X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43647
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:

Szkoła:

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (1.09.2017 – 31.05.2020)

Poniższy projekt planu zawodowego ma formę otwartą, dopuszcza się w nim nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowania zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb i przydzielonych dodatkowych zadań.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674) z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 01 grudnia 2004r. z późn. zm. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

1. Czynności organizacyjne:
Poznanie procedury awansu zawodowego.
-- analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
-opracowanie planu rozwoju zawodowego;
- wniosek o rozpoczęcie stażu
-plan rozwoju zawodowego;
-opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-gromadzenie materiałów i dokumentów.
- potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
-sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy szkoły.
- udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie)
- systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy
- opracowane dokumenty; opracowanie planu współpracy z rodzicami; prowadzenie rozmów indywidualnych;
- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
- potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu.
-notatki, kopie artykułów, wykaz bibliografii

2. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych
- przewodniczący komisji dydaktyczno-innowacyjnej
- opracowanie planu pracy Komisji Dydaktyczno-Innowacyjnej
- opracowane dokumenty;

3. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.
- opracowanie planu współpracy z rodzicami; prowadzenie rozmów indywidualnych;
- organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
- plan współpracy z rodzicami;
- harmonogram rozmów;
- scenariusze uroczystości.
4. Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
-Zebranie materiałów .
-Opracowanie scenariuszy.
-Wykonanie dekoracji.
-scenariusze, zdjęcia.
5. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
-Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
--dyplomy, podziękowania
6. Promowanie wśród rodziców zdrowego odżywiania
-spotkania z dietetykiem;
-zorganizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci i rodziców;
-dostarczanie rodzicom źródeł informacji o zdrowym odżywianiu
-scenariusze, potwierdzenie rodziców

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- samokształcenie poprzez analizę literatury fachowej i konsultacje koleżeńskie
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy.
-opracowana dokumentacja
2.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy imprez, kart pracy i pomocy dydaktycznych;- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
- wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
- przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć, scenariusze imprez.
3.Korzystanie z Internetu.
-wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów pracy - śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
- zamieszczanie informacji dotyczących pracy z dziećmi na stronie internetowej
- wykorzystanie filmów, zdjęć i programów edukacyjnych
-korzystanie z technologii komunikacyjnej do kontaktów z nauczycielami, rodzicami oraz innymi placówkami
- przykłady materiałów z Internetu;- dokumentacja stażu
-informacje przesyłane pocztą elektroniczną

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

- prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
- konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
2. Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;-
- potwierdzenie dyrektora - opracowane materiały
3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.
-Współpraca z nauczycielami innych placówek oraz nauczycielami na terenie szkoły
- dokumentacja
- konspekty zajęć
4. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
-Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
-Zaświadczenie, publikacja
w internecie
5. Udostępnienie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom.
-Gromadzenie i udostępnienie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych, prac innym nauczycielom
-Scenariusze, zdjęcia

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego "Muzyka i ruch w pokonywaniu trudności komunikacyjnych"
- opracowanie programu autorskiego;- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
- realizacja programu według ustalonego planu pracy.
- tekst programu autorskiego;
- dokumenty potwierdzające realizowanie programu
- ewaluacja.

§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Zorganizowanie konkursów plastycznych w szkole
- opracowanie regulaminów konkursów- zorganizowanie konkursów plastycznych- wręczanie dyplomów i nagród
- pisemne potwierdzenie dyrektora, notatki własne, zdjecia

2. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców.
- prowadzenie spotkań, konsultacji, zebrań
- udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty.
- przepisy prawne

3. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie szkoły
- przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym.
- opracowane scenariusze, regulaminy;- zdjęcia

4. Udział w akcjach charytatywnych.
- zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach.
- potwierdzenie dyrektora
5. Rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań ; wspieranie twórczych inicjatyw uczniów.
-Organizowanie wycieczek.
-Organizowanie zajęć w terenie.
- karty wycieczek, sprawozdania, zdjęcia

§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
- nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
- potwierdzenie dyrektora

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
- organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych;- współorganizowanie festynów
- regulaminy;- karty wycieczek;
- scenariusze imprez;

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Analiza informacji na temat ucznia, znajdujących się w dokumentacji medycznej, specjalistycznej, orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
- zdiagnozowanie problemów edukacujnych lub wychowawczych
-- diagnozy
2. Przeprowadzenie diagnozy i sporządzenie indywidualnego planu edukacyjno-terapeutycznego. Dostosowanie metod i form pracy
- dokonanie diagnozy dziecka
- opracowanie programu dla konkretnego dziecka.
- Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
-realizacja ipet
-dokument sprawozdania

Pieczęć podpis dyrektora: Zatwierdzono do realizacji:

Plan Rozwoju Zawodowego opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.