X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44151
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela
mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Kinga Schabikowska
Placówka: Szkoła Podstawowa im. mjr Stanisława Szymachy w Glewcu
Dyrektor: mgr J...
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr L...
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1257).

par 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Podpisanie kontraktu i omówienie planu współpracy. (wrzesień 2017)
-Napisanie planu rozwoju zawodowego.(wrzesień 2017)
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. (raz w semestrze)
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. (raz w semestrze)
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego. (czerwiec 2020)
2. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących poziom wiedzy i umiejętności.
- Czytanie literatury przedmiotu.
- Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
- Uczestniczenie e zewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli.
3. Ukończenie różnych form doskonalenia wewnątrzszkolnego i szkoleń wewnętrznych związanych z prawem oświatowym.
- Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego i poznanie przepisów prawa oświatowego.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Terminowe zapisy w dziennikach klasowych, prowadzenie w zajęć pozalekcyjnych i innej dokumentacji.
5. Współuczestniczenie w pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli języków obcych ( przygotowanie do Egzaminy Ósmoklasisty, analiza wyników testów diagnostycznych).
- Tworzenie i analiza wyników testów diagnostycznych, przygotowanie do Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego, wyciąganie wniosków z wyników egzaminu)
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie nowoczesnych metod pracy, wykorzystywanie multimediów.
- Udział w opracowywaniu dokumentacji szkolnej na dany rok szkolny.
- Tworzenie materiałów dydaktycznych.

par7 ust.2 pkt.2 Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów, diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- Wdrożenie do pracy własnej wniosków z obrad rady pedagogicznej dotyczących problemów wychowawczych w szkole oraz zagrożeń wieku szkolnego.
2. Kontakty z pedagogiem szkolnym.
- Rozmowy i studiowanie dokumentacji w celu efektywniejszej pracy z poszczególnymi uczniami.
3. Zajęcia lekcyjne prowadzone metodą projektu.
- Organizacja i przeprowadzenie konkursów języka angielskiego w klasach 4-8.
4. Wspieranie uczniów uzdolnionych.
- Organizowanie dodatkowych zadań dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia językowe, przygotowanie do konkursów,
5. Praca z uczniem słabym
- Motywowanie i wspieranie uczniów mających problemy z nauką języka angielskiego poprzez dodatkowe ćwiczenia i konsultacje,

par7 ust. 2 pkt.3 Umiejętność Uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera, Internetu oraz narzędzi multimedialnych w prowadzeniu zajęć.
- Prowadzenie lekcji z użyciem filmów, prezentacji multimedialnych, nagrań, filmów.
2. Wykorzystywanie multimediów przez uczniów na zajęciach.
- Realizowanie przez uczniów projektów z pomocą narzędzi multimedialnych (np. prezentacja multimedialna). Lekcje z wykorzystaniem ćwiczeń on-line.
3. Udział w szkoleniach z zakresu wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Udział w szkoleniach on-line i organizowanych przez organizacje zajmujące się doskonaleniem nauczycieli.

par 7 ust.2 pkt.4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych przez nauczyciela.
1. Współpraca z biblioteką szkolną.
- Korzystanie z księgozbioru biblioteki.
2. Studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki języka angielskiego.
- Analiza literatury w celu doskonalenia warsztatu, znajomości procesów psychologicznych wieku szkolnego oraz poznawanie bieżących zagadnień metodycznych. Aktywna praca nad samokształceniem.
3. Poznanie aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
- Analiza zachowań wybranych uczniów.

par 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, bieżąca analiza rozporządzeń MEN, zapoznanie się z publikacjami interpretującymi Prawo Oświatowe oraz zasady ubiegania się o stopień zawodowy.
2. Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
- Analiza przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły, dokumentów wewnątrzszkolnych oraz dokumentacji szkolnej.
3. Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych.
- Aktywny udział w pracach nad tworzeniem i modyfikacją dokumentów.

Glewiec, 6.09.2017 ....................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.