X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45773
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - edukacja wczesnoszkolna

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela mianowanego

ubiegającego się

o stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2020.

Data zakończenia stażu – 31.05.2023r.

§ 8 ust. 3 pkt 1.

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Czynności organizacyjne

Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodoweg

plan rozwoju zawodowego nauczyciela

notatki własne wniosek o rozpoczęcie stażu dokumentacja nauczyciela

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy

Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem aktywizujących metod takich jak burza mózgów, metoda projektu, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne itp.

Stosowanie na lekcjach elementów oceniania kształtującego

Udział w projektach edukacyjnych

dokumentacja nauczyciela wytwory uczniów, tj. materiały dydaktyczne, sprawdziany, karty pracy zaświadczenia/ certyfikaty

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.

Samodoskonalenie oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.

Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce poprzez stosowanie nowych metod oraz narzędzi w codziennej pracy z uczniami.

Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów.

Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami oraz innymi podmiotami.

Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela.

Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskiwania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne jak również do tworzenia pomocy dydaktycznych.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Tworzenie scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych itp.

Doskonalenie warsztatu pracy

Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka

Udział w szkoleniach i warsztatach

Organizowanie wycieczek wzbogacających tematykę zajęć

Propagowanie działań wychowawczo dydaktycznych na stronie szkoły

§ 8 ust. 3 pkt.2

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

Prowadzenie zajęć otwartych.

Przeprowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Przekazywanie wiadomości zdobytych na szkoleniach w ramach spotkań Zespołu Wychowawczego.

Przeprowadzenie szkoleniowego spotkania Rady Pedagogicznej.

Współorganizowanie imprez szkolnych.

Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań.

Opracowanie i udostępnianie nauczycielom scenariuszy zajęć, kart obrazkowych i wyrazowych, kart pracy itp.

upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy poprzez publikowanie w mediach społecznościowych na zamkniętych grupach metodycznych dla nauczycieli scenariuszy zajęć, imprez szkolnych oraz zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust.3 pkt. 3

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.

Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące tematy.

Systematyczne prowadzenie eksperymentów przyrodniczych .

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

Obserwacja dzieci na tle grupy.

Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.

Pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności szkolnych

realizowanie zaleceń PPP zawartych w opiniach i orzeczeniach uczniów

dostosowywanie treści programowych do potrzeb uczniów

kierowanie uczniów na badania do PPP

Prowadzenie zajęć dodatkowych.

Prowadzenie zajęć rozwijających i wyrównawczych

Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Udział w międzyszkolnych konkursach

Zamieszczanie informacji z wydarzeń klasowych/szkolnych na stronie internetowej szkoły

Organizacja zajęć otwartych dla przedszkolaków

Prowadzenie Facebooka szkoły

Udział w akcji „Góra Grosza”

Udział w akcji “Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”

Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania

Organizacja wycieczek o charakterze edukacyjno-kulturowym dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów

Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi

§ 8 ust. 4 pkt. 4 lit. a

Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej.

Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej

„Lapbookowa nauka- cztery pory roku”

rok szkolny 2020/2021

Innowacja i inna dokumentacja z nią związana

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b

Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystyczne

Pełnienie funkcji opiekuna stażu.

Przygotowanie stosownych dokumentów.

Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.

Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę.

Praca w zespole nauczycieli.

Udział w spotkaniach zespołu nauczycieli

Realizacja przydzielonych zadań

Współtworzenie wymaganej dokumentacji

Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................

miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.