X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44552
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
(01.09.2017 r. – 31.05.2020 r.)
Agnieszka Jagodzińska - nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rzeplinie
Nauczany przedmiot: RELIGIA, PLASTYKA WDŻ
Wykształcenie: mgr teologii

CEL PODEJMOWANEGO STAŻU:
Doskonalenie i rozwijanie działań podejmowanych w szkole oraz uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

Posiadane kwalifikacje:
1.licencjat- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (11.07.2003 r.)
2.studia magisterskie (uzupełniające)- Uniwersytet Szczeciński Wydział Teologiczny (28.09.2007 r.)
3.stopień nauczyciela mianowanego- 30.08.2010 r.
4. studia podyplomowe- Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum - Technika i plastyka dla nauczycieli 20.07.2016 r.
5. studia podyplomowe- Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum – Wychowanie do życia w rodzinie 27.06.2019 r.

PODSTAWA PRAWNA
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli i zawartymi tam wymaganiami planuję zrealizować przedstawione poniżej zadania.

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Podnoszenie jakości pracy nauczyciela poprzez pracę własną nad rozwojem zawodowym .
- Hospitacje zajęć przez dyrektora , samoocena hospitowanych zajęć.
- Systematyczny udział w spotkaniach formacyjno – szkoleniowych.
- Udział w rekolekcjach dla katechetów.
Cały okres stażu, zaświadczenia.

2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu pracy i metod pracy.
- Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego :
* w warsztatach szkoleniowych;
* kursach;
* konferencjach metodycznych;
* radach szkoleniowych
* koleżeńskie hospitacje.
Cały okres stażu,potwierdzenia, zaświadczenia, scenariusze lekcji.

3. Samodzielne studiowanie literatury i czasopism wymiana doświadczeń.
- Systematyczne studiowanie fachowej literatury oraz nowości w zakresie metodyki i dydaktyki katechezy, plastyki.
- Gromadzenie książek, powiększenie własnej, prywatnej biblioteczki pomocy dydaktycznych i literatury. Cały okres stażu,notatka własna, wykaz lektur.

4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. - Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, zebraniach zespołu samokształceniowego.
- Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły oraz pełnionej funkcji.
Cały okres stażu

5. Podejmowanie dodatkowych zajęć w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów. Zadania duszpastersko – wychowawcze na terenie szkoły i parafii.
- Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich.
- Przygotowanie dzieci w parafii do Sakramentu pokuty i Pierwszej Komunii św. oraz Rocznicy
- Przygotowanie dzieci do Sakramentu Pokuty, Pierwszej Komunii Świętej i Rocznicy w innej parafii
- Spotkania z rodzicami
- Wdrażanie uczniów do czytania prasy katolickiej
- Przygotowanie oprawy liturgicznej Mszy św. i nabożeństw.
- Opieka nad Samorządem Szkolnym.
- Prowadzenie koła plastycznego.
- Prowadzenie kroniki szkolnej.
- oprawa plastyczna uroczystości szkolnych, korytarzy szkolnych, gazetki i sali lekcyjnej.
- Organizowanie wystaw prac plastycznych.
Cały okres stażu, potwierdzenie dyrektora, dyplomy, notatki, zdjęcia,

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach religijnych i plastycznych, przedstawieniach (Jasełka, Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, itp.).
- Prowadzenie koła plastycznego.
Cały okres stażu, sprawozdania, potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
1.Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej.
- Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego na stronach internetowych.
- Korzystanie w pracy z dziennika elektronicznego.
Cały okres stażu

2.Zastosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy. - Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.
- Projektowanie dyplomów, zaproszeń, plakatów.
- Wykorzystanie Power Pointa do wykonania pomocy dydaktycznych w formie prezentacji multimedialnych dla uczniów, materiałów do gazetki ściennej.
- Korzystanie z encyklopedii multimedialnych.
- Wykorzystanie technik i programów komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Cały okres stażu, potwierdzenie dyrektora szkoły.

3. Wykorzystanie Internetu.
- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
- Publikacje i opracowanie przez siebie scenariuszy.
- Korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych nauczycieli .
- Komunikowanie się z organizatorami konkursów, Wydziałem Katechetycznym Szczecińskiej Kurii Biskupiej oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli.
Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie otwartych zajęć
- Zajęcia otwarte z religii i plastyki dla nauczycieli
- Prowadzenie spotkań z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. i rodzicami. Cały okres stażu
2. Współpraca w procesie wychowania uczniów, ze szczególnym uwzględnianiem dbałości o kształtowanie ich postaw religijnych. - -Stała współpraca z wychowawcami i rodzicami.
- Prowadzenie zebrań dla rodziców w szkole.
- Dzielenie się wiedzą pedagogiczną w trakcie indywidualnych rozmów z rodzicami. Cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenia programu dotyczącego działa ń edukacyjnych i wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomoc ą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie programu przygotowującego dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
- Przygotowanie dokumentu.
- Prowadzenie zajęć dydaktycznych. Cały okres stażu

§ 8 ust . 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Współpraca z organizacjami, które zajmują się pomaganiem dzieciom oraz z mediami.
- Propagowanie akcji charytatywnych.
Cały okres stażu

2. Wychowanie do szacunku i czci miejsc religijnych oraz kultu religijnego.
- Przeprowadzenie w szkole katechez dotyczących Mszy św. nabożeństw różańcowych, Rorat, Drogi krzyżowej i rekolekcji.
–organizowanie wyjść do kościoła oraz na cmentarz/Zaduszki/ Cały okres stażu

3. Integracja społeczności szkolnej.
- Organizowanie wycieczek autokarowych.
Cały okres stażu

4. Współpraca z katechetami z innych parafii.
- Wspólne spotkania modlitewne, pielgrzymki, rekolekcje. Cały okres stażu

§ 8 ust 2 pkt 4 e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców dzieci Komunijnych podczas zebrań w kościele.
- Pedagogizacja i rozmowy z rodzicami podczas zebrań klasowych. Cały okres stażu

2. Współpraca z parafią p.w. Zwiastowania NMP
- Udział w spotkaniach katechetów z ks. Proboszczem.
- Prowadzenie spotkań mających na celu przygotowanie dzieci do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii
- Przygotowanie rozważań do nabożeństw różańcowych i drogi krzyżowej
- Przygotowanie oprawy liturgicznej podczas Mszy Świętej Niedzielnej
Cały okres stażu

3.Współpraca z Biblioteką Seminaryjną w Szczecinie - Rozbudzanie u dzieci zainteresowanie książką katolicką jako źródłem informacji
W ciągu stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

- Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjno-wychowawczych lub innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.