X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43479
Przesłano:

Awans na nauczyciela dyplomowanego. Przepisy, wymagania, terminy

Awans na nauczyciela Dyplomowanego. Przepisy , wymagania, terminy.
Jest to zbiór przydatnych informacji, terminów które dotyczą nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.).

1 września 2019 r. rozporządzenie to zostało zaktualizowane.
Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Rozpoczęcie stażu
Nauczyciel mianowany może rozpocząć awans na nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od nadania mianowania.
Nauczyciel składa wniosek o otwarcie stażu w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
Terminem rozpoczęcia stażu jest dzień złożenia wniosku o otwarcie stażu (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). Od tego dnia liczymy -2 lata i 9 miesięcy jest to okres trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Nauczyciel przedkłada plan rozwoju zawodowego – załącza plan do wniosku o otwarcie stażu (§3 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, dalej jako: w sprawie awansu zawodowego).
Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć.
Weryfikacja czy nauczyciel może rozpocząć staż
Dyrektor analizuje czy nauczyciel, który złożył wniosek o rozpoczęcie stażu spełnia warunki do jego realizacji.
Warunki otwarcia stażu
• zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami
• zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć; jeżeli wymiar czasu pracy jest niższy, nauczyciel może realizować staż o ile jest zatrudniony także w innej placówce lub placówkach w wymiarze niższym niż połowa pensum, lecz łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej pół etatu – w takim przypadku organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora, który będzie dokonywał czynności związanych z realizacją awansu zawodowego (art. 22 ust. 3 i ust. 4 Karty Nauczyciela).
• przepracowanie co najmniej roku od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9d ust. 4Karty Nauczyciela).
Jeżeli nauczyciel nie spełnia warunków do otwarcia stażu, dyrektor powinien pisemnie poinformować go o braku możliwości realizacji stażu i w ten sposób odpowiedzieć na wniosek nauczyciela. W szczególności może dotyczyć to sytuacji, w której nauczyciel złożył wniosek o otwarcie stażu przed upływem wymaganego okresu przerwy między dniem uzyskania poprzedniego stopnia awansu a rozpoczęciem stażu.
Dyrektor zatwierdza plany rozwoju zawodowego lub zwraca go do poprawy
Dyrektor weryfikuje plan rozwoju zawodowego. W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, zatwierdza plan rozwoju zawodowego albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian (§3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Realizacja stażu przez nauczyciela
Przez dwa lata i 9 miesięcy – nauczyciel realizuje staż (art. 9c ust. 1 Karty Nauczyciela).
Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1) obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych zajęć prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć, w tej samej lub innej szkole;
2) udziału w formach doskonalenia zawodowego, określonych w zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego;
3) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek oświatowych
(§4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie stażu, dyrektor szkoły może:
pisemnie zobowiązać nauczyciela do wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni
lub
Także nauczyciel może dokonać zmian w planie rozwoju zawodowego, za zgodą dyrektora szkoły. W takim przypadku dyrektor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian (§4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).

Nauczyciel mianowany może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywa staż w pełnym wymiarze (art. 9d ust.6 ustawy Karta Nauczyciela).

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego; 4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się;
2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli;
3) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
4) realizację co najmniej dwóch z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,
d) opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.

Nauczycielowi mianowanemu, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu o którym mowa w art.9c 1 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela , zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie nie później niż trzy miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ocenę tą uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego za okres całego stażu.
Ustalamy termin zakończenia stażu
Przed upływem planowanego okresu realizacji stażu, dyrektor musi sprawdzić, czy staż nie uległ przedłużeniu. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:
1. pozostawania w stanie nieczynnym,
2. czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
3. zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
lub
4. urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy związane z rodzicielstwem
trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze
(art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela).
W przypadku zaś nieobecności nauczyciela w pracy z powodu:
1. urlopu macierzyńskiego,
2. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
3. dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
4. dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
5. urlopu rodzicielskiego
lub urlopu ojcowskiego,
staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności.
W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z powodu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem oraz nieobecności w pracy określonych w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5a Karty Nauczyciela).
Nauczyciel składa sprawozdanie
Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela). Sprawozdanie to musi uwzględniać efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły i być złożone w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu (§4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego
Dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (art. 9c ust. 5a Karty Nauczyciela).
Od oceny dorobku zawodowego można się odwołać w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Rozpatrzenie odwołania jest w ciągu 21 dni.
Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu Dyrektor ustala po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania.
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena jest sporządzona na piśmie i zawiera uzasadnienie i pouczenie o możliwości wniesienia odwołania (art.9c ust.8 ustawy Karta Nauczyciela).
Dyrektor wydaje zaświadczenie
Dyrektor wystawia zaświadczenie niezbędne do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego.
Zaświadczenie to musi zawierać informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy
(§9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Dyrektor poświadcza za zgodność z oryginałem kopie poniższych dokumentów:
a) potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
b) akt nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego,
c) sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d) kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
e) dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym – w przypadku nauczyciela mianowanego, który realizował zadanie polegające na uzyskaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym (§8 ust. 3 pkt 4 lit. c, §9 ust. 1 pkt 1, pkt 3, pkt 4, ust. 2 pkt 2, pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania
Nauczyciel mianowany składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od uzyskania takiej oceny. Niedotrzymanie tych terminów skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).
Do wniosku o wszczęcie postępowania należy dołączyć:
1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela mianowanego - także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2. zaświadczenie dyrektora placówki,
3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4. kopię oceny dorobku zawodowego, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
(§9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego należy dodatkowo dołączyć
1. opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
2. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem - jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 4 lit. c rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego;
3. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
(§9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kurator Oświaty- nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i dokumentacji.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu w terminie do 31 sierpnia.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ sprawujący nadzór pedagogiczny –Kurator Oświaty wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Kurator Oświaty- nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela,, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Komisję kwalifikacyjną powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W skład komisji wchodzą: Przedstawiciel organu jako jej przewodniczący, Dyrektor, Trzej eksperci z listy ekspertów. W pracach komisji może brać udział w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.
Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10. Na tej podstawie oblicza się średnią arytmetyczną. Nauczyciel uzyskał akceptację jeżeli średnia wynosi co najmniej 7.
Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji przed komisją kwalifikacyjną może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.
Komisja kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o akceptacji.
Akt nadania stopnia awansu zawiera: nazwę komisji kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela.
Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu- Kurator Oświaty wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Dyrektor dokonuje przeszeregowania płacowego nauczycieli
Nauczyciele, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego maja prawo do wyższego wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia zasadniczego następuje albo z dniem 1 września albo z dniem 1 stycznia, w zależności od tego, kiedy nauczyciel uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego – tj. odpowiednio do 31 sierpnia albo do 31 grudnia (art. 39 ust. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela).
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) – art. 3 pkt 3, art. 9b, art. 9c, art. 9d, art. 10 ust. 11, art. 39 ust. 1 i ust. 1a.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.) - §3, §4, §5, §6, §8 ust. 3 pkt 4 lit. c, §9 ust. 1 i ust. 2.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.