X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 46192
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Gotowość do podjęcia nauki w szkole

(pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego)

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka
Rok szkolny 2020/2021
Forma wychowania przedszkolnego* Przedszkole Miejskie

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w obszarze:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka: Dziecko sprawne ruchowo. Sylwetka i parametry fizykalne w normie wiekowej. Lubi gry, zabawy ruchowe.
2) zauważone trudności: ruchy manipulacyjne nieskoordynowane, zmienny rodzaj napięcia mięśniowego ( zazwyczaj zbyt słabe lub zbyt wzmożone napięcie mięśniowe podczas zadań i działań o charakterze plastyczno – manualnym. Zaczyna coraz lepiej posługiwać się ołówkiem, pędzlem czy nożyczkami. Nie lubi rysować, kolorować i wykonywać prac manualno – plastycznych. Wykonywane prace plastyczne są niedokładne lub nieestetycznie wykonane.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka : dalsza kontynuacja i umożliwianie dziecku udziału w zabawach ruchowych. Usprawnianie dłoni poprzez ćwiczenia graficzne, grafomotoryczne i manualno – konstrukcyjne.
4) wskazówki dla rodziców : systematyczna praca w zakresie koordynacji wzrokowo – ruchowej, zapewnienie dziecku codziennych i różnorodnych zajęć ruchowych jak jazda na rowerze, gra w piłkę itp.

2. Społeczny i emocjonalny obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka : zna zasady panujące w grupie przedszkolnej. Nawiązuje relacje i zaczyna bawić się z wybranymi dziećmi z grupy. Rozumie polecenia i prośby.
2) zauważone trudności: nie zawsze stosuje się do zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej. Niechętnie bierze udział w zajęciach grupowych, często jest milczący i nie udziela odpowiedzi na zadane pytanie. Krępuje się obecnością innych dzieci z grupy, bywa onieśmielony. Ma trudności ze skupieniem się na zadaniu szczególnie na forum grupy, gdy ma wokół siebie zbyt dużą ilość bodźców wzrokowych i słuchowych. Szybko się zniechęca, jest wrażliwy na porażki i krytykę. Nadal często reaguje płaczem np. podczas przejścia do innej grupy przy podziale dzieci lub gdy mija pora odbioru z przedszkola. Unika wypowiedzi i występów na forum grupy.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka : dalsza kontynuacja działań i praca nad wydłużeniem u X podzielności uwagi i umiejętności skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu, pomimo dużej ilości bodźców zewnętrznych wpływających bezpośrednio na rodzaj, jakość i efektywność jego pracy i podejmowanych działań. Budowanie pewności siebie oraz wzmacnianie wiary we własne możliwości i umiejętności. Częste inicjowanie i prowokowanie zabaw i zajęć w których dziecko czuje się ważne, zauważone i docenione zarówno przez rówieśników jak i przez nauczyciela. Motywowanie oraz prowokowanie do wypowiedzi na forum grupy i niwelowanie sytuacji w których dziecko czuje dyskomfort psychiczny wynikający z nieśmiałości i obawy, że zostanie wyśmiane bądź niezrozumiałe przez innych. Chwalenie za najmniejszy i najdrobniejszy trud podjęty samodzielnie bądź zainicjowany przez nauczyciela. Dalsze stawianie dziecka w sytuacjach wymagających od dziecka podjęcia współpracy i współdziałania z innymi dziećmi.
4) wskazówki dla rodziców : Wzmacnianie u dziecka poczucia pewności siebie i wiary we własne umiejętności i siły. Chwalenie za każdą podejmowaną z własnej inicjatywy działalność oraz słowne nagradzanie starań dziecka ze zwróceniem uwagi na samo działanie, a nie efekt końcowy. Systematyczna i spokojna praca nad wydłużaniem u dziecka umiejętności skupiania uwagi na przedmiocie, a następnie na zadaniu poprzez wykorzystywanie codziennych czynności i działań w tym zakresie np. wspólna segregacja zabawek w pokoju, czystych i brudnych ubrań, pomoc w wypakowywaniu i segregowaniu rzeczy przyniesionych ze sklepu.

3. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
1) mocne strony dziecka : przelicza liczmany do 10 podając prawidłową liczbę przeliczonych elementów. Dodaje i odejmuje w granicach 10. Potrafi wskazać taką samą ilość elementów oraz określić większą i mniejszą ich liczbę. Zna podstawowe figury geometryczne i dokonuje na ich podstawie klasyfikacji ilościowej i jakościowej. Dzieli wyrazy na sylaby. Rozpoznaje prawą i lewą stronę ciała oraz zna podstawowe stosunki przestrzenne (nad, pod, obok, za). Potrafi wypowiadać się na temat przeczytanego tekstu lub treści obrazka, ale robi to jedynie podczas indywidualnej pracy nauczyciela z dzieckiem.
2) zauważone trudności : unika i niechętnie przystępuje do wypowiedzi na forum grupy. Mówi cicho bez przekonania wyraźnie przełamując swoją niechęć i nieśmiałość do wypowiedzi grupowych. Nie wyodrębnia pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach. Nie rozpoznaje głosek i niektórych cyfr. Zapomina dopiero co poznane litery i cyfry, nie potrafi odtworzyć ich zapisu w pamięci. Nie łączy głosek w sylaby i proste wyrazy.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: prowokowanie wypowiedzi na różnorodne tematy i zachęcanie do wypowiadania się na szerszym forum podczas różnych sytuacji w ciągu dnia. Systematyczna i różnorodna aktywność poznawcza, zabawy i zadania z zakresu nabycia umiejętności zapisywania cyfr i liter, dodawania i odejmowania, ćwiczenia z zakresu odtwarzania i czytania poszczególnych głosek i sylab. Prowokowanie i zachęcanie do zabaw teatralnych w których podstawą jest ekspozycja społeczna i pokonywanie swoich wewnętrznych barier, nieśmiałości.
4) wskazówki dla rodziców : X nie potrafi zaprezentować swojej wiedzy i umiejętności dlatego warto pracować z synem i wzmacniać u niego poczucie pewności siebie poprzez częste chwalenie dziecka za najdrobniejsze rzeczy, podejmowane zadania oraz działania. Zachęcanie dziecka do rozmów i wypowiadania się na różnorodne tematy podczas zwykłych czynności dnia codziennego. Codzienna praca w zakresie utrwalania pisania i czytania oraz przeliczania elementów oraz ich porównywania i segregowania.

II. Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych:

1) mocne strony dziecka: jest samodzielny przy większości wykonywania czynności samoobsługowych; samodzielnie decyduje o rodzaju własnej aktywności w czasie wolnym od zajęć i zabaw dydaktycznych.
2) zauważone trudności: niewielkie trudności przy wykonywaniu niektórych czynności samoobsługowych takich jak: umiejętność ubierania się i rozbierania, obsługi przy posiłkach. Nie zawsze utrzymuje porządek wokół siebie w trakcie i po skończonej czynności czy zajęciach dydaktycznych .
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: nauka sprawnego wykonywania czynności samoobsługowych i kontynuacja działań zmierzających do utrzymywania przez X ładu i porządku wokół siebie.
4) wskazówki dla rodziców : wsparcie i pomoc w nauce sprawnego wykonywania czynności samoobsługowych, stwarzanie i prowokowanie działań i okazji do samodzielności, motywowanie do podejmowania trudu i wysiłku oraz częste chwalenie za dokonania i własną aktywność dziecka.

III. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:
1) opis : dziecku sprzyjają kontakty z innymi dziećmi we wspólnym środowisku przedszkolnym, w którym X nabywa szeregu umiejętności zarówno społecznych, poznawczych jak i samoobsługowych.
2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu : kontynuacja działań z zakresu nabywania umiejętności poznawczych i samoobsługowych. Motywowanie i wspieranie w podejmowaniu działań.
3) wskazówki dla rodziców: pomoc i wsparcie we wspólnym odnalezieniu z synem jego własnych zainteresowań i uzdolnień, wzmacnianie wiary we własne siły i umiejętności, nie wyręczanie syna tylko wspieranie go w pokonywaniu trudności i motywowanie go do podejmowania działań i bycia samodzielnym.

IV. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

X w przyszłości rokuje na osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Na razie jednak potrzebuje jeszcze czasu, zainteresowania dorosłych oraz nabycia umiejętności i sprawności, by móc w pełni osiągnąć gotowość szkolną.
Obszary pracy:
- praca nad wydłużeniem podzielności uwagi i umiejętności skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu poprzez ćwiczenia wymagające opanowania umiejętności skupiania uwagi na przedmiocie gdzie od tej uwagi zależy powodzenie lub nie danego zadania (segregacja wypranych ubrań, zakupów, podziałał na mniejsze, większe)
- motywowanie i zachęcania do podejmowania samodzielnych zadań poprzez proponowanie ciekawych dla dziecka form i sposobów realizacji działań;
- pomoc i nauka umiejętności wykonywania zadań w grupie pomimo obecności dużej ilości bodźców wzrokowych i słuchowych poprzez różnorodną ciekawą pracę (zarówno indywidualną, grupową i zbiorową) gdzie dziecko poprzez trud podjęcia aktywności osiąga sukces osobisty i grupowy;
- praca nad rozwijaniem umiejętności z zakresu liczenia, segregowania i grupowania poprzez dalszą kontynuację działań grupowych i indywidualnych takich jak: umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania cyfr, przeliczania liczebności wzorów, dodawania i odejmowania na konkretach;
- praca nad rozwijaniem zdolności wypowiadania się poprzez ćwiczenia analizy sylabowej i głoskowej, ćwiczenia doskonalące zdolność opowiadania i dopasowywania treści do obrazka, dokańczania wypowiedzi, opowiadania i tworzenia własnych historyjek, rozpoznawania głosek, naukę czytania prostych sylab i łączenia ich w krótkie słowa.
- praca nad wyrażaniem swoich emocji i budowaniem pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez różnorodne zabawy i aktywność teatralną (odgrywanie scen, zmiennych nastrojów, wyrażania swoich emocji i uczuć poprzez ruch.

........................................ ........................................
(data i podpis nauczyciela) (pieczęć i podpis dyrektora)

* Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.