X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43515
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poznanie procedury związanej
z własnym awansem zawodowym.
Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.

Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli.
Zaświadczenia, świadectwa.

Udział w pracach szkoły związanych z realizacją podstawowych funkcji i zadań z tych funkcji wynikających.
Współpraca z rodzicami (konsultacje, zebrania).

Przygotowanie zadań do egzaminów poprawkowych.

Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych.

Udział w pracach zespołów powołanych przez dyrektora.

Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć oddziałów gimnazjalnych

Rozwijanie zainteresowań i motywowanie młodzieży do nauki języka obcego.
Praca z uczniem słabym oraz zdolnym – indywidualizacja nauki

Organizowanie konkursów szkolnych promujących zwyczaje i kulturę anglosaską oraz gramatykę języka angielskiego

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego

Organizacja Europejskiego Dnia Języków Obcych.
Konspekty zajęć

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Powiększenie zaplecza środków dydaktycznych.], opracowywanie pomocy dydaktycznych

Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu przedmiotowego.

Studiowanie literatury fachowej, czasopism, publikacji internetowych dla nauczycieli w celu poszukiwania nowatorskich form pracy i nowych rozwiązań edukacyjnych.

Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania, organizacja lekcji z ich wykorzystaniem.
Materiały, pomoce dydaktyczne

Uczestniczenie z młodzieżą w różnych formach kultury.
Organizowanie lub współorganizowanie wyjść dydaktyczno – wychowawczych do kina, teatru, muzeum.

Opieka nad zapleczem dydaktycznym nauczyciela języka angielskiego
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

Opieka nad sprzętem.

Gazetka o tematyce kulturowej (tradycje i kultura krajów anglojęzycznych) – wspólnie z uczniami.

Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktyczno – wychowawczej.
Kontakty z rodzicami dotyczące zachowania i postępów w nauce

Ankieta dla rodziców klasy III – ocena współpracy z wychowawcą.

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjno – komunikacyjnej

Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w organizowaniu warsztatu pracy.
Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem komputera, urządzeń wielofunkcyjnych i Internetu.

Wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych oraz prowadzenia dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej.

Publikacja własnych materiałów na stronach internetowych.

Korzystanie z zasobów edukacyjnych portali internetowych, programów edukacyjnych (np. Duolingo, Quizlet), słowników.

Projekty: wykonanie dyplomów, zaproszeń na uroczystości szkolne.

Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Wykorzystanie prezentacji multimedialnych dla uatrakcyjnienia lekcji.

Przekazanie uczniom adresów ciekawych stron internetowych do nauki języka angielskiego.

Wykorzystanie poczty elektronicznej, urządzeń komunikacyjnych i innych rozwiązań technologicznych w codziennej pracy.
Kontakt mailowy z nauczycielami, wydawnictwami i innymi instytucjami.

Wykorzystanie poczty elektronicznej lub portali społecznościowych w kontaktach z uczniami (zadania domowe, projekty).

Korzystanie z rzutnika, CD, DVD na lekcjach języka angielskiego oraz funkcjonowania w środowisku.

Korzystanie z grup zrzeszających nauczycieli na Facebooku

Komputerowe opracowanie dokumentacji ze stażu.

Współpraca z nauczycielem odpowiedzialnym za szkolną stronę internetową.

Udział w kursach online.

Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Prowadzenie zajęć otwartych.

Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.

Udostępnianie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych oraz konsultowanie i wymiana opinii z innymi nauczycielami na forach i portalach edukacyjnych.

Prowadzenie rad samokształceniowych.
Scenariusze zajęć

Aktywna praca w zespole przedmiotowym.
Udział w pracy zespołu humanistycznego – analiza wyników testów diagnostycznych, egzaminów, modyfikacja PSO.

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Współorganizowanie uroczystości, tworzenie scenariuszy.

Współpraca w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Współpraca, wymiana doświadczeń z nauczycielami.

Współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych i ich eliminowanie.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych zawiązanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

Kontynuacja autorskiego programu zajęć dodatkowych z języka angielskiego „English Corner”
Realizacja programu. Ewaluacja programu.

Opracowanie i wdrożenie nowego autorskiego programu zajęć dodatkowych z języka angielskiego
Opracowanie i realizacja programu. Ewaluacja programu.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych
Organizacja Dnia Języków Obcych

Thanksgiving Day

Gra językowa porównująca polskie i brytyjskie tradycje świąteczne

Dzień Świętego Patryka

Easter Egg Hunt

Spelling Bee

Rozwijanie zainteresowań kulturalnych uczniów
Organizacja lub współorganizacja wyjazdu do kina / teatru.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych zaspokajających potrzeby uczniów.
Koło języka angielskiego przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce.

Realizacja projektu plastycznego
Realizacja projektu plastycznego „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?” w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych

Wprowadzanie elementów tzw. „odkrzesłowienia” uczniów
Angażowanie uczniów do opuszczania szkolnej ławki na rzecz próbowania wykorzystania języka obcego poza nią (np. spacer po szkole z zaaranżowanymi wcześniej przez nauczyciela sytuacjami, w których uczniowie mieli by uzyskać potrzebne informacje używając języka angielskiego, opisywanie otoczenia za pomocą prostych zdań, robienie zakupów po angielsku itp.)

§ 8 ust. 2 pkt 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie języków obcych.
Zdanie egzaminu NT2-II świadczącego o podstawowej znajomości języka niderlandzkiego

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Organizacja akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Piotrkowie Trybunalskim

Współpraca z rodzicami uczniów
Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (zebrania, konsultacje, rozmowy telefoniczne).

Zachęcanie do pomocy w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych.

Współpraca z wydawnictwami
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów we współpracy z psychologiem szkolnym
Spotkania z psychologiem.
Zapoznanie się z orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Współpraca z pedagogiem i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Przestrzeganie zaleceń PPP w pracy z uczniem mającym trudności w nauce.

Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych lub edukacyjnych.
Indywidualne spotkania i rozmowy z rodzicami i nauczycielami, zwoływanie zespołów nauczycieli

Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.

Indywidualne rozmowy z uczniami.

Analiza środowiska szkolnego.

Zachęcanie do korzystania z pomocy koleżeńskiej.
protokoły zespołów nauczycieli

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.