X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44341
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr ...
Placówka oświatowa: ...
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2020 r.
Opiekun stażu: mgr
Dyrektor szkoły: mgr ...

........................................ ..............................
Data zatwierdzenia planu Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393).

CEL GŁÓWNY:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
1. Uczestnictwo w pracach organów Szkoły Podstawowej związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego,
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3. Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfiki.

SPOSÓB REALIZACJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
– Analiza przepisów prawa oświatowego;
- Śledzenie strony internetowej MEN.
Wrzesień 2017
Cały okres stażu
– Kserokopie aktów prawnych;
- Wydruki istotnych informacji ze stron internetowych
2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu
– Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu;
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2017
– Wniosek o rozpoczęcie stażu;
- Plan rozwoju zawodowego
3. Współpraca z opiekunem stażu
– Ustalenie zasad współpracy;
- Analiza planu rozwoju zawodowego;
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
– Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
– konsultacje, opracowanie scenariuszy zajęć, dokonywanie analizy przebiegu zajęć.
Cały okres stażu (według harmonogramu)
– Kontrakt i harmonogram współpracy;
- Plan rozwoju zawodowego;
- Harmonogram i arkusze hospitacji;
- Scenariusze prowadzonych zajęć
4. Aktywne uczestnictwo w WDN
– Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego; Cały okres stażu
– Notatki z form doskonalenia zawodowego;
5. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
– Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia, notatki
6. Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
– kontynuacja studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogika – kształcenie i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
W okresie stażu
– Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy – Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
- Czytanie literatury pedagogicznej;
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
-Tworzenie pomocy dydaktycznych
-Napisanie i wdrażanie innowacji pedagogicznej ...
Cały okres stażu
– Materiały oraz pomoce dydaktyczne;
- Scenariusze zajęć;

8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
– Wpisy w dzienniku, miesięczne plany pracy, arkusze obserwacji,
plan współpracy z rodzicami.
Cały okres stażu
– Dziennik;
- Arkusze obserwacji

9. Realizacja projektów ogólnokrajowych, udział w akcjach charytatywnych - udział w programie Akademia Aqwafresh
- udział w programie Kubusiowi Przyjaciele Natury, „Akademia PlayDoh”, „Mamo, tato wolę wodę”
-organizowanie i włączanie się w akcje charytatywne na terenie szkoły
Cały okres stażu
10. Organizowanie konkursów organizowanie konkursów:
- konkurs plastyczny „Wiem co robić, by być zdrowym”, „Najładniejsza bombka bożonarodzeniowa”, „ Pisanka wielkanocna”, inne wg potrzeby, włączanie się w konkursy gminne, powiatowe, krajowe
Grudzień 2017r.
Marzec 2018r.
Maj 2018r.
regulamin konkursu, dyplomy
11. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
– Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Dokonanie samooceny za okres stażu,
Maj 2020r.
– Teczka zawierająca zebrane dokumenty;
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Uwagi

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców
– Obserwacja, rozmowy z dziećmi;
- Zebrania grupowe, indywidualne konsultacje z rodzicami;
- Zajęcia otwarte, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci
- zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- współpraca z PPPP
Cały okres stażu
– Arkusze obserwacji, listy obecności z zebrań i uroczystości;
- Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo-dydaktycznych
– Pedagogizacja rodziców podczas zebrań, konsultacji z rodzicami;
- Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku domowym.
Cały okres stażu
– Listy obecności z zebrań grupowych i konsultacji;
- Kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców

3. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dzieckiem
– Praca z dzieckiem zdolnym oraz z dzieckiem z trudnościami;
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod:
• Pedagogika Zabawy Klanza,
• Kinezjologia edukacyjna P.Denisona
• RuchRozwijający W. Sherborne
• Aktywne słuchanie muzyki B. Strauss
• Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej itd.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku zajęć;
- Scenariusze zajęć;
- Dokumentacja fotograficzna;
- Prace dzieci
4. Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych i imprez w przedszkolu z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci – współorganizacja uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności szkolnej zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
Organizacja imprez przedszkolnych
- Święto Pluszowego Misia
-Dzień Marchewki,
-Dzień Pieczonego Ziemniaka
-Święto Dyni
- Andrzejki
- Mikołajki
- Spotkanie wigilijne- Jasełka
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Dziecka
Cały okres stażu
– Dokumentacja fotograficzna;

5. Współpraca z rodzicami i dziadkami – angażowanie środowiska rodzinnego wychowanków w życie szkoły
– Angażowanie rodziców w przygotowanie uroczystości przedszkolnych;
- Angażowanie rodziców w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów).
Cały okres stażu
– Scenariusze i dokumentacja fotograficzna uroczystości przedszkolnych
6. Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w szkole
– Prowadzenie zajęć na temat zdrowego stylu życia i prawidłowych nawyków żywieniowych
- opracowanie własnego programu do zajęć

- Opieka nad pomnikami
-wykonanie dekoracji
Cały okres stażu
- własny program innowacyjny „Fit dzieciaki”
- Dokumentacja fotograficzna;

7. Współpraca ze specjalistami
– Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów.
Cały okres stażu
– Notatki;
- Arkusze obserwacji dziecka

8. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę – Współpracy z Policją, Strażą Pożarną, panią dietetyk, Biblioteką szkolną, gminną,
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;
- Sprawozdania, dokumentacja fotograficzna

§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego
– Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera
– Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Cały okres stażu
– Zaświadczenia ukończonych kursów

3. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy wychowawczo – dydaktycznej
– Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera ( karty pracy) itp.)
- Przygotowanie zaproszeń, ankiet, scenariuszy inscenizacji, konspektów zajęć, dyplomów.
- Korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów
elektronicznych ( tablica multimedialna, radio,
aparat, komputer),
Tworzenie prezentacji i wykorzystywanie ich na zajęciach.
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji szkolnej na komputerze.
Cały okres stażu
Opracowane materiały i pomoce dydaktyczne

4. Wykorzystanie Internetu do dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami
– Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kontraktu zawartego z opiekunem stażu na stronie portalu edukacyjnego;
- Zamieszczanie scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali społecznościowych;
- Wyszukiwanie scenariuszy, propozycji zabaw dla dzieci na stronach portali edukacyjnych.
Cały okres stażu
Wydruki;

5. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
– Wyszukiwanie ciekawych programów multimedialnych do opracowywania materiałów zrealizowanych na zajęciach
- Zamieszczanie efektów realizacji na stronie internetowej przedszkola.
Cały okres stażu
– Prezentacje multimedialne
;- Wydruki stron internetowych
6. Wykorzystywanie programów multimedialnych do prowadzenia zajęć
- Wprowadzanie na zajęciach ciekawych gier edukacyjnych z użyciem tablicy multimedialnej
Cały okres stażu
– Lista wykorzystanych programów i gier edukacyjnych;
7. Opracowanie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego
– Dokumentacja stażu w formie elektronicznej (prezentacja w programie Prezi lub PowerPoint).
Maj 2020

– Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego – prezentacja na płycie CD

§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
Uwagi

1. Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
– Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
- Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
Cały okres stażu
– Arkusze obserwacji dzieci;
- Wpisy w dzienniku,
- Scenariusze zajęć otwartych dla rodziców, listy obecności
2. Wykorzystanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktyczno – wychowawczej
– Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
Cały okres stażu – Scenariusze zajęć
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców
– Zebrania dla rodziców – pogadanki i prelekcje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo – dydaktycznych;
Cały okres stażu
– Listy obecności ze spotkań z rodzicami;

4. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, warsztatach
– Udział w wewnątrz- i zewnątrz szkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej problematyki;
- Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu
– Własne notatki;
- Zaświadczenia ukończonych kursów

5. Tworzenie biblioteczki z zakresu literatury psychologiczno – pedagogicznej
– Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;
- Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek z przeczytanych pozycji;
- Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki;
Cały okres stażu
– Notatki
6. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami
– Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na stronie internetowej przedszkola.
W okresie stażu
Wydruk zamieszczonych publikacji

§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadanie do wykonania Formy realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania Uwagi
1. Analiza przepisów prawa oświatowego
– Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
• Karta Nauczyciela,
• Rozporządzenia MEN,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Cały okres stażu
– Teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego

2. Studiowanie dokumentacji szkolnej
- Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statut przedszkola,
• Roczne plany pracy,
• Regulaminy,
• Programy autorskie
Cały okres stażu
– Wykaz dokumentów;
- Notatki
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
– Uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN.
Cały okres stażu
– Wpisy w dzienniku;

4. Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść
- ukończenie kursu na opiekuna wycieczek szkolnych
- organizowanie wyjazdów, wycieczek, spacerów
- wypełnianie dokumentacji wycieczki
Okres stażu
- dokumentacja wycieczek
5. Aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych
Współtworzenie dokumentacji szkoły ,
Roczny plan pracy,
Okres stażu

.................................... ....................................... ........................................
podpis dyrektora podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.