X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46898
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej - Dzieci są aktywne

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŁOMAZACH
ROK SZKOLNY 2020/2021

Zakres badań:
Wymaganie 4: Dzieci są aktywne

Raport opracowały:
Ewa Karpowicz
Agnieszka Garbatiuk

Łomazy, 2021 r.
Przedmiot ewaluacji: Wykorzystanie techniki komputerowej i informacyjnej w procesie dydaktycznym przez nauczycieli.
I. ZAKRES EWALUACJI
Cel ewaluacji:
1. Ocena sposobu oraz częstotliwości wykorzystywania techniki komputerowej i informacyjnej w procesie dydaktycznym przez nauczycieli.
2. Ocena poziomu umiejętności posługiwania się technikami informacyjnymi przez nauczycieli.
II. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI
1. Wskazanie źródeł informacji:
• rodzice
• nauczyciele
• wychowawcy grup przedszkolnych
Kryteria ewaluacji: Do- Mocne strony
1. Przedszkole posiada bogate wyposażenie umożliwiające prowadzenie procesu edukacyjnego z wykorzystaniem TIK.
2. Nauczyciele posiadają umiejętności umożliwiające właściwe wykorzystanie posiadanych zasobów.
3. Nauczyciele systematycznie i świadomie wykorzystują posiadane zasoby dla wzmocnienia efektów procesu edukacyjnego.
4. W przedszkolu realizowany jest program profilaktyczny uwzględniający zagrożenia dla dzieci związane z korzystaniem z technologii.
2. Metody i techniki badawcze
• badanie ankietowe rodziców
• badanie ankietowe nauczycieli
• badanie ankietowe wychowawców grup
• analiza dokumentów
3. Narzędzia badawcze:
• kwestionariusz ankiety dla rodziców
• kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
• arkusz obserwacji dziecka
• spis posiadanych urządzeń TIK w placówce

4. Terminy przeprowadzania czynności ewaluacyjnych:
• wrzesień 2020 r. – określenie przedmiotu ewaluacji i powołanie zespołu ds. ewaluacji; opracowanie planu i harmonogramu ewaluacji;
• październik – grudzień 2020r. - dobór metod i grupy badawczej;
• styczeń – luty 2021r. - zbieranie danych, prowadzenie badań, gromadzenie
i porządkowanie danych;
• marzec 2021 r. - analiza zgromadzonych danych, wypracowanie wniosków;
• do końca maja 2021r. - przygotowanie raportu;
• czerwiec 2021r. - przedstawienie raportu na Zespole Nauczycieli Przedszkola oraz Radzie Pedagogicznej ZPO w Łomazach

Pytania kluczowe:
1. Jakimi zasobami sprzętowymi, kadrowymi dysponuje przedszkole?
2. W jaki sposób i jak często nauczyciele prowadzą zajęcia z wykorzystaniem TIK?
3. Jakie działania podejmuje przedszkole uczące dzieci właściwego korzystania z nowoczesnych technologii?
4. Jakie umiejętności dzieci rozwijane są przez nauczycieli z wykorzystaniem TIK?

III.ANALIZA ANKIET I ICH INTERPRETACJA
1. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców
2. Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli.
3. Opracowanie wyników na podstawie arkusza obserwacji dzieci
4. Analiza dokumentów
IV. Ostateczne rezultaty ewaluacji wewnętrznej i wnioski do dalszej pracy
1. Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe
2. Wnioski z badań
3. Wnioski do dalszej pracy

Ad.1 Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród rodziców
W badaniu ankietowym wzięło udział 95 rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Rodzice udzielili odpowiedzi na następujące pytania:

Z przeprowadzonych badań wynika, że znaczna większość ankietowanych uważa, że przedszkole wyposażone jest w sprzęt służący technologii informacyjnej. 13% nie wie, czy placówka zaopatrzona jest w technologię informacyjną.

Zdecydowana większość ankietowanych wie, w jaki sposób nauczyciele przedszkola wykorzystują technologię informacyjną; 11% ankietowanych nie wie, jak nauczyciele wykorzystują technologię w pracy z dziećmi.

100% ankietowanych potwierdza, że ich dzieci wykorzystują technologię informacyjną poza przedszkolem.

Wszyscy badani rodzice wskazują, że ich dziecko korzysta z telefonu i telewizora. 96% respondentów udostępnia dziecku tablet, 88% - laptop; 56% badanych pozwala na korzystanie z konsoli.

Respondenci określili, że ich dzieci codziennie(93%) lub kilka razy dziennie (7%) korzystają z urządzeń.

76% ankietowanych rodziców zaznaczyło, że ich dzieci spędzają przed ekranem 1 godzinę dziennie. Pozostali rodzice pozwalają dzieciom spędzać 2-3 godziny w ciągu tygodnia przed ekranem.

Dzieci ankietowanych najczęściej wykorzystują urządzenia informacyjne do oglądania bajek telewizyjnych (100%), grania na telefonie (89%) oraz oglądania bajek internetowych. Ponad połowa respondentów wskazuje na słuchanie muzyki, gry na komputerze oraz na konsoli. 45% badanych używa urządzeń do korzystania z interaktywnych aplikacji na tablecie oraz słuchania słuchowisk (34%).

90% rodziców kontroluje swoje dziecko, podczas używania przez niego urządzeń informacyjnych. 10% powala dziecku na swobodne korzystanie z tych urządzeń, bez kontroli osoby dorosłej.

Według ankietowanych dzieci, które korzystają z TIK nabywają przede wszystkim umiejętności posługiwania się sprzętem elektronicznym(91%), uczą się kodowania(82%), a także poznają i uczą się nowych piosenek(79%). 74% ankietowanych uważa, że dzieci uczą się samodzielności a także zdobywa wiedzę (69%). Ponad połowa ankietowanych (62%) twierdzi, że dzięki stosowaniu urządzeń informacyjnych dzieci rozwijają myślenie logiczne, przyczynowo – skutkowe, 48% może przez to rozwijać zainteresowania, tylko 35% badanych uważa, ze wzbudza ciekawość.

Zdecydowana większość ankietowanych (92 osoby) mają wiedzę na temat zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania TIK. Tylko 3 osoby nie wiedzą o takich zagrożeniach.

Ad.2 Opracowanie zbiorcze wyników ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli

Zdecydowana większość badanych uważa, że biegle posługuje się TIK, po 10 % ocenia swoje umiejętności na średnie i bardzo dobre.

Wszyscy nauczyciele mają potrzeba podnoszenia kompetencji w zakresie TIK.

Zdecydowania większość ankietowanych (95%) raz w miesiącu przygotowuje prezentację multimedialną. Jedynie 5% wcale nie opracowuje materiałów w formie prezentacji.

39% nauczycieli wyszukuje w Internecie materiały do lekcji (pliki muzyczne, filmowe)
średnio raz w tygodniu, 22 % respondentów wykorzystuje TIK kilka razy w tygodniu; również 22% ankietowanych nie potrafiło wskazać z jaką częstotliwością wykorzystują TIK, 17% z nich robi to codziennie.

Ponad połowa ankietowanych kilka razy w tygodniu samodzielnie opracowuje karty pracy, 30% z nich robi to raz w miesiącu. 10% respondentów wykorzystuje TIK, tworząc karty pracy raz w tygodniu.

Zarówno codziennie(45%) i kilka razy w tygodniu (45%) badani nauczyciele wykorzystują Internet do zdobywania wiedzy, Tylko dla 10% Internet jest źródłem wiedzy.

Dla 45% ankietowanych Internet jest źródłem pozyskiwania dodatkowych materiałów do zajęć, z którego korzystają kilka razy w tygodniu. 35% nauczycieli codziennie wyszukuje dodatkowych informacji na różnego rodzaju stronach internetowych. 15% raz w tygodniu pozyskuje dodatkowe informacje z Internetu, a 5% badanych nie potrafi określić częstotliwości.

Podczas zajęć 35% badanych korzysta z portali edukacyjnych raz w miesiącu, 25% - raz w tygodniu, a 20% robi to kilka razy w tygodniu. 10% nauczycieli nie wykorzystuje treści portali internetowych podczas prowadzenia zajęć, również 10% nie potrafi określić częstotliwości z jaką wykorzystuje umiejętnosci TIK.

Prawie wszyscy badani wykorzystują prezentacje multimedialne podczas zajęć raz
w miesiącu. 10% nauczycieli omawia treści opierając się na prezentacjach multimedialnych raz w tygodniu.

Najwięcej nauczycieli wykorzystuje tablicę podczas zajęć codziennie (50%) i kilka razy w tygodniu. Po 15% używa jej raz w tygodniu i raz w miesiącu.

Podczas zajęć filmy edukacyjne wyświetla 50% nauczycieli średnio raz w miesiącu, 30% robi to kilka razy w tygodniu, a 15% - raz w tygodniu. 5% respondentów nie jest określić częstotliwości z jaką wykorzystują filmy edukacyjne w swojej pracy.

Wszyscy ankietowani nauczyciele raz w tygodniu wykorzystują w sowich zajęciach podłogę interaktywną.

36% nauczycieli często komunikuje się z innymi za pomocą poczty elektronicznej i innych komunikatorów, 64% wykorzystuje te narzędzia komunikacji czasami.

Trzy czwarte badanej grupy często komunikuje się z rodzicami za pomocą Internetu. 25% ankietowanych czasami nawiązuje kontakt z rodzicami za pomocą łącz internetowych.

Wszyscy badani kontaktują się z Dyrekcją za pomocą poczty lub innych komunikatorów, 10% robi to często, 90 - czasami.

Wszyscy respondenci zgodnie uważają, że stosowanie TIK może ponieść efektywność kształcenia.

Każdy ankietowany nauczyciel placówki ma swobodny dostęp do TIK.

Połowa badanych określa jako dobre wyposażenie swoich sal. Również 50% uważa ze ich sale są wyposażone bardzo dobrze w sprzęt TIK.

Wszyscy nauczyciele kształtują w przedszkolu umiejętność korzystania z technologii informacyjnej.

Aby kształtować umiejętności TIK u swoich wychowanków, nauczyciele (100%) wykorzystują w swojej pracy podłogę interaktywną, filmy edukacyjne i bajki, karty pracy, prowadzą także zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i laptopa. 87% nauczycieli prowadzi zajęcia z kodowania, 20% nauczycieli bierze udział w projekcie „Uczymy dzieci programować”.

Według respondentów TIK przede wszystkim kształtuje umiejętności taneczne (100%) i muzyczne (100%). 86% ankietowanych uważa, że technologia informacyjna wpływa na rozwój poznawczy oraz logicznego myślenia (84%). Dzięki rozwijaniu TIK dzieci usprawniają percepcję słuchową (78%), integrację słuchowo – ruchową (62%), a także percepcję językową (56%).

Wnioski:
- Nauczyciele dobrze oceniają swoje możliwości posługiwania się TIK, jednakże ocena ta
dotyczy przede wszystkim typowych technologii, jakimi są Internet, poczta elektroniczna,
komunikatory i czaty, edytory tekstu.
- Wszyscy nauczyciele czują potrzebę podnoszenia swoich kompetencji w zakresie
wykorzystania technik informacyjnych, szczególnie programów umożliwiających
prowadzenia zajęć on-line i współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami.
- W procesie kształcenia nauczyciele najczęściej posługują się komputerem i tablicą multimedialną.
- Wszyscy ankietowani uważają, że zastosowanie cyfrowych technologii edukacyjnych zwiększa efektywność zajęć.
- Przedszkole dysponuje szeregiem narzędzi, jak: pracownie komputerowe, laptopy i komputery w salach przedszkolnych, tablice interaktywne, nauczyciele oceniają wyposażenie swojej sali jako dobre i bardzo dobre.
- Nie we wszystkich salach znajduje się sprzęt umożliwiający korzystanie z technologii Informacyjnej, szczególnie chodzi o tablice interaktywne.
- Poprzez nauczanie zdalne zwiększyła się częstotliwość kontaktów z rodzicami i dziećmi wykorzystująca technologię informacyjną
Ad.3
Opracowanie wyników na podstawie arkusza obserwacji dzieci
Ad.4
We wszystkich salach przedszkolnych znajduje się laptop, trzy sale wyposażone są w tablicę multimedialną umożliwiającą wyświetlanie dzieciom materiałów edukacyjnych. Na korytarzu przedszkolnym znajduje się podłoga interaktywna z której mozga korzystać zarówno dzieci z przedszkola jak i szkoły podstawowej.
Z analizy dokumentów wynika, że systematycznie w ciągu całego roku we wszystkich grupach były prowadzone i odnotowywane działania i aktywności związane z rozwijaniem u dzieci kompetencji cyfrowych. Analiza dokonywanych zapisów w dziennikach zajęć pozwala stwierdzić, że działania takie prowadzone były kilka, a nawet kilkanaście razy w ciągu danego miesiąca.
Wykaz sprzętu umożliwiającego wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie dydaktycznym w ZPO w Łomazach na dzień 21.06.2021r.
Spis posiadanych urządzeń TIK w placówce
Ilość
Komputer/laptop 6
Tablica interaktywna 3
Podłoga interaktywna 1
Sprzęt audio (magnetofony, wieże Hi-Fi) 6
Aparat cyfrowy 2
Kamera cyfrowa 1

III. Ostateczne rezulataty...
Dokonana analiza materiałów z pierwszej części badan prowadzi do ogólnego wniosku, ze przedszkole rozwija kreatywność i kompetencje cyfrowe dzieci nie wykorzystując przy tym swoich wszystkich możliwości.
Sformułowanie odpowiedzi na pytania kluczowe:
1. Przedszkole dysponuje wykwalifikowaną kadrą, która w sposób biegły posługuje się TIK. Placówka jest wyposażona w tablice multimedialne ( 3 szt.), podłogę interaktywną, każda sala wyposażona jest w laptop z dostępem do internetu, a także odtwarzacz Cd.
2.

REKOMENDACJE

1. Kontynuować dokształcanie w zespole nauczycieli przedszkola nastawione na wykorzystanie TIK w procesie kształcenia – pokazywanie dobrych praktyk.
2. Zajęcia w większym stopniu powinny być nastawione na wykorzystanie TIK
w samodzielnym konstruowaniu wiedzy przez uczniów, w pracy grupowej lub
indywidualnej - bardziej aktywni w tym procesie powinni być uczniowie niż nauczyciel.
3. W dalszym ciągu należy wzbogacać bazę dydaktyczną szkoły w narzędzia informatyczne, szczególnie doposażać każdą salę w podstawowy sprzęt typu rzutnik, tablica interaktywna.
4. Wprowadzić e – dziennik w organizację pracy przedszkola i przeszkolić całą kadrę
w tym zakresie.
5. Dokonać aktualizacji i niezbędnych napraw ( np. aktualizacja programów komputerowych, wymiana lamp w projektorach multimedialnych) w posiadanym przez placówkę przęcie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.