X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43548
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. MIEJSCE PRACY: Warszawa
2. PEŁNIONA FUNKCJA: NAUCZYCIEL ŚWIETLICY
3. DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2012 R.
4. PLANOWANA DATA UKOŃCZENIA STAŻU:31. 05. 2015 R

CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. 1991r.(z póź. zmianami) oraz w Ustawie
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podnoszenie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01.12.2004r.
W sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

(Tabela - dop. red.)

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI TERMIN
1 2 3 4
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§7 ust.2 pkt.1.
Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
 Karty Nauczyciela.
 Ustawy o systemie oświaty.
 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Przedłożenie wniosku o rozpoczęciu stażu
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2012
Współpraca z opiekunem stażu
 Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.
 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
 Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego.
 Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych
i obserwowanych lekcji.
 Kontrakt

 Harmonogram terminów i tematyki zajęć

 Scenariusze zajęć

 Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły
 Notatki własne

IX 2012

Cały okres stażu

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia.
 Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, a zwłaszcza dotyczących pracy w świetlicy szkolnej.
 Udział w szkoleniach w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli – WDN.
 Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
 Zaświadczenia

 Potwierdzenie dyrektora szkoły

 Notatki z zajęć

Cały okres trwania stażu

Rozbudowa własnego warsztatu pracy
 Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych dotyczących zwłaszcza świetlicy szkolnej.
 Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej.
 Tworzenie dekoracji, materiałów i pomocy dydaktycznych, wykorzystywanie ich w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy.
 Notatki bibliograficzne

 Zbiór scenariuszy zajęć

 Pomoce dydaktyczne

Cały okres trwania stażu

Planowanie i organizowanie pracy w świetlicy szkolnej
 Opracowywanie rocznych planów pracy świetlicy szkolnej.
 Wpisy w dziennikach zajęć świetlicowych.
 Plany pracy świetlicy szkolnej

 Dzienniki zajęć świetlicowych
Cały okres trwania stażu

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
 Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych oraz konkursów.

 Organizowanie zajęć otwartych w świetlicy
 Scenariusze uroczystości imprez szkolnych, organizowanie i przygotowanie regulaminów konkursów
 Scenariusze zajęć

Przez cały czas trwania stażu

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
 Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, scenariuszy itp.).
 Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
 Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
 Treść sprawozdania

 Wniosek wraz z dokumentacją formalną
Cały okres stażu

VI 2015
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
§7 ust.2 pkt.2

Poznanie środowiska uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej  Bieżące kontakty z rodzicami uczniów.

 Rozmowy z pedagogiem szkolnym.
 Konsultacje z innymi nauczycielami, wychowawcami.
 Indywidualne rozmowy z uczniem.
 Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej itp.
 Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
 Opracowanie narzędzi diagnostyczno – ewaluacyjnych mających na celu lepsze poznanie uczniów, ich środowiska.
 Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku), notatki

 Ankieta i jej ewaluacja
Cały okres trwania stażu

2013/2014

Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy świetlicy szkolnej.  Prowadzenie zajęć świetlicowych zgodnie z planem pracy.
 Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
(pomoc uczniom mającym trudności w nauce).
 Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
 Zapisy w dziennikach zajęć świetlicy

 Scenariusze zajęć, wpisy w dziennikach

Cały okres trwania stażu

Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska

 Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę lub działającymi na rzecz środowiska.
 Udział w akcjach na rzecz środowiska.
 Aktywna współpraca z rodzicami.
 Dostosowanie metod i form pracy do zaistniałych problemów
 Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.
 Potwierdzenia dyrektora szkoły, potwierdzenia danych instytucji

 Opis dostosowania
 Wpisy w dziennikach

 Potwierdzenie dyrektora szkoły
Cały okres trwania stażu

Przekazywanie dziedzictwa kulturowego
 Czynne i bierne uczestnictwo w akademiach i imprezach szkolnych
 Wycieczki do miejsc historii, muzeum
 Scenariusze zorganizowanych imprez, zdjęcia

Cały okres trwania stażu

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§7 ust.2 pkt.3

Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.
 Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
 Korzystanie ze stron MEN, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl.
Strony internetowe

Cały okres trwania stażu

Publikacje w Internecie. Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, uroczystości itp. Strona internetowa

Cały okres trwania stażu

Wykorzystanie komputera w pracy.
 Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
 Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
 Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych –scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
 Dokumentowanie przebiegu stażu.
 Strona internetowa szkoły

 Zaproszenia, dyplomy, podziękowania itp.
 Materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć

Cały okres trwania stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
§7 ust.2 pkt.4

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
 Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
 Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).
 Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki
 Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania zespołu świetlicowego, przeciwdziałaniu agresji.
 Potwierdzenie opiekuna
 Notatki własne

 Zaświadczenia

 Opisy jak została wykorzystana wiedza
Cały okres trwania stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną, wykorzystanie tej wiedzy w pracy dydaktyczno – wychowawczej.  Stosowanie aktywnych metod pracy
(m.in.: zajęcia ruchowe, artystyczne – plastyczne, muzyczne, z zakresu żywego słowa).  Notatki własne
 Scenariusze zajęć
Cały okres trwania stażu

Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną.  Rozmowy i konsultacje z: opiekunem stażu, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkoły.
 Obserwacja dzieci podczas pobytu na świetlicy szkolnej.
 Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych Notatki własne
Cały okres trwania stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§7 ust.2 pkt.5

Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
 Analiza podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
 Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
 Znajomość przepisów
Cały okres trwania stażu

Analiza dokumentacji szkolnej.
 Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza: Statutu Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego i Profilaktycznego, procedur postępowania w sytuacji zagrożenia itp.
 Znajomość przepisów
Cały okres trwania stażu

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
 Udział w pracach rady pedagogicznej i w pracy zespołów.
 Tworzenie i modyfikowanie dokumentacji szkolnej.
 Współpraca z koordynatorem ds. bezpieczeństwa – opracowywanie procedur postępowania w sytuacji zagrożenia.
 Udział w radach pedagogicznych i WDN.
 Potwierdzenia dyrektora szkoły

Cały okres trwania stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany (za zgodą dyrektora)

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.