X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45762
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2020

CELE STAŻU
Cel główny:
•Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
•Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej oraz wykorzystania metod aktywizujących.
•Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy przedszkola.
•Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy przedszkola, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
•Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, między innymi, przez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz ich ewaluację.
•Uwzględnienie w planowaniu i realizacji zadań specyfiki przedszkola, w którym odbywam staż.
•Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. poz.2215);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r. (Dz.U.2019 poz.1650)
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2.Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju, wstępna ocena własnych możliwości
- Analiza własnej pracy
- Konsultacje z dyrektorem
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentacji
4.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego;
- Uzyskanie pozytywnej oceny pracy
5.Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
- Prawidłowe wypełnienie wniosku

§ 8 ust. 3 pkt. 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się
1.Wspieranie aktywności dzieci poprzez stosowanie metod aktywizujących
- Stosowanie metod aktywizujących podczas zajęć z dziećmi min. metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięcej matematyki prof. Ewy Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.;
- Uatrakcyjnienie zajęć poprzez stosowanie metod aktywizujących, wdrażanie dzieci do aktywnego samodzielnego i twórczego sposobu dochodzenia do rozumienia otaczającej je rzeczywistości, działania w niej i przekształcania zgodnie ze swoimi potrzebami
2.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
- Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera;
- opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, obserwacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera;
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli
3.Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
- Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych;
- Gromadzenie i śledzenie na bieżąco niezbędnych przepisów prawa oświatowego;
- Publikowanie własnych scenariuszy, pomocy dydaktycznych na stronach portali edukacyjnych, śledzenie portali edukacyjnych;
- Korzystanie z poczty elektronicznej – komunikowanie się z rodzicami dzieci, nauczycielami oraz innymi osobami z którymi podjęta zostanie współpraca
4.Wykorzystanie nośników audiowizualnych
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych
– płyty DVD, CD i wykorzystywanie ich zawartości w codziennej pracy z dziećmi;
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęcia z dziećmi ewentualnie zebrania z rodzicami;
- Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas zajęć;
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
5.Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
- Opracowanie wszystkich dokumentów, materiałów związanych z awansem zawodowym

§ 8 ust. 3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli
1.Opublikowanie na stronach internetowej portali edukacyjnych planu rozwoju zawodowego
- Publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego celu udostępnienia innym nauczycielom
2.Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi nauczycielami
- Uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej i radach szkoleniowych,
-Dzielenie się wiedzą zdobytą na warsztatach, konferencjach i szkoleniach;
- Współpraca z nauczycielami wychowania przedszkolnego - wymiana poglądów, doświadczeń
3.Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami stażystami i kontraktowanymi poprzez udostępnianie własnych materiałów i środków dydaktycznych oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji
i organizacji działań w przedszkolu
- Konsultacje z nauczycielami ws. tworzenia scenariuszy zajęć, uroczystości, pomocy dydaktycznych – udostępnianie swojego warsztatu pracy;
- Pomoc w zakresie organizacji wycieczek, uroczystości, konkursów i innych przedsięwzięć organizowanych w przedszkolu, dostosowanych do możliwości w danej sytuacji.
4.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z własnej placówki i innych przedszkoli – w miarę możliwości dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
-Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych;
- Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości
5.Publikacja opracowanych przez siebie materiałów
- Własne publikacje na stronach internetowych i portalach edukacyjnych - umieszczanie własnych scenariuszy zajęć, scenariuszy uroczystości, prezentacji, kart pracy, pomocy dydaktycznych itp.

§ 8 ust. 3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.Organizowanie wycieczek
- Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek przedszkolnych
2. Współpraca z instytucjami
- Podjęcie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Skierniewicach,
- Współpraca z Miejska Biblioteką pedagogiczną,
- Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,
- Współpraca z Poradnią Psychologiczna –Pedagogiczną;
- Współpraca z Szkołą Podstawową Nr 5 imienia Jana Pawła II,
- Komenda Miejską Policji w Skierniewicach,
- Komendą Miejską Straży Państwowej w Skierniewicach itp.
3.Promocja przedszkola w środowisku lokalnym
-Prezentowanie umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych np. Dzień Rodziny, Jasełka Bożonarodzeniowe, Pasowanie na Przedszkolaka itp.;
- Inne uroczystości o zasięgu lokalnym
4.Organizacja imprez i uroczystości wewnątrzprzedszkolnych
- Przygotowanie dzieci do występu podczas uroczystości;
- Przygotowanie zajęć i dni o konkretnej tematyce zgodnie z harmonogramem uroczystości obowiązującym w przedszkolu
5. Organizacja konkursów o zasięgu przedszkolnym i pozaprzedszkolnym
- Konkursy o różnych tematykach min. konkursy rodzinne i indywidualne dla dzieci organizowane w przedszkolu;
- Konkursy o zasięgu ogólnopolskim;
- Konkursy organizowane przy współpracy z innymi placówkami i instytucjami min. biblioteka, straż pożarna, oddziały przedszkolne itp.
6.Angażowanie rodziców w życie przedszkola
- Prowadzenie zebrań z rodzicami;
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
- Włączanie rodziców w uroczystości organizowane w przedszkolu,
- Zachęcanie rodziców do udziału w akcjach organizowanych w przedszkolu,
- Włączanie rodziców do współpracy na rzecz przedszkola i grup
7.Udział w ogólnopolskich projektach i programach edukacyjnych o charakterze proekologicznym, prozdrowotnym i profilaktycznym
-Współudział w programach projektach o zasięgu ogólnopolskim
8.Organizowanie zbiórek oraz akcji o charakterze charytatywnym
- Udział w zbiórkach min. zbiórka karmy dla zwierząt ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skierniewicach,
- Udział w zbiórkach na rzecz osób potrzebujących ( zbiórka plastikowych nakrętek, świąteczna paczka,
- Udział w ogólnopolskim programie charytatywnym „Góra Grosza” itp.)
9.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej dzieci
- Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci;
- Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
10.Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Poszerzenie własnej wiedzy, umiejętności i podniesienie kwalifikacji oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.
- Udział w zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i potrzeb przedszkola;
- Systematyczne studiowanie literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej, publikacji i czasopism

§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
1.Opracowanie programu własnego
- Opracowanie i wdrożenie programu własnego;
- Ewaluacja programu własnego

§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy – metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników
1.Wykonywanie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych
-Zapewnienie studentowi następujących form aktywności: obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem, samodzielne prowadzenie zajęć
2.Czynny udział w zespołach zadaniowych w przedszkolu
- Udział w spotkaniach zespołu;
- Realizacja zadań

Marta Mozga

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.