X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44161
Przesłano:

Plan rozwju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Małgorzaty Mareckiej
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 29 W PŁOCKU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2020r
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Jowita Dymitrow
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Zdzisława Żuk
Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:

• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. 2013r., poz. 393)

Nauczyciel w okresie stażu będzie:

1. Uczestniczyć w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju przedszkola, w którym odbywa staż.

Nauczyciel w okresie stażu będzie realizował wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego, tj.:

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli o których mowa w art.1 ust1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków;
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych wychowanków, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§7, ust.2, pkt 1)

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji
1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- Uczestniczenie w szkoleniach dotyczących innowacyjnych metod pracy z dziećmi
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w pracy z Dziećmi
Scenariusze zajęć,
potwierdzające prowadzenia zajęć aktywizującymi metodami nauczania
Notatka własna
Okres stażu
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych
- Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
- Napisanie programu własnego dotyczącego nabywania umiejętności matematycznych Notatki
Wykonane pomoce dydaktyczne
Scenariusze zajęć i przedstawień
Program własny
Okres stażu
3. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
- Publikacja scenariuszy zajęć
Publikacje na stronie internetowej
Okres stażu
4.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Zapoznanie się z harmonogramem kursów, warsztatów i konferencji szkoleniowych oraz czynny udział w wybranych
- Studiowanie lektury pedagogicznej
- Śledzenie stron internetowych
Zaświadczenia
Notatki
Materiały ze szkoleń
Okres stażu
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu. - Przeprowadzenie szkolenia wynikającego z potrzeb
przedszkola
- Udział w pracach zespołu ewaluacyjnego przedszkola
- Uczestniczenie w formach doskonalenia
zawodowego – radach szkoleniowych
- Udział w warsztatach metodycznych – konferencjach Zaświadczenie ukończenia kursu
Potwierdzenie obecności
Własne notatki
Okres stażu
6.Współpraca z opiekunem stażu.
- Zawarcie kontraktu
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora – konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć
Własne notatki
Wrzesień 2017
Okres stażu
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. - Dzienniki zajęć
- Obserwacja
- Scenariusze zajęć
- Sprawozdania z wycieczek i zebrań
- Programy pracy z dzieckiem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- Miesięczne plany pracy
Dokumentacja przedszkolna
Okres stażu
8.Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń,
programów, świadectw, scenariuszy zajęć, nagrań,
zdjęć, itp. Zgromadzone dokumenty Okres stażu
9.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Autorefleksja , autoanaliza, opis realizacji planu
rozwoju

Sprawozdanie Maj 2020r

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7, ust.2, pkt.2)

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji
1.Poznanie środowiska dzieci i rodziców.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi
- Zebrania z rodzicami
- Ankiety
- Praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców
Wykaz rozmów indywidualnych z rodzicami
Sprawozdania z zebrań
Wyniki ankiet
Plan pracy zajęć wyrównawczych
Zapisy w dzienniku zajęć Okres stażu
Według harmonogramu zebrań
2. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga,
psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów
Potwierdzenie spotkania
Notatki Okres stażu
3.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
- Obserwacja dzieci na tle grupy
- Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
- Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
- Prowadzenie koła matematycznego „Mądra główka”
- Prowadzenie zajęć języka angielskiego
Teczka obserwacji
Notatki
Scenariusze zajęć
Okres stażu
4.Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych
- Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi
- Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych i okolicznościowych:
- Wigilia
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Rodziny
- Pożegnanie Przedszkolaków
- Olimpiada Przedszkolaków
Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia Według harmonogramu
5.Udział dzieci w imprezach zewnętrznych
Przygotowywanie dzieci do:
- konkursów
- przeglądów
- festiwali
Zdjęcia
Podziękowania
Okres stażu
6.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- Nawiązanie współpracy z muzeum, biblioteką, kinami i teatrem
- Nawiązanie współpracy z Klubem Osiedla Kochanowskiego
- Nawiązanie współpracy z policją, strażą miejską,
strażą pożarną
Adnotacje w dziennikach zajęć, plany współpracy z instytucjami
– potwierdzenia dyrektora
Okres stażu

Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 7, ust.2, pkt.3)

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Tworzenie materiałów dydaktycznych
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
- Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych korzystając z komputera
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu
- Przygotowywanie życzeń, zaproszeń
Przygotowane materiały
Zdjęcia, pomoce
Dokumentacja
Notatki Okres stażu

2.Współdziałanie w tworzeniu strony internetowej
-Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej
stronie internetowej.
-Zamieszczanie informacji dotyczących działań przedszkola
Zdjęcia
Teksty
Okres stażu
3.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy z dziećmi.
- Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy
technologii informacyjnej
- Wzbogacenie własnego warsztatu pracy
- Podniesienie jakości pracy z dziećmi
Notatki własne
Okres stażu
4.Korzystanie z Internetu
- Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli, odbywających staż
Notatki własne
Opracowane materiały
Okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7, ust. 2, pkt.4)

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki - Znajomość aktualnego rozwoju dzieci z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego
- Studiowanie fachowej literatury
- Zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
- Udział w szkoleniach i kursach z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki Własne notatki
Zaświadczenia
Wykaz literatury
Okres stażu
2.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów. - Stymulowanie rozwoju dzieci
- Dostosowanie zajęć do możliwości rozwojowych dzieci
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie różnorodnych metod w pracy dydaktycznej
Notatki
Wpisy do dziennika.
Okres stażu
3.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- Realizacja zadań ujętych w programie profilaktyczno – wychowawczym
- Wygłaszanie referatów na zebraniach z rodzicami
Ewaluacja z realizacji programów
Plany miesięczne
Wpisy do dziennika
Okres stażu
4. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.
-Opracowanie arkusza obserwacji dzieci oraz zbieranie informacji na temat wychowanków
-Włączenie rodziców w organizowanie i uczestnictwo w imprezach okolicznościowych
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami
- Tworzenie kącika informacyjnego dla rodziców

Arkusz obserwacji
Notatki
Okres stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż
( § 7, ust. 2, pkt. 5)

Zadania
Formy realizacji
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
Termin realizacji

1. Analiza dokumentów dotyczących przepisów systemu oświaty.
- Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi prawa oświatowego
- Poznanie procedury awansu
Akty prawne
Notatki
Zaświadczenia
Plan rozwoju zawodowego
Okres stażu
Wrzesień 2017r
2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
-Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;
-Współpraca z gronem pedagogicznym.
-Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Rodziców
Grupy dotyczących współpracy z przedszkolem
Notatki Według harmonogramu
3.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
- Udział w konferencjach i szkoleniach o systemie oświaty
Własne notatki
Zaświadczenia
Okres stażu
4.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
- Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola: statut i obowiązujące regulaminy i inne dokumenty
Wykaz dokumentów
Notatki własne
Okres stażu

Opracowała:
Małgorzata Marecka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.