X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43626
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

MGR DOROTA PAWLAK

Zatwierdzam do realizacji
........................................
data, podpis i pieczęć dyrektora placówki

Imię i nazwisko:
Dorota Pawlak

Nazwa placówki:
Przedszkole Nr 3 ul. Górki 5, 63-000 Środa Wlkp.

Stopień awansu zawodowego:
Nauczyciela mianowany

Czas trwania stażu:
2 lata 9 miesięcy

Termin rozpoczęcia stażu:
01.09.2017r.

Termin zakończenia stażu:
31.05.2020r.

Wykształcenie:
Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

PODSTAWA PRAWNA
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.}
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy przedszkola

Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.P.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMINY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
(tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego
dotyczących awansu zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Gromadzenie dokumentacji.
4. Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

VIII 2017
IX 2017
Cały okres stażu.
V 2020
V 2020

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dokumenty.
Sprawozdanie z realizacji planu.
Wniosek.

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich działań.
1. Opracowaniu i układaniu dokumentów regulujących pracę szkoły.
2. Praca w zespołach.
3. Udział w Radach Pedagogicznych.
4. Prowadzenie gazetki przedszkolnej.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.

Protokoły.
Scenariusze przedstawień,
Sprawozdania, zdjęcia.
Potwierdzenie dyrektora.
Poświadczenie dyrektora.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań związanych z zadaniami szkoły - studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej.
2. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnym do potrzeb nauczyciela szkoły.
3. Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

X 2017
- I 2019
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.

Potwierdzenie dyrektora- kopia dyplomu ukończenia studiów podyplomowych - poświadczona przez dyrektora.
Zaświadczenia, certyfikaty z kursów, warsztatów.

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. 1. Studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce zawodowej.

2. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i miejskiej.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.

Wykaz literatury i czasopism.
Wykaz literatury.

5. Współpraca z rodzicami.
1. Zebrania z rodzicami.
2. Indywidualne spotkania i konsultacje.
3. Pedagogizacja rodziców.
4. Włączenie rodziców w organizowane akcje.
5. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola.
6. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu, w miarę potrzeby
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.

Wpisy w dzienniku, protokoły ze spotkań.
Prezentacja, scenariusze.
Scenariusze zajęć.

6. Organizowanie uroczystości przedszkolnych, podjęcie działań promujących przedszkolne w środowisku lokalnym.
1. Organizowanie i opracowywanie scenariuszy uroczystości przedszkolnych zgodnie z harmonogramem Planu Pracy Przedszkola.
2. Prezentowanie umiejętności dzieci podczas występów (np. Dzień Chłopca, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Zajączek, Dzień Mamy i Taty) oraz festynach i kiermaszach.
Cały okres stażu.
Scenariusze zajęć, zdjęcia, poświadczenie dyrektora.

7. Przygotowanie uczniów do konkursów przedszkolnych i zewnętrznych.
1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach.

Cały okres stażu.

Notatki z prasy lokalnej, poświadczenia dyrektora, zdjęcia.

§ 8. Ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej.
1. Opracowanie i przygotowanie planów sprawozdań, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców, karty pracy, podziękowań, prezentacji multimedialnych, materiałów w ramach zebrań i warsztatówz rodzicami.
Cały okres stażu.
Przykłady scenariuszy, karty pracy, sprawozdań, zdjęcia.

2. Wykorzystanie Internetu w życiu i pracy.
1. Wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
2. Korzystanie ze stron internetowych Men oraz portali edukacyjnych.

3. Prezentacja klasowych i szkolnych wydarzeń na stronie internetowej przedszkola i stronie grupowego Gmail.

4. Korzystanie z poczty elektronicznej- komunikowanie się z pracownikami przedszkola, z rodzicami dzieci i koleżankami z pracy.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu.

3. Opracowanie prezentacji multimedialnej.
1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla rodziców oraz innych nauczycieli w celu dzielenia się wiedzą.

2019- 2020 Prezentacja multimedialna.

§ 8. ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu
- których czynnie uczestniczyłam. - dokumentowałam wykonanie zadań w postaci sprawozdań.
1. Pełniłam funkcję przewodniczącej zespołu przedszkolnego.
2. Przygotowywanie planów pracy zespołu na bieżący rok oraz ich harmonogram, który uwzględniał zadania zlecone przez Dyrektora Przedszkola, a także propozycje działań w pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalone wspólnie w zespole.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.
Zaświadczenie dyrektora.

Plany pracy zespołu edukacji przedszkolnej, sprawozdania z pracy zespołu.

2. Promowanie własnego warsztatu pracy.
1. Przeprowadzenie zajęcia otwarte dla nauczycieli na praktykach.
2. Prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów dla rodziców.
3. Przeprowadziłam szkoleniowe zebrania Rady Pedagogicznej.
4. Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe - wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami.
5. Opracowanie scenariuszy do zajęć do wykorzystania dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Cały okres stażu- w miarę potrzeb.
2017/2019r.
2018/2019r.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu- w razie potrzeb.

Potwierdzenie realizacji zajęć.
Scenariusze zajęć.
Potwierdzenie dyrektora.
Notatki.
Scenariusze.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie wdrożenie programu autorskiego.
1. Opracowanie i realizacja programu autorskiego
„Żyjemy zdrowo i bezpiecznie”
2. Opracowanie projektu edukacyjnego- "Moje zdrowie zależy ode mnie"- zgromadzenie zbioru wierszy, piosenek, scenariuszy o tematyce zdrowotnej.

2017/2019r.
do dalszej kontynuacji
2017/2019r.

Zaświadczenia oraz sprawozdanie z realizacji programów.
Zaświadczenie od dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Włączanie się w ogólnopolskie i lokalne akcje charytatywne.
1. Udział w akcjach charytatywnych lokalnych i ogólnopolskich: Sprzątanie świata, Góra Grosza, Pola Nadzei.
Cały okres stażu.
Poświadczenia, certyfikaty.

2. Organizacja lub współorganizacja wycieczek, warsztatów, poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
1. Organizowanie spotkań ludzi różnych zawodów- np. bibliotekarza, pielęgniarki, dietetyka, stomatologa.
Cały okres stażu.
Zdjęcia, sprawozdanie na stronie internetowej.

3. Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. Lub inną w Środzie Wlkp.
1. Zwiedzanie szkoły podstawowej. Udział w dniach otwartych , konkursach organizowanych w przedszkolu. 2020r. Zdjęcia, potwierdzenia.

4. Udział w ogólnopolskich programach.
1. Realizacja programów ogólnopolskich „ Mały Miś w świetle wielkiej literatury” i innych pojawiających się do realizacji w trakcie stażu.
Cały okres stażu.
Certyfikaty, zaświadczenia, notatki w prasie.
5. Opracowania kodeksu zachowania dzieci pt. „Przedszkolak na szóstkę”.
1. Realizacja kodeksu zachowania.
Rok szkolny 2019/2020
Poświadczenie dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
1. Zaproszenie policjanta do przedszkola, wycieczka na Komedę Powiatową Policji. Obserwowanie pracy strażaków podczas wycieczki i w innych okolicznościach.
2. Pogadanki na temat bezpieczeństwa w domu, na ulicy i w przedszkolu.
Cały okres stażu.
Sprawozdanie na stronie internetowej przedszkola i gmailu przedszkolnym, zdjęcia.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Środzie Wlkp.
1. Kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Cały okres staży- w miarę potrzeb.

3. Współpraca z Centrum Pomocy rodzinie.
1. Konsultacje w sprawie dzieci, chodzenie na wystawy prac uczestników Terapii Zajęciowych w Środzie Wlkp.
Cały okres staży- w miarę potrzeb.
Zaświadczenia dyrektora - zdjęcia.

§ 8. ust. 2 pkt. 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Monitorowanie sytuacji dydaktycznej i wychowawczej w zespole klasowym.
1. Analiza zaistniałych problemów wychowawczych lub edukacyjnych- identyfikacja problemu i próba rozwiązania go.

2. Współpraca z nauczycielami, psychologiem, rodzicami.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.
Cały okres stażu. Notatki, wnioski.
Wnioski .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.