X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44702
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Prywatnego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego – Analiza przepisów prawa oświatowego;- Śledzenie strony internetowej MEN. Wrzesień 2017
Cały okres stażu – Kserokopie aktów prawnych;- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu – Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu;- Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2017 – Wniosek o rozpoczęcie stażu;- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu – Ustalenie zasad współpracy;- Analiza planu rozwoju zawodowego;- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu (według harmonogra-mu) – Kontrakt i harmonogram współpracy;- Plan rozwoju zawodowego;- Harmonogram i arkusze hospitacji;- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN – Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Cały okres stażu – Notatki z form doskonalenia zawodowego
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – Udział w kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje. Cały okres stażu – Zaświadczenia, notatki
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy – Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;- Czytanie literatury pedagogicznej.
Cały okres stażu – Materiały oraz pomoce dyd.;- Scenariusze zajęć;- Kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej – Systematyczne uzupełnianie w dzienniku, arkusze obserwacji ucznia, plan współpracy z rodzicami. Cały okres stażu – Dziennik;- Arkusze obserwacji
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;- Dokonanie samooceny za okres stażu, autorefleksja.
Maj 2020 – Teczka zawierająca zebrane dokumenty;- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców – Obserwacja, rozmowy z dziećmi;- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;- Zajęcia otwarte, uroczystości szkolne z udziałem rodziców i dzieci. Cały okres stażu – Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych – Pedagogizacja rodziców podczas zebrań i spotkań indywidualnych, konsultacje z rodzicami;- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym; zapoznanie się z dokumentacją Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zdiagnozowanych uczniów; pozyskiwanie informacji dotyczących stanu zdrowia i cech indywidualnych uczniów od rodziców. Cały okres stażu – Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców
3. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy – Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb dzieci; praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi;- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem następujących metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej,
• Ruch Rozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku zajęć;- Scenariusze zajęć;- Dokumentacja fotograficzna;- Prace dzieci
4. Przygotowywa-
nie uroczystości okolicznościo-wych z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz kalendarzem uroczystości szkolnych – Współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności szkolnej zgodnie z rocznym planem pracy szkoły. Cały okres stażu – Dokumentacja fotograficzna
5. Współpraca z rodzicami; angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków – Współorganizowanie i przygotowanie uroczystości szkolnych;- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz szkoły (akcje charytatywne, Ekoliga, Piknik Rodzinny). Cały okres stażu – Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości szkolnych
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w szkole – Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych; współtworzenie Programu Edukacji Kulturalnej szkoły; praca w komisjach konkursowych (poetycki, wokalny); wolontariat i akcje charytatywne. Cały okres stażu – Dokumentacja fotograficzna
7. Współpraca ze specjalistami – Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, pedagoga szkolnego i logopedy w rozwiązywaniu bieżących problemów. Cały okres stażu – Notatki;- Arkusze obserwacji dziecka
8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę – Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Biblioteką itp. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego – Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego; dokumentowanie przebiegu stażu, elektroniczna wymiana informacji z rodzicami. Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej – Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera;- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej na komputerze. Cały okres stażu – Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne
3. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami –Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych. Cały okres stażu – Wydruki;- Zaświadczenia o publikacjach
4. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć komputerowych – Wyszukiwanie i zapoznanie dzieci z ciekawymi programami m. in. Paint, Tux Paint; Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych.
Cały okres stażu – Lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych;-Prace dzieci
5. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego – Dokumentacja stażu w formie elektronicznej prezentacja w programie PowerPoint w razie potrzeby. kwiecień – maj 2020 – Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi,
a także podczas współpracy z rodzicami – Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu – Arkusze obserwacji dzieci;- Wpisy w dzienniku,- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej – Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną. Cały okres stażu – Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców – Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych. Cały okres stażu – Listy obecności ze spotkań z rodzicami
4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach – Udział w wewnątrz- i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami; samodoskonalenie zawodowe (aktualizacja wiedzy) Cały okres stażu – Własne notatki;- Zaświadczenia ukończonych kursów
5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej – Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki. Cały okres stażu – Wykaz lektur, notatki

§ 7 ust. 2, pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego – Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,

• Podstawa programowa Cały okres stażu – Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej – Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy• Cały okres stażu – Wykaz dokumentów;- Notatki
3. Aktualizowanie znajomości przepisów prawnych dotyczących konkretnych zadań – Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy nauczyciela;- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN; udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz w radach szkoleniowych. Cały okres stażu – Wpisy w dzienniku;- Notatki; listy obecności; zaświadczenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.