X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46747
Przesłano:
Dział: IPET i WOPFU

Arkusz Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia

Data opracowania: 10.06.2021 r.
ARKUSZ OKRESOWEJ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

(ocena efektywności programu i udzielanej pomocy)

Imię i nazwisko ucznia: xxxxxxxx

Klasa: xxxxxxxxx

Data urodzenia: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Wychowawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rozpoznanie: Zespół Aspergera i trudności w funkcjonowaniu społecznym

Ostatniej oceny poziomu funkcjonowania ucznia dokonano w dniu: 26. 01 2021 r

I. Funkcjonowanie ucznia
Źródło informacji Zaobserwowane zmiany (pozytywne/negatywne)
Nauczyciele (w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie,
asystent lub pomoc nauczyciela - o ile zostali zatrudnieni)
Uczeń ma nadal trudności w funkcjonowaniu społecznym, nie potrafi panować nad emocjami, szybko się denerwuje, często reaguje płaczem. U chłopca występuje niechęć i blokada przed pracami pisemnymi, notowaniem na lekcji.
xxxxxx ma problemy z przepisywaniem do zeszytu z tablicy, jak również z podręcznika. Sprawia mu to dużą trudność. Nie potrafi również korzystać z notatek zapisanych w zeszycie, nie rozumie sensu ich zapisywania. Łatwo się dekoncentruje. W momencie, kiedy ma zrobić zadanie i wreszcie się skupi wykonuje je bardzo dobrze. xxxxxxx ma również problem z zaplanowaniem podjęcia kroków potrzebnych do ukończenia złożonego zadania. W momencie, gdy nauczyciel zadaje do wykonania długie i złożone zadanie, uczeń blokuje się i nawet nie rozpoczyna jego wykonywania albo zaprzestaje wykonywania w trakcie. Chłopiec denerwuję się bardzo, kiedy powtarza się określone czynności np. podczas dyktowania notatki przez nauczyciela, śpiewanie piosenki na muzyce ( refren, który się powtarza). Potrafi z tego powodu wpaść w złość i np. rzucić piórnikiem.

Chłopiec jest zawsze przygotowany do lekcji. Systematycznie odrabia prace domowe.. Dobrze radzi sobie z nauką . Bardzo chętnie ćwiczy na lekcji wf jest to jego ulubiony przedmiot. Lubi również matematykę. Systematycznie uczęszcza na lekcje. Jest punktualny.
Stara się zjednać sobie sympatię kolegów z klasy, bardzo mu zależy na tym, aby być lubianym i akceptowanym. Zyskuje coraz większą przychylność innych dzieci.
Podczas zdalnego nauczania pracował systematycznie. Odrabiał wszystkie lekcje. Zachowywał się grzecznie był miły i uprzejmy w stosunku do nauczycieli. Sporadycznie zdarzały się wybuchy złości.
Nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia rewalidacyjne:
W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 Igor systematycznie i chętnie uczęszczał na zajęcia rewalidacyjne. Frekwencja wynosi 97%.
xxxxxxxxxxx opanował takie umiejętności jak : dyskutowanie, wyrażanie krytyki , rozróżnianie uczuć, wyrażanie emocji: radość, smutek, strach, rozczarowanie, mówienie komplementów. Dzięki tworzonym wyraźnym scenariuszom zachowań niezbędnych do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach nabywa potrzebne umiejętności i stara się je wykorzystywać w praktyce. Zauważa się wzmocnienie aktywności chłopca w życiu społecznym i rozwinięcie jego potencjału. Uczeń poczynił postępy w sferze emocjonalno-społecznej. Bardzo chętnie podejmuje kontakty z rówieśnikami, lubi z nimi rozmawiać, bawić się na przerwach, potrafi dzielić się np. słodyczami. Stara się przestrzegać norm i zasad panujących w grupie, choć nie zawsze mu się to udaje ze względu na brak umiejętności panowania nad swoją złością. Nie potrafi również odpowiednio zareagować na krytykę pod swoim adresem, dlatego powinien nadal pracować nad rozwijaniem umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie.
Nauczyciele prowadzący inne zajęcia dodatkowe
/specjalistyczne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:
Uczeń uczęszcza na zajęcia systematycznie. W zależności od dnia, nastawienia i chęci do pracy różnie wykonuje powierzone mu zadania. Czasami potrzebuje więcej czasu lub dodatkowych wyjaśnień dotyczących celowości zleconej pracy.xxxx ma bogate słownictwo. Chętnie wypowiada się na tematy, które go interesują np. budowa, rysowanie czołgów, sprzęt wojskowy , walka, wynalazki. Podejmuje rozmowy dotyczące przyszłości.
Uczeń dobrze czyta. Podczas pracy związanej z wyszukiwaniem informacji w tekście potrzebuje wsparcia i motywacji. Słabiej radzi sobie z zadaniami, które wymagają od niego odniesienia się do wiedzy z lat ubiegłych. Czasami odmawia pisania lub wypełnienia karty pracy, tłumacząc to zmęczeniem, denerwując się, że powinien coś zapisać lub połączyć.
Chętnie wykonuje zadania online w postaci gier, łączenia elementów, wykreślanek. Rozumie znaczenie wielu związków frazeologicznych. Potrafi odnieść się do sytuacji życiowych i właściwie użyć podanego frazeologizmu.
W okresie nauczania zdalnego xxxxx uczęszczał na zajęcia do szkoły. W II semestrze zaobserwowałam, że często wyrażał swoje niezadowolenie z tego powodu, że musiał zostać na dodatkowych zajęciach. Już na przerwie płakał, denerwował się, mówił, że chce do domu, że jest zmęczony, że nie chce chodzić do szkoły. Były to trudne i stresujące sytuacje, ponieważ przy tym używał wulgaryzmów i niszczył swoje rzeczy. Czasami przez całą lekcje odmawiał wykonania pracy mówiąc, że nie będzie tego robił, jest zmęczony, że go to nie interesuje. Podczas takich zdarzeń -będąc z uczniem w klasie- musiałam przerywać zajęcia online, aby zapanować nad zaistniałą sytuacją.

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne:
W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 xxxxxx uczęszczał na zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne , frekwencja uczęszczania na zajęcia 88%. W czasie nauczania zdalnego poznał sposoby opanowywania i przezwyciężania złości i agresji, a także metody radzenia sobie ze stresem, złością, oskarżeniami i niepowodzeniami. Nad tymi ostatnimi musi dalej pracować. Wystarczy ,że dostanie gorszą ocenę, nie rozumie nagrania na języku niemieckim, nie wygra w konkursie o Henryku Sienkiewiczu lub uzna, że był za trudny i wpada w złość. Nie potrafi nadal nad sobą zapanować. Wtedy krzyczy i płacze. Dlatego powinien nadal uczestniczyć w zajęciach , żeby dalej rozwijać umiejętność wyrażania swoich uczuć i emocji w sposób akceptowany społecznie.

II. Skuteczność podjętych działań
Działania skuteczne
Integracja w zespole klasowym. W czasie zachowań autoagresywnych uczeń przebywa w miejscu umożliwiającym mu relaksację. Na bieżąco są przeprowadzane krótkie rozmowy ze wskazaniem na nieodpowiednie zachowania. Indywidualne zajęcia rewalidacyjne pozwalają uczniowi nabyć umiejętności w opanowaniu emocji, wyrazić te emocje, odróżnić uczucia od emocji.
Działania nieskuteczne
(przyczyny nieskuteczności)
xxxxx nie umie przyjmować porażek, które są przyczyną niekontrolowanych zachowań autoagresywnych.
Niepożądane zachowanie wskazuje na deficyt umiejętności. Niekontrolowane wybuchy emocji to sygnał, że dziecko ‘utknęło’, nie potrafi sobie poradzić z sytuacją. xxxxx ze względu na deficyty umiejętności pod wpływem lęku, frustracji, gniewu czy stresu zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji. Zachowuje się niewłaściwie, bo nie potrafi inaczej. Brakuje mu umiejętności, które pozwalałyby zachowywać się w inny sposób.

III. Nowe okoliczności wpływające na funkcjonowanie ucznia lub ocenę jego funkcjonowania
Nowa opinia psychologiczno-pedagogiczna, dodatkowe wyniki badań lekarskich, inne nowe dane diagnostyczne (diagnoza, zalecenia)
Orzeczenie z dnia xxxxxxxx r.
Rodzic współpracuje z psychiatrą, uczęszcza z dzieckiem na terapię. Chłopiec systematycznie uczestniczy w spotkaniach z psychologiem na terenie szkoły. Uczeń jest pod kontrolą lekarską.
Istotne zmiany w sytuacji życiowej ucznia
Matka pracuje zawodowo. Dziecko przebywa pod opieką dziadka. W weekendy odwiedza ojca.

IV. Wnioski do dalszej pracy , w tym zalecane formy, sposoby i okres udzielania dalszej pomocy oraz zakres i charakter wsparcia ze strony nauczyciela współorganizującego kształcenie, specjalistę, asystenta lub pomoc nauczyciela (o ile zostali zatrudnieni).
Wnioski ogólne
- stymulowanie rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami ucznia,
- ćwiczenia pobudzające do aktywności własnej,
- doskonalenie sprawności grafomotorycznej,
- rozwijanie umiejętności czytania, pisania, swobodnego wypowiadania się,
- usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowej
- wzmocnienia pozytywne, motywowanie, bazowanie na mocnych stronach ucznia,
- dzielenie długich i złożonych zadań na krótsze z prostym, jednoznacznym poleceniem,
- z powodu impulsywności i problemów w czekaniu na swoją kolej odpytywanie ucznia w pierwszej kolejności,
- zadawanie krótszych prac domowych w sytuacji, gdy rodzic zgłasza, że nauka w domu trwa godzinami,
- uczenie alternatywnych sposobów rozładowywania złości i agresji,
- po każdym konflikcie, który wybuchł pomiędzy Igorem a innym uczniem tłumaczenie, co czuje on sam, kolega oraz nauczyciel w tej sytuacji, sprawdzenie, czy uczeń to zrozumiał.
Zalecane formy, sposoby i okres udzielania dalszej pomocy
- zajęcia edukacyjne - udzielanie uczniowi pomocy w bieżącej pracy na lekcji,
- zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - rozwijanie funkcji słuchowej, wzrokowej, procesów integracyjno-pamięciowych oraz koncentracji uwagi,
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - stymulowanie rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia.
- zajęcia o charakterze rewalidacyjnym. Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi, radzenia sobie z emocjami, doskonalenie umiejętności współdziałania, komunikowania się, wyrażania własnych potrzeb i rozumienia potrzeb innych,
- rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem, nauczycielami w celu pokonywania trudności i mobilizowania do wysiłku,
- porady i konsultacje – na bieżąco w miarę potrzeb.

Zmiany (o ile są konieczne) w zakresie i charakterze wsparcia ze strony nauczyciela współorganizującego kształcenie, specjalisty, asystenta lub pomocy nauczyciela (o ile zostali zatrudnieni)
W dalszym ciągu uczeń wymaga wsparcia ze strony nauczyciela wspomagającego oraz pomocy nauczyciela w trakcie zajęć lekcyjnych a także przerw między lekcjami. Ważne jest otoczenie ucznia dyskretną opieką, gdyż może się on stać ze względu na specyfikę swoich zachowań łatwym obiektem zaczepek, prowokacji, czy nawet chuligańskich wybryków ze strony rówieśników.

Podpisy członków zespołu: Podpis rodzica/prawnego opiekuna:
1. ........................ ........................................
2. ........................
3. ........................
4. ........................
Potwierdzenie odbioru kopi
Podpis dyrektora szkoły .......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.