X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 45
Przesłano:

Hospitacja diagnozująca w klasie III d - propozycja nr 2 „Zabawy z kalendarzem”

Hospitacja diagnozująca w klasie III d w roku szkolnym 2005/2006 –
zajęcia otwarte - propozycja nr 2: "Zabawy z kalendarzem”

ARKUSZ HOSPITACJI - HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA ( Wyciąg z arkusza - wybrane dane; cel ogólny i cele edukacyjne – wskazane przez dyrektora )

CEL OGÓLNY:
Ocena poziomu osiąganych przez uczniów wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji zintegrowanej.
CELE EDUKACYJNE HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ
Skierowane uwagi na:
• fakt, czy uczeń opanował materiał ujęty w programie oraz sposób jego opanowania,
• sposób posługiwania się wiedzą przez ucznia,
• umiejętność poszukiwania przez ucznia informacji w różnych źródłach,
• rozumienie tekstu,
• rozróżniania problemów ważnych od mniej ważnych,
• umiejętność wyciągania prawidłowych wniosków,
• stwarzanie i rozwijanie sytuacji problemowych,
• łączenia teorii z praktyką,
• umiejętność korzystania ze środków dydaktycznych.

Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Musznicka
Etap edukacyjny: edukacja zintegrowana
Klasa: III d
Data hospitacji:
Blok tematyczny: „Z nowym rokiem w nowe przygody”
Temat dnia: „Zabawy z kalendarzem”

ZAMIERZONE CELE ZAJĘĆ:
Diagnoza stopnia osiągnięcia wybranych wiadomości, umiejętności i postaw niezbędnych do kształcenia na drugim etapie edukacyjnym:
• opanowania wybranych wiadomości z zakresu słowotwórstwa, gramatyki i ortografii,
• cichego czytania ze zrozumieniem,
• znajomości tabliczki mnożenia,
• pracy w zespole,
• dokonywania samooceny pracy,
• nastawienia na odbiór informacji, chęci uczenia się.
PLAN OCZEKIWANYCH REZULTATÓW ( tabela )
Wykaz wiadomości i umiejętności opanowanych przez ucznia. Poziom wymagań.
Uczeń:
- wskazuje na mapie Europy Wielką Brytanię, wskazuje kierunek świata, dobiera nazwę stolicy i flagę (R)
- opanował pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną – „h” (zad.1) (P)
- wykorzystuje znajomość alfabetu w praktyce (zad.2), (P)
- wykonuje obliczenia w zakresie tabliczki mnożenia (zad.3) (P)
- potrafi czytać cicho ze zrozumieniem (zad. 4) (P)
- wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją (zad. 1-5) (R)
- dokonuje samooceny wg podanej zasady. (R)

Wykaz wiadomości i umiejętności opanowanych częściowo przez ucznia. Poziom wymagań.
Uczeń:
- rozpoznaje i wskazuje określone części mowy- przymiotniki, przysłówki i liczebniki (zad.5) (P)
- opanowuje umiejętność współdziałania w zespole – rozdziela role, wymienia uwagi i spostrzeżenia, podejmuje indywidualne i grupowe decyzje. (P)

Wykaz wiadomości i umiejętności, których kształcenie nauczyciel rozpoczyna.Poziom wymagań
Uczeń:
- wzbogaca słownictwo o:
a) nowe wyrazy – identyfikator (R)
b) wyrazy obce – nazwę Wielkiej Brytanii, zwroty grzecznościowe w jęz. angielskim. (R)

Scenariusz zajęć otwartych ( hospitacja diagnozująca )
w klasie III d w roku szkolnym 2005/2006
I. Wprowadzenie.
1.Prezentacja ( na tablicy ) nazwy Wielkiej Brytanii w języku angielskim.
> Dzieci odgadują, co to za kraj, wskazują na mapie Europy, określają położenie nazwą kierunku świata, dopasowują flagę i nazwę stolicy.
2. Prezentacja powitania – „Good morning” („Dzień dobry”) i „Hello!” ( „Cześć!” ).
3. Powitanie gości w języku angielskim.
II. Propozycja nauczyciela – Zabawa z Nowym Rokiem 2006.
1. Wskazanie kalendarza.
> - Ile rok ma m – cy?
> Prezentacja nazw m-cy w jęz. angielskim. Dzieci powtarzają nazwę za nauczycielem.
2. Poinformowanie, że nauczyciel będzie Nowym Rokiem.
> N. przypina identyfikator (lub zawiesza na szyi niewielki kalendarz). Dzieci powtarzają nazwę.
3. Rozdanie karteczek – kalendarzyków miesięcznych od I – VII – nad tabelką z kalendarzem oznaczenie m-ca, np. I, 01, styczeń, January. ( 3 dyżurnych ).
> Dzieci dobierają się w grupy 4 - osobowe.
> N. rozdaje grupom karteczki z nazwami: „lider”, „pisarz”, „łącznik”, „prezenter” i zarazem sprawdza poprawność wykonania zadania.
> Dzieci przydzielają sobie role.
> Łącznicy odbierają od N. po 2 pudełeczka z punktami – domkami, skarbonkę – pojemnik np. po lodach oraz po 1 ilustracji do danego m-ca.
> Za poprawny dobór do grupy każde dziecko bierze znaczek z domkiem ( całym lub połową ) i wrzuca do skarbonki. Lider kontroluje poprawność dokonania samooceny.
6. ( Wyrazy z „ó” niewymiennym )
> Jak się pisze „mróz”, „lód”, „dół”?
 Pytania N.:
o – Czy w którejś z nazw m-cy jest „ó”?.
o – Jakie wyrazy mają „ó” na początku?
o - Kto zna inne wyrazy z „ó” niewym.?
o – Znamy piosenkę „Litera ó”..
> Śpiew piosenki „Litera ó” (Muz. i sł. J. Socha „Piosenka ortograficzna – Litera „ó”, W: „Świat ucznia. Podręcznik...Klasa 3.Cz 1.”)
> - Wasz śpiew usłyszał Styczeń i przybył do nas z zadaniem.
7. Zadanie pana Stycznia.
> Zadanie 1.

Litera „ó" (Witold Gawdzik)
Krótka próba, kłótnia, .............,
skórka, córka, źródło, król,
ogół, szczegół, .................., wójt,
późno, równo, ..............., zbój.
Stróż - stróżówka, żar - żarówka,
stół - stołówka, mak - makówka,
noga - nóżka, droga - dróżka,
wrócić- wracam, ................. - skracam.
...................., królik, sójka, żółw,
wówczas, oprócz, .................., tchórz,
półka, spółka, wróżba, .................,
żółte ..................., góra, mózg.

o Pisarz rozdaje zadania na paskach.
o Dzieci podpisują się ( podobnie, jak na każdym następnym zadaniu ) i samodzielnie uzupełniają tekst piosenki brakującymi wyrazami.
o Kto skończy, odwraca kartkę.
o N. czyta tekst, dzieci sprawdzają.
o Samoocena – indywidualne wrzucenie znaczków do skarbonki. Punktacja: za poprawne wykonanie - cały domek, za częściowe – pół domku, za błędne wykonanie – brak domku. Lider kontroluje poprawność dokonania samooceny.
o Prezenter głośno podaje liczbę punktów za zadanie.
o Pisarz zbiera kartki i odkłada z boku.

8. Zadanie pana Lutego ( kolejność alfabetyczna )
> Zadanie 2.
Ułóż nazwiska w kolejności alfabetycznej.
Marzec, Luty, Lipiec, Czerwiec, Sierpień. Grudzień
…………………………………………………………………
o Łącznik odbiera zadanie i rozdaje dzieciom.
o Dzieci indywidualnie porządkują w kolejności alfabetycznej nazwiska pochodzące od nazw m-cy. Każdemu z 4 dzieci należy przygotować inny układ tych samych wyrazów.
o Samokontrola – dzieci porównują z zapisem na bocznym skrzydle tablicy, zielonym cienkopisem poprawiają.
o Samoocena - domki.
o Prezenter głośno podaje liczbę punktów za zadanie.
o Pisarz zbiera kartki i odkłada z boku.

8. Zadanie pana Marca ( tabliczka mnożenia )
> - Marzec ma kłopot z zadaniem domowym. Pomóżcie mu w obliczeniach, bo nie zna tabliczki.
> Zadanie nr 3.
o Dzieci indywidualnie zapisują iloczyny. N. przygotował 4 wersje zadania ( zamieniona kolejność liczb w działaniach, działania, w których inne są liczby, itp., ale kolejne iloczyny są takie same ).
o Dzieci porównują wzajemnie wyniki. Nie dokonują korekty.
o N. czyta działanie, dzieci chórem - iloczyny, błędy poprawiają na zielono.
o Samoocena.
o Prezenter głośno podaje liczbę domków za zadanie.
o Pisarz zbiera kartki i odkłada z boku.

9. Zadanie pana Kwietnia ( czytanie ze zrozumieniem )
> - Jak to kwiecień - plecień, plótł swoje „trzy po trzy”. Przeczytajcie. ( J. Bielunas „Słonie na balkonie” )
> Zadanie nr 4.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie, podkreślając prawidłową odpowiedź.

Dziś na świecie pierwszy kwiecień, więc dorośli oraz dzieci zamieniają się w kłamczuchów! To uchodzi im na sucho! Tylko raz u sąsiada leci z kranu lemoniada! Ten jedyny raz do szafy wprowadzają się żyrafy. Na balkonie stoją słonie i wcinają pelargonie!

Pierwszego kwietnia:
a) na balkonie leci lemoniada, a do szafy wprowadzają się słonie
b) do szafy wprowadzają się pelargonie, a na balkonie stoją żyrafy
c) do szafy wprowadzają się żyrafy, a u sąsiada leci lemoniada

o Dzieci czytają ze zrozumieniem tekst.
o Odpowiadają na 1 pytanie zawarte pod tekstem. Każdemu z 4 dzieci należy przygotować inne odpowiedzi a) i b), a pozostawić bez zmian c).
o– Która odpowiedź jest poprawna?
o Samoocena.
o Prezenter głośno podaje liczbę domków za zadanie.
o Pisarz zbiera kartki i odkłada z boku.

10. Zadanie pana Maja. ( części mowy – praca grupowa )
> - Spójrzcie na ilustrację.
> Zadanie nr 5.
o Dzieci szukają na obrazku przedstawiającym krajobraz przyrodniczy 3 przymiotników, 3 przysłówków i 3 liczebników.
o Pisarz zapisuje je na wspólnej karcie.
o Prezenter odczytuje wyrazy. N. potwierdza właściwie wykonane zadanie.
o Samoocena grup na podstawie oceny N.
o Pisarz odkłada kartkę z boku.

11. Krótkie podsumowanie pracy grup. Podanie ogólnej liczby punktów.
12. Powtórzenie nazw m-cy po angielsku – wspólne odczytanie nazw umieszczonych na tablicy.

III. 13. Podziękowanie za wspólną zabawę angielskim zwrotem „Thank you!”.
14. Prace porządkowe – m.in. zebranie wszystkich kartek z zadaniami w celu dokonania indywidualnej oceny każdego dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.