X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45893
Przesłano:

Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły

SPIS TREŚCI
Wstęp
OBSZAR I
I. Cel badania
II. Problematyka badawcza
III. Kryteria ewaluacji
IV. Metody badawcze
V. Harmonogram ewaluacji
VI. Zasoby
VII. Charakterystyka próby badawczej
VIII. Analiza Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
IX. Wywiad z dyrektorem
X. Analiza ankiet
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
XI. Wnioski i rekomendacje

Obszar II
I. Cel badania
II. Problematyka badawcza
III. Kryteria ewaluacji
IV. Metody i narzędzia ewaluacji
V. Harmonogram ewaluacji
VI. Zasoby
VII. Charakterystyka próby badawczej
VIII. Analiza ankiet
Uczniowie
Rodzice
Nauczyciele
IX. Wywiad z dyrektorem
X. Wnioski i rekomendacje

Wstęp
Zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez zespół ds. ewaluacji, zostało przeprowadzone badanie ewaluacyjne. Dotyczyło dwóch obszarów (przedmiotów) ustalonych na podstawie kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021. Pierwszy obszar ,,Działania wychowawcze szkoły, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych’’, drugi ,,Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego’’. Celem dokonanego pomiaru w pierwszym obszarze było sprawdzenie
czy w szkole są prowadzone działania wychowawcze, które sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw i wychowaniu do wartości, zbadanie czy działania wychowawcze podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami przy współudziale uczniów i ich rodziców oraz poddawane są analizie, a wnioski z analiz są wdrażane w życie, zebranie wszechstronnych informacji dotyczących postaw uczniów
oraz procesów edukacyjnych, które je kształtują oraz zweryfikowanie dotychczasowych działań wychowawczych podejmowanych w szkole. W drugim obszarze badano sposób oraz częstotliwość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym przez nauczycieli.
W przeprowadzonym badaniu zastosowano procedury i narzędzia badawcze opracowane przez zespół ds. ewaluacji. Główną metodą wykorzystaną do przeprowadzenia badań była metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki badawczej, jaką jest ankieta. Była ona skierowana do uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przeprowadzono wywiad z dyrektorem. Wykorzystane w procesie badawczym ankiety zawierały pytania otwarte
i zamknięte. Wszyscy ankietowani przed rozpoczęciem badań, byli informowani o celach podejmowanych działań, sposobie wykorzystania ich wyników oraz całkowitej anonimowości uzyskanych informacji.
Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki badań oraz rekomendacje do dalszej efektywnej pracy, zmierzającej do podniesienia jakości pracy naszej szkoły.

OBSZAR I
Działania wychowawcze szkoły, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.

I. Cel badania
Ocena skuteczności podejmowanych w szkole działań w zakresie działań wychowawczych szkoły, wychowania do wartości, kształtowania postaw i respektowanie norm społecznych.

II. Problematyka badawcza
1. Sprawdzenie w jakim zakresie nauczyciele podejmują działania wychowawcze?
2. W jaki sposób realizowane jest wychowanie do wartości?
3. Jakie postawy przyjmują uczniowie wobec norm społecznych?
4. Czy zdaniem uczniów i rodziców, działania szkoły są wystarczające?
5. Czy konieczne jest wprowadzenie zmian w prowadzonej przez nauczycieli działalności wychowawczej?

III. Kryteria ewaluacji
1. Uczniowie znają normy i zasady oraz ich przestrzegają albo nie.
2. Uczniowie mają możliwość wzrastać w środowisku sprzyjającym wychowaniu zgodnym z normami i wartościami społecznymi.
3. Nauczyciele i rodzice współpracują lub nie, w wychowaniu uczniów zgodnie z poszanowaniem ich osobowości.

IV. Metody badawcze
- sondaż diagnostyczny;
- wywiad;
- obserwacja;
- analiza dokumentów.

V. Harmonogram ewaluacji
Zadanie
Przygotowanie projektu ewaluacji w tym:
▪ określenie jej celów, kryteriów i metod badawczych;
▪ ustalenie harmonogramu ewaluacji.
Termin
Wrzesień 2020

Zadanie
Przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania:
▪ ankieta dla uczniów;
▪ ankieta dla nauczycieli;
▪ wywiad z dyrektorem;
▪ ankieta dla rodziców.
Termin
Październik/listopad 2020

Zadanie
Przebieg badań:
▪ zebranie danych ankietowych od uczniów;
▪ zebranie danych ankietowych od nauczycieli.
Termin
Grudzień 2020

Zadanie
Analiza danych:
▪ sporządzanie wykresów;
▪ sporządzanie sprawozdania pisemnego, wyciąganie wniosków.
Termin
Grudzień 2020

Zadanie
Przedstawienie wyników ewaluacji w formie raportu przed Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.
Termin
Styczeń 2021

VI. Zasoby
1. Czasowe – ewaluację przeprowadzono od października 2020 do stycznia 2021 roku.
2. Ludzkie – uczniowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor.
VII. Charakterystyka próby badawczej
Kwestionariusz ankiety wypełniło online za pośrednictwem kwestionariuszy Google:
●26 nauczycieli;
●150 uczniów klas IV-VIII;
●107 rodziców uczniów reprezentujących losowo wybrane klasy.

VIII. Analiza Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
Zespół do spraw ewaluacji badając pierwszy obszar tj. Działania wychowawcze szkoły wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych poddał analizie ,,Program Wychowawczo-Profilaktyczny’’. Wymieniona dokumentacja zawiera założenia o działaniach podejmowanych przez szkołę: rozwijanie wśród uczniów oczekiwanych pozytywnych postaw oraz znajomości norm obowiązujących w społeczeństwie
i przestrzegania ich. Zajęcia z wychowawcą prowadzone są według planu skorelowanego z ,,Programem Wychowawczo-Profilaktycznym’’ i ich celem jest rozwijanie cech i zachowań które są niezbędne w życiu społecznym np. kształtowanie postawy tolerancji, szacunku
i otwartości na osoby wyróżniające się pod względem fizycznym, ze względu na kraj pochodzenia, kolor skóry, poglądy religijne (wyznanie). ,,Program Wychowawczo-Profilaktyczny’’ określa sylwetkę (model) absolwenta, do którego w procesie edukacyjnym dążą nauczyciele.

IX. Wywiad z dyrektorem
Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa, tym celu zostały wdrożone działania w postaci zamontowania bramofonu, ograniczenie przebywania osób postronnych na terenie szkoły wzmocnienie obszarów podlegających pełnieniu dyżurów przez nauczycieli, udostępnienie boisk zewnętrznych uczniom w czasie przerw, wprowadzenie systemu bezdzwonkowego dla klas I- III. Aby eliminować potencjalne źródła zagrożenia w przyszłości, Dyrektor wskazał
że należałoby założyć monitoring na terenie placówki oraz zwiększyć zakres monitoringu poza budynkiem szkoły i w obrębie obiektów sportowych. Na pytanie z jakimi najczęściej problemami wychowawczymi zwracali się nauczyciele do Dyrektora, Dyrektor wskazał nieprzestrzeganie przez uczniów zasad panujących w szkole tj. agresja fizyczna, słowna lękliwość, fobie szkolne, dewastacja mienia. Jednakże Dyrektor podkreślił, iż często reakcja była odłożona w czasie, lub podejmowana po wielokrotnych sytuacjach konfliktowych. Zauważył również brak bieżącego przepływu informacji na linii N-W- D, zakłócenia komunikacji na linii N-R, brak chęci podejmowania dialogu, ustalania wspólnych działań, co mogło przyczynić się do mniej efektywnego działania w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. Dyrektor ocenił, iż działania wychowawczo-profilaktyczne zawarte
w planach pracy realizowane były zgodnie z planem w większości w formie zdalnej, co nie sprzyjało budowaniu bezpośrednich relacji N-U. Zdaniem Dyrektora najważniejszą rolą szkoły jest rola wzoru do naśladowania, rola mentora, rola coucha.

X. Analiza ankiet
UCZNIOWIE
1. Czy według Ciebie szkoła uczy postaw patriotycznych?
84,7% ankietowanych odpowiedziało, że szkoła uczy postaw patriotycznych?

2. Czy według Ciebie szkoła uczy postaw obywatelskich?
74,7% respondentów wskazało, że szkoła uczy postaw obywatelskich, a 25,3% uczniów zaprzecza tym twierdzeniom.
3. Czy według Ciebie szkoła uczy bycia członkiem rodziny?
Według 58% uczniów szkoła uczy bycia członkiem rodziny, natomiast, aż 42% badanych uczniów ma odmienne zdanie.

4. Czy według Ciebie szkoła uczy zdrowego stylu życia?
70,5% uczniów potwierdza, że szkoła uczy zdrowego stylu życia, z kolei 29,5% uczniów
temu zaprzecza.

5. Czy według Ciebie szkoła uczy przeciwdziałania agresji?
66% uczniów jest zdania, że szkoła uczy przeciwdziałania agresji, 34% jest innego zdania.

6. Czy w szkole czujesz się bezpiecznie?
Zdecydowana większość ankietowanych uważa, że w szkole czują się bezpiecznie, z kolei 27,3% nie uznaje szkoły za miejsce bezpieczne.

7. Czy wiesz, do kogo w szkole zwrócić się o pomoc, gdy masz kłopoty i trudności?
91,3% badanych uczniów jest zdania, że wie do kogo może zwrócić się o pomoc, gdy ma kłopoty i trudności, zaledwie 8,7% jest innego zdania.

8. Czy znasz zasady właściwego zachowania się w szkole?
Zdaniem 96% uczniów znają zasady właściwego zachowania się w szkole, zaledwie 4% ma inne zdanie.

9. Czy przestrzegasz zasad właściwego zachowania w szkole?
88,7% badanych potwierdza przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w szkole, 11,3% tych zasad nie przestrzega.

10. Czy Twoja postawa uczniowska jest uwzględniana podczas oceny z zachowania?
Prawie 85% uczniów stwierdza, że ich postawa uczniowska jest uwzględniana podczas oceny z zachowania.

11. W jaki sposób zapoznajesz się z normami społecznymi obowiązującymi w szkole?
Uczniowie udzielili odpowiedzi na pytanie dokonując wyboru z poniższych propozycji:
Zapoznanie się ze Statusem Szkoły
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia profilaktyczne
Inne...
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź stąd wyniki nie sumują się do 100%.
Przeważająca część uczniów (85,3 %) wskazała, że podczas zajęć z wychowawcą najczęściej
zapoznawani są z normami społecznymi obowiązującymi w szkole, zaś 28,7% uznało poprzez zapoznanie się ze statutem szkoły, z kolei 8,7% uczniów wskazało, że na zajęciach profilaktycznych są informowani o normach społecznych obowiązujących w szkole.
Ponadto według badanych uczniów o normach społecznych dowiadują się także z innych źródeł jak:
●WDŻ (0,7%)
●Strona internetowa szkoły (0,7%)
●Librus (0,7%)
0,7% uczniów przyznała, że nie wie, skąd może czerpać wiedzę na temat norm społecznych obowiązujących w naszej szkole.

12. Czy chętnie włączasz się w organizację imprez i uroczystości szkolnych?
58% uczniów chętnie włącza się w organizację imprez i uroczystości szkolnych, 42% uczniów niechętnie w nich uczestniczy.

13. Czy szkoła umożliwia uczniom realizację zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych?
Zdaniem 65,3% uczniów szkoła umożliwia realizację zainteresowań, poprzez udział
w zajęciach pozalekcyjnych, prawie 34,7% ankietowanych nie potwierdza tej opinii.

14. Czy szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?
Zdecydowana większość badanych 64% uznała, że szkoła zauważa problemy wychowawcze 36% badanych wyraża wątpliwość co do tej tezy.
15. Czy w szkole analizowane jest zachowanie uczniów?
83,3% badanych uznało, że w szkole analizowane jest zachowanie uczniów, a 16,6%
jest innego zdania.

16. W jaki sposób nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu przez uczniów norm społecznych?
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
Przeważająca część uczniów (68,7%) wskazała, że nauczyciele najczęściej dowiadują się
o nieprzestrzeganiu norm społecznych przez uczniów, od innych uczniów. 55,3% uczniów wskazało, że z rozmów z innymi uczniami, a 16,7% uczniów stwierdziło, że poprzez analizę uwag uczniów. 12% badanych podaje, że nauczyciele czerpią wiedzę z ankiet. 0,7 % uczniów przyznała, że nie wie, nie potrafi odpowiedzieć na pytanie.

17. Działania szkoły sprzyjające przestrzeganiu norm i postaw społecznych przez uczniów.
Uczniowie udzielili odpowiedzi na pytanie dokonując wyboru z poniższych propozycji:
Rozmowy indywidualne z wychowawcą
Rozmowy indywidualne z dyrektorem
Rozmowy z pedagogiem/psychologiem
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia profilaktyczne
Spotkania z służbami np. policją, strażą

Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
67,3% uczniów wskazała, że rozmowy z psychologiem/pedagogiem szkolnym przyczyniają się do przestrzegania norm i postaw społecznych przez uczniów, z kolei 48% ankietowanych wskazało rozmowy indywidualne z wychowawcą. Duży odsetek badanych zaznaczyła zajęcia profilaktyczne.
0,7 % uczniów przyznała, że nie wie, nie umie odpowiedzieć na pytanie, nie rozumie pytania.
18. Spośród wymienionych niżej norm szkolnych podkreśl te, które Twoim zdaniem są najważniejsze:
68,7% ankietowanych wskazuje na tolerancję i szacunek, 17,3% na uczciwość, zaś 14% na odpowiedzialność.

RODZICE
1. Co Państwa zdaniem powinno być najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie wychowania:
Z analizy ankiety przeprowadzonej wśród rodziców 72,9% wskazało na wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia w zależności od jego potrzeb i możliwości jako najważniejsze zadanie szkoły w zakresie wychowania, 17,8% na nauczanie radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, zaś 9,3% podaje zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

2. Czy oddziaływania wychowawcze szkoły wpływają na postawę i zachowania uczniów?
Zdecydowana większość 92,5% uważa, że oddziaływania wychowawcze szkoły wpływają
na postawę i zachowania uczniów, 7,5 % jest innego zdania.

3. Czy szkolny system oddziaływań wychowawczych jest spójny z potrzebami uczniów?
57,9% rodziców uważa, że szkolny system oddziaływań wychowawczych jest spójny
z potrzebami uczniów, 42,1% jest zdania, że nie.

4. Czy mają Państwo wpływ na postawy promowane w szkole?
52,3 % ankietowanych jest zdania, że mają wpływ na postawy promowane w szkole, a z kolei 47,7% neguje tą tezę.

5. Czy postawy uczniów są uwzględniane w procesie oceniania ich zachowania?
Zdecydowana większość 83,2% rodziców uważa, że postawy uczniów są uwzględniane
w procesie oceniania ich zachowania.

6. Czy przedsięwzięcia podejmowane w szkole sprzyjają kształtowaniu i uzyskiwaniu właściwych postaw?
Rodzice wskazywali na:
• konkursy;
• wycieczki;
• akcje charytatywne;
• dialog;
• rozmowy, pogadanki;
• ,,wieczornica’’;
• zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem;
• spotkania, warsztaty ze specjalistami;
• projekty edukacyjne;
• rozmowy indywidualne z uczniem;
• tolerancja;
• uroczystości o charakterze integracyjnym;
• indywidualizacja problemu.

7. Działania szkoły sprzyjające przestrzeganiu norm i postaw społecznych przez uczniów:
29% ankietowanych odpowiedziało, że zajęcia z wychowawcą sprzyjają przestrzeganiu norm
i postaw społecznych przez uczniów, 19,6% zaznaczyło spotkania z różnymi przedstawicielami służb, 15,9% wskazało rozmowy indywidualne z wychowawcą, a 13,1% zajęcia profilaktyczne pozostały niewielki odsetek uważa, że przestrzeganiu norm społecznych sprzyja indywidualny kontakt z uczniami, udział w projektach, akcjach, indywidualne podejście do ucznia, a także ankietowani uznali, że nie ma skutecznych działań są tylko próby.

8. Czy szkoła uczy postaw obywatelskich?
92,5% respondentów uważa, że szkoła uczy postaw patriotycznych, zaledwie 7,5% twierdzi, że nie.

9. Czy Państwa dziecko chętnie zwraca się do nauczycieli ze swoimi problemami?
Według 42,1 % rodziców ich dziecko nie zwraca się do nauczycieli ze swoimi problemami 32,7% twierdząco odpowiedziało na pytanie, zaś 25,2% nie wie.

10. Czy w Państwa opinii nauczyciele udzielają wsparcia w razie trudności wychowawczych?
45,8% rodziców przyznaje, że nauczyciele udzielają wsparcia w razie trudności wychowawczych, 31,8% rzadko, 18,7% nie wie, pozostały procent odpowiedziało, że nie.

11. Czy szkoła przeciwdziała agresji?
43% ankietowanych uważa, że szkoła przeciwdziała agresji, 30,8% nie wie, 22,4% twierdzi, że rzadko, pozostały procent odpowiedziało negująco.

12. Czy szkoła zauważa problemy wychowawcze uczniów?
Z analizy ankiety wynika, że 44,9% rodziców odpowiedziało twierdząco na pytanie, 36,4% nie wie, a 18,7% uznało, że nie.

13. Czy szkoła analizuje zachowania uczniów?
Spośród respondentów 44,9% uważa, że szkoła analizuje zachowania uczniów, 36,4 % nie wie a 18,7% odpowiedziało przecząco.

14. Czy w szkole podejmowane są działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmocnienie właściwych zachowań? Jeśli tak, to prosimy wymienić:
Rodzice odpowiadali w następujący sposób:
• spotkania ze specjalistami;
• zajęcia z wychowawcą;
• zajęcia profilaktyczne (pogadanki o zagrożeniach);
• wzmocnienie współpracy na linii N-R;
• zajęcia tematyczne.

15. Czy uważają Państwo, że mają wpływ na budowanie celów wychowawczych szkoły (np. proponowanie tematów na zajęciach z wychowawcą, wycieczek, organizacji imprez klasowych i szkolnych)?
75,7% rodziców twierdząco odpowiedziało na pytanie, 24%,3% negująco.

16. Jakie Państwa zdaniem, szkoła powinna realizować działania dodatkowe (inne, niż dotychczas) w zakresie wychowania? Prosimy wymienić:
Rodzice odpowiadali w następujący sposób:
• indywidualizacja uczniów;
• zajęcia profilaktyczne (dot. prawidłowej komunikacji i radzenia sobie w trudnych
sytuacjach);
• tolerancja;
• wychowanie przez sztukę, kulturę;
• specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli;
• dialog;
• nauka zdrowego stylu życia;
• integracja zespołów klasowych;
• wyjścia tematyczne;
• projekty międzyklasowe, międzyszkolne;
• podmiotowe podejście do uczniów;
• spotkania z ekspertami, znanymi osobami;
• spotkania warsztatowe dla rodziców;
• obowiązkowe lekcje etyki.

NAUCZYCIELE
1. Czy tematyka godzin wychowawczych przyczyniają się do lepszego funkcjonowania uczniów w szkole?
Zdecydowana większość uważa, że tematyka zajęć wychowawczych przyczynia się do lepszego funkcjonowania uczniów w szkole.

2. Czy uczniowie chętnie zwracają się do nauczycieli ze swoimi problemami?
65,4% ankietowanych nauczycieli odpowiedziało na pytania ,,raczej tak’’, 26,9% uznało, że tak, pozostały procent ankietowanych wskazało na odpowiedź raczej nie oraz nie.

3. Jak kształtowane są właściwe postawy uczniów?
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
96,2% nauczycieli oceniło, że udział w organizacjach działających na terenie szkoły najbardziej kształtuje właściwe postawy uczniów, dalej koła zainteresowania 53,8%, analiza e-dziennika 26,9%. Pozostałe propozycje rozmowy z nauczycielami, tematyka godzin z wychowawcą, rozmowy z nauczycielami wynoszą 3,8% głosów.

4. W jak sposób Pan/Pani zapoznaje uczniów z normami społecznymi obowiązującymi w szkole?
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
Badani w 76,9,% wskazali zajęcia z wychowawcą jako źródło zapoznania uczniów z normami społecznymi obowiązującymi w szkole, 61,5% nauczycieli uznało statut szkoły, 38,5% zajęcia profilaktyczne, mniejszy odsetek przypadł na kodeks klasowy, rozmowy z uczniami podczas przerw, pogadanki z psychologiem.

5. Czy Pana/Pani zdaniem uczniowie przestrzegają norm społecznych obowiązujących w szkole?
84,6% ankietowanych przyznało, że uczniowie przestrzegają norm społecznych, a ci którzy uznali, nie wskazują sporadyczne przypadki, kiedy to uczniowie nie przestrzegają norm społecznych.

6. Jakie niepożądane zachowania zdarzają się Pana/Pani zdaniem najczęściej?
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
88,5% nauczycieli uznało, że agresja słowna występuje najczęściej, jako niepożądane zachowanie, potem wskazano agresję fizyczną (19,2%), słaba frekwencja, brak motywacji
do nauczania oraz zakłócanie lekcji wskazało 3,8% ankietowanych.

7. Jak reaguje Pan/pani na nie respektowanie norm społecznych przez uczniów?
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
100% ankietowanych uznało rozmowę po niewłaściwym zachowaniu, 73,1% rozmowa z rodzicami, 53,8% uwaga do e-dziennika, pozostały procent przypadł na interwencję u psychologa i pedagoga, wychowawcy.

8. Czy uczniowie chętnie włączają się w organizację imprez i uroczystości szkolnych?
Zdecydowana większość nauczycieli uznała, że uczniowie chętnie włączają się w organizację imprez i uroczystości szkolnych.

9. Czy szkolny system oddziaływań wychowawczych jest spójny z potrzebami uczniów?
Zdaniem 96,2% nauczycieli szkolny system oddziaływań wychowawczych jest spójny z potrzebami szkoły.

10. Jakie przedsięwzięcia sprzyjające kształtowaniu i uzyskiwaniu właściwych postaw podejmuje się w szkole?
Nauczyciele uważają, że wspieranie działań charytatywnych, współpraca środowiska rodzinnego ze szkolnym, a także konstruktywny dialog na linii N-U-R sprzyjają kształtowaniu
i uzyskiwaniu właściwych postaw podejmuje się w szkole?

11. Czy szkoła przeciwdziała agresji?
96,2% respondentów uważa, że szkoła przeciwdziała agresji.

12. W jaki sposób w szkole dokonuje się oceny skuteczności podejmowanych działań?
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
Bieżące obserwacje uczniów są najczęstszym sposobem na podstawie którego szkoła dokonuje skuteczności podejmowanych działań, w dalszej kolejności wymieniane są: ewaluacja i ankiety 88,5%, rozmowy z nauczycielami i uczniami 84,6%, analiza zachowań uczniów podczas zajęć z wychowawcą 73,1%.

13. W jaki sposób nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu przez uczniów norm społecznych?
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
96,2 % respondentów wskazało, że obserwacja uczniów na lekcji i podczas przerw jest najczęstszym sposobem, dzięki któremu nauczyciele dowiadują się o nieprzestrzeganiu przez uczniów norm społecznych, na kolejnych miejscach plasują się rozmowy z uczniami
92,3% rozmowy z dyrektorem 23,1%, dalej z rozmów z rodzicami, wymiany koleżeńskich doświadczeń.

14. Działania szkoły sprzyjające przestrzeganiu norm i postaw społecznych przez uczniów to:
92,3% nauczycieli, uznało, że aktywne pełnienie dyżurów przez nauczycieli, jako najbardziej efektywne działania sprzyjające przestrzeganiu norm i postaw społecznych przez uczniów. Dalej wskazali rozmowy indywidualne z pedagogiem i wychowawcą, spotkania
z przedstawicielami różnych służb policją, strażą miejską itp. 88,5% zajęcia profilaktyczne 76,9%, rozmowy z dyrektorem 53,8%.

X. Wnioski i rekomendacje
Wnioski
1.Uczniowie w SP XXXX w Poznaniu czują się w niej na ogół bezpiecznie.
2.Zarówno uczniowie (74,7%) i rodzice (92,5%) uważają, że szkoła uczy postaw obywatelskich.
3.52,3% badanych rodziców twierdzi, że nie ma wpływu na postawy promowane
w szkole.
4.Zdaniem uczniów (67,3%) rozmowy indywidualne z pedagogiem/psychologiem sprzyjają przestrzeganiu norm i postaw społecznych, z kolei rodzice (29%)
oraz nauczyciele (76,9%) na to samo pytanie odpowiedzieli, że zajęcia z wychowawcą.
5.Na pytanie dotyczące Czy uczeń zwraca się do nauczyciela ze swoimi problemami? respondenci U-N-R udzieli niejednoznacznej odpowiedzi. Uczniowie (91,3%)
i nauczyciele (65,4%) odpowiedzieli twierdząco, zaś rodzice negująco (42,1%).
6.Uczniowie (58%) wskazali, że chętnie włączają się w organizację imprez i uroczystości szkolne, tak samo sądzą nauczyciele (88,5%), zaś rodzice zaprzeczają tym twierdzeniom (42,1%).
7.Placówka jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wpoić wychowankom obowiązujące zasady życia społecznego.
8.Normy społeczne są respektowane wśród uczniów, jednak należy pracować nad podwyższeniem poziomu kultury osobistej i wzajemnego szacunku.
9.Uczniowie wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
10.W szkole nie dochodzi do rażącego naruszania obowiązujących powszechnie norm. Jednocześnie sami wychowankowie dostrzegają potrzebę przestrzegania tych norm
i podniesienia stopnia kultury osobistej swoich kolegów i koleżanek.
11.Nauczyciele reagują na nieprzestrzeganie zasad przez uczniów.
12.Nauczyciele poprzez różne działania kształtują właściwe postawy wśród uczniów
i eliminują zagrożenia.
13.Pomimo prowadzonych działań wychowawczych zdarzają się wśród uczniów zachowania niewłaściwe, naruszające normy społeczne, jednak spotykają się
one ze zdecydowaną reakcją i przeciwdziałaniem ze strony nauczycieli.
14.Szkoła, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa całej społeczności szkolnej, powinna kontynuować dotychczasowe działania wychowawcze oraz podejmować nowe działania przynoszące pożądany efekt wychowawczy.

Rekomendacje
1.Kontynuować działania wychowawcze kształtujące właściwe postawy i zachowania wśród uczniów.
2.Nadal analizować podejmowane działania wychowawcze i w razie potrzeby modyfikować je.
3.Zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, zarówno w czasie przerw, jak i zajęć lekcyjnych.
4.Należy częściej uświadamiać uczniom konsekwencje ich złych zachowań oraz ściśle i konsekwentnie egzekwować zapisy ustalonego w szkole systemu nagród i kar.
5.Na bieżąco informować rodziców o przejawach przemocy poprzez wpisywanie uwag do dziennika, wiadomości do rodziców.
6.W ramach współpracy szkoły z rodzicami należy zmobilizować ich do częstych kontaktów ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów stwarzających problemy (nierespektowanie norm społecznych, zagrożenie bezpieczeństwa).
7.Udzielać pochwał na forum klasy i szkoły za zachowania prospołeczne, bycie koleżeńskim, itp.

Obszar II
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

I. Cel badania
Ocena częstotliwości i skuteczności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

II. Problematyka badawcza
1.Jakie działania mają na celu nabywanie umiejętności cyfrowych? Co świadczy o ich skuteczności?
2.Czy nauczyciele posiadają odpowiednie kompetencje i możliwości do wdrażania technologii cyfrowych?
3.W jaki sposób w szkole monitoruje się oraz modyfikuje działania wspierające rozwój kompetencji cyfrowych?
4.W jaki sposób nauczyciele wykorzystują technologie cyfrowe w realizacji podstawy programowej?
5.Co świadczy o skuteczności podejmowanych przez szkołę działań w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego?

III. Kryteria ewaluacji
1.Nauczyciele mają możliwość stosować TIK.
2.Nauczyciele skutecznie stosują TIK.
3.Wyłonienie niezgodności w użyciu TIK.

IV. Metody i narzędzia ewaluacji
- sondaż diagnostyczny;
- wywiad;
- obserwacja.

V. Harmonogram ewaluacji
Zadanie
Przygotowanie projektu ewaluacji w tym:
▪ określenie jej celów, kryteriów i metod badawczych;
▪ ustalenie harmonogramu ewaluacji.
Termin
Wrzesień 2020

Zadanie
Przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badania:
▪ ankieta dla uczniów;
▪ ankieta dla nauczycieli;
▪ wywiad z dyrektorem;
▪ ankieta dla rodziców.
Termin
Październik/listopad 2020

Zadanie
Przebieg badań:
▪ zebranie danych ankietowych od uczniów;
▪ zebranie danych ankietowych od nauczycieli.
Termin
Grudzień 2020

Zadanie
Analiza danych:
▪ sporządzanie wykresów;
▪ sporządzanie sprawozdania pisemnego,wyciąganie wniosków.
Termin
Grudzień 2020

Zadanie
Przedstawienie wyników ewaluacji w formie raportu przed Dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną.
Termin
Styczeń 2021

VI. Zasoby
1. Czasowe – ewaluację przeprowadzono od października 2020 do stycznia 2021 roku.
2. Ludzkie – uczniowie, rodzice, nauczyciele, wychowawcy, dyrektor.

VII. Charakterystyka próby badawczej
Kwestionariusz ankiety wypełniło online za pośrednictwem kwestionariuszy Google:
●26 nauczycieli;
●150 uczniów klas IV-VIII;
●107 rodziców uczniów reprezentujących losowo wybrane klasy.

VIII. Analiza ankiet
Uczniowie
1.Czy nauczyciele podczas prowadzenia zajęć posługują się komputerem lub innymi narzędziami TIK?
90,7% ankietowanych uczniów wskazała, że podczas prowadzenia zajęć nauczyciele posługują się komputerem lub innymi środkami technologii informatycznej. Tylko 9,3 % uczniów uznało, że nauczyciele nie wykorzystują narzędzi TIK podczas lekcji.

2. jak często nauczyciele korzystają z tych środków w trakcie zajęć?
Najwięcej bo, aż 46,7% ankietowanych uczniów wskazało, że nauczyciele na każdej lekcji korzystają z narzędzi TIK; niewiele mniej, bo 38,7% przyznało, że nauczyciele korzystają
z danych narzędzi na konkretnych przedmiotach. Jednak, aż 14,7% badanych uznało, że wykorzystywanie środków TIK przez nauczycieli podczas zajęć ma miejsce rzadko.

3.Czy lekcje z wykorzystaniem TIK są dla Ciebie ciekawsze niż lekcje tradycyjne?
Znaczna część uczniów biorących udział w badaniu (72%) przyznała, że lekcje prowadzone z wykorzystaniem TIK są dla nich atrakcyjniejsze. Z kolei 28% uczniów uważa, że zajęcia podczas, których korzysta się z środków technologii informatycznej nie są dla nich ciekawsze od tych, prowadzonych w sposób tradycyjny.

4. Do czego najczęściej nauczyciele wykorzystują narzędzia TIK podczas lekcji?
Podczas udzielania odpowiedzi na to pytanie część osób wskazała więcej niż jedną odpowiedź, stąd wyniki nie sumują się do 100 %.
Przeważająca część uczniów (72,7%) wskazała, że nauczyciele najczęściej wykorzystują narzędzia TIK do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem e – podręczników. Ponad połowa badanych (51,3%) odpowiedziała, że środki informatyczne wykorzystywane są przez nauczycieli do projekcji filmów, a 34,7% ankietowanych wskazała, że nauczyciele wykorzystują narzędzia TIK do wyszukiwania informacji w Internecie.
Ponadto według badanych uczniów nauczyciele wykorzystują narzędzia TIK podczas zajęć do:
●wyświetlania prezentacji (3,5%);
●sprawdzania listy obecności (1,3 %);
●korzystania z Librusa [e-dziennika] (0,7%);
●wyświetlania zdjęć (0,7 %);
●zapisu lekcji oraz celu (0,7 %);
●pokazu prezentacji oraz filmów (0,7 %);
●wyświetlania e – podręczników oraz prezentacji (0,7%);
●wszystkiego + Kahoot (0,7%);
●pokazywania i robienia notatek (0,7%).
Część uczniów wskazała również, że nauczyciele korzystając z TIK wykorzystują podczas zajęć platformę Kahoot oraz quizy (4,8%). 2,7% uczniów z kolei przyznała, że nie wie co TIK lub nie rozumie pytania.

5. Z jakich narzędzi TIK korzystają nauczyciele najczęściej?
Uczniowie zapytani o to z jakich narzędzi technologii informacyjno–komunikacyjnej nauczyciele korzystają podczas zajęć najczęściej wskazali, że z:
●komputera/laptopa (88,7%);
●tablicy interaktywnej (64%);
●telefonu (14%);
●tabletu (3,3%);
●wyświetlacza (0,7%).
Pozostała część osób wskazała, że z niczego (0,7%) bądź nie wiedzą (2%) lub nie rozumieją pytania (0,7%).

6. Czy Twoim zdaniem na lekcjach powinni się w większym stopniu wykorzystywać technologie komputerowe?
Zdaniem 63,3% badanych uczniów podczas lekcji powinno się w większym stopniu wykorzystywać technologię komputerową. 36,7% uczniów przyznało, że nie należy poszerzać wykorzystania środków TIK podczas zajęć.

7. W jaki sposób nauczyciele kontaktują się z uczniami?
W pytaniu W jaki sposób nauczyciele kontaktują się z uczniami? ankietowani uczniowie odpowiadali w różny sposób. Wśród podanych odpowiedzi odnosząc je do komunikacji na linii nauczyciel – uczeń w kwestii wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnej można wskazać na takie odpowiedzi jak przez:

Gmaila;
●Meet;
●Librus;
●Internet;
●Classroom;
●kamerki i lekcje video;
●podczas rozmowy i łączenia się na lekcji on – line;
●poprzez Classroom lub rozmowy telefoniczne;
●poprzez komputer;
●przez Meet lub Teams;
●w formie elektronicznej;
●przez wideo – konferencję;
●na Messnegerze.
Biorąc pod uwagę najczęściej pojawiające się odpowiedzi, można zauważyć, że nauczyciele wykorzystując technologię informacyjno – komunikacyjną kontaktują się z uczniami głównie poprzez dziennik elektroniczny Librus, poprzez pocztę Gmail, na Classroom oraz poprzez Meet.

RODZICE
1.W jakim celu wg Państwa dziecko najczęściej wykorzystuje Internet?
Największa część badanych rodziców (71%) przyznała, że ich dziecko najczęściej korzysta z Internetu w celach rozrywkowych (do słuchania muzyki, grania w gry). 46,7% z nich odpowiedziało, że uczeń korzystając z narzędzi TIK przygotowuje się do zajęć, a 41,1% wskazało komunikację (czat, komunikatory) jako cel dominujący. 27,1% respondentów uznało wyszukiwanie informacji oraz wiadomości jako najczęstszy cel wykorzystywania Internetu przez ich dziecko.
Udzielając odpowiedzi na to pytanie większość rodziców wskazała więcej niż jedną odpowiedź, dlatego wyniki nie sumują się do 100%.

2. Czy Państwa dziecko korzysta z e-podręczników?
Badani rodzice zapytani o to, czy ich dziecko korzysta z e – podręczników w przeważającej części (66,4%) odpowiedziało, że nie. Z kolei tylko 33,6% wskazało, że tak.

3. Czy Państwa zdaniem szkoła do której uczęszcza Państwa dziecko jest dostatecznie wyposażana w sprzęt pozwalający korzystać z nowoczesnych narzędzi TIK?
Udzielając odpowiedzi na pytanie czy zdaniem rodziców Nasza szkoła jest w wystarczającym stopniu wyposażona w sprzęt niezbędny do wykorzystywania nowoczesnych narzędzi TIK zdania były podzielone dość równomiernie. 51,4% respondentów wskazała, że tak, natomiast 48,6%, odpowiedziała, że nie.

Nauczyciele
1.Proszę ocenić swoją biegłość w posługiwaniu się narzędziami TIK w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza słaba biegłość.
Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że badani nauczyciele dobrze oceniają swoje przygotowanie do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi TIK. Nauczyciele biorący udział w badaniu proszeni o dokonanie samooceny w kwestii biegłości w posługiwaniu się narzędziami TIK w większości ocenili ją na 4 (38,5%) lub 5 (34,6%)
w 6 stopniowej skali. Czworo nauczycieli (15,4%) oceniło swoje umiejętności na 6, troje
(11,5 %) na 3. Żaden z respondentów nie ocenił swojej biegłości w posługiwaniu się technologią informacyjno–komunikacyjną na 1 oraz 2.

2. Czy odczuwa Pan/pani potrzebę uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w zakresie TIK?
Nauczyciele udzielając odpowiedzi na pytanie czy odczuwają potrzebę uczestnictwa
w doskonaleniu zawodowym w zakresie TIK, a więc w poszerzania swoich umiejętności informatycznych w większości odpowiedzieli, że „tak” (57,7%). Natomiast 42,3% respondentów uznało, że nie odczuwa potrzeby doskonalenia zawodowego w zakresie TIK.

3. W jaki sposób Pan/Pani wykorzystuje technologię informacyjną w pracy z uczniem?
100 % ankietowanych odpowiedziało, że technologię informacyjną w pracy z uczniem wykorzystuje zarówno w celu przygotowywania się do zajęć jak i bezpośrednio na lekcji. Dodatkowo dwie osoby (7,6%) wskazały, że TIK wykorzystuje również do komunikacji
z uczniami oraz udostępniania materiałów.

4.Czy umieszcza Pan/Pani stworzona przez siebie materiały edukacyjne i/lub prace uczniów (np. prace konkursowe) w sieci?
57,7% ankietowanych nauczycieli przyznało, że nie umieszcza stworzonych przez siebie materiałów edukacyjnych oraz prac uczniów w sieci. Z kolei 42,3% respondentów odpowiedziało, że dzieli się w sieci swoimi materiałami lub/i prezentuje tam prace swoich uczniów.
5.Którymi z poniższych kompetencji TIK może się Pani/Pan wykazać?
Zdecydowana większość respondentów bardzo dobrze ocenia swoje umiejętności korzystania z takich technologii jak Internet, poczta elektroniczna, czat i komunikatory internetowe. Badani nauczyciele deklarują, że potrafią się posługiwać edytorami tekstu i prezentacjami multimedialnymi.
Ankietowani nauczyciele poproszeni o określenie kompetencji TIK którymi mogą się wykazać wskazali na:
●redagowanie tekstów w edytorze tekstu – 100%;
●obsługę przeglądarki internetowej - 96,2%;
●komunikację w sieci - 96,2%;
●przygotowanie prezentacji multimedialnych – 76,9%;
●korzystanie z narzędzi online, tworzenie gier interaktywnych, obsługa arkuszy kalkulacyjnych, montaż krótkich filmów, obsługa pakietu G-Suite – 3,8%;
●padlet, genially, Classroom, Excell – 3,8%;
●wykorzystywanie aplikacji: Learning Apps, Kahoot – 3,8%;
●przygotowywanie quizów, gier multimedialnych – 3,8%;
●korzystanie z narzędzi online, tworzenie interaktywnych gier edukacyjnych, obsługa arkuszy kalkulacyjnych, montaż krótkich filmów, obsługa pakietu G-Suite – 3,8%.

6.Proszę określić jaki dostęp do TIK ma Pani/Pan w miejscu pracy?
17 na 26 (65,4%) nauczycieli biorących udział w badaniu uznało, że ma swobodny dostęp
do narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej w swoim miejscu pracy.
8 respondentów (30,8 %) przyznało, że ich dostęp do narzędzi TIK jest ograniczony, a 1 (3,8%) wskazał, że nie ma do nich dostępu wcale.

7. Proszę ocenić stopień wyposażenia swojej sali w sprzęt umożliwiający korzystanie z nowych technologii w skali od 1 do 6.
Ankietowani nauczyciele poproszeni o dokonanie oceny stopnia wyposażenia swojej sali lekcyjnej w sprzęt umożliwiający korzystanie z nowoczesnych narzędzi TIK w znaczącej większości ocenili je na 5 (42,3%) oraz 4 (26,9%). 15,4% oceniło wyposażenie swojej sali w odpowiedni sprzęt na 3; 7,7% na 2 oraz 7,7 % na 6.

8. Czy Pani/Pana zdaniem wykorzystywanie technologii informacyjnej w szkole przygotuje uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym?
26 na 26 (100 %) nauczycieli biorących udział w badaniu zgodnie stwierdziło, że wykorzystanie technologii informacyjnej w szkole przygotowuje uczniów do aktywnego oraz odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym.

VIII. Wywiad z dyrektorem
Dyrektor wskazał, iż nauczyciele na wysokim poziomie wspomagają proces kształcenia technikami informacyjnymi. Nie odnotował, aby nauczyciele zwracali się z prośbą
o dofinansowania do kursów/szkoleń z zakresie TIK, dlatego, też rekomenduje, aby nauczyciele podnosili swoje kompetencje cyfrowe poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Szkoła dysponuje środkami dydaktycznymi umożliwiającymi wykorzystanie TIK w trakcie pracy dydaktycznej w postaci: tablic multimedialnych, mobilnej pracowni internetowej, tabletów, monitorów interaktywnych, robotów- LEGO, Blue- Bot-ów
Zdaniem Dyrektora, aby wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez nauczycieli w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, było jeszcze bardziej efektywniejsze należy doposażyć szkołę w nowoczesne pomoce dydaktyczne
oraz w interaktywne programy multimedialne, a podstawę programową realizować
ze wszystkich przedmiotów z wykorzystaniem TIK.

IX. Wnioski i rekomendacje

Wnioski
1.Na pytanie Czy nauczyciele podczas prowadzenia zajęć posługują się komputerem
lub innymi narzędziami TIK? nauczyciele (100%) jednomyślne wskazali, że TAK. Uczniowie (90,7%) także twierdząco odpowiedzieli na to pytanie, lecz nie w 100%.
2.Zdaniem uczniów (72%) lekcje z wykorzystaniem TIK są bardziej ciekawsze niż tradycyjne, toteż należałoby prowadzić zajęcia posługując się dostępną technologią
w celu uatrakcyjnienia zajęć, a tym samym zwiększenia procesów myślowych w procesie uczenia się.
3.Zdaniem uczniów (88,7%) w procesie kształcenia nauczyciele najczęściej posługują się komputerem/laptopem oraz tablicą interaktywną (64%). Niewielu nauczycieli
wybiera nowe, zaawansowane technologie np. tablet (3,3%).
4.Komunikacja drogą elektroniczną na linii nauczyciel – uczeń jest obecna, jednak nie każdy uczeń zdaje sobie z tego sprawę.
5.Według ankietowanych rodziców uczniowie wykorzystują Internet głównie w celach rozrywkowych. Jedynie 46,7 % z nich odpowiedziało, że ich dziecko korzysta z narzędzi TIK przygotowując się do zajęć.
6.Część rodziców (48,6%) uważa, że szkoła w niewystarczającym stopniu wyposażona jest w sprzęt pozwalający korzystać z nowoczesnych narzędzi TIK.
7. Nauczyciele dość dobrze oceniają swoje umiejętności posługiwania się TIK, jednak ta ocena odnosi się głównie do podstawowych technologii, jakimi są: Internetkomunikatory oraz edytory tekstu. W tym zakresie nauczyciele odczuwają potrzebę uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym (57,7%).
8.Znaczna część badanych nauczycieli wskazała, że ma swobodny dostęp (65,4%)do TIK w miejscu pracy, 8 na 26 badanych uznało, że ma ograniczoną możliwość, a jedna osoba (3,8%) stwierdziła, że nie ma dostępu wcale.
9.W szkole nie wszystkie sale są wystarczająco wyposażone w sprzęt umożliwiający
korzystanie z technologii informacyjnej.

Rekomendacje
1.Zwiększyć częstotliwość i efektywność wykorzystywania narzędzi TIK podczas zajęć.
2.Zwiększyć celowość wykorzystania TIK oraz kreatywność nauczycieli w kwestii wykorzystywania multimedialnych programów edukacyjnych, nie ograniczać zajęć do pokazów, lecz tworzyć możliwości interaktywnego rozwiązywania zadań.
3.Rozwijać kompetencje informatyczne nauczycieli poprzez dokształcanie zawodowe.
4.Wzbogacać bazę dydaktyczną szkoły w narzędzia informatyczne tak, aby każdy nauczyciel miał do nich swobodny dostęp.
5.Wskazana jest poprawa jakości i szybkości łącza internetowego ze względuna pojawiające się problemy z łącznością oraz jego prędkością.
6.Zwiększyć współpracę nauczycieli odnośnie dzielenia się wiedzą nt. korzystania z najnowszych technologii w pracy z uczniem.

Przewodnicząca zespołu ds. ewaluacji
Anita Orzechowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.