - Pozyskiwanie informacji na temat sytuacji środowiskowej uczniów klasy I od nauczyciela grupy „ O”, własna analiza i obserwacja.
- Analiza sytuacji środowiskowej uczniów pozostałych klas. Wychowawcy klas Cały rok

4.Budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa Budowanie umiejętności
nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. Wychowawcy klas Cały rok
5.Omawianie bieżących spraw wychowawczych, podejmowanie środków zaradczych w sytuacjach nagłych. Współpraca z pedagogiem oraz wychowawcami i nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów w klasach I-III Wychowawcy klas
Pedagog
Nauczyciele uczący w klasie Cały rok
6.Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych Przygotowanie pedagogizacji dla rodziców i zapoznanie z nią rodziców podczas zebrań..
Opiniowanie przez wychowawców do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Wychowawcy klas Cały rok
7.Organizacja przerw śródlekcyjnych Opracowanie planu przerw w taki sposób, aby dzieci nie przebywały jednocześnie w zbyt dużych skupiskach w związku z pandemią Covid -19 Wychowawcy klas IX
Cały rok
8.Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych - Dbanie o częste mycie rąk i wietrzenie klas w związku z pandemią Covid – 19.
- Zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór dostosowany do warunków pogodowych.
- Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
- Udział w akcji „ Śniadanie daje moc”, „ Owoce i warzywa w szkole”, „ Pij mleko”
Wychowawcy klas Cały rok
9.Kształtowanie postaw proekologicznych - Udaział w akcji „ Sprzątanie świata”
- Dokarmianie ptaków.
- Obserwacja przyrody
- Udział w konkursach: „ Dzień krajobrazu”, „ Światowy dzień drzewa”, „ Dzień Ziemi” Wychowawcy klas Cały rok
10. Kształtowanie postaw patriotycznych - Poznawanie i systematyczne utrwalanie pojęć: ojczyzna, flaga, godło, hymn, państwo, stolica.
- Zapoznawanie uczniów z historią kraju i regionu, uświadamianie wartości z nimi związanych.
- Wpajanie szacunku do tradycji, historii i symboli narodowych.
- Udział w akcji „ Szkoła do hymnu”, udział w pogadankach i apelach okolicznościowych. Wychowawcy klas Cały rok
11.Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo siebie i innych Uświadomienie potrzeby dbania o bezpieczeństwo na terenie szkoły i poza nią.
Przypominanie o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Wychowawcy klas Szczególnie wrzesień, październik, ale również cały rok
12.Angażowanie rodziców do współpracy z wychowawcą , szkołą Wdrażanie rodziców do współpracy ze szkołą
- pieczenie ciast
- pomoc przy organizacji imprez klasowych i szkolnych
- pomoc w czasie wycieczek klasowych Wychowawcy klas Cały rok
13.Integracja zespołu klasowego Dbanie o prawidłowe relacje w zespole klasowym.
Organizowanie wycieczek klasowych.
Uświadamianie potrzeby niesienia pomocy i bycia życzliwym dla innych. Wychowawcy klas Cały rok

- działania w zakresie pracy przedmiotowej:
Zadania zespołu
Zadania do realizacji Odpowiedzialni Terminy
1.Organizacja warsztatu pracy nauczyciela - przypomnienie treści zawartych w podstawie programowej,
- analiza przedmiotowych zasad oceniania,
- uaktualnienie wymagań programowych po ukończeniu klasy I, II i III,

2.Podjęcie działań podnoszących efektywność kształcenia - monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej
- dokonanie rozpoznania potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów klas pierwszych
- rozpoznanie potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów klas drugich
i trzecich
- organizacja zajęć kreatywnych i wyrównawczych
- realizacja projektów i programów:
programy: „Śniadanie daje moc” i „Owoce i warzywa w szkole”,” Pij mleko” „Akademia bezpiecznego Puchatka” (klasa 1b)
Wychowawcy klas Cały rok

3.Wymiana doświadczeń dydaktyczno - wychowawczych - wspólne omawianie bieżących trudności i problemów dydaktyczno – wychowawczych,
- wymiana testów, sprawdzianów, pomocy naukowych, literatury fachowej,
- wspólne omawianie spraw związanych organizacją edukacji wczesnoszkolnej,
- dzielenie się wiadomościami zdobytymi podczas kursów, warsztatów, szkoleń, itp.,
- dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami naszej szkoły,
- zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole Wychowawcy klas Cały rok

4. Doskonalenie zawodowe - udział w kursach doskonalących, warsztatach i konferencjach.

5.
Wspomaganie pracy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Uczeń zdolny
- różnicowanie wymagań edukacyjnych, indywidualne podejście do ucznia,
- stworzenie warunków do podnoszenia wiedzy i umiejętności uczniów,
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych (konsultacje grupowe i indywidualne),
Uczeń z trudnościami
- analiza dokumentacji PPP i realizacja zaleceń,
- udział w zajęciach wyrównawczych , korekcyjnych, rewalidacji, itp.
- stosowanie wzmocnień pozytywnych w codziennym kontakcie
z dzieckiem,
- dowartościowanie ucznia i docenienie każdego włożonego wysiłku,
- obserwacja ucznia, korygowanie jego błędów,
- indywidualizacja pracy podczas zajęć (dostosowanie stopnia trudności zadań, wydłużenie czasu pracy),
- ścisła współpraca z rodzicami,
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz logopedą,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno

6. Organizacja zdalnego nauczania - omówienie trudności i problemów związanych ze zdalnym nauczaniem w roku szkolnym 2020/21
- analiza wniosków
- opracowanie sposobów, metod i środków mających na celu ułatwienie pracy zdalnej, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- ścisła współpraca w czasie zdalnego nauczania z rodzicami dzieci z problemami edukacyjnymi,
- bieżący kontakt nauczycieli ( wspieranie, wymiana pomocy i doświadczeń)
- omawianie bieżących problemów edukacyjnych i wychowawczych, jakie mogą wystąpić w codziennej pracy on- line,
Wychowawcy klas W przypadku przejścia na zdalne nauczanie w związku z pandemią Covid - 19

7.Współpraca z innymi podmiotami Współpraca z rodzicami:
- włączenie rodziców w życie klasy i szkoły,
- diagnozowanie potrzeb uczniów,
- wspólne omawianie problemów uczniów, organizowanie pomocy, monitorowanie rodzin niewydolnych wychowawczo.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z logopedą szkolnym.
Współpraca z biblioteką szkolną.
Współpraca z biblioteką publiczną w Zbąszyniu
Współpraca z OPS
Współpraca z Radami Sołeckimi Straż Pożarna
Policja
Pielęgniarka szkolna
ZCK Zbąszyń
ZCST i R Zbąszyń
Parafia Zbąszyń
IKEA Industry
Bank PKO w Zbąszyniu

8.Harmonogram imprez i konkursów ( w przypadku przejścia na zdalne nauczanie w związku z pandemią Covid- 19 harmonogram może ulec modyfikacji) - Sprzątanie świata
- Dzień chłopaka
- Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły
- Pasowanie na ucznia I klasy
- Święto ziemniaka
- Dzień kropki
- Święto Edukacji Narodowej
- Święto Niepodległości
- Światowy Dzień Pluszowego Misia
- Andrzejki
- Mikołajki
- Gminny Wielobój Mikołajkowy
- Gwiazdka
- Dyskoteka karnawałowa
- Cała Polska czyta dzieciom
- Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej ( kl. I)
- Dzień Bezpiecznego Internetu
- Dzień Kobiet
- Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień Sportu
- Dzień Ziemi
- Dzień krajobrazu – święto drzewa
- Ogólnopolskie obchody wybuchu powstania w getcie warszawskim „ Żonkile”
- Zwyczaje i tradycje wielkanocne
- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka

KONKURSY:
- szkolne i pozaszkolne konkursy plastyczne,
- Gminny konkurs poezji patriotycznej,
- Konkurs recytatorski „ Nadobrzanka”
- konkurs plastyczny kl. I- III „Moja mała ojczyzna - gmina Zbąszyń”

Opracowała: Magdalena Piskorska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.