X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43775
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

........................................

pieczęć przedszkola/szkoły/innej formy wychowania przedszkolnego

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA

DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Imię i nazwisko dziecka

Rok szkolny

Forma wychowania przedszkolnego

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania

przedszkolnego w obszarze:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

1) mocne strony dziecka (Samoobsługa) Samodzielnie korzysta z toalety i umywalki. Poprawnie myje i wyciera ręce oraz twarz. Samodzielnie myje zęby. Potrafi ubrać się i rozebrać. Potrafi zapiąć guziki, zasunąć zamek. Posługuje się sztućcami. Nakrywa do stołu i sprząta po posiłku. Potrafi sygnalizować swoje potrzeby w różnych sytuacjach (potrzebę zabawy, odpoczynku, pragnienie, głód). (Duża motoryka) Biega swobodnie i do celu. Skacze na dwóch nogach, utrzymuje równowagę podczas przynajmniej trzech podskoków. Skacze na jednej nodze, utrzymuje równowagę podczas przynajmniej trzech podskoków. Przeskakuje przez przeszkodę. Utrzymuje równowagę stojąc na jednej nodze. Przechodzi stopa za stopą wzdłuż wyznaczonej linii. Rzuca piłkę. Kopie piłkę. (Mała motoryka) Sprawnie używa prawidłowego chwytu narzędzia oraz stosuje odpowiedni nacisk podczas rysowania, kreślenia i prób pisania. Sprawnie sprząta zabawki i przybory po zakończonej zabawie. Sprawnie konstruuje, majsterkuje, buduje z różnorodnych materiałów: lepi, wycina, rysuje, maluje.

2) zauważone trudności (Samoobsługa) Nie potrafi zawiązać sznurowadeł.

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka Zachęcanie do podejmowania samodzielnych decyzji, chwalono, pokazywano i ćwiczono umiejętność wiązania sznurowadeł.

4) wskazówki dla rodziców Należy podtrzymywać u dziecka chęć bycia samodzielnym, przydzielać obowiązki w miarę możliwości dziecka. Ćwiczenie umiejętności wiązania sznurowadeł.

2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

1) mocne strony dziecka (Przeżywanie i rozumienie emocji) Panuje nad swoimi emocjami, przeżywa je w sposób akceptowalny dla innych. Adekwatnie do sytuacji reaguje na smutek, płacz, radość osób z otoczenia. Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia życzliwość i troskę w stosunku do świata przyrody. (Samodzielność, odporność emocjonalna) Radzi sobie samodzielnie w różnych

MEN-I/74 str. 1

sytuacjach. Podejmuje samodzielne decyzje dotyczące swoich działań, wyborów. Jeśli napotyka trudności, stara się je pokonywać. (Umiejętność rozstania się z opiekunem) Zawsze bez lęku rozstaje się z rodzicami / opiekunami. Rozumie, że opiekunowie wrócą, zawsze akceptuje czas rozstania.

2) zauważone trudności brak uwag

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka Zachęcanie dziecka do pokonywania trudności, angażowanie dziecka w aktywny udział wystąpień na forum grupy. Zwracanie uwagi na możliwość wystąpienia w sytuacji przedszkolnej (szkolnej, życiowej) zarówno porażek jak i sukcesów. Wspieranie i chwalenie za osiągnięcia. Stawiano zadania dostosowane do możliwości dziecka.

4) wskazówki dla rodziców Okazywanie dumy i radości z sukcesów dziecka. Zachęcanie dziecka do samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Częstsze rozmowy z dzieckiem, umożliwienie dziecku samodzielnego wypowiadania się. Wzmacnianie motywacji dziecka do pokonywania nowych wyzwań poprzez wsparcie rodzica, pochwałę, wartościującą uwagę.

3. Społeczny obszar rozwoju dziecka:

1) mocne strony dziecka (Stosunek do rówieśników i dorosłych) Zgodnie współdziała, z szacunkiem odnosi się do rówieśników w czasie wspólnych działań. Zawsze

z szacunkiem odnosi się do dorosłych, słucha i wykonuje polecenia. Współdziała z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku. Nawiązuje relacje, współdziała z dorosłymi. (Stosunek do norm i zasad zachowania) Zawsze przestrzega ustalonych norm i reguł zachowania. Zawsze przestrzega zawartych umów. Uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Używa zwrotów grzecznościowych, odpowiednio zachowuje się w różnych sytuacjach.

2) zauważone trudności brak uwag

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka Zachęcanie dziecka do pokonywania trudności. Angażowanie dziecka w sytuacje wymagające różnorodnych kontaktów interersonalnych.

4) wskazówki dla rodziców Zachęcać dziecko do pokonywania trudności w różnych działaniach czy sytuacjach; wspólne planowanie, współdecydowanie w oparciu o pomysły; stopniowanie trudności zadań odpowiednio do możliwości dziecka.

4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

1) mocne strony dziecka (Wiedza ogólna) Podaje swoje imię i nazwisko. Wie, ile ma lat. Wymienia osoby z najbliższej rodziny, podaje ich imiona. Rozpoznaje godło i flagę Polski. Zna i podaje nazwy wybranych zwierząt hodowanych przez człowieka. Wie, jak bezpiecznie poruszać się po ulicy. Odróżnia elementy świata fikcyjnego od świata rzeczywistego. (Rozwój mowy) Buduje wypowiedzi poprawne gramatycznie i logicznie. Mówi płynnie. Uważnie słucha innych. Odpowiada na pytania. Formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach. Dostrzega humor w codziennych sytuacjach, tworzy zabawy językowe, eksperymentuje ze słowami. (Spostrzeganie, pamięć, uwaga) Prawidłowo kontynuuje sekwencje. Prawidłowo określa położenie przedmiotów

w przestrzeni. Bezbłędnie recytuje krótkie wierszyki, rymowanki, wyliczanki.

MEN-I/74 str. 2

(Gotowość do nauki pisania) Interesuje się pisaniem, podejmuje samodzielne próby kreślenia znanych liter i cyfr z wykorzystaniem różnorodnych form i przyborów. Rysuje szlaczki dokładnie i starannie. Rysuje dokładnie po śladzie. Prawidłowo odwzorowuje kształt litery. (Umiejętności matematyczne) Rozróżnia podstawowe figury geometryczne. Wie, na czym polega pomiar długości przedmiotów, mierzy długość przedmiotów np. stopa za stopą – mierzy, np. odległość od okna do drzwi za pomocą kroków; długość stolika za pomocą dłoni; długość linii na podłodze za pomocą stóp. (Ekspresja) Chętnie uczestniczy w zabawach parateatralnych. Improwizuje ruchem

i gestem, porusza się przy muzyce, tańczy, reaguje na sygnały. Zna i śpiewa piosenki
z repertuaru dziecięcego. (Gotowość do posługiwania się językiem obcym nowożytnym) Rozumie proste polecenia kierowane do niego w nauczanym języku obcym. Używa wybranych zwrotów i wyrazów w nauczanym języku obcym. Śpiewa w grupie poznane piosenki, powtarza proste rymowanki i wierszyki w nauczanym języku obcym.

2) zauważone trudności (Wiedza ogólna) Nie zna swojego adresu zamieszkania. Nie wie, jakie zawody wykonują jego rodzice, czym się zajmują. Nie wie, w jakim państwie mieszka. Nie zna nazwy stolicy Polski. Nie wymienia nazw dni tygodnia. Nie wymienia nazw pór roku. Nie zna i / lub nie podaje nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. Nie zna i / lub nie podaje nazw wybranych zwierząt dziko żyjących. (Rozwój mowy) Nie artykułuje poprawnie wszystkich głosek. Nie mówi odpowiednio głośno. Nie rozróżnia głosek na początku

i / lub na końcu wybranych prostych fonetycznie wyrazów. (Spostrzeganie, pamięć, uwaga) Nie klasyfikuje przedmiotów według zauważonej reguły. Układa i opowiada historyjkę obrazkową z pomocą nauczyciela. Układa powoli obrazek z części. Znajduje

i zaznacza większość szczegółów, lecz nie wszystkie szczegóły, którymi różnią się obrazki. Częściowo wykonuje symetryczny rysunek w przestrzeni sieci kwadratowej zgodnie z zaproponowanym wzorem, częściowo odwzorowuje rysunek. Nie koncentruje się na wykonywanym zadaniu. Nie pracuje wytrwale i / lub nie doprowadza prac do końca. (Gotowość do nauki czytania) Nie interesuje się książkami. Nie słucha opowiadań, baśni i / lub innych form literackich. Nie dzieli zdań na wyrazy. Dzieli na sylaby większość podanych wyrazów. Wyodrębnia większość głosek w wyrazach

o prostej budowie fonetycznej. Nie zna liter. Nie czyta samodzielnie. (Umiejętności matematyczne) Nie rozróżnia strony lewej od prawej: nie podnosi podanej ręki i / lub nie dotyka podanego kolana, ucha, oka. Ustala położenie obiektów w stosunku do innych obiektów, rysuje większość lecz nie wszystkie podane elementy. Liczy na konkretach, ale czasem popełnia błędy. Błędnie wyznacza wynik dodawania. Błędnie wyznacza wynik odejmowania. Określa błędnie lub nie określa równoliczności lub nierównoliczności dwóch zbiorów poprzez samodzielne przeliczanie elementów

w zbiorach. Nie posługuje się liczebnikami porządkowymi. Niepoprawnie odczytuje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10. Nie rozpoznaje modeli monet i banknotów

o niskich nominałach i / lub nie posługuje się nimi w zabawie.

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka Prowadzono dodatkowe zabawy i ćwiczenia w liczeniu na konkretach. Prowadzono dodatkowe zabawy

i ćwiczenia spostrzegania wzrokowego. Zabawy z określaniem stosunków przestrzennych. Prowadzono ćwiczenia spostrzegania słuchowego,

4) wskazówki dla rodziców Kontynuowanie w domu ćwiczeń prowadzonych

w przedszkolu w zakresie liczenia,. Zabawy z rozpoznawaniem i rozróżnianiem liter, domino sylabowe. Czytanie dziecku krótkich tekstów i sprawdzanie, czy dziecko je zrozumiało. Wspieranie przygotowania do nauki czytania: codzienne czytanie dziecku,

MEN-I/74 str. 3

zadawanie pytań do treści, przerywanie w pewnym momencie i zastanawianie się, co będzie dalej. Zadawanie zagadek logicznych, rebusów. Wyszukiwanie przedmiotów zaczynających się na daną głoskę. Uczenie głoskowania z wykorzystaniem obrazków przedstawiających dane słowo. Zabawy w przeliczanie elementów w codziennym otoczeniu, dokładanie, odkładanie, porównywanie liczebności.

II. Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności samoobsługowych:

1) mocne strony dziecka Dziecko wykazuje samodzielność przy prostych czynnościach samoobsługowych: jedzenie, picie, ubieranie, rozbieranie, czynności higieniczne. Samodzielnie zakłada obuwie nie wymagające wiązania. Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta przybory i zabawki. Chętnie pomaga nauczycielowi w czynnościach przygotowujących do zajęć.

2) zauważone trudności W wielu sytuacjach szuka potwierdzenia i aprobaty nauczyciela

– nie jest pewne poprawności wykonywanych czynności, nie potrafi samodzielnie ocenić swojej pracy.

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka Zachęcano i stymulowano dziecko do samodzielności. Dawano dziecku więcej czasu na wykonywanie różnych czynności. Chwalono nawet za małe osiągnięcia. Zachęcano do pomocy w działania organizacyjnych grupy.

4) wskazówki dla rodziców Należy dawać dziecku więcej swobody w dokonywaniu wyborów dotyczących zabaw i zabawek. Nie należy nadmiernie krytykować dziecka za efekty samodzielnych zajęć. Nie należy wykazywać dziecku jego nieudolności i braku wiary w możliwości.

III. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia

i zainteresowania:

1) opis Dziecko ma nie zaspokojoną potrzebę uznania – stale domaga się pozytywnej oceny swojej pracy - nie wierzy we własne siły. Natalkę trzeba motywować do pracy.

2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu Rozmawiano z rodzicami na temat potrzeb dziecka. Tworzono sytuacje wychowawcze celem zaspokojenia potrzeb dziecka. Dziecko grało różne role odpowiadające ich potrzebom w inscenizacjach.

3) wskazówki dla rodziców Przekazywano informacje o potrzebach dziecka. Omawiano tworzenie w domu sytuacji wychowawczych sprzyjających zaspokojeniu potrzeb dziecka.

IV. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:

... jest dzieckiem spokojnym, przestrzega zasad panujących w grupie. Lubi rysować oraz zajęcia muzyczne. Bardzo chętnie pomaga w różnych czynnościach. Dziecko szybko męczy się zajęciami – rozprasza się. Ma kłopoty ze skupieniem uwagi.

........................................ ........................................

data i podpis nauczyciela

MEN-I/74 str. 4

pieczęć i podpis dyrektora/osoby kierującej inną

formą wychowania przedszkolnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.