X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46996
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

IPET ucznia klasy 4

Bielsko- Biała, dn. ... 2020r.
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY
Szkoła Podstawowa nr ... w ...

I. OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU

1.
Imię i nazwisko dziecka, data urodzenia,
nazwa szkoły, rok szkolny
M... ...
ur. ...
Szkoła Podstawowa nr ...,
rok szkolny 2020/2021.
2.
Numer orzeczenia,
z dnia
Orzeczenie nr ... z dn. ... wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w ...
3.
Okres na jaki utworzono IPET
Na drugi etap edukacyjny szkoły podstawowej
4.
Rozpoznanie wynikające z orzeczenia:
Niepełnosprawność dziecka ze względu na Zespół Aspergera
5.
Zalecenia zawarte w orzeczeniu
W ramach zajęć edukacyjnych:
• realizacja celów zawartych w Podstawie Programowej
• dostosowanie metod, form, pracy
• stosowanie zasady indywidualizacji i zespołowości
• pracy na istniejących zasobach
• kierowanie poleceń unikając dwuznaczności, upewnienie się, że chłopiec zrozumiał
• minimalizowanie bodźców rozpraszających
• ustalenie jasnych zasad
• stosowanie zasady tolerancji, wielozmysłowości
• łączenie teorii z praktyką
• stwarzanie sytuacji, gdzie mogą zaistnieć interakcje z rówieśnikami
• modelowanie prawidłowych zachowań, w każdej nadarzającej się okazji
uszczegółowienie zasad pracy w grupie
• wspieranie z jednoczesnym byciem konsekwentnym

W ramach rewalidacji:
• rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych
• rozwijanie umiejętności współpracy: uczenie zasad dzielenia się
• kształtowanie prawidłowego rozumienia i reagowania w sytuacjach społecznych
• ćwiczenia algorytmów zachowań w sytuacjach trudnych (umożliwienie mu wyboru)
• modelowanie sytuacji komunikacyjnych- wzmacnianie komunikacji niewerbalnej, rozumienia sytuacyjnego
• umiejętność budowania i dzielenia wspólnego pola uwagi
• wydłużanie czasu koncentracji

W ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
• rozwijanie funkcji wykonawczych (planowanie, organizacja)
• rozwijanie centralnej koherencji dostrzegania ogółu kosztem szczegółu)
• myślenia dedukcyjnego
• trening funkcji grafomotorycznych
• stosowanie pomocy wizualnych

6.
Podstawa prawna
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

7.
Cele terapeutyczne
Usprawnienie zaburzonych funkcji i kompensowanie deficytów rozwojowych dziecka w celu poprawienia poziomu funkcjonowania dziecka we wszystkich zakresach- poznawczym, społecznym, emocjonalnym i komunikacyjnym.
Doskonalenie w zakresie „teorii umysłu”. Rozwijanie centralnej koherencji. Poprawa jakości koncentracji- wydłużanie czasu uwagi.
Przedstawianie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych..
Kształtowanie prawidłowych relacji z rówieśnikami.
Rozwijanie rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi.
Rozwijanie umiejętności w zakresie werbalnym- wolniejsze tempo wypowiedzi, rozmowa (zamiast monologów).

8.
Cele rozwojowe
Wszechstronna stymulacja rozwoju dziecka, w celu przygotowania go do życia, tak aby mógł przystosować się do warunków i wymagań społecznych tzn. stawiania pytań, dociekania i rozumowania, planowania własnej pracy, współdziałania z innymi, prawidłowych relacji z drugą osobą, wzmacniania komunikacji niewerbalnej rozwijania zdolności dziecka, umiejętności radzenia sobie z krytyką.
Wspieranie i psychoedukacja rodziców w zakresie metod rozwiązywania trudności i motywowanie do bieżącej współpracy.
Kształtowanie motywacji.

9.
Wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka

Mocne strony dziecka:
• wysoki poziom wiedzy intelektualnej
• Pracuje w dobrym tempie
• Dobrze radzi sobie z treściami przedstawianymi podczas zajęć.
• Rozumie polecenia nauczyciela i stara się je wykonywać.
• Stosuje się do ustalonych zasad.
• Chłopiec wypowiada się używając zdań rozwiniętych. Mówi szybko i dużo.
• Czyta płynnie, pisze czytelnie, ale niestarannie.
• Potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania i ćwiczenia.
• Sprawnie dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby w zakresie 100.
• Bardzo lubi malować i rysować.
• Chłopiec potrafi pracować w grupie.
• Prawidłowo rozpoznaje emocje
Trudności dziecka:
• Problemy chłopca w zakresie uwagi słuchowej, objawiające się utratą koncentracji uwagi, trudności w skupieniu się na rozpoczętym zadaniu.
• Nadwrażliwość na bodźce słuchowe, silne reakcje na głośne dźwięki.
• Zakres pamięci roboczej kształtuje się na poziomie niższym niż przeciętny.
• Trudności w procesie planowania i podejmowania decyzji, w określeniu priorytetu działania.
• Trudności w utrzymywaniu satysfakcjonujących kontaktów społecznych: ograniczony sposób korzystania z komunikacji niewerbalnej, wąski zasób strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
• Trudności w odzwierciedlaniu własnych emocji, izolowanie się, brak inicjowania kontaktów społ.
• Trudności w utrzymaniu relacji społecznych
• Trudności z artykułowaniem swoich potrzeb
• Tendencje do monologizowania
• Zachowania sztywne.
• Trudności w zakresie werbalnym- bardzo szybkie tempo wypowiedzi.

II. ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

10.
Realizowany program edukacyjny:
Podstawa programowa realizowana w pełni bez konieczności adaptacji.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Podstawa Programowa na 2 etap edukacyjny zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

• Program zajęć rewalidacyjnych – rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych, rozwijanie centralnej koherencji i funkcji wykonawczych

III. RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

11.
Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów:

I ZAJĘCIA REWALIDACYJNE
Prowadząca:...

II NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY
...

• Rozwijanie umiejętności współpracy
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych
• rozwijanie teorii umysłu
• rozwijanie umiejętności budowania i dzielenia wspólnego pola uwagi
• trening grafomotoryczny

• realizacja celów zawartych w Podstawie Programowej
• kierowanie poleceń unikając dwuznaczności, upewnienie się, że chłopiec zrozumiał
• minimalizowanie bodźców rozpraszających
• ustalenie jasnych zasad
• stwarzanie sytuacji, gdzie mogą zaistnieć interakcje z rówieśnikami
• modelowanie prawidłowych zachowań, w każdej nadarzającej się okazji
• zachęcanie do różnorodności w zabawie
• tłumaczenie intencji innych, emocji oraz przyczyn zaistnienia
• udzielanie pomocy poprzez modelowanie w sytuacjach trudnych
• rozwijanie funkcji wykonawczych
• rozwijanie centralnej koherencji
• trening grafomotoryczny

IV. FORMY I OKRES UDZIELANIA DZIECKU POMOCY

12.
Formy pomocy udzielanej uczniowi
Wymiar godz.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE (INDYWIDUALNE):

1. Zajęcia rewalidacyjne- rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych
2 godz. tygodniowo:

60 min (2 x w tygodniu)

ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

1 raz tygodniowo

45 min

Bieżąca praca z dzieckiem - praca
z nauczycielem / wychowawcą.

Codziennie w trakcie pobytu dziecka w szkole.

V. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INSTYTUCJAMI

13.
Instytucja
Rodzaj i zakres współpracy

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bielsku- Białej
Diagnozowanie, konsultacje i poradnictwo.

14.
Organ prowadzący szkołę
Ustalenie ilości godzin przeznaczonych na zajęcia rewalidacyjne.

VI. WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI.

15.
Działania i zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka.

• Rozmowy wspierające.
• Stała współpraca z domem
• Instruktaże do pracy w domu w zakresie tworzenia optymalnych warunków do funkcjonowania na terenie domu
• Pedagogizacja rodziców w odniesieniu do form i metod pracy nad występującymi u dziecka trudnościami.
• Wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka (zrozumienie potrzeb i trudności dziecka).
• Współpraca w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
• Współpraca rodziców ze szkołą polegająca na informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka.
• Dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych oraz rozwoju ruchowego z uwzględnieniem rozwijania sprawności ruchowej.
• Dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania mowy.

Nauczyciele i specjaliści opracowujący i realizujący IPET:

Dyrektor ... ........................................

Nauczyciel wspierający ........................................

Nauczyciel-wychowawca ... ........................................
(koordynator zespołu)

Pedagog szkolny ... ........................................

Dodatkowi nauczyciele: ........................................
........................................
........................................

Data i podpis rodziców Data i podpis Dyrektora Szkoły

........................................ ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.