X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42125
Przesłano:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

miejscowość, data imię i nazwisko nauczyciela

nazwa i adres szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

zajmowane stanowisko

adres do korespondencji, telefon

Pan

Wójt Gminy Nowy Targ

WNIOSEK
o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) wnoszę o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i nadanie mi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Ocenę pracy po zakończeniu stażu otrzymałem/ otrzymałam* dnia 24.06.2019r.

Do wniosku dołączam:
1)poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane przeze mnie kwalifikacje zawodowe oraz aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
2)zaświadczenie dyrektora szkoły, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
3)poświadczone za zgodność z oryginałem kopie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego
4)poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię częściowej oceny dorobku zawodowego
5)poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu
Ponadto w związku ze zmianą nazwiska załączam poświadczoną kopię odpisu aktu małżeństwa *.

........................................
podpis nauczyciela

*Niepotrzebne skreślić.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.