X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 44004
Przesłano:
Dział: Języki obce

Opisywanie wydarzeń z przeszłości - powtórzenie budowy i zastosowania czasu Past Simple. Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie VII

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NAUCZYCIEL: Katarzyna Sztul
KLASA: VII (grupa podstawowa)
DATA: 15.03.2019 r.
TEMAT: Opisywanie wydarzeń z przeszłości – powtórzenie budowy
i zastosowania czasu past simple.

CEL OGÓLNY:
Uczeń potrafi przedstawiać fakty z przeszłości oraz opisywać wydarzenia z przeszłości, używając czasu past simple.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
 uzupełnia tekst piosenki czasownikami w formie czasu past simple;
 zakreśla poprawne formy czasowników w tekście piosenki;
 słucha uważnie piosenki i sprawdza swoje odpowiedzi;
 układa rozsypane wyrazy i zwroty tak, aby powstały zdania w czasie past simple;
 układa zdania w czasie past simple, wykorzystując podane wyrazy;
 opowiada krótko o czynnościach, które wykonywał w niedalekiej przeszłości, używając czasu past simple;
 rozumie ogólny sens tekstu piosenki;
 zgodnie współpracuje w parze i w grupie.

ŚRODKI JĘZYKOWE:
 czas past simple;
 czasowniki regularne i wybrane czasowniki nieregularne;
 okoliczniki czasu charakterystyczne dla past simple (two days ago, last week, yesterday itp.)

METODY I TECHNIKI PRACY:
 praca z materiałem autentycznym (piosenka);
 ćwiczenia praktyczne: układanie zdań z rozsypanek wyrazowych, uzupełnianie luk, układanie zdań z podanych wyrazów wraz z transformacją wybranych elementów, zakreślanie poprawnych form czasowników;
 pogadanka utrwalająca.

FORMY INTERAKCJI:
 praca z całą klasą kierowaną przez nauczyciela;
 praca w grupach;
 praca w parach.

PODRĘCZNIK: "English Plus Options dla klasy VII", Oxford University Press

POMOCE DYDAKTYCZNE:
 karty pracy – tekst piosenki ”Our Last Summer” z lukami;
 nagranie piosenki;
 tekst piosenki dostępny na stronie YouTube.com;
 „koło fortuny” z fragmentami zdań przygotowanymi na stronie wheeldecide.com;
 rozsypanki zdaniowe przygotowane na platformie baamboozle.com;
 prezentacja Power Point z ćwiczeniem gramatycznym;
 znaczki do losowania grup;
 ekran interaktywny / projektor;
 komputer;
 głośniki;
 zalaminowane kartki do zapisywania odpowiedzi;
 pisaki;
 wilgotne chusteczki do wymazywania odpowiedzi.

FAZY LEKCJI:
1. Czynności organizacyjne (3 min.):
 sprawdzenie obecności;
 zapisanie tematu lekcji na tablicy.

2. Rozgrzewka językowa (7 min.):
Nauczyciel (N.) uruchamia internetowe „koło fortuny” i losuje kolejno fragmenty zdań do dokończenia lub uzupełnienia luk. Wszystkie przykłady wymagają zastosowania czasu przeszłego past simple. N. demonstruje przykład, a potem prosi wyznaczonych uczniów o zredagowanie własnego zdania. W razie potrzeby zadaje pytania pomocnicze w języku angielskim.

3. Ćwiczenia utrwalające zastosowanie czasu past simple:
 Praca z materiałem autentycznym (10 min.):
N. dzieli uczniów na pary. Każda para otrzymuje tekst piosenki z lukami do uzupełnienia. U. uzupełniają tekst, wpisując poprawne formy czasowników podanych w nawiasach. U. z dostosowaniem wymagań zakreślają poprawne formy czasowników. Uczeń z orzeczeniem zakreśla poprawne formy czasowników w pierwszej zwrotce. Następnie, Uu. słuchają utworu, śledzą wyświetlany tekst i sprawdzają poprawność swoich odpowiedzi. (zał. 1)

 Rywalizacja w grupach (20 min.):
- N. dzieli klasę na 4 grupy. Uu. losują znaczki symbolizujące przynależność do danej grupy.
- N. wyświetla zestaw pytań (widocznych w postaci numerków) przygotowany na platformie baamboozle.com. Drużyny naprzemiennie podają numery zagadek. Po kliknięciu wybranego numerka wyświetlają się wyrazy, które należy ułożyć we właściwej kolejności tak, aby powstały poprawne zdania w czasie past simple. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje punkty, które systematycznie zliczane są na platformie.
- N. wyświetla prezentację multimedialną zawierającą ćwiczenie gramatyczne do wykonania. U. kontynuują pracę w tych samych grupach. Drużyny muszą ułożyć poprawne zdania w czasie past simple, wykorzystując wszystkie podane wyrazy, przekształcając je w miarę potrzeby. Na udzielenie odpowiedzi mają 1,5 minuty. Po tym czasie N. sprawdza poprawność odpowiedzi u poszczególnych zespołów. Za poprawnie ułożone zdanie grupa otrzymuje punkty.
- Podsumowanie wyników drużyn.

4. Podsumowanie zajęć (5 min.):
- N. zadaje kilka pytań sprawdzających znajomość budowy past simple oraz okoliczników czasu charakterystycznych dla tego czasu.
- Ewaluacja zajęć – N. rozdaje U. ankietę ewaluacyjną.

Zał.2.
Read the lyrics. Fill in the gaps with the given verbs. Use PAST SIMPLE.Then, listen and check.

“OUR LAST SUMMER” BY ABBA
The summer air 1________ (be) soft and warm
The feeling right, the Paris night 2 _________ (do) its best to please us
And strolling down the Elysée we 3 ________ (have) a drink in each cafe
And you
You 4__________ (talk) of politics, philosophy and I 5__________ (smile) like Mona Lisa
We 6________ (have) our chance
It 7_________ (be) a fine and true romance

Chorus
I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain

We 8__________ (make) our way along the river
And we 9 ________ (sit) down in the grass by the Eiffel Tower
I 10_________ (be) so happy we had met
It 11___________ (be) the age of no regret
Oh, yes
Those crazy years, that 12_________ (be) the time of the flower-power
But underneath we 13_________ (have) a fear of flying, of getting old, a fear of slowly dying
We 14_________ (take) the chance like we were dancing our last dance

Chorus
I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand
Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away
Our last summer
We 15___________ (can) laugh and play

And now you're working in a bank
The family man, a football fan
And your name is Harry
How dull it seems
Yet you're the hero of my dreams

........................................
WERSJA DLA UCZNIÓW Z DOSTOSOWANIEM WYMAGAŃ:
Read the lyrics. Circle the correct forms. Then, listen and check.

“OUR LAST SUMMER” BY ABBA
The summer air 1) WAS / WERE soft and warm
The feeling right, the Paris night 2/ DONE / DID its best to please us
And strolling down the Elysée we 3) HAD / HAVE a drink in each cafe
And you
You 4) TALKED / TALKD of politics, philosophy and I 5) SMILEED / SMILED like Mona Lisa
We 6) HAS / HAD our chance
It 7) WAS / WERE a fine and true romance

Chorus
I can still recall our last summer
I still see it all
Walks along the Seine, laughing in the rain
Our last summer
Memories that remain

We 8) MADE / MADEN our way along the river
And we sat down in the grass by the Eiffel Tower
I 9) WAS / WERE so happy we had met
It 10) WAS / WERE the age of no regret
Oh, yes
Those crazy years, that was the time of the flower-power
But underneath we 11) HAV / HAD a fear of flying, of getting old, a fear of slowly dying
We 12) TAKEN / TOOK the chance like we were dancing our last dance

Chorus
I can still recall our last summer
I still see it all
In the tourist jam, round the Notre Dame
Our last summer
Walking hand in hand
Paris restaurants
Our last summer
Morning croissants
Living for the day, worries far away
Our last summer
We could laugh and play

And now you're working in a bank
The family man, a football fan
And your name is Harry
How dull it seems
Yet you're the hero of my dreams

(Tekst jest własnością autorów i został wykorzystany tylko w celach edukacyjnych.)

ANKIETA EWALUACYJNA
ALL YOU NEED IS ........ MUSIC???
Celem tej ankiety jest poznanie Twojej opinii o roli piosenek w nauce języka angielskiego. Ankieta jest anonimowa.

1. Czy Twoim zdaniem wykorzystanie piosenki w języku angielskim podczas tej lekcji pomogło Ci utrwalić czas Past Simple? Wstaw znak X tylko w jednym okienku.
TAK • NIE • NIE MAM ZDANIA •

2. W czym Twoim zdaniem piosenki w języku angielskim mogą pomóc podczas nauki tego przedmiotu? Możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi.
• W nauce nowych słówek.
• W przypomnieniu słówek, które poznałem/am podczas lekcji.
• W opanowaniu poprawnej wymowy.
• W utrwaleniu zagadnień gramatycznych (itp. czasów, czasowników nieregularnych itp.)
• W rozwijaniu umiejętności rozumienia ze słuchu.
• W rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Motywują mnie, sprawiają, że chętniej uczę się języka angielskiego.
• Inne. Jakie? ........................................

3. Czy chciałbyś/abyś, aby piosenki częściej pojawiały się podczas lekcji języka angielskiego? Wstaw znak X tylko w jednym okienku.
TAK • NIE • NIE MAM ZDANIA •
4. W jakim celu chciałbyś/abyś, aby piosenki w języku angielskim były wykorzystywane podczas lekcji? Możesz wybrać dowolną liczbę odpowiedzi.
• Do nauki nowych słówek.
• Do utrwalenia słówek poznanych podczas lekcji.
• Do utrwalania zagadnień gramatycznych.
• Do ćwiczenia słuchania ze zrozumieniem.
• Do ćwiczenia poprawnej wymowy.
• Aby podczas zajęć panowała przyjemniejsza, milsza atmosfera.
• Inne. Jakie? ........................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety!
Thank you very much!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.