X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4396
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ANNA MALEŃCZYK
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 18
IM. „CHATKA PUCHATKA”
W KALISZU

1. Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2006r.
2. Czas trwania : 2 lata i 9 miesięcy wg art. 9c ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela
3. Stopień awansu : nauczyciel mianowany nr 1026/762/2000

Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Karty Nauczyciela - ustawy z dnia 26.01.1982 r. z późniejszymi zmianami rozporządzenia MEN z dnia 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

CELE OGÓLNE ROZWOJU ZAWODOWEGO

1. Współpraca z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym.
2. Podejmowanie działań związanych z rozwojem wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji plastycznej i informatycznej.
3. Opracowanie programu własnego edukacji plastycznej i wdrożenie go do programu pracy przedszkola. Ewaluacja programu.
4. Organizacja konkursów plastycznych na terenie przedszkola.
5. Rozwijanie umiejętności z zakresu technologii informatycznych i wykorzystywanie ich na rzecz przedszkola (gazetki, prezentacje multimedialne, poczta meil-owa.
6. Opracowanie projektu edukacyjnego i jego realizacja oraz ewaluacja.
7.Współudział w kształtowaniu wizerunku własnej placówki w środowisku, poprzez podejmowanie działań wykraczających poza obowiązki służbowe;
8.Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Poznanie procedury awansu zawodowego

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.P.
FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia)
- Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela
- Udział w kursach temat „Awans zawodowy nauczyciela”
- Uzyskiwanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.

Dokumentacja realizacji planu rozwoju
- Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań: gromadzenie notatek, scenariuszy i innych materiałów

Analiza dokumentów przedszkola Nr 18 w Kaliszu
- Statut Publicznego Przedszkola
- Program Rozwoju Przedszkola
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
VIII, IX, X.
2006r.
Okres stażu
Okres stażu
Wrzesień roku 2006,2007, 2008

• Poprawnie sformułowany wniosek o odbycie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
• Sprawozdanie z odbytego stażu
• Teczka stażu Zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1

„Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją”

2.
A. Podnoszenie swoich umiejętności – udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb przedszkola (w konferencjach, warsztatach i kursach).

B. Studiowanie literatury pedagogicznej, aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii dziecięcej, z zakresu plastyki oraz informatyki.
Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy z dziećmi przedszkolnymi. (zakupy własne oraz korzystanie z zasobów biblioteki przedszkolnej i publicznej, korzystanie z publikacji internetowych).

C. Obserwacja i analiza umiejętności dzieci odpowiednia do wieku – diagnoza według opracowanego systemu w przedszkolu SDRD.

D. Wzbogacanie metod i form pracy wychowawczej i dydaktycznej o nowe metody aktywizujące, zabawy twórcze.

E. Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami (Plan współpracy z rodzicami na każdy rok, jego realizacja i ewaluacja).

F. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- Gromadzenie scenariuszy zajęć związanych z bohaterami książki „Chatka Puchatka”
- Wykonanie dużych obrazów plastycznych na każdą porę roku z bohaterami „Chatka Puchatka” do dekoracji
- Przygotowywanie gazetki w holu dla rodziców na różne tematy pedagogiczne
- Ułożenie regulaminu i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla przedszkola na temat „Moja ulubiona postać z Chatki Puchatka”
- Gromadzenie sylwet i obrazów malowanych (własne wykonanie) związanych z imieniem placówki.
- Dekoracja holu dolnego z gazetkami dla rodziców

Odpowiednio do proponowanych terminów przez ODN
Okres stażu
Wrzesień, styczeń, czerwiec
Okres stażu
Wg programu na każdy rok
Okres stażu
Na bieżąco
Rok 2007/2008
W każdym roku jedna
Maj 2008
Okres stażu
Na bieżąco
Zaświadczenia
Zestawienie bibliografii, krótkie recenzje
Karty obserwacji, ankiety, podsumowania
Scenariusze zajęć
Plany i ich ewaluacje
Scenariusze
Malowane obrazy
Zdjęcia
Regulamin i sprawozdanie
Pomoce plastyczne
Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 2

„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

3.
A. Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej.
- scenariusze zająć,
- plany dwutygodniowe
- ogłoszenia dla rodziców
- podziękowania
- pomoce na bieżąco do zajęć
- projekt edukacyjny
- program
- dyplomy
- zaproszenia dla rodziców

B. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnej, Internetu w czasie przygotowywania się do zajęć Także prenumerata publikacji „Twój komputer bez tajemnic” z płytami.
C. Publikacja własnych dokumentów na stronach internetowych.
D. Opracowywanie komputerowe gazetki przedszkolnej „Puchatkowe Nowinki” dla rodziców i dzieci.
E. Stworzenie prezentacji multimedialnej o Publicznym Przedszkolu Nr 18 w Kaliszu na 5-lecie nadania nazwy „Chatka Puchatka”.
F. Praca z dziećmi na komputerze: gry edukacyjne, programy Power Point
G. W ramach zadań dodatkowych w przedszkolu opracowanie komputerowe dokumentów przedszkolnych

Okres stażu
Okres stażu
2008/2009 rok
2007/2008
Maj 2008
2008/2009
2008/2009
Cały okres stażu
Gromadzenie
dokumentów w teczkach (na bieżąco przedkładanie pani dyrektor)
Gromadzenie pomocy w teczkach
Segregator z czasopismami
Adres strony internetowej, zaświadczenie
Gazetka – wzór
Płyta z prezentacją
Prace plastyczne dzieci w technice komputerowej
Potwierdzenie Dyrekcji

§ 8 ust. 2 pkt 3

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.”


4.
A. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
B. Przygotowanie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
C. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli przedszkola. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
D. Opieka nad stażystami oraz prowadzenie dla nich zajęć otwartych. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć.
E. Pomoc nauczycielkom w wykonywaniu różnych pomocy w technice komputerowej (zaproszenia, dyplomy, podziękowania).
Według harmonogramu rocznego planu pracy
Okres stażu
Raz w miesiącu
Wg potrzeb
Scenariusze, ewaluacja
Opracowania tematyczne
Scenariusze zajęć
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie Dyrekcji


§ 8 ust. 2 pkt 4a

„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.”

5.
A. Opracowanie i wdrożenie własnego programu do zajęć kółka plastycznego.
Zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną.
B. Opracowanie i realizacja Projektu Edukacyjnego na Światowy Dzień Pluszowego Misia

Październik
2007 rok
Listopad 2008
Opracowany program, prace dzieci, ewaluacja
Wykaz konkursów
Opracowany projekt i jego ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt 4c

„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.”

6.
A. Rozwijanie zainteresowań edukacyjno-krajoznawczych dzieci – różne wycieczki

B. Współpraca z rodzicami
- Wyjście do miejsc pracy rodziców
- Zebrania z rodzicami
- Indywidualne spotkania
- Wspólne uroczystości
- Udział rodziców w akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”

C. Współpraca w tworzeniu i przeprowadzaniu imprez i uroczystości przedszkolnych dla środowiska lokalnego
- Pasowanie na Przedszkolaka
- Święto Pieczonego Ziemniaka z nadaniem nazw grupom
- Wigilia w przedszkolu
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Dzień Mamy i Taty
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
- Pożegnanie Przedszkola

D. Współpraca w organizacji konkursu międzyprzedszkolnego „Pyza” organizowanego przez nasze przedszkole.

E. Przygotowanie dzieci i udział w różnych konkursach poza przedszkolem.
Okres stażu
Wg planu
Na bieżąco przez cały
okres stażu
Każdego roku w marcu
Zależnie od propozycji
Potwierdzenie Dyrektora
Sprawozdanie na każdy semestr

Opracowanie przebiegu każdej uroczystości i przedłożenie do Dyrekcji.
Ewaluacje niektórych uroczystości
Potwierdzenie Dyrektora

Podziękowania, dyplomy


§ 8 ust. 2 pkt 4e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.”

7.
A. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną Nr 1 w Kaliszu.
Spotkania z logopedą badania, zalecenia
Spotkania z psychologiem – badania na dojrzałość szkolną.
B. Współpraca z biblioteką
C. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 14 w Kaliszu
D. Współpraca ze Strażą Pożarną.
Wycieczka do Straży Pożarnej.
E. Udział w akcjach charytatywnych i imprezach organizowanych na terenie miasta
- „Góra grosza”
- Recykling – zbiórka makulatury i puszek
- Zbiórka rzeczy i produktów spożywczych na święta dla Caritasu – ubogich rodzin.
F. Praca charytatywna w Świetlicy Terapeutycznej dla dzieci potrzebujących przy parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu

Wg planu
Wg planu
Wg planu
Raz do roku spotkania
Wg regulaminu
Raz w tygodniu
Potwierdzenie współpracy
Potwierdzenie współpracy
Potwierdzenie współpracy
Potwierdzenie współpracy
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie od proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu.

§ 8 ust. 2 pkt 5

„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.”

8.
A. Opracowanie szczegółowej analizy dwóch przypadków z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
Obserwacja i opis – cały okres stażu
Opracowanie opisu i analizy dwóch przypadków


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulegać modyfikacji

Opracowała: Anna Maleńczyk

Zatwierdzenie Dyrektora:

Aneks Nr 1

do planu awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Anny Maleńczyk

W roku 2007/2008 – realizacja międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
W ramach programu – uczestnictwo w szkoleniu (zaświadczenie), przygotowanie się i prowadzenie zajęć z dziećmi, wykonywanie pomocy, ewaluacja i protokół z realizacji programu.
Dowód realizacji: zaświadczenie, zdjęcia.

Kalisz, dn. 20 .10.2007r


Aneks Nr 2

do planu awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Anny Maleńczyk

Dnia 17 kwietnia 2008r.- prezentacja własnych doświadczeń i warsztatu pracy z dzieckiem na konferencji „Dziecko zdolne w przedszkolu” zorganizowanej przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną Nr 1 w Kaliszu.
Dowód: Podziękowanie.

Kalisz, dn. 20.04.2008rok


Aneks Nr 3

do planu awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Anny Maleńczyk

Dnia 02.04.2009roku – przygotowanie scenariusza i przeprowadzenie zajęcia otwartego z dziećmi 6-letnimi dla nauczycieli miasta Kalisza realizując zespół metodyczny nr 2.
Dowód realizacji: scenariusz zajęcia oraz Podziękowanie.

Kalisz dn. 03.04.2009rok

Anna Maleńczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.