X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44705
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Monika Cybulska - Ryciuk
Pełnione funkcje w szkole: opiekun Samorządu Uczniowskiego
Placówka: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2017 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Alina Omilian

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
1. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych
nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innego nauczyciela i
omawianie ich.
3. Podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych i zdobywanie nowych umiejętności
przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach
doskonalenia zawodowego.
4. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
5. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

(§ 7 ust. 1 pkt. 1)
Uczestniczenie w procesach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

ZADANIE DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
Uczestniczenie w pracach organów szkoły. - udział w pracach Rady Pedagogicznej, aktywna współpraca z gronem pedagogicznym
- udział w pracach zespołu przedmiotowego: wymiana doświadczeń, przygotowanie konkursów, diagnozy, analiza wyników diagnoz, sprawdzianów, planu rozwoju zawodowego,
- praca w zespołach zadaniowych powołanych przez Dyrektora szkoły
- praca podczas Festynu rodzinnego organizowanego przez SP 3, - przez cały okres stażu zgodnie z harmonogramem pracy szkoły, zebrań rady pedagogicznej, spotkań zespołów - listy obecności
- sprawozdania z pracy zespołów przedmiotowych i konkursowych

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych -sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć dydaktycznych, zajęć dodatkowych, przerw, wycieczek, wydarzeń kulturalnych i wyjść pozaszkolnych
- realizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, ocenianie uczniów wg kryteriów w nim zawartych
- realizowanie w swojej pracy oceniania kształtującego
- współpraca z rodzicami uczniów, aktywne uczestniczenie w zebraniach z rodzicami
- współorganizowanie wydarzeń kulturalnych w szkole, wynikających z pracy szkoły i nie tylko
- cały okres stażu

- według harmonogramu -zapisy w dzienniku, dokumentacja szkolna, karty wycieczek i wyjść

- sprawozdanie z realizacji imprezy szkolnej, zdjęcia, zamieszczenie informacji i zdjęć na stronie internetowej szkoły

(§ 7 ust. 1 pkt. 2)
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
ZADANIE DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
Poszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych - aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, np. w radach szkoleniowych,
- udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego: konferencje, warsztaty, szkolenia tematyczne
- poznawanie nowości z czasopism, poradników oraz stron internetowych dla nauczycieli,
- poszukiwanie ciekawych i ulepszonych rozwiązań oraz metod prowadzenia zajęć, - przez cały okres stażu

- przez cały okres stażu

- wg potrzeb - zaświadczenia,

(§7 ust.1 pkt. 3)
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

ZADANIE DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
Analiza dokumentacji. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.1991 nr 95 poz. 425 z późn zm.),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3. poz. 19 z póź. Zm.),
- Rozszerzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. 2006 nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
- zapoznanie się z internetowymi publikacjami na temat zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego oraz udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego - przez cały okres stażu

- notatki, ksero aktów prawnych, ksero materiałów

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIE DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
Nawiązanie współpracy z
opiekunem stażu
- podpisanie kontraktu i omówienie planu
współpracy
- napisanie planu rozwoju zawodowego
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez
opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności pani Dyrektor
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu
rozwoju zawodowego
- wrzesień 2017

- wrzesień 2017

- według kontraktu z opiekunem

- według kontraktu z opiekunem

- raz w roku lub semestrze

- koniec stażu - maj 2020

(na koniec każdego półrocza omówić z opiekunem postępy i realizowane zadania – sprawozdania częściowe)
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - wybór programu nauczania w oparciu o jego merytoryczne jego wartości,
- opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka polskiego,
- opracowanie planów pracy
z języka polskiego dla klas IV – VII szkoły podstawowej w związku z reformą szkolnictwa,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, karty pracy
- dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów,
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków;
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;
- opracowywanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych; - wrzesień 2017

- wrzesień 2017

-wrzesień 2017

- cały okres stażu

kryteria oceniania, plany pracy;
analiza wyników sprawdzianu diagnozującego kl. IV-VII, scenariusze apeli i imprez oraz sprawozdania z nich

(§ 7. ust 2 pkt. 2.)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIE DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
Poznanie sytuacji
wychowanków
Diagnoza:
a)potrzeb:
- rozmowy z dziećmi
b) sytuacji rodzinnej:
- kontakty z rodzicami
- zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
-konsultacje z innymi nauczycielami
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, potrzeby rodziców. - cały okres stażu

- informacje o kontaktach z rodzicami w e-dzienniku, plan pracy wychowawcy

- analiza testów diagnostycznych i raportów z egzaminów próbnych

Przygotowanie uroczystości szkolnych - przygotowanie apeli i imprez szkolnych w ramach pracy Koła Teatralnego oraz opieki nad Samorządem Uczniowskim, - według harmonogramu pracy zespołu przedmiotów humanistycznych

- sprawozdania z apeli i imprez szkolnych

Praca z dzieckiem o potrzebach specjalnych a) praca z dzieckiem słabszym:
- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniem,
- powtarzanie materiału z lekcji pod kątem potrzeb ucznia,
b) praca z dzieckiem zdolnym:
- przygotowywanie do konkursów
-prowadzenie zajęć rozwijających
- cały okres stażu

- prowadzenie dziennika zajęć,
- opinia lub orzeczenie na temat dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia
Prowadzenie zajęć rozwijających - prowadzenie Dyskusyjnego Klubu Książki - cały okres stażu - plan pracy Dyskusyjnego Klubu Książki
Organizowanie konkursów - konkursy językowe
- konkursy literackie
- konkurs cykliczny „Mistrz Ortografii kl. IV-VII”
- przygotowanie uczniów do konkursów międzyszkolnych - cały okres stażu dyplomy uczniów, zaświadczenia, sprawozdania z konkursów oraz regulaminy konkursów

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej.

ZADANIE DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
Stosowanie technologii
komputerowej w
opracowaniu
dokumentacji awansowej
oraz w pracy
pedagogicznej.
- opracowanie dokumentacji z wykorzystaniem
techniki komputerowej.
- opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju
materiałów i pomocy dydaktycznych przy
użyciu technik komputerowych (karty pracy,
testy, dyplomy).
- przygotowywanie zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć.
- korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów
elektronicznych ( tablica multimedialna, radio,
aparat, komputer),
-tworzenie prezentacji i
wykorzystywanie ich na zajęciach.
- praca z dziennikiem elektronicznym - cały okres stażu / wg potrzeb

-scenariusze, karty pracy, prezentacje multimedialne, konspekty zajęć,

Komunikacja z rodzicami, uczniami - zamieszczanie na stronie szkoły informacji o konkursach, wydarzeniach szkolnych wraz ze zdjęciami
- tworzenie ogłoszeń oraz tablic z wiadomościami, pracami uczniów, - cały okres stażu

-strona internetowa szkoły

- korytarze i sale szkolne

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań .

ZADANIE DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki - udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych – współpracowanie w zespole polonistycznym,
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
na kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- aktywna praca nad samokształceniem,
-pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami; - cały okres stażu

- sprawozdanie z realizacji tych zadań

Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych - organizowanie wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych,
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
- aktywne pełnienie funkcji wychowawcy klasy;
- opieka nad Samorządem Uczniowskim; - cały okres stażu

Diagnozowanie uczniów - działania podnoszące efektywność
- kierowanie uczniów do poradni - cały okres stażu

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIE DO WYKONANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB REALIZACJI
Aktualizacja wiedzy na
temat zmian związanych
z procedurą awansu.
- bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- zapoznanie się z publikacjami
interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie lub Internecie)
- cały okres stażu

- cały okres stażu

Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły. - dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów, ustawy
o systemie oświaty, Karty Nauczyciela itp.,
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne,
- sporządzenie planu wychowawczego
w oparciu o programy szkolne,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- opracowanie planów pracy
z języka polskiego w oparciu o program nauczania,
- przygotowanie planu pracy zajęć Kółka Czytelniczego
- udział w pracach różnych komisji szkolnych; - cały okres stażu

- cały okres stażu

- wrzesień 2017

- wrzesień 2017

- wrzesień 2017
- praca w zespole przedmiotowym

- wrzesień – październik 2017

- cały okres stażu
- własna biblioteczka najważniejszych dokumentów szkolnych,
Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.