X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43466
Przesłano:

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem. Program edukacji patriotycznej i obywatelskiej. Projekt edukacyjny

Przystępując do tworzenia tego programu, jako myśl przewodnią przyjęłam słowa z preambuły Ustawy o systemie oświaty:
„...... Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła powinna zapewnić wszystkim uczniom warunki niezbędne do ich rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności i solidarności.
Europa opiera się na wspólnocie wartości i kultury narodów. Dlatego ważne jest, aby uczeń potrafił odkrywać i rozumieć współzależności i przenikanie wartości europejskich przy jednoczesnym dostrzeganiu różnic i wartości własnego kraju".
Program przeznaczony jest do realizacji w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Służy realizacji zadań z zakresu edukacji społecznej zawartych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych pierwszego etapu kształcenia.

Cel główny programu
Program Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem służy popularyzacji wiedzy o własnym regionie, jego społeczeństwie, historii, przyrodzie, kulturze w powiązaniu z szerszą rzeczywistością narodową i europejską. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że to co najbliższe, czyli rodzina, region, Ojczyzna stanowi najwyższą wartość w życiu obywatela i że każdy ma wobec nich określone obowiązki.
Program przeznaczony jest dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej i realizowany będzie w ciągu jednego roku szkolnego.
Cele szczegółowe programu
1. Kształtowanie pożądanych postaw obywatelskich i patriotycznych.
2. Rozumienie znaczenia barw narodowych- godło, hymn państwowy.
3. Wskazywanie na mapie Europy : Polski, stolicy-Warszawy, państw należących do Unii Europejskiej, ich stolic i charakterystycznych budowli.
4. Rozpoznawanie herbu swojej miejscowości.
5. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna własnego regionu, polskich/regionalnych tradycji narodowych.
6. Wdrażanie do rozumienia i przeżywania uniwersalnych wartości: piękno, prawda, dobro.
7. Wdrażanie do przestrzegania norm społecznych.
8. Wyrabianie szacunku dla życia i zdrowia.

Praca nad realizacją programu będzie w formie:
-indywidualnej,
-grupowej,
-zespołowej.

Metody pracy:
-podające,
-oglądowe,
-aktywizujące,
-problemowe,
-praktyczne.
Powyższe metody nauczania pozwolą w jak największym stopniu wywołać ciekawość, aktywność, samodzielność i zaangażowanie dziecka. Są to metody oparte na działalności praktycznej, obserwacji, pokazie i metody aktywizujące.

Praca nad programem będzie opierała się na czterech blokach tematycznych:
1. Moja rodzina
2. Moja wieś- mała Ojczyzna
3. Polska – moja Ojczyzna
4. Mój kraj w Unii Europejskiej.
Niezbędnym warunkiem osiągnięcia celów jest realizacja zaplanowanych treści według określonej kolejności. Stopniowe poszerzanie wiedzy i zakresu słownictwa pozwoli na lepsze zrozumienie przez ucznia takich pojęć jak rodzina, naród, obywatel, Kaszuba, Polak, Europejczyk.
Ewaluacja programu
Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w formie obserwacji, zaangażowania uczniów, ocenie wytworów pracy ucznia i ankiet.

Lp.
Blok tematyczny
Treści
Kompetencje ucznia

1.
Moja rodzina
Przedstawienie się
Adres
Członkowie mojej rodziny
Prawa i obowiązki
-potrafi się przedstawić z imienia i nazwiska i podać adres zamieszkania
-wymienia członków rodziny i wie, czym się zajmują
-interesuje się rodziną, pamięta o uroczystościach
-zna swoje prawa i obowiązki

2.
Moja wieś- mała Ojczyzna
Położenie na mapie
Historia
Herb
Charakterystyczne budowle
Miejsca pamięci
-nazywa swoją wieś
-zna historię swojej miejscowości
-zna herb
-odwiedza miejsca pamięci
-dostrzega piękno i oryginalność swojej miejscowości

3.
Polska – moja Ojczyzna
Położenie na mapie Europy
Stolica
Symbole narodowe
Hymn
Historia
-wskazuje na mapie Europy Polskę
-wskazuje stolicę Polski, duże miasta, rzeki góry, morze
-śpiewa hymn
-słucha legend związanych z powstaniem państwa
-zna najważniejsze fakty z historii kraju (od Mieszka po współczesne czasy)
-zna sławnych Polaków
-zna święta narodowe

4.
Mój kraj w Unii Europejskiej.
Państwa sąsiadujące
Granice Unii Europejskiej
Obyczaje i kultura wybranych krajów europejskich
-wskazuje Europe jako kontynent
- wymienia i wskazuje kilka krajów europejskich
-opisuje flagi
-rozpoznaje hymn Unii Europejskiej
-rozpoznaje miasta europejskie po charakterystycznych budowlach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.