X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44350
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2017 – 31.05.2020.
I. CEL GŁÓWNY:
Celem głównym planu rozwoju zawodowego jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy oraz uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
II. CELE POŚREDNIE:
Pośrednie cele stanowią zadania ogólne mojego planu rozwoju zawodowego odpowiadające konkretnym wymaganiom.
III. STRUKTURA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:
1. Działania według wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
2. Formy realizacji.
3. Sposób dokumentowania realizacji zadań.
4. Termin realizacji.
IV. DATA I MIEJSCE ZŁOŻENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO:
Bielsko-Biała – 12.09.2017.
WSTĘP

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO UWZGLĘDNIA WYMAGANIA ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DNIA 01.12.2004 ROKU W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI (DZ. U. NR 260, POZ. 2593).

L.p. Zadanie/działanie Formy realizacji zadań/działań Sposób dokumentowania realizacji zadań Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego - analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego:
a/ Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli),
b/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
c/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
d/ Śledzenie stron internetowych MEN, CEA
e/ Udział w szkoleniach na temat awansu zawodowego.
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły,
. IX 2013
w czasie stażu
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły
- analiza dokumentów i regulaminów szkolnych (program wychowawczy szkoły, statut, WSO).
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły.
IX 2013
3.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły oraz zespołów zadaniowych związanych z realizacją podstawowych funkcji szkoły
- aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
- pełnienie funkcji wychowawcy internatu,
- praca w zespole wychowawczym.

- potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
W czasie stażu
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - zbieranie informacji o realizacji zadań.
- gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań.
W czasie stażu
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- analiza dokumentacji,
- autorefleksja,
- autoanaliza,
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
- sprawozdanie.
V 2016

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY – ROZP. § 8 UST 2 PKT 1.

L.P. Zadanie/działanie Formy realizacji zadań/działań Sposób dokumentowania realizacji zadań Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Udział w różnych formach kształcenia. - udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli,
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne,
- doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie posiadanych kwalifikacji,
- samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury z zakresu dydaktyki i metodologii nauczania języka angielskiego oraz literatury związanej z nauczanym przedmiotem.
- zaświadczenia,
- notatki z udziału w szkoleniach.
W czasie stażu
2. Doskonalenie metod i form pracy.
- stosowanie w pracy metod aktywizujących podczas lekcji wychowawczych np. praca w parach, burza mózgów oraz ich ewaluacja,
- studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami i poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
- scenariusze, recenzje literatury
W czasie stażu
3. Pomoc uczniom w nauce języka angielskiego.
- praca indywidualna z uczniem słabym,
- spotkania indywidualne w razie potrzeb.
- zaświadczenia i notatki
W czasie stażu
4. Opracowanie i przeprowadzenie internatowych i międzyszkolnych konkursów.
- opracowanie regulaminu konkursu,
- przeprowadzenie konkursu,
- pozyskanie nagród dla uczniów,
- opis i analiza efektów tych działań.
- regulamin konkursu,
- sprawozdanie.
W czasie stażu
5. Stwarzanie dobrego wizerunku internatu i szkoły w środowisku lokalnym.
- akcje charytatywne,
- koncerty wychowanków internatu dla domu pomocy społecznej,
- praca na rzecz prezentacji Szkoły na zewnątrz
– współpraca z bielską telewizją kablową i prasą lokalną.

- zaświadczenia, notatki, zdjęcia. W czasie stażu
6. Usprawnienie działań mających na celu modyfikowanie zachowań wychowanków. - modyfikacja i opracowanie zmian w programie pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu,
- wdrożenie zmian,
- dokonanie ewaluacji.
- program zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
2013/2016
7. Samodzielne studiowanie literatury, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań.
- przegląd czasopism pedagogicznych przydatnych do podniesienia jakości pracy,
- śledzenie aktualności na portalach internetowych,
- wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących wychowania, dydaktyki, aktywizujących metod pracy itp.
- zestawienie bibliografii,
- recenzje.
W czasie stażu

WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ – ROZP. § 8 UST 2 PKT. 2.

1. Przygotowanie dokumentacji stażu.
- opracowanie planu rozwoju zawodowego, dokumentów potwierdzających realizację zadań oraz sprawozdania z realizacji zadań planu rozwoju zawodowego.
- plan rozwoju,
- zaświadczenia,
- sprawozdania. W czasie stażu
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- korzystanie z dostępnych programów edukacyjnych (encyklopedii multimedialnych, słowników),
- korzystanie z Internetu – wyszukiwanie informacji,
- przygotowywanie dokumentacji wychowawcy, notatek techniką komputerową, przygotowanie dyplomów dla uczniów za udział w konkursach, scenariuszy zajęć.
- testy,
- scenariusze.
W czasie stażu
-
3. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej jako źródła cennych informacji.
- systematyczne śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, psychologicznej, z zakresu przepisów prawa oświatowego oraz gromadzenie informacji tematycznych.
- bibliografia: adresy stron internetowych.
W czasie stażu
4. Przeprowadzenie konkursów z wykorzystaniem techniki komputerowej i Internetu.
- praca ucznia z wykorzystaniem Internetu.
- notatka, opis.
W czasie stażu
5. Publikacje scenariuszy zajęć na stronach internetowych.
- opracowanie ciekawych scenariuszy lekcji wychowawczych i umieszczenie ich w Internecie.
- scenariusze.
W czasie stażu

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ – ROZP. § 8 UST 2 PKT. 3.

1. Prowadzenie zajęć otwartych w ramach realizacji programu wychowawczego internatu.
- przygotowanie lekcji otwartej i zaproszenie zainteresowanych osób.
- scenariusz zajęć
W czasie stażu
2.
Wymiana doświadczeń i spostrzeżeń w ramach zebrań Rady Pedagogicznej oraz posiedzeń zespołu wychowawczego szkoły.
- aktywny udział w zebraniach,
- formułowanie wniosków do dalszej pracy,
- analiza wyników nauczania i zachowania wychowanków.
- notatka, opis,
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
W czasie stażu
3. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.
- aktywny udział w doskonaleniu wewnątrzszkolnym,
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, rodziców,
- wymiana doświadczeń (uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach, udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych zainteresowanym nauczycielom.
- potwierdzenie Dyrektora Szkoły,
- scenariusz zajęć. W czasie stażu

4. Udostępnianie zgromadzonych materiałów na potrzeby innych nauczycieli.
- publikacje scenariuszy zajęć w Internecie
- przekazywanie materiałów innym nauczycielom.
- potwierdzenia publikacji.
W czasie stażu

REALIZACJA ZADAŃ Z § 8 UST 2 PKT 4.

1. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust 2 pkt 4 a). - opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych, prozdrowotnych dla wychowanków internatu,
- ewaluacja programu. - program.

W czasie stażu
2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§8 ust 2 pkt 4 c). - organizacja wycieczek, imprez internatowych i szkolnych,
- organizowanie pomocy dla uczniów, udział w akcjach charytatywnych,
- prowadzenie Kola Zainteresowań w formie zajęć pozalekcyjnych (klub miłośników tenisa stołowego),
- działania profilaktyczne i wychowawcze: podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej ekologii, profilaktyki prozdrowotnej – spotkania z pielęgniarką, konkursy, segregacja śmieci,
- poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów,
- pogłębianie relacji i współpracy z rodziną wychowanka poprzez zorganizowanie wspólnej wigilii, dnia otwartego internatu,
- współpraca z rodzicami: zebrania z rodzicami, spotkania i konsultacje indywidualne,
- aktywizacja rodziców w celu ustalania wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych. - zaświadczenie Dyrektora Szkoły,
- notatki, opisy, zdjęcia. W czasie stażu

3. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust 2 pkt 4 e).
- współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły – Samorząd Uczniowski, Biblioteka Szkolna, Pedagog Szkolny,
- współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
- współpraca z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej – zorganizowanie spotkania z lekarzem i pielęgniarką,
- współpraca z Komendą Policji – zorganizowanie spotkania z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagrożeń
- zaświadczenia Dyrektora Szkoły i osób odpowiedzialnych.
W czasie stażu

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY – ROZP. § 8 UST 2 PKT 5.
1. Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania.
- rozmowy z uczniami na temat ich problemów,
- wspólne poszukiwanie i znajdowanie rozwiązań.
- potwierdzenie Dyrektora.
W czasie stażu
2. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.
- indywidualne konsultacje,
- stały kontakt telefoniczny,
- spotkania: uczeń, rodzic, nauczyciel, pedagog,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
- potwierdzenie Dyrektora.
W czasie stażu
3. Rozpoznawanie, analiza i rozwiązywanie problemu wychowawczego i edukacyjnego.
- opis analizy przypadków:
a/ identyfikacja problemu
b/ opis historii zjawiska
c/ propozycje rozwiązania
d/ wdrożenie działań
e/ ewaluacja i zbadanie skuteczności oddziaływań
- opis przypadków
W czasie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.