X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46927
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej - Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

Lutoryż, 28.06.2021 r.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. CZESŁAWA PRZYSTASIA W LUTORYŻU

Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi

WYMAGANIE
1. Stwierdzenie, czy zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu odpowiednich do realizacji tych zadań warunków.
2. Stwierdzenie, czy zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
3. Stwierdzenie, czy w szkole ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
4. Stwierdzenie czy w procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły

SPIS TREŚCI:
I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
II. Harmonogram ewaluacji.
III. Informacje dotyczące organizacji ewaluacji.
IV. Prezentacja wyników ewaluacji.
V. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.

I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej.
1. Określenie skuteczności zarządzania szkołą, w tym tworzenie optymalnych warunków do nauczania i uczenia się uczniów, do indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz ich doskonalenia zawodowego.
2. Identyfikacja słabych i mocnych stron ewaluowanego obszaru.
3. Podniesienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań.
4. Identyfikacja zagrożeń.
5. Dostarczenie informacji koniecznych do planowania pracy szkoły.

II. Harmonogram ewaluacji.
Lp. Zadania/narzędzia Termin
Przeprowadzenia badania Opracowanie wyników i wniosków
1 Analiza dokumentów: planu nadzoru pedagogicznego, planu pracy SU oraz sprawozdania z wnioskami, kalendarz imprez szkolnych i uroczystości. kwiecień maj
2 Obserwacja zajęć pod kątem wprowadzonych metod aktywizujących, innowacji, atrakcyjności lekcji, wykorzystywania środków dydaktycznych, indywidualizacji. II semestr czerwiec
3 Ankieta dla nauczycieli. maj czerwiec
4 Ankieta dla rodziców. maj czerwiec

Kryteria ewaluacji:
Zgodność z aktami prawnymi;
Dostępność;
Atrakcyjność;
Zgodność z potrzebami uczniów i środowiska.

Pytania kluczowe:
1. Czy zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się?
2. Czy dyrektor szkoły zapewnia nauczycielom i uczniom odpowiednie warunki do realizacji zadańzwiązanych z wychowaniem, nauczaniem i uczeniem się?
3. Czy nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną – w jakim zakresie i na jakim etapie?
4. Czy wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracyszkoły i przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły?
5. Czy w szkole podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie bazy i wyposażeniadydaktycznego?

III. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej.
Wskazanie źródeł informacji o jakości pracy w obszarach objętych ewaluacją:
Wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele.
Opis metod i narzędzi badawczych wykorzystanych przy ewaluacji:
Ankiety dla rodziców i nauczycieli;
Wywiady - wybrani nauczyciele;
Analizy dokumentów- dzienniki zajęć lekcyjnych, dokumentacja biblioteki szkolnej, plan pracy isprawozdanie działalności zespołów przedmiotowych, tablice „gazetki ścienne”, strona internetowa, podziękowania, potwierdzenia udziału, wnioski zposiedzeń rad pedagogicznych oraz zespołów przedmiotowych, wnioski oraz postulaty radyrodziców, dokumentacja szkolna, wnioski z pracy szkoły i badań zewnętrznych, sprawozdanie z ewaluacji innowacji, inne informacje dotyczące szkoły.
Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych:
Określenie przedmiotu ewaluacji, kryteriów, pytań kluczowych, wskazania metod i próby badawczej - do kwietnia 2021r.
Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji- od kwietnia do czerwca 2021r.
Analiza zebranych informacji – do 15 czerwca 2021r.
Pisanie raportu- od 25 czerwca 2021r.

IV. Prezentacja wyników ewaluacji.
Opracowanie zbiorcze wyników ankiet dla rodziców i nauczycieli:

Prezentacja wyników ankiety dla rodziców

1.Czy – według Pani/Pana - szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem, odpowiednimi do właściwego przebiegu procesu kształcenia, wychowania i opieki?
36 odpowiedzi

2. Czy szkoła zapewnia uczniom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu?
37 odpowiedzi

3. Czy szkoła w sposób partnerski współpracuje z rodzicami i zachęca ich do aktywnego udziału w swojej działalności?
37 odpowiedzi

4. Czy miała Pani / miał Pan możliwość wnoszenia uwag do treści programu wychowawczego, wymagań edukacyjnych i systemu oceniania?
37 odpowiedzi

5. Czy miała Pani / miał Pan okazję wyrazić swoje oczekiwania wobec szkoły(np. w formie ankiety, czy podczas zebrań z rodzicami)?
37 odpowiedzi

6. Czy – według Pani/Pana szkoła jest ukierunkowana na rozwój uczniów?
37 odpowiedzi

7. Czy organizowane przez szkołę zajęcia pozalekcyjne są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami Pani/Pana dziecka? Proszę wziąć pod uwagę cały rok szkolny – nauczanie stacjonarne i zdalne.
37 odpowiedzi

8. Jak Pani/Pan ocenia organizację kształcenia w szkole (plan lekcji, zajęcia dodatkowe)?
37 odpowiedzi

9. Czy szkoła rozwija zainteresowania i zdolności dziecka – umożliwia realizowanie zainteresowań?
37 odpowiedzi

10. Czy szkoła promuje/docenia osiągnięcia uczniów? W jaki sposób (np. pochwały, nagrody, itp.)?
37 odpowiedzi

11. Czy szkoła umożliwia uczniom wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?
37 odpowiedzi

12. Czy odpowiada Pani/Panu dotychczasowa organizacja nauczania zdalnego (lekcje online, platforma Teams, itp.)?
37 odpowiedzi

13. Czy są spełniane Pani/ Pana oczekiwania wobec szkoły, jeśli chodzi o stopień obciążenia dzieci zadaniami w ramach zdalnego nauczania?
37 odpowiedzi

14. Jak ocenia Pani/Pan organizację kontaktów z nauczycielami (dziennik elektroniczny, Teams, telefon)?
37 odpowiedzi

Z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Czesława Przystasia w Lutotyżu wynika, że rodzice są w większości zadowoleni z pracy szkoły.

Mocne strony:
• Rodzice uważają, że szkoła dysponuje obiektami, pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do prawidłowego przebiegu kształcenia, wychowania i opieki. * 27,8% rodziców udzieliło odpowiedzi „tak”, 58,5% - „raczej tak”
• Rodzice uważają, że szkoła zapewnia uczniom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu*43,2% rodziców udzieliło odpowiedzi „tak”, 48,6% - „raczej tak”
• Rodzice twierdzą, że szkoła w sposób partnerski współpracuje z nimi i zachęca ich do aktywnego udziału w swojej działalności. *35,1% rodziców udzieliło odpowiedzi „tak”, 48,6% ”-raczej tak
• Znacząca większość rodziców (81%) miała możliwość wyrażenia swoich oczekiwań wobec szkoły np. w formie ankiety, podczas zebrań z rodzicami.
• Zdecydowana większość rodziców twierdzi, że szkoła jest ukierunkowana na rozwój uczniów(40,5%-tak, 45,9%- raczej tak).
• Rodzice twierdzą, że szkoła promuje/docenia osiągnięcia uczniów (48,6%- tak, 37,8%- raczej tak).
• Dotychczasowa organizacja nauczania zdalnego odpowiada znacznej większości rodziców (48,6% -tak, 32,4 %- raczej tak).

Słabe strony:
• Nie wszyscy rodzice uważają, że mieli możliwość wnoszenia uwag do treści programu wychowawczego, wymagań edukacyjnych i systemu oceniania w szkole *54 % rodziców uważa, że miała taką możliwość, 45,9% uważa, że nie.
• Nie wszyscy rodzice uważają, że organizowane przez szkołę zajęcia pozalekcyjne są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami ich dziecka? . *70,2% rodziców twierdzi, że są zgodne, 24,3% uważa, że nie.

Prezentacja wyników ankiety dla nauczycieli

Z analizy ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ks. Czesława Przystasia w Lutotyżu wynika, że zarządzanie szkoła służy jej rozwojowi.

Mocne strony:
• Nauczyciele bardzo dobrze (44%) i dobrze (44%) ocenili warunki lokalowe – są one odpowiednie do realizacji podstawy programowej i realizacji zadań wychowawczych
• Szkoła zapewnia nauczycielom możliwości korzystania z potrzebnych podczas zajęć pomocy dydaktycznych – tak twierdzi 100% badanych. W uwagach zasygnalizowany został jedynie brak tablic w kratkę w salach lekcyjnych.
• Wg 94% badanych w szkole stworzono nauczycielom warunki do pracy własnej (np. przygotowanie się do zajęć czy rozwoju zawodowego).
• 100% ankietowanych sądzi, że dyrektor stwarza nauczycielom możliwości doskonalenia zawodowego poprzez np.: organizację finansowania, organizację szkoleń, motywowanie, zachęcanie.
• Wg 100% badanych nauczyciele są zaangażowani w prace zespołów przedmiotowych, dokonują analizy efektów swojej pracy, wspólnie rozwiązują problemy.
• Wszyscy nauczyciele twierdzą, że w szkole podejmuje się i modyfikuje działania dydaktyczne w celu uwzględnienia możliwości rozwojowych uczniów.
• Wszyscy nauczyciele twierdzą, że w szkole promuje się osiągnięcia uczniów poprzez: nagrody, dyplomy, pochwały, zamieszczanie informacji o sukcesach na stronie internetowej oraz Facebooku szkoły.
• Wg wszystkich nauczycieli w planowaniu pracy szkoły wykorzystuje się wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
• 100% ankietowanych nauczycieli sądzi, że ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
• Wszyscy nauczyciele sądzą, że dyrektor kontroluje realizację podstawy programowej.
• Wg 100% badanych nauczycieli dyrektor kontroluje przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego.
• Wszyscy nauczyciele twierdzą, że dyrektor kontroluje pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw na bieżąco w ciągu roku szkolnego.
• Dyrektor kontroluje prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki – tak stwierdziło 100% ankietowanych nauczycieli.
• Dyrektor promuje/docenia pracę i osiągnięcia nauczycieli (nagrody, pochwały, podziękowania) – tak wypowiedziało się 69%, raczej tak 31% ankietowanych.
• Wg 100% nauczycieli szkoła w okresie nauczania zdalnego umożliwiała wypożyczeniesprzętu niezbędnego do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
• Prawie wszystkim nauczycielom odpowiadała (69%) lub raczej odpowiadała (25%) dotychczasowa forma i narzędzia nauczania zdalnego.

V. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy.
Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe:
1. Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się, orazzapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji tych zadań.
Zarządzanie jest kluczowym elementem decydującym o jakości każdej organizacji, w tym placówek oświatowych i służy jej rozwojowi. Dyrektor działa celowo, zatrudniając doświadczonych nauczycieli, angażując ich w proces podejmowania decyzji po to, aby wszystkie działania podejmowane w szkole były skoncentrowane na uczeniu się, również w trybie zdalnym.
Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniuzawodowemu. Służy także rozwojowi szkoły oraz prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. Sprzyja również udziałowi nauczycieli oraz uczniów irodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły. Dyrektor podejmuje skuteczne działaniazapewniające szkole realizację potrzeb.
Zarządzanie szkołą spoczywa na barkach dyrektora. Wyzwaniem staje się włączanie w ten proces uczniów, nauczycieli, rodziców. Budowana dzięki takim działaniom wspólnota szkolna lepiej przygotowana jest do nadchodzących zmian.
Nadzór i kontrole przeprowadza się cyklicznie i systematycznie, a dotyczą one:
1. Systematyka oceniania - ilość wymaganych ocen, różnorodność form oceniania i zapisu, częstotliwość zgodnie z PSO.
2. Realizacja obowiązku nauki szkolnej – sprawozdania od wychowawców dotyczące ilości godzinnieusprawiedliwionych, opuszczonych, upomnienia wychowawców, dyrektora i nagany (wpływana ocenę z zachowania).
3. Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi, motywowanie nauczycielido wielokierunkowości w uczeniu kilku przedmiotów (studia podyplomowe, kursykwalifikacyjne).
4. Awans zawodowy - wyznaczanie nauczycieli-opiekunów, sprawozdania, egzaminy.
5. Punktualne zaczynanie zajęć lekcyjnych – na bieżąco.
6. Realizowanie lekcji w ramach zastępstw (wpis tematu, frekwencji, aktywne przeprowadzenie zajęć).
7. Dyżury na przerwach w celu zapewnienia bezpieczeństwa w całej szkole zgodnie zopracowanym wcześniej grafikiem i planem zastępstw.
8. Dokumentacja pracy wychowawcy (lista uczniów, religia/etyka, zaświadczenia uczniów, zwolnienia, protokoły z zebrań, sprawy różne).
9. Sprawozdania zespołów przedmiotowych, na konferencji na koniec I semestru i koniec roku szkolnego, osiągnięcia na stronie szkoły, sukcesy w konkursach itp.
10. Dokumentacja szkolna (tematy, frekwencja, oceny), monitorowanie brakujących wpisówi mobilizowanie nauczycieli do uzupełniania braków, przestrzeganie terminów sprawdzianów iich poprawy, uaktualnianie Statutu Szkoły.
11. Opieka psychologiczno-pedagogiczna: indywidualne rozmowy, sporządzanie notatek służbowych, kierowanie do placówek specjalistycznych, nawiązanie kontaktu szkoły z rodzicami, zapewnienie bezpieczeństwa, warsztaty, pogadanki, doradztwo zawodowe, zespoły do spraw psychologiczno-pedagogicznych.
12. Sondaże przeprowadzanie wśród dzieci i młodzieży: słabe, mocne strony, sugestie uczniów, prośby, ocena metod i form pracy nauczyciela.
13. Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty zgodnie zprocedurą – wcześniejsze szkolenia, prawidłowo wypełniona dokumentacja.
14. Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych, kół zainteresowań, biblioteki (uaktualnianie księgozbioru), dystrybucja podręczników szkolnych.
15. Ocena i podsumowanie pracy nauczyciela - osiągniecia uczniówi nauczyciela na stronie szkoły, motywowanie do dalszej, dobrej pracy, np. dodatkiem motywacyjnym.
18. Aktualna strona internetowa, profil na Facebooku szkoły – zamieszczanie najważniejszych, bieżącychinformacji, zmian w dokumentach szkoły, sukcesów, najważniejszych wydarzeń.
17. Hospitacje - obserwacje związane ze stażem, awansem, oceną pracy zawodowej.
18. Motywowanie nauczycieli do uczestniczenia w kursach, szkolenia w celu podniesieniajakości pracy, urozmaicenia form nauczania; szkolenia Rady Pedagogicznej, studiapodyplomowe.
19. Rekrutacja do szkoły - opracowanie harmonogramu, gromadzenie dokumentacji, rejestracja, ustalanie wychowawców, zebrania z rodzicami.

2. Zarządzanie szkołą sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Postawa Dyrektora sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu, również w trybie zdalnym. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego oraz deklarują, że mają zapewniony dostęp do odpowiednich zasobów przydatnych dla ich rozwoju zawodowego. Twierdzą, że sukcesy są zauważane i nagradzane przez Dyrektora, który organizuje lub inspiruje działania dotyczące: pracy zespołowej nauczycieli i dbania o dobrą komunikację, upowszechniania wiedzy na temat najlepszych praktyk i najnowszych teorii, przydatnych w pracy nauczyciela oraz dzielenia się wiedzą. Dyrektor w celu zachęcenia nauczycieli do efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej podejmuje m.in. takie działania, jak: popieranie ciekawych inicjatyw, zachęcanie do udziału w projektach, akcjach i konkursach, uczestniczenie we wszystkich działaniach podejmowanych przez nauczycieli, przyznawanie dodatków motywacyjnych, Nagród Dyrektora, wnioskowanie o Nagrodę Burmistrza.
Kilka razy w roku szkolnym dyrektor organizuje szkolenia Rady Pedagogicznej, a wybierając ichtematykę, uwzględnia głównie kierunki polityki oświatowej państwa, plan nadzoru kuratora oświaty, potrzeby szkoły i nauczycieli. Nauczycielom odbywającym staż na kolejny stopień awansu zawodowegoprzydziela opiekunów spośród nauczycieli o większym stażu pracy. Do działań zarządczych sprzyjających indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu zalicza się także: przedstawianie oferty ośrodków doskonalenia (stacjonarne i e-learningowej) w ramach spotkań Rady Pedagogicznej oraz umożliwianie udziału w tych formach, stwarzanie możliwości spotkań zespołównauczycielskich, dofinansowanie form doskonalenia dających kwalifikacje lub umiejętności niezbędne wszkole.
Nauczyciele współpracują ze sobą na bieżąco przy planowaniu i organizacji różnego typu imprez, akcji, konkursów, wyjazdów, wycieczek, podczas realizacji projektów i programów, przy rozwiązywaniuproblemów wychowawczych, w opiece nad Samorządem Szkolnym. Wszyscy nauczyciele są zaangażowani w pracę zespołów działających w szkole powołanych z inicjatywydyrektora.
Nauczyciele dzielą się wiedzą z odbytych szkoleń zewnętrznych, przekazują sobie materiały szkoleniowe. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w licznych formach doskonalenia zawodowego, zarówno w szkoleniachwewnętrznych, jak i zewnętrznych.

3. Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami.
W szkole co roku powoływane jest zespoły do przeprowadzania ewaluacji. Na początku roku szkolnegozespoły opracowują plan ewaluacji wewnętrznej, który staje się podstawą do sporządzenia harmonogramu pracy zespołu ds. ewaluacji. Następnie zespoły pracują według opracowanego przez siebie harmonogramu, realizując w założonych terminach poszczególne etapy ewaluacji. Zespoły przeprowadzają ankiety iwywiady wśród nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców, analizuje dokumentacjęoraz dokonuje obserwacji. Na podstawie przeprowadzonych badań sporządzają raport, który przedstawiają najpierw dyrektorowi szkoły, a następnie wszystkim nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Raport zawiera wnioski i rekomendacje, które są wykorzystywane do wprowadzania takich zmian w funkcjonowaniu szkoły, które służą jej rozwojowi. Dyrektor szkoły monitoruje wdrażanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej.

4. W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi szkoły.
Dyrektor w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego kontroluje dokumentację szkolną - poprawność i terminowość wypełniania dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych, dziennikówzajęć dodatkowych, dzienników pedagoga i świetlicy, arkuszy ocen.
Dyrektor szkoły informuje indywidualnie nauczycieli o ewentualnych brakach w dokumentacji szkolnej, o brakach w bieżącym wypełnianiu dzienników. Nauczyciele wypełniają systematycznie i na bieżąco dokumentację szkolną, a nieliczneopóźnienia i braki są natychmiast uzupełniane.
Dyrektor kontroluje realizację podstawy programowej poprzez:
- dokonywanie bieżących kontroli realizacji podstawy programowej,
- nauczyciele informują na bieżąco dyrektora o opóźnieniach w realizacji rozkładów materiałów,
- dyrektorwspółpracuje z nauczycielami w celu systematycznej realizacji rozkładów materiałów m. in.poprzez zastępstwa doraźne.
Dyrektor kontroluje przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego:
- zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów przez nauczycieli,
- zasad klasyfikowania i promowania uczniów: dyrektor kontroluje zasadność wystawianych ocensemestralnych i rocznych poprzez przyjmowanie sprawozdań z klasyfikacji semestralnej i rocznej. Nauczyciele ustalają oceny semestralne i roczne zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole i prawieoświatowym.
Dyrektor kontroluje pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw na bieżąco w ciągu rokuszkolnego.
Dyrektor wspomaga pracę nauczycieli poprzez:
- organizowanie szkoleń dla Rady Pedagogicznej: posiedzenia Rady Pedagogicznej są planowane, a nauczyciele są informowani na początku roku o przewidywanych terminach posiedzeń RP;
- obserwację zajęć nauczycieli: dyrektor planuje obserwację zajęć nauczycieli na dany rok szkolnyi informuje o przewidywanych terminach;
- wspiera rozwój zawodowy nauczycieli: dyrektor wyznacza opiekunów stażu nauczycieli stażystów ikontraktowych, przyjmuje od nauczycieli plany rozwoju zawodowego i czuwa nad prawidłowąorganizacją przebiegu stażu.
Podsumowanie: Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły i przyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły, również w trybie zdalnym. Dyrektor w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego kontroluje dokumentację szkolną, kontroluje realizację podstawyprogramowej, kontroluje przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego przez nauczycieli, kontroluje pełnieniedyżurów przez nauczycieli podczas przerw na bieżąco w ciągu roku szkolnego, wspomaga pracę nauczycieli. Nauczyciele są informowani na bieżąco o rezultatach czynności dyrektora wynikających zwewnątrzszkolnego nadzoru pedagogicznego i modyfikują swoją pracę zgodnie z zaleceniami dyrektoraszkoły.
Dyrektor szkoły dba o różnorodną bazę dydaktyczną szkoły:
- Nauczyciele zgłaszają dyrektorowi zapotrzebowanie na wyposażenie dydaktyczne swoich pracowni, na bieżąco są zgłaszane przez nauczycieli usterki i wadywyposażenia dydaktycznego;
- Dyrektor inicjuje zakup i poszerzenie bazy dydaktycznej poszczególnych pracowni, czy sprzętu komputerowego.
- Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców w celu konsultacji pozyskania środków np. na zakup nagród, czy organizacji imprez szkolnych.

V. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski.
Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe:
• Zarządzanie szkołą koncentruje się na wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się.
• Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielom i uczniom odpowiednie warunki do realizacji zadańzwiązanych z wychowaniem, nauczaniem i uczeniem się.
• Nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną.
• Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły iprzyczyniają się do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły.
• W szkole podejmowane są działania mające na celu wzbogacanie bazy i wyposażeniadydaktycznego.
Rekomendacje:
1. Należy kontynuować zarządzanie szkołą, które sprzyja udziałowi nauczycieli oraz uczniów i rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły i prowadzi do wdrażania nowatorskich działań oraz formułowania i realizowania wniosków z nadzoru pedagogicznego.
2. Dyrektor nadal powinien podejmować skuteczne działania w zakresie organizowania pracy nauczycieli oraz rozwoju zawodowego, co skutkuje powszechnym udziałem nauczycieli w pracy zespołowej i różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Z uwagi na to, iż rodzice nie chcą, bądź nie rozumieją swojej roli opiniotwórczej (37 rodziców wypełniło ankietę), należy podjąć działania uświadamiające rangę wyrażania ich zdania oraz potrzebę udziału w badaniach i rzetelnego wypełniania kwestionariusza ankiety.
34. Nie wszyscy rodzice uważają, że mieli możliwość wnoszenia uwag do treści programu wychowawczego, wymagań edukacyjnych i systemu oceniania w szkole, dlatego należy motywować rodziców, aby w większym stopniu angażowali się w pracę na rzecz placówki.
5. Co czwarty rodzic uważa, że organizowane przez szkołę zajęcia pozalekcyjne nie są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami ich dziecka, dlatego należy lepiej rozpoznać te potrzeby i dostosować do nich rodzaj prowadzonych zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.