X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4395
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Grzegorz Winiarek

Pedagog szkolny

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni

Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2008 r.do 06.VI.2009 r.)

A. Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
Napisanie planu rozwoju zawodowego
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem
Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu i tematów zajęć
Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji niniejszego planu
Poznanie zasad funkcjonowania organizacji szkoły
Udział w Radach Pedagogicznych, zespołach wychowawczych, kryzysowych
Poznanie:
- dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania,szkolny program profilaktyki,program wychowawczy itp.
Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, rozmowa z innymi nauczycielami
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole
Określenie roli Pedagoga szkolnego

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Obserwacja pracy psychologa szkolnego Wspólna analiza przypadków, ustalanie wspólnych strategii działania

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz psychologa szkolnego

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, innego nauczyciela lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy

Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
Udział w kursach i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Rozmowa, ankieta, arkusze ocen

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Udział w szkoleniach
Lektura pedagogiczna i psychologiczna

Rozszerzanie wiedzy
z zakresu problemów środowiska wychowanków,
w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji
o środowisku uczniów,
stosowanie w pracy technik gromadzenia informacji

Troska o dobry kontakt
z rodzicami

Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych

Rozmowa, wywiad, kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądem, ośrodkami pomocy społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Pomoc w rozwiązywaniu trudności uczniów i rodziców poprzez kontakt elektroniczny Wykorzystanie strony internetowej szkoły do kontaktu z uczniami

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli/


Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji

Analiza i samoocena swojej pracy

Analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.