X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43611
Przesłano:

Z bajką i baśnią za pan brat. Projekt edukacyjny

Projekt edukacyjny
„Z bajką i baśnią za pan brat”

Autor: Agnieszka Majewska

WSTĘP:
Mając na uwadze wszechstronny rozwój dzieci, postanowiłam opracować projekt edukacyjny, pozwalający przybliżyć dzieciom z klasy pierwszej korzyści obcowania ze światem literatury dziecięcej. Projekt realizowany będzie od listopada do lutego. Za pośrednictwem książki dziecko kontaktuje się z literaturą i wkracza w świat sztuki. Literatura to niezwykły świat, pełen bajek i baśni. To one były inspiracją do napisania przez mnie projektu edukacyjnego pt. ,, Z bajką i baśnią za pan brat”. Bajki i baśnie kształtują i rozwijają osobowość dziecka. Dzieci słuchając mowy czytanej przez nauczyciela, uczą się jej, mają wzór do naśladowania, wzbogacają swój słownik, rozwijają pamięć słuchową. Najczęściej po wysłuchaniu utworu stawiają pytania, formułują oceny, często odtwarzają treść utworu w zabawie. Czytając utwory literackie, ucząc się fragmentów tekstów na pamięć, dzieci uczą się odpowiedniej intonacji i stosowania pauz. Kontakt dziecka z literaturą polega przede wszystkim na mobilizowaniu dziecka przez lekturę do działania, odkrywania, przeżywania i tworzenia. Bajki i baśnie stanowią wspaniałą metodę terapeutyczną. Poprzez pryzmat bajek i baśni dziecko poznaje świat, doświadcza bycia w różnych środowiskach. Bajki i baśnie stanowią również bogate źródło do inspiracji twórczości plastycznej. Dzieci z radością rysują i malują ulubionych bohaterów. Tworząc plastyczne dzieła, wypowiadają po swojemu własne myśli, przeżycia i odczucia. Ekspresja plastyczna umożliwia dziecku wyrażanie przeżyć, których nie było w stanie wyrazić słowami.
Baśnie i bajki są bardzo lubiane przez dzieci, stają się ważnym środkiem wychowawczym współczesnego człowieka. Dlatego już od najmłodszych lat powinniśmy wprowadzać dzieci w ich krainę.

I ETAP
PLANOWANIE PROJEKTU
1. TEMAT: „Z bajką i baśnią za pan brat”;

2. FORMA PRACY: grupowa, indywidualna, zbiorowa;

3. AUTOR PROJEKTU: Agnieszka Majewska

4. ODBIORCY: uczniowie klasy I

5. TERMIN REALIZACJI: listopad – kwiecień

6. FORMY REALIZACJI: głośne czytanie bajek i baśni, zorganizowanie bajkowych kącików, udział w quizie, prezentacja inscenizacji wybranej baśni dla kolegów, rodziców i nauczycieli organizowanie zajęć plastycznych jako działalności współtworzącej inscenizację, współpraca z biblioteką, współpraca z rodzicami w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych, dzienniczek ciekawej książki, wystawa prac.

7. METODY PRACY:
Metody słowne: opowiadanie, opis, praca z książką, uczenie tekstów, swobodna rozmowa.
Metody aktywizujące: inscenizacja, zabawy tematyczne, quizy.

8. CEL GŁÓWNY: Wprowadzenie dzieci w świat bajek i baśni. Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania po książkę.

9. CELE SZCZEGÓŁOWE:
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
- kształtowanie nawyku słuchania;
- wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książki;
- zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom w domu;
- rozwijanie twórczości plastycznej;
- wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę;
- wyrabianie umiejętności wygłaszania tekstu z uwzględnieniem podziału na role;

10. CELE OPERACYJNE: uczeń:
- uważnie słucha czytanych bajek i baśni;
- rozpoznaje bajkowe postacie i tytuły utworów;
- dokonuje oceny postaw bohaterów;
- nauczy się na pamięć przydzielonej roli;
- zagra przydzieloną mu rolę;
- zdaje sobie sprawę, że z treści bajek i baśni płyną mądrości życiowe;
- spontanicznie wypowiada własne myśli;
- wypożycza więcej książek i samodzielnie je czyta;
- częściej odwiedza bibliotekę i zapoznaje się z literaturą dziecięcą;
- ilustruje dowolną techniką plastyczną postacie z bajek i baśni;
- bierze udział w quizach i konkursach;
- uczy się współdziałania w grupie.

11. ZADANIA DLA RODZICÓW:
- biorą udział w projekcie;
- będą często czytali dzieciom bajki i baśni,
- budują mocną więź z dzieckiem;
- pomagają w przygotowaniu dzieci do inscenizacji (nauczenie tekstów, przygotowanie strojów);

12. ZADANIA DLA NAUCZYCIELA:
- opracowuje i zapoznaje uczniów z projektem;
- czyta dzieciom bajki lub baśnie;
- przygotowuje niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne;
- nadzoruje i pomaga w trakcie realizacji zadań;
- organizuje wyjście do biblioteki szkolnej;
- przygotowuje scenariusz do bajkowego przedstawienia w wykonaniu dzieci,
- przydziela dzieciom role,
- przygotowuje konkurs i quiz,
- współpracuje z rodzicami w realizacji projektu.

13. EWALUACJA
Ewaluacja projektu będzie prowadzona na bieżąco oraz po zakończeniu jego realizacji. Uzyskane wyniki będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia zmian. Narzędzia służące do ewaluacji to: rozmowy z uczniami i rodzicami, udział w quizie i konkursie.
Rezultatem pracy uczniów w ramach projektu edukacyjnego pt. ,, Z bajką i baśnią za pan brat” będzie inscenizacja przedstawienia pt. ,, Czerwony Kapturek” oraz udział w quizie. Prezentacja odbędzie się 17.04.2020 roku w sali nr 3 w Szkole Podstawowej. W trakcie trwania projektu będą wystawiane prace uczniów.

II ETAP:
REALIZACJA PROJEKTU:

1.ZADANIE: Zapoznanie uczniów i rodziców z projektem.
Wybranie przez uczniów bajek i baśni.
TERMIN: 4.11.2019r.
METODY I FORMY PRACY: Swobodna rozmowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - projekt;
- zgoda rodziców na udział ich dziecka w projekcie (aneks)

2.ZADANIE: Ogłoszenie konkursu „moja ulubiona postać bajkowa”
TERMIN: 5.11.2019r.
METODY I FORMY PRACY: opis
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - afisz informujący o konkursie plastycznym.
UCZEŃ:
- opowiada o swojej ulubionej postaci bajkowej
- przedstawia ulubioną postać bajkową za pomocą rysunku, dowolną techniką plastyczną.

3.ZADANIE: Jak powstaje książka?
TERMIN: 6.11.2019r.
METODY I FORMY PRACY: Opowiadanie, oglądanie ilustracji ŚRODKI DYDAKTYCZNE:ilustracje przedstawiające etapy powstawania książki
UCZEŃ:
- wie jak powstaje książka;
- dba o czysty i estetyczny wygląd książki.

4.ZADANIE: Głośne czytanie bajek i baśni
TERMIN: Cały okres trwania projektu
METODY I FORMY PRACY: Praca z książką, zabawy tematyczne
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - teksty czytanych bajek i baśni - poznaje treść bajek;
UCZEŃ:
- wypowiada się na temat wysłuchanych treści.

5.ZADANIE: „Czytelnik” – przez tydzień 7– dni – w domu dziecko głośno czyta przez 10-15 minut. Rodzic potwierdza podpisem. Dziecko może tez słuchać książki czytanej przez dorosłego.
TERMIN: 25.11.2019r.
METODY I FORMY PRACY: Praca z książką
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: - „czytelnik”- dokument - doskonali umiejętność czytania;
UCZEŃ:
- uważnie słucha czytanych bajek i baśni;
- wypowiada własne myśli.

6.ZADANIE: Bajkowy wieczór. Zorganizowanie popołudniowego oglądania wybranej przez dzieci bajki. TERMIN:02.12.2019r.
METODY I FORMY PRACY: Bajka na cd
UCZEŃ:
- ogląda z zaciekawieniem bajki

7.ZADANIE: Wizyta w bibliotece
TERMIN: 09.12.2019r.
METODY I FORMY PRACY: Swobodna rozmowa
UCZEŃ:
- poznaje księgozbiór biblioteki;
- zna zasady zachowania się w bibliotece;
- uczy się korzystania z bibliotecznych zasobów;

8.ZADANIE: Zorganizowanie bajkowych kącików
TERMIN: Cały okres trwania projektu
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:- rekwizyty związane z przeczytanymi bajkami i baśniami; - ilustracje; -książki
UCZEŃ:
- współdziała w zespole

9.ZADANIE: Wspólne czytanie – zaproszony gość głośno czyta w klasie przez 15 minut.
TERMIN: 4 razy w ciągu trwania projektu
METODY I FORMY PRACY: Praca z książką, głośne czytanie bajek i baśni
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- książka
- ilustracje do czytanego tekstu
- zadania do przeczytanego tekstu
UCZEŃ:
- uważnie słucha czytanych bajek i baśni;
- umie rozpoznać bajkowe postacie i tytuły utworów;
- potrafi dokonać oceny postawy bohaterów.

10.ZADANIE: Przydzielenie ról do przedstawienia teatralnego.
TERMIN:11.12.2019
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:scenariusz

11.ZADANIE: Zajęcia plastyczne jako działalność wykonywania inscenizacji do przedstawienia
TERMIN: Okres trwania projektu
METODY I FORMY PRACY: Grupowa, tworzenie scenografii do przedstawienia
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Bibuła, materiał, klej, kartony, - rozwija twórczość plastyczną

12.ZADANIE: Turniej znajomości bajek i baśni- zorganizowanie quizu znajomości przeczytanych tekstów.
TERMIN: 17.04.2020
METODY I FORMY PRACY: Udział w quizie
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Quiz, krótkie fragmenty bajek
UCZEŃ:
- bierze udział w quizie
- rozpoznaje bajkowe i baśniowe postacie i tytuły;
- zna treść przeczytanych bajek i baśni.

13.ZADANIE: Zorganizowanie wystawy prac konkursowych oraz wytworów pracy na zajęciach
TERMIN: Na bieżąco po zajęciach
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Wytwory pracy dzieci

14.ZADANIE: Przedstawienie teatralne. Lekcja otwarta dla rodziców i nauczycieli podsumowująca projekt. TERMIN: 17.04.2020
METODY I FORMY PRACY: Inscenizacja bajki
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Dyplomy, zdjęcia
UCZEŃ:
- nauczy się na pamięć przydzielonej mu roli;
- potrafi zagrać przydzieloną mu rolę

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.