X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44713
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na awans nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Informacje personalne

1.Imię i nazwisko nauczyciela: mgr. inż. Małgorzata Kowalska-Pęczek
2.Nauczane przedmioty: język angielski
3.Czas stażu: 01. IX 2017– 31 V 2020
4.Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
a)Studia magisterskie o kierunku Filologia Angielska
b)Kurs Metodyczno-Pedagogiczny w zakresie nauczania języka angielskiego
c)Kurs na egzaminatora egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
d)Studia magistersko-inżynierskie o kierunku Biotechnology and Food Science na wydziale międzynarodowym IFE na Politechnice Łódzkiej
II. Czynności organizacyjne
L.P.ZADANIE/ DZIAŁANIE FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
1.Poznanie procedury awansu zawodowego
-analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
-analiza artykułów w czasopismach fachowych, na stronach i portalach internetowych (np. CODN, MEN, ORE, Eduseek)
-śledzenie ewentualnych zmian w prawie oświatowym
-wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego i dokumentowanie realizacji zadań
-systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zadań

3.Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły -zapoznanie i analiza dokumentacji szkoły: statut, regulaminy, plan pracy szkoły, wewnątrzszkolnym system oceniania,
program wychowawczo- profilaktyczny szkoły

4.Wstępna ocena własnych umiejętności
- podsumowanie własnej pracy,
- autorefleksja
- skompletowanie dokumentów

5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych i przedmiotowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły -aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
-praca w zespołach przedmiotowych, zadaniowych i komisjach szkolnych (współtworzenie planów pracy szkoły, przedmiotowego systemu oceniania, regulaminów konkursowych)
-zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami oceniania, obszarami aktywności podlegających ocenie oraz dostosowaniem wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów
-zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi
-współpraca z rodzicami: zebrania konsultacje, spotkania indywidualne
-współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem.
-udział w pracach komisji egzaminacyjnych i konkursowych
-prowadzenie unijnych kół zainteresowań rozwijających kompetencje uczniów

6.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-analiza dokumentacji
-autorefleksja
Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania:

III. Zadania wynikające z rozporządzenia

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. §8 ust 2 pkt 1

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrz-szkolnym doskonaleniu zawodowym -udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli (w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, kursach unijnych wynikających z realizowanego w szkole projektu ‘Piątka kreuje przyszłość’), w zespole przedmiotowym
-udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach organizowanych przez instytucje pozaszkolne, Ośrodki Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli umożliwiających poszerzenie wiedzy specjalistycznej, doskonalenie metod i warsztatu pracy z zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z indywidualnych potrzeb nauczyciela oraz potrzeb szkoły.
2.Doskonalenie metod i form pracy w celu uatrakcyjnienia i wzbogacenia zajęć lekcyjnych oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych -stosowanie w pracy metod aktywizujących
-obserwacja możliwości uczniów
- analiza opinii uczniów z Poradni pedagogiczno-Psychologicznej, pomoc uczniom mającym problemy z nauką.
-współpraca z pedagogiem, psychologiem, rodzicami uczniów, biblioteką szkolną
-organizowanie gazetek tematycznych
-gromadzenie fachowej literatury, czasopism pedagogiczno-metodycznych oraz obcojęzycznych magazynów, różnych pomocy dydaktycznych do własnej biblioteczki w celu aktualizowania wiedzy, wzbogacenia warsztatu pracy i podniesienia jakości pracy szkoły
3.Studiowanie literatury i publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych i artykułów o nowościach pedagogicznych, dydaktycznych - lektura obcojęzycznych publikacji, czerpanie inspiracji i nowatorskich rozwiązań z fachowej literatury, jak również z dedykowanych dla nauczycieli czasopism
-wykorzystywanie w pracy dydaktycznej pomysłów i innowacyjnych rozwiązań
-wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy, współpracy z rodzicami oraz zagadnień związanych z nauczaniem uczniów dysfunkcyjnych
-śledzenie aktualności na portalach internetowych,
-korzystanie z zasobów bibliotek szkolnych, miejskich i zagranicznych.
4.Przygotowywanie uczniów do konkursów, końcowych egzaminów oraz motywowanie do procesu samokształcenia -praca indywidualna z uczniem zdolnym, motywująca i rozwijająca jego zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych- tj. kołach zainteresowań w ramach unijnego projektu
-spotkania indywidualne w razie potrzeb w celu wyjaśnienia niezrozumiałego zagadnienia tematycznego
-udział uczniów w różnego rodzaju konkursach
-opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do konkursów i egzaminów końcowych
5.Prowadzenie pomiaru dydaktycznego
Badanie poziomu i przyrostu wiedzy uczniów
-badanie wyników nauczania języka angielskiego poprzez przeprowadzanie testów kompetencji i analiza wyników
6.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
-ukończenie kursu na egzaminatora egzaminu maturalnego z języka angielskiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
-zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu DELE B2 nadającego kwalifikacje do nauczania drugiego języka obcego w szkole
7.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji -udział w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie egzaminu gimnazjalnego i ośmioklasisty w OKE
- pełnienie obowiązku opiekuna praktykantów uczelni wyższych

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. §8 ust 2 pkt. 2

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej - pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących prawa oświatowego oraz zasad uzyskania awansu zawodowego.
-regularne śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania z wykorzystaniem różnorodnych stron internetowych, jak: -www.men.gov.pl., - www.ore.edu.pl, - www.portaloswiatowy.pl www.oke.lodz.pl., - www.profesor.pl, - www.educator.org.pl, www.teacher.pl / i innych
-korzystanie z komputerowych i internetowych programów oraz filmów edukacyjnych, testów interaktywnych, słowników i encyklopedii
-tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (foliogramów, gier dydaktycznych, krzyżówek) oraz przygotowywanie testów sprawdzianów, rozkładów materiału i konspektów, sprawozdań, analiz, opracowywanie zestawów ćwiczeń dla uczniów techniką komputerową
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie, oraz informacji i regulaminów konkursowych na szkolnej stronie internetowej
- doskonalenie i poszerzenie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej w pracy własnej i z uczniami (np. tworzenie własnego awatara, testów interaktywnych, itp.
-wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów, doświadczeń i informacji z innymi nauczycielami związanych z nauką języka obcego na forach dla nauczycieli.
-udział w webinariach i w konferencjach wideo on-line
-prowadzenie dziennika elektronicznego, dokumentowanie przebiegu zajęć
-korespondencja z rodzicami za pomocą poczty elektronicznej.

2.Lekcje języka angielskiego w pracowni komputerowej lub z wykorzystaniem mobilnych urządzeń -prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu i z użyciem tablicy interaktywnej,
-współpraca uczniów i nauczycieli krajów europejskich przy współrealizacji projektów edukacyjnych na platformie eTwinning

3.Przeprowadzenie konkursów projektowych z wykorzystaniem Internetu i techniki komputerowej -wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej i samodzielnej pracy podczas tworzenia różnorodnych prac projektowych prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem Internetu
-prace domowe przewodniki, emaile, pocztówki, opisy, recenzje filmowe

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Rozp. §8 ust 2 pkt. 3

1.Prowadzenie zajęć otwartych z języka angielskiego i dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
-przygotowanie lekcji koleżeńskich i otwartych w szczególności dla nauczycieli kontraktowych i mianowanych, opracowanie scenariuszy i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji
-spotkanie i omówienie lekcji, wymiana poglądów z innymi nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dydaktycznych

2.Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
-wzajemna wymiana doświadczeń, poglądów,
-przygotowywanie zestawień i opisu ze zrealizowanych comiesięcznych zadań, harmonogramów i wyników konkursów
-opracowywanie testów kompetencji i sprawozdań z analizą wyników.

3.Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami innych przedmiotów oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym.
-stała wymiana doświadczeń i opinii na temat dostosowywania metod i form pracy do konkretnych klas i uczniów.
-współpraca i uczestnictwo w pracach zespołu do spraw analizy egzaminów próbnych i zewnętrznych oraz testów kompetencji

4.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli -udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli
-dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem

Rozp. §8 ust 2 pkt 4

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich. (§8 ust 2 pkt 4a)

1.Opracowanie programu dodatkowych zajęć z koła zainteresowań z języka angielskiego dla uczniów klas V
(§8 ust 2 pkt 4 a)
-projekt unijny „Piątka kreuje przyszłość” (praca z uczniem zdolnym)
-udział w współtworzeniu międzynarodowych projektów na platformie eTwinning

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych. (§8 ust 2 pkt 4b)

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
(§8 ust 2 pkt 4 b)
-współpraca z OKE przy sprawdzaniu arkuszy egzaminacyjnych prac gimnazjalnych i ośmioklasistów

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4c).

Rozwijanie i doskonalenie zainteresowań uczniów, uwzględnianie ich potrzeb edukacyjnych
-organizacja i przeprowadzenie konkursów międzyszkolnych i wojewódzkich,
-mobilizowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach zewnętrznych w celu sprawdzania swoich umiejętności
-praca z uczniem zdolnym, jak i mającym trudności w nauce na dodatkowych zajęciach kół zainteresowań
- indywidualna praca z uczniem przygotowującym się do konkursów
-przygotowanie gazetek ściennych promującej prace uczniów
-organizacja wycieczek i imprez szkolnych
-dodatkowe zajęcia dydaktyczne w projekcie unijnym (Piątka kreuje przyszłość) poszerzające wiedzę z zakresu kultury, tradycji obyczajów krajów anglojęzycznych

Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych- uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym (§ 8 ust.2 pkt.4d).

1.Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym
-Zdanie egzaminu Dele B2 i uzyskanie certyfikatu nadającego kwalifikacje do nauczania drugiego języka obcego w szkole

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§8 ust 2 pkt 4e)

1.Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych oraz współpraca z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

-dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb ucznia zgodnie z wytycznymi PPP mających na celu przygotowanie odpowiednich materiałów, pomocy dydaktycznych ułatwiających naukę uczniom z dysfunkcjami.
-współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną we wspólnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu konfliktowych zachowań uczniów sprawiających problemy wychowawczo-opiekuńcze
-współpraca z Biblioteką Miejską, Filologia Angielską (prelekcje o tematyce popularno-naukowej dotyczące literatury anglojęzycznej, czytelnictwa), Miejskim Ośrodkiem Kultury, Pałacem Młodzieży w Łodzi (w przygotowaniu i uczniów do konkursów artystycznych typu konkurs piosenki i wierszy anglojęzycznych, organizacja konkursu „Mam Talent” np., Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
-sprawowanie opieki nad praktykantami studenckimi z wydaniem oceny pracy dydaktycznej i opinii
-współpraca z zagranicznymi szkołami

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozp. (§8 ust 2 pkt 5)

1. Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym i PPP
-spotkania, rozmowy indywidualne, telefoniczne,

2.Rozpoznawanie, analizowanie oraz opisywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych .
-poznanie środowiska rodzinnego ucznia, próba określenia czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie szkolne ucznia.
-rozmowy indywidualne z uczniem, i rodzicem, korespondencja poprzez dziennik elektroniczny
-ustalenie, a następnie wdrożenie określonych form pomocy uczniowi.

3.Współpraca z rodzicami
-Zaznajomienie rodziców z planem wychowawczym, statutem szkoły, programem wychowawczo-profilaktycznym, i regulaminami obowiązującymi w szkole
-Włączanie rodziców w życie szkoły i klasy.
-Pomoc i współpraca w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych oraz trudności w nauce
-Wymiana informacji o postępach i osiągnięciach uczniów w nauce i ich umiejętnościach interpersonalnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.