X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 4497
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Program godzin wychowawczych dla klasy II gimnazjum

PROGRAM
GODZIN WYCHOWAWCZYCH
DLA KLASY II GIMNAZJUM

CELE OGÓLNE:

- wyposażenie uczniów w umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów dotyczących zdrowia i zachowania;
- kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miastem;

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- kształtowanie systemu wartości młodego człowieka;
- kształtowanie prawidłowej relacji z rówieśnikami oraz rodzicami;
- kształtowanie odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych;
- wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania swojej wiedzy;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych;
- kształtowanie w uczniach wrażliwości na problemy ludzi potrzebujących, szczególnie niepełnosprawnych;
- ukazanie wartości płynących z przyjaźni i koleżeństwa;
- zachęcanie do bliższego i głębszego poznania samego siebie;
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
- ukazanie destrukcyjnego wpływu środków uzależniających;
- promowanie zdrowego stylu życia;
- uwrażliwianie uczniów na problemy środowiska naturalnego;
- nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
- wyrabianie umiejętności zachowania podczas różnorodnych zagrożeń (powódź, pożar, katastrofa kolejowa);
- rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową;
- ukazywanie korzyści płynących ze współpracy z krajami UE;
- wdrażanie do krytycznego odbioru mediów;
- uwrażliwienie na kulturę języka.

METODY PRACY

- drama
- „burza mózgów”
- rysunki
- uzupełnienia zdań
- rozmowa kierowana, nauczająca
- pogadanka
- dyskusja
- mini wykład
- wywiad
- ankieta
- pokaz
- fotoreportaż
- ćwiczenia praktyczne

FORMY REALIZACJI

- indywidualna
- zbiorowa
- grupowa (uczniowie pracują w małych grupach, często łączonych w różny sposób)

POMOCE DYDAKTYCZNE

- słowniki
- książki
- ilustracje
- rozsypanki wyrazowe lub zdaniowe
- filmy lub programy telewizyjne
- wywiady z telewizji lub gazet
- plakaty
- flamastry, arkusze papieru, długopisy ( wskazania: długopis dla każdego ucznia, jeden kolor dla wszystkich)
- karty pracy
- kłębek wełny (wskazania: w wielu ćwiczeniach może być stosowany do zadawania pytań, tworząc tzw. pajęczynę)

ROLA NAUCZYCIELA

- jasno i wyraźnie określa cele i zadania godzin wychowawczych, zapoznaje z tematyką zajęć, bierze pod uwagę propozycje zagadnień, które chcieliby omówić uczniowie (wskazania: początek każdego roku szkolnego);
- wspólnie z uczniami określa zasady i normy pracy w grupie (wskazania: spisać je na papierze i wyeksponować w takim miejscu, by były dostępne dla uczniów przez cały rok szkolny);
- czuwa nad przestrzeganiem przyjętych norm i zasad na wszystkich zajęciach;
- współuczestniczy w pracy z uczniami lub udziela konkretnych wskazówek do pracy (wskazania: zajmuje miejsce w kręgu razem z uczniami, mówi o swoich uczuciach, myślach, przeżyciach);
- nie dopuszcza do nawarstwiania się nieporozumień między rówieśnikami;
- uważnie słucha i jest gotowy na wszelkie uwagi i zapytania;
- jest „elastyczny” i otwarty na potrzeby uczniów;
- dostrzega moce strony ucznia, pomaga w wyeksponowaniu ich
i rozwoju;
- aktywizuje wszystkich uczniów;

SPRAWDZENIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

- samoocena ucznia;
- ocena grupy (samorządu klasowego i pozostałych członków klasy);
- ocena wychowawcy;
- ocena innych nauczycieli i pracowników szkoły;

EWALUACJA

Może być dokonywana po każdej przeprowadzonej lekcji lub ciągu tematycznym przez nauczyciela pracującego z programem, poprzez rozmowę i wskazówki innych nauczycieli, pracowników szkoły, bądź specjalistów z danej dziedziny, a także stopień zainteresowania i zaangażowania samych uczniów biorących udział w zajęciach. Wszelkie wątpliwości dotyczące tematyki i sposobu realizacji zajęcia mogą w trakcie pracy ulegać zmianie.

PLAN PRACY W KLASIE II
(W tabeli - dop. red.)

TEMAT ZAJĘĆ
TREŚCI NAUCZANIA
METODY I ŚRODKI REALIZACJI
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

1. Jak spędziłem/łam wakacje. -przedstawienie miejsc, które warto zobaczyć i zwiedzić;-wyciąganie wniosków z przeżytych sytuacji; -pogadanka;-rozmowa nauczająca; Uczeń:-potrafi dostrzec piękno otaczającej go przyrody, budowli i zabytków kultury;-potrafi opowiedzieć o miejscach, które zwiedził;-potrafi opowiedzieć o swoich przeżyciach, których doświadczył podczas wakacji;
2. Wybór samorządu klasowego. - zasady wyboru uczniów do samorządu klasowego;- cechy ucznia pełniącego funkcję w samorządzie klasowym; - rozmowa nauczająca;- prezentacja drugiej osoby;- autoprezentacja Uczeń:- potrafi zaprezentować i uzasadnić wybór kolegi na kandydata do samorządu klasowego;-potrafi zaprezentować swoje mocne strony;
3.Regulamin szkoły i kryteria ocen z zachowania. -przypomnienie najważniejszych przepisów dotyczących ucznia w dokumentach szkoły takich jak Statut Szkoły, WSO; - analiza dokumentów; - dyskusja; - wnioski do pracy; Uczeń:- zna swoje prawa i obowiązki;- zna i przestrzega regulamin szkoły; - zna kryteria jakie należy spełnić na poszczególne oceny z zachowania;- odnosi te kryteria do swojego zachowania;
4.Tworzenie zasad pracy z grupą. - zasady koleżeństwa;- nauka współżycia z grupą; - praca w grupach;- dyskusja; Uczeń:-zna zasady koleżeństwa; - potrafi współpracować z grupą;- stosuje wspólnie ustalone zasady postępowania w klasie;
5.Jan Paweł II patronem mojej szkoły. - przypomnienie życiorysu Jana Pawła II;- zapoznanie z wybranymi myślami nauki Ojca Świętego;- uczestniczenie w uroczystościach związanych z patronem szkoły; - biografia Jana Pawła II;- ilustracje , zdjęcia, plakaty z wizerunkiem papieża;- wybrane teksty z nauczania Jana Pawła II dla dzieci i młodzieży; Uczeń:- zna życiorys patrona naszej szkoły;- zna wybrane teksty z nauczania Jana Pawła II kierowane do dzieci i młodzieży;-dostrzega potrzebę realizowania w swoim życiu nauk głoszonych przez patrona szkoły; - dostrzega rolę patrona szkoły w społeczności szkolnej;
6.Książka, którą polecam. Pisarz, którego twórczość warto znać. -poznanie wybranej literatury młodzieżowej;-zachęcanie do zainteresowania książką;-poznanie twórczości wybranych pisarzy i poetów; -pogadanka;-prezentacja wybranych utworów wskazanych przez dzieci i nauczyciela; Uczeń:-potrafi zaprezentować i zaciekawić innych wybraną literaturą młodzieżową;-zna twórczość niektórych pisarzy i poetów;
7.Biblioteka i jej wartość informacyjna. (2 godz.) -cele i zadania biblioteki;- poznanie sposobu zdobywania informacji oraz jej wartości informacyjnej; -mini wykład;-rozmowa kierowana;-wycieczka do Biblioteki Miejskiej (zwiedzanie, lekcja w bibliotece); Uczeń:-wie gdzie znajduje się Biblioteka Miejska w Radomiu;- wie do czego służą katalogi i jak się nimi posługuje;-poznaje pracę bibliotekarza; -rozróżnia typy dokumentów;
8.Reklama – jako kanał informacji. -poznanie komunikatów zawartych w reklamie;-funkcje i zadania reklamy; -pogadanka;-pokaz;-poszukiwanie informacji z różnych źródeł;-praca w grupach Uczeń:-zna mechanizmy tworzenia i oddziaływania reklamy;-potrafi ocenić wartości reklamy;-potrafi obiektywnie ocenić reklamowany produkt;-tworzy reklamę;
9. Rola środków masowego przekazu. -poznanie komunikatów informacyjnych i perswazyjnych;-wyrabianie własnego zdania na temat korzyści i zagrożeń płynących z korzystania ze środków masowego przekazu tj. telewizja, radio, prasa, internet, bilbordy; -pogadanka;-pokaz;-poszukiwanie informacji z różnych źródeł;-praca w grupach Uczeń:-zna instytucje zajmujące się przekazem informacji;-potrafi dokonać selekcji wyszukiwanego materiału oraz wykorzystać go w praktyce;
10.Rodzaje zaburzeń spowodowanych przyjmowaniem substancji uzależniających. -utrwalanie wiedzy na temat powstawania mechanizmów uzależnień; -konkurs wiedzy o uzależnieniach;-zdobywanie informacji z różnych źródeł; Uczeń:-utrwala wiedzę dotyczącą powstawania mechanizmu uzależnienia i szkodliwego działania używek;-rozpoznaje czynniki ułatwiające i utrudniające dokonanie prawidłowego wyboru;-uświadamia sobie, które osoby mają największy wpływ na to jakie podejmuje decyzje;
11.Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. -przypomnienie czy jest uzależnienie;-zdobywanie wiedzy na temat szkodliwości substancji uzależniających;-ćwiczenie postawy asertywnej; -burza mózgów;-dyskusja;-pogadanka;-pokaz;-wyszukiwanie informacji z różnych źródeł;-film; Uczeń:-potrafi rozróżnić naturalne i sztuczne (chemiczne) sposoby osiągania dobrego samopoczucia;-wie w jaki sposób używki działają szkodliwie na organizm człowieka;-potrafi zachować się asertywnie względem osób namawiających do próbowania substancji uzależniających;
12.Narkotyki -trudna walka z nałogiem. -analiza zachowania człowieka uzależnionego od narkotyków; - B. Rosiek „Pamiętnik narkomanki ” -frag. książki lub spektakl teatralny;-wybrane nagrania zespołu „Dżem”; Uczeń:-wie jakie konsekwencje ponosi człowiek uwikłany w narkotyki;
13.Mój wigilijny stół. -swobodne wypowiedzi na temat kultywowania Świąt Bożego Narodzenia;-poznanie sposobu zastawy i dekoracji stołu; -praca w grupach;-pokaz;-pogadanka; Uczeń:-wskazuje własną tradycję w swoim domu-rozumie potrzebę kultywowania jej;-potrafi zadbać o estetyczny wygląd wigilijnego stołu;
14.Ocena pracy i zachowania po I semestrze nauki. -ocena zachowania swojego i innych;-uświadomienie sobie w jaki sposób jest się postrzeganym przez innych;-nauka wyciągania w wniosków na przyszłość; -rozmowa kierowana; Uczeń:-potrafi dokonać oceny swojego zachowania;-potrafi wyciągnąć wnioski na kolejny etap nauki;
15. Niepełnosprawni wśród nas. -poznanie różnych rodzajów niepełnosprawności;-kształtowanie pozytywnych stosunków koleżeńskich między osobami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi;-wywołanie prawidłowej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych;-uświadomienie przede wszystkim dzieciom zdrowym, ze każdy potrzebuje akceptacji i zrozumienia; -praca ze słownikiem;-pogadanka;-rozmowa kierowana; Uczeń:-zna różne rodzaje niepełnosprawności;-wyraża własne myśli uczucia i emocje związane z niepełnosprawnościami;-potrafi zrozumieć sytuacje osób niepełnosprawnych; -uświadamia sobie z jakimi problemami dnia codziennego spotykają się niepełnosprawni;
16. Pomoc niepełnosprawnym. -poznanie sposobów pomocy niepełnosprawny;-poznanie instytucji świadczących pomoc osobom potrzebującym; -praca w grupach;-drama;-wycinki prasowe; artykuły z gazet Uczeń: - zna różne formy pomocy osobom niepełnosprawnym;- zna problemy ludzi niepełnosprawnych;- potrafi opowiedzieć o swoich odczuciach; problemach, utrudnieniach w prawidłowym funkcjonowaniu w społeczeństwie;
17. Zdrowy styl życia. -poznanie zdrowego stylu życia;-poznanie różnych sportów sprzyjających dobremu samopoczuciu ; -rozmowa nauczająca;-pokaz;-wywiad; Uczeń:-wie jak należy dbać o swoje ciało i zdrowie;-zna, uprawia i zachęca innych do czerpania przyjemności z uprawiania sportu;
18.Prawidłowe odżywianie. -poznanie wartości odżywczych wybranych produktów;-zwrócenie uwagi na skutki uboczne złego i nieodpowiedniego odżywiania; -mini wykład;-rozmowa kierowana;-wyszukiwanie informacji z różnych źródeł; Uczeń:-potrafi rozróżnić substancje szkodliwe dla organizmu człowieka w wybranych produktach spożywczych;
19.Uprzedzenia i stereotypy. -poznanie pojęć: stereotyp, uprzedzenia, tolerancja; -praca ze słownikiem;-praca w grupach;-pogadanka;-dyskusja; Uczeń:-zna pojęcia: stereotyp, tolerancja, uprzedzenia;-zna postawę życzliwości wobec innych ludzi i stosuje je w życiu codziennym;
20.Tolerancja-trudny wybór. (2godz.) -poznanie znaczenia i wyrażania tolerancji;-kształtowanie umiejętności rozróżniania postawy tolerancji i nietolerancji; -drama;-praca w grupach Uczeń: -potrafi zachować się w sposób tolerancyjny;-rozróżnia zachowanie tolerancyjne od nietolerancyjnego;
21.Rola autorytetów w życiu człowieka. (2godz.) -poznanie pojęć: autorytet, idol;-zachęcenie do bliższego i głębszego poznania samego siebie;-wybór i urzeczywistnienie wartości służących własnemu rozwojowi; -burza mózgów;-praca w grupach;-ilustracje, zdjęcia sławnych i cenionych osób;-dyskusja;-ankieta; Uczeń:-potrafi wskazać swój autorytet;-rozumie siebie i drugiego człowieka;-potrafi szanować siebie i innych;-potrafi wzbudzić w sobie refleksję: kto dla niego jest ważny, na kim się wzoruje, kogo ceni;-umie uzasadnić swoje racje;
22.Cel i sens mojego życia. -zastanawianie się nad bytem ludzkim;-potrzeba wyznaczania sobie celu; -pogadanka;-rozmowa kierowana;-plakat; Uczeń:-przedstawia własną hierarchię wartości;-rozumie sens w dążeniu do celu;-rozumie potrzebę refleksji nad własnym życiem;
23.Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją. (2godz.) -przypomnienie znaczenia pojęcia agresja, agresor, ofiara;-rodzaje pomocy ofiarom; -burza mózgów;-rozmowa kierowana;-drama; Uczeń:-zna i rozumie znaczenie pojąć: agresja, agresor, ofiara,-rozróżnia rodzaje agresji;-potrafi wskazać agresora i ofiarę w konflikcie;-zna sposoby i rodzaje pomocy osobie krzywdzonej;
24.Pomoc medyczna w nagłych wypadkach. -poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach; -pokaz;-spotkanie z pielęgniarką szkolna oraz pielęgniarką środowiskową; Uczeń:-potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu;
25.Zasady prawidłowego zachowania się w stanach zagrożenia życia i zdrowia. -poznanie zasad prawidłowego zachowania się w stanach zagrożenia np. na drodze, w autobusie, podczas pożaru, powodzi ; -pokaz;-spotkanie z pielęgniarką szkolna oraz pielęgniarką środowiskową; Uczeń:- wie w jaki sposób i do kogo należy zwrócić się o pomoc w nagłych wypadkach;-wie w jaki sposób zachować się w sytuacji pożaru, powodzi; katastrofy drogowej;
26.Dbam o przyrodę. Ja i środowisko naturalne. - prawidłowe zachowanie się na obszarach chronionych lub miejscach użyteczności publicznej;-dbałość o estetykę otoczenia, ochrona przyrody; -mini wykład;-rozmowa nauczająca;-wywiad;-film;-fotoreportaż; Uczeń:- potrafi odpowiednio zachować się w miejscach takich jak: rezerwat przyrody, las, ogród, park;-zna zasady kulturalnego zachowania się w w/w miejscach;-sam stosuje się do obowiązujących zasad oraz zwraca uwagę innym w przypadku niszczenia lub zanieczyszczania środowiska naturalnego;-potrafi samodzielnie przygotować krótki film lub fotoreportaż na temat ochrony przyrody;
27.Radom dawniej i dziś. - zapoznanie historią miasta Radomia;-poznanie zabytków miasta; -pokaz;-mini wykład;-wyszukiwanie informacji z różnych źródeł;-wycieczka po Radomiu; Uczeń:-zna historię Radomia;-potrafi rozpoznać i nazwać zabytki miasta;
28.Kultura mojego regionu.(2godz.) -poznanie wielkich osobowości miasta i okolic;-przybliżenie niektórych postaci zasłużonych dla miasta i okolic; -wycieczka do Muzeum Okręgowego w Radomiu;-wycieczka do Muzeum Rzeźby w Orońsku;-wyszukiwanie informacji z różnych źródeł; Uczeń:-zna życie i twórczość osób zasłużonych dla regionu;-potrafi wskazać miejsca pamięci znanych i zasłużonych osób np. pomniki, aleje, rzeźby, mogiły ;
29.Proces integracji Polski z Unią Europejską. -poznanie historii wejścia Polski do Unii Europejskiej;-zapoznanie z obecna strategią Polski w pracach na rzecz Unii Europejskiej; -mini wykład;-rozmowa nauczająca;-wyszukiwanie informacji z różnych źródeł; Uczeń:-zna pojęcie: Unia Europejska;-wie na czym polega i jaki jest cel jednoczenia się państw;-dostrzega rolę Polski w Unii Europejskiej;
30.Ja jako obywatel Unii Europejskiej. -poznanie kultur państw należących do Unii Europejskiej; -film;-rozmowa nauczającą;-pokaz; Uczeń:-jest świadomy przynależności do ojczyzny;-dostrzega podobieństwa i różnice w kulturze krajów należących do Unii Europejskiej;
31. Znaczenie obrony cywilnej. -poznanie zasad obrony cywilnej; -pogadanka;-mini wykład;-praca w grupach;-wyszukiwanie informacji z różnych źródeł; Uczeń:-zna pojęcie: obrona cywilna,-zna i rozumie sens obrony cywilnej poruszanego problemu;-jest świadomy sytuacji politycznej kraju;
32.Ocena pracy i zachowania po II semestrze nauki. -ocena zachowania swojego i innych; -rozmowa kierowana; Uczeń:-potrafi dokonać samooceny;-obiektywnie ocenia zachowanie kolegów i koleżanek z klasy;-zna kryteria jakimi należy się kierować podczas wystawiania oceny z zachowania;-wie w jaki sposób można poprawić swoje zachowanie;-potrafi pomóc innym w korygowaniu nieodpowiedniego zachowania ;

Wskazane imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Wigilia, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, wyjścia kulturalno – oświatowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.