X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44
Przesłano:

Hospitacja diagnozująca w klasie III d - propozycja nr 1 „Nowy Rok w Bullerbyn”

Hospitacja diagnozująca w klasie III d w roku szkolnym 2005/2006 - zajęcia otwarte - propozycja nr 1 - „Nowy Rok w Bullerbyn”

ARKUSZ HOSPITACJI - HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA ( Wyciąg z arkusza - wybrane dane; cel ogólny i cele edukacyjne – wskazane przez dyrektora )

CEL OGÓLNY:
Ocena poziomu osiąganych przez uczniów wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji zintegrowanej.
CELE EDUKACYJNE HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ
Skierowane uwagi na:
• fakt, czy uczeń opanował materiał ujęty w programie oraz sposób jego opanowania,
• sposób posługiwania się wiedzą przez ucznia,
• umiejętność poszukiwania przez ucznia informacji w różnych źródłach,
• rozumienie tekstu,
• rozróżniania problemów ważnych od mniej ważnych,
• umiejętność wyciągania prawidłowych wniosków,
• stwarzanie i rozwijanie sytuacji problemowych,
• łączenia teorii z praktyką,
• umiejętność korzystania ze środków dydaktycznych.

Imię i nazwisko nauczyciela: Elżbieta Musznicka
Etap edukacyjny: edukacja zintegrowana
Klasa: III d
Data hospitacji: 04.01.2006 r.
Blok tematyczny: „Z nowym rokiem w nowe przygody”
Temat dnia: „Nowy Rok w Bullerbyn”

ZAMIERZONE CELE ZAJĘĆ:
Diagnoza stopnia osiągnięcia wybranych wiadomości, umiejętności i postaw niezbędnych do kształcenia na drugim etapie edukacyjnym:
• opanowania wybranych wiadomości z zakresu słowotwórstwa, gramatyki i ortografii,
• cichego czytania ze zrozumieniem,
• znajomości tabliczki mnożenia,
• pracy w zespole,
• dokonywania samooceny pracy,
• nastawienia na odbiór informacji, chęci uczenia się.
PLAN OCZEKIWANYCH REZULTATÓW ( tabela )
Wykaz wiadomości i umiejętności opanowanych przez ucznia. Poziom wymagań.
Uczeń:
- wskazuje na mapie Europy Szwecję, wskazuje kierunek świata, dobiera nazwę stolicy i flagę (R)
- tworzy rodzinę wyrazów pokrewnych (podział na grupy) (P)
- opanował pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną – „h” (zad.1) (P)
- wykorzystuje znajomość alfabetu w praktyce (zad.2), (P)
- wykonuje obliczenia w zakresie tabliczki mnożenia (zad.3) (P)
- potrafi czytać cicho ze zrozumieniem (zad. 4) (P)
- wykonuje zadanie zgodnie z instrukcją (zad. 1-5) (R)
- dokonuje samooceny wg podanej zasady. (R)

Wykaz wiadomości i umiejętności opanowanych częściowo przez ucznia. Poziom wymagań.
Uczeń:
- rozpoznaje i wskazuje określone części mowy- przymiotniki, przysłówki i liczebniki (zad.5) (P)
- opanowuje umiejętność współdziałania w zespole – rozdziela role, wymienia uwagi i spostrzeżenia, podejmuje indywidualne i grupowe decyzje. (P)

Wykaz wiadomości i umiejętności, których kształcenie nauczyciel rozpoczyna.Poziom wymagań.
Uczeń:
- wzbogaca słownictwo o:
a) nowe wyrazy – identyfikator, remanent, (R)
b) wyrazy obce – nazwę stolicy Szwecji, zwroty grzecznościowe w jęz. szwedzkim. (R)

Scenariusz zajęć otwartych ( hospitacja diagnozująca ) w klasie III d w roku szkolnym 2005/2006

Nauczyciel prowadzący: Elżbieta Musznicka
Klasa: III d
Blok tematyczny: „Z Nowym Rokiem w nowe przygody”
Temat dnia: „Nowy Rok w Bullerbyn”
Osoby hospitujące: wicedyrektor szkoły, nauczyciele klas I – III, świetlicy, biblioteki,logopedii

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. Wprowadzenie.

1. Prezentacja ( na tablicy ) nazwy Szwecji w języku tego kraju – Sverige.
* Dzieci odgadują, co to za kraj, wskazują na mapie Europy, określają położenie nazwą kierunku świata, dopasowują flagę i nazwę stolicy.
2. Pokaz i nauka powitania w języku szwedzkim – „God dåg!” („Dzień dobry”) i „Hej!” ( „Cześć!” ).
3. Powitanie gości w języku szwedzkim.

II. Propozycja nauczyciela – noworoczna wycieczka do Szwecji, do Bullerbyn i jej okolic

1. Wskazanie Bullerbyn na mapie.
2. Pokaz „mapy” okolicy przygotowanej wcześniej przez grupy.

3. Poinformowanie, że nauczyciel będzie przewodnikiem turystycznym.
> N. przypina identyfikator. Dzieci powtarzają nazwę.

4. Rozdanie „biletów wstępu” ( 3 dyżurnych ).
> Bilety są imienne, by dzieci mogły w zamierzony przez nauczyciela sposób dobrać się w grupy.
> Na odwrocie biletu – wyraz z danej rodziny wyrazów pokrewnych.

5. Podział na „grupy wycieczkowe”.
> Dzieci łączą się w grupy 4-osobowe, tworząc rodziny wyrazów. Siadają we wskazanych miejscach.
> N. rozdaje grupom karteczki z nazwami: „lider”, „pisarz”, „łącznik”, „prezenter” i zarazem sprawdza poprawność wykonania zadania.
> Dzieci przydzielają sobie role.
> Łącznicy odbierają od N. po 2 pudełeczka z punktami – domkami, skarbonkę – pojemnik np. po lodach, duży guzik oraz mapę przedstawiającą Bullerbyn i okolice (grupy wcześniej ją przygotowały, kolorując części i sklejając w całość).

6. Wizyta w Bullerbyn ( wyrazy z „h” niewymiennym )
> Lider układa guzik w odpowiednim miejscu na mapie (na rysunku trzech zagród).
> N. odnosi się do wystawki prac plastycznych przedstawiających postaci bohaterów książki. Podkreśla walory prac.
> Pytania N.:
- Co oznacza „Bullerbyn”? - Hałasowo.
- Jaką literą pisze się ten wyraz? – Wielkie samo „h”.
- Kto zna inne wyrazy z „h”?
- Nie będziemy ich wyliczać, ale... zaśpiewamy je.

> Śpiew piosenki „Litera h” (Muz. i sł. J. Socha „Piosenka ortograficzna – Litera „h”, W: „Świat ucznia. Podręcznik...Klasa 3.Cz 1.”)
> - Wasz śpiew usłyszała Lisa i przybiegła do nas z zadaniem.

> Zadanie 1
..................
(imię i nazwisko)

Litera „h" (Witold Gawdzik)

Zna mnie bohaterski .........,
hymn harcerski oraz huk,
hasło, hańba, ............, herb,
humor, huta, ..............., hełm.
Hałasuję w huraganie,
mknę na hulajnodze ................
Czyham też na ...........................
Nie zawahaj się, Henryku!
Ma mnie .................., hokej, hol,
filharmonia, ................, hołd,
helikopter, hamak, ……..,
hurt, herbata, handel, haft.
- Pisarz rozdaje zadania na paskach.
- Dzieci podpisują się ( podobnie, jak na każdym następnym zadaniu ) i samodzielnie uzupełniają tekst piosenki brakującymi wyrazami.
- Kto skończy, odwraca kartkę.
- N. czyta tekst, dzieci sprawdzają.
- Samoocena – indywidualne wrzucenie znaczków do skarbonki. Punktacja: za poprawne wykonanie - cały domek, za częściowe – pół domku, za błędne wykonanie – brak domku. Lider kontroluje poprawność dokonania samooceny.
- Prezenter głośno podaje liczbę punktów za zadanie.
- Pisarz zbiera kartki i odkłada z boku.

7. Wizyta w szkole w Wielkiej Wsi. ( kolejność alfabetyczna )
> - W szkole pani przygotowała wam zadanie – musicie uporządkować imiona dzieci w kolejności alfabetycznej, bo pani chce wpisać dzieci do notesu.:
> Zadanie 2.

Ułóż imiona w kolejności alfabetycznej.
Lisa, Lasse, Bosse, Olle, Kerstin, Anna

- Łącznik odbiera zadanie i rozdaje dzieciom.
- Dzieci indywidualnie porządkują imiona bohaterów w kolejności alfabetycznej. Każdemu z 4 dzieci należy przygotować inny układ tych samych imion.
- Samokontrola – dzieci porównują z zapisem na bocznym skrzydle tablicy, zielonym cienkopisem poprawiają.
- Samoocena.
- Prezenter głośno podaje liczbę domków za zadanie.

8. Wizyta w sklepie wujka Emila. ( tabliczka mnożenia )
> - Wujek Emil ma remanent, czyli kontrolny spis towarów. Pomóżcie wujkowi w obliczeniach, bo źle się poczuł.
> Zadanie nr 3 ( Obok działań znajdują się małe rysunki produktów, np. kosz, kapusta, torebka cukierków itp. )

Oblicz, ile jest na półkach poszczególnych produktów.
1) 9 • 2 = .....
2) 9 • 5 = .....
3) 4 • 9 = .....
4) 7 • 6 = .....
5) 8 • 7 = .....
6) 6 • 8 = .....
7) 9 • 9 = .....
o Dzieci indywidualnie zapisują iloczyny. N. przygotował 4 wersje zadania ( wymieszane obrazki, zamieniona kolejność liczb w działaniach, działania, w których inne są liczby, itp., ale kolejne iloczyny są takie same ).
- Kontrola wykonania – dzieci zamieniają się kartkami.
- N. czyta iloczyny.
- Dzieci sprawdzają i na zielono poprawiają błędy.
- Samoocena.
- Prezenter głośno podaje liczbę domków za zadanie.
- Pisarz zbiera kartki i odkłada z boku.

9. Wycieczka do domu szewca Grzecznego. ( czytanie ze zrozumieniem )
> - Na płocie przed domem wisi tabliczka, ale o jakiej treści – dowiecie się z zadania
> Zadanie nr 4. (Tekst należy umieścić w ramce. )

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie, podkreślając prawidłową odpowiedź.

Dzieci!
Jestem teraz bardzo zajęty, bo śpię. Nie zawracajcie mi głowy i idźcie sobie do Kristin. Ona na pewno nie śpi. Chociaż - sam nie wiem ... Potem pobiegnijcie do dzieci z trzech zagród w Bullerbyn. Może dadzą Wam tam jakieś zajęcie.
No, już, już! Zmykajcie! Szewc Grzeczny

Szewc Grzeczny radził nam, byśmy udali się do:
a) cioci Jenny, a potem do Bullerbyn
b) Bullerbyn, a potem do Kristin
c) Kristin, a potem do Bullerbyn

- Dzieci czytają ze zrozumieniem tekst.
- Odpowiadają na 1 pytanie zawarte pod tekstem Każdemu z 4 dzieci należy przygotować inne odpowiedzi a) i b), a pozostawić bez zmian c).
– Która odpowiedź jest poprawna?
– Dokąd mamy pójść najpierw? Potem?
- Samoocena.
- Prezenter głośno podaje liczbę domków za zadanie.
- Pisarz zbiera kartki i odkłada z boku.

10. Wędrówka do Kristin
> - Niestety, Kristin śpi.

11. Spacer na Poziomkową Polanę.
> Za 3 zagrodami, wzdłuż pola z rzepą.
> Gimnastyka.
W górę ręce, niby las.
Potem w bok, jak drogowskaz.
Tak się drzewa w lesie chwiały.
A tak dzieci prosto stały.
W górę ręce, potem w bok.
Niski przysiad. W górę skok.

12. Powrót do Bullerbyn. ( części mowy – praca grupowa )
> - Tu chłopcy mają taką samą mapę, jak wasza. Przygotowali więc wam ostatnie już zadanie na pożegnanie.
> Zadanie nr 5.
Znajdźcie na mapie ( NIE na dymkach ) i zapiszcie wszystkie:
• przymiotniki - ...............................................
• liczebniki - ...............................................
• przysłówki - ..............................................
- Dzieci szukają na mapie wszystkich przymiotników, przysłówków i liczebników.
- N. obserwując pracę poszczególnych osób, nagradza je znaczkami za aktywną pracę w grupie.
- Pisarz zapisuje wyrazy na wspólnej karcie.
- Prezenterzy odczytują wyrazy.
- Samoocena grup.
- Prezenter głośno podaje punktację za zadanie (1 p. lub ½ p. dla grupy)
- Pisarz odkłada kartkę z boku.

12. „Powrót do szkoły”. Krótkie podsumowanie pracy grup. Podanie ogólnej liczby punktów.

III. Zakończenie
13. Podziękowanie za wspólną „wycieczkę” szwedzkim zwrotem „Tack så mycket!”.
14. Szwedzkie podziękowanie gościom. Pożegnanie.
15. Prace porządkowe – m.in. zebranie wszystkich kartek z zadaniami w celu dokonania indywidualnej oceny każdego dziecka.


Pomoce:
> napisy na tablicę: - SVERIGE, Oslo, Helsinki, Sztokholm, „God dag!”, „Hej!”, „Tack så mycket!”, „identyfikator”, „remanent”
> bilety imienne,
> identyfikator dla N. – “Przewodnik”,
> zestawy karteczek z rolą dla członków grup - „lider”, „pisarz”, „łącznik”, „prezenter”,
> mapa Europy,
> mapki grup ( okolice Bullerbyn ),
> punkty ( domki – całe i połówki ) w pojemnikach,
> „skarbonki”,
> guziki
> znaczki za aktywność,
> nagranie piosenki,
> zestawy zadań,
> zastaw zadań dla ucznia z upośledzeniem umysłowym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.