X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 43369
Przesłano:

Uniwersalny charakter bajki Michela Piquemala pretekstem do dyskusji. Konspekt lekcji j. polskiego

Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej dnia 26 listopada 2018 r. w klasie VII a
Hospitacja diagnozująca zaangażowanie oraz aktywność uczniów podczas zajęć

Temat lekcji: Uniwersalny charakter bajki Michela Piquemala pretekstem do dyskusji.

Cele wynikające z podstawy programowej
Uczeń:
- wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi (VII i VIII, I.1.9),
- funkcjonalnie wykorzystuje środki retoryczne oraz rozumie ich oddziaływanie na odbiorcę (VII i VIII, III.1.1),
- gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi, redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi (VII i VIII, III.1.2),
- wykorzystuje znajomość tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych (VII i VIII, III.1.4),
- odróżnia przykład od argumentu (VII i VIII, III.1.5),
- przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego (VII i VIII, III.1.6),
- zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdania (VII i VIII, III.1.7).
Cele szczegółowe:
Uczeń:
- odbiera komunikaty pisane,
- rozpoznaje intencję wypowiedzi (aprobatę, dezaprobatę),
- rozpoznaje wypowiedź argumentacyjną, wskazuje tezę, argumenty i wnioski,
- rozpoznaje problematykę utworu,
- przedstawia propozycję odczytania konkretnego tekstu kultury i uzasadnia ją,
- dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście kształtuje swoją tożsamość,
- uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne zdanie – przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi,
- stara się przestrzegać zasad etyki mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych.
Czas trwania zajęć: 45 minut.
Środki dydaktyczne:
- nagranie piosenki zespołu Breakout „Kiedy byłem małym chłopcem”,
- tekst utworu Michela Piquemala „Nauki mędrca” z podręcznika Między nami,
- przygotowane informacje o różnych technikach dyskusji,
- karta pracy.
Metody pracy:
- pokazowa,
- praca z tekstem,
- elementy metody problemowej,
- pogadanka,
- praca indywidualna,
- burza mózgów,
- dyskusja.
Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa.
Tok zajęć:
I. Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji:
1. Przypomnienie przez uczniów pojęć: argumentować, argument, teza, hipoteza, przykład.
II. Wprowadzenie:
1. Zaprezentowanie piosenki zespołu Breakout „Kiedy byłem małym chłopcem”.
2. Rozmowa z uczniami o wymowie tekstu.
3. Poinformowanie uczniów o temacie lekcji, zapisanie go na tablicy wraz z celem lekcji, oraz jego związku z zajęciami poprzednimi.
4. Umiejscowienie tematu w cyklu zajęć poświęconym domowi dzieciństwa i młodości.
5. Uświadomienie sensu podejmowania tematu.
6. Przypomnienie uczniom, czym charakteryzuje się bajka.
III. Rozwinięcie:
1. Głośne odczytanie bajki „Nauki mędrca” Michela Piquemal’a przez nauczyciela.
2. Odpowiedzi uczniów na pytania do tekstu:
Co postanowił ojciec?
Jaki był cel jego działań?
3. Ukierunkowana rozmowa uczniów na temat metody zastosowanej przez ojca: Czy – według was – taki sposób przekonywania może być skuteczny? Uzasadnijcie swoje zdanie.
4. Przypomnienie przez uczniów zasad dyskusji. Usystematyzowanie wypowiedzi uczniów i zapisanie ich na tablicy.
5. Zapoznanie uczniów przez nauczyciela z różnymi technikami dyskusji.
6. Przeprowadzenie dyskusji na temat roli rodziców w życiu młodego człowieka w formie akwarium. Wybór uczniów, którzy będą się wypowiadać oraz obserwatorów, którzy wynotowują argumenty. Na koniec uczniowie przyjmują stanowisko w omawianej sprawie.
Nauczyciel przyznaje punkty dodatnie i ujemne. Ocenie podlega strona merytoryczna wypowiedzi oraz sposób dyskutowania.
IV. Zamknięcie lekcji:
1. Zapisanie wniosków z dyskusji na temat roli rodziców w życiu młodego człowieka.
2. Podsumowanie pracy na lekcji przez nauczyciela. Ocena pracy uczniów, ich zaangażowania i aktywności.
3. Zadanie domowe (zapisane na tablicy i w e-dzienniku). Wyjaśnienie polecenia. Ustalenie terminu oddania pracy – 28.11.2018 r.
Wyobraź sobie, że samorząd szkolny ogłosił na forum internetowym dyskusję na temat „Jacy powinni być współcześni rodzice?” Zabierz głos w tej dyskusji i przedstaw swoje stanowisko z krótką argumentacją.
4. Ewaluacja ( rozdanie przygotowanych kart) – uczniowie kończą zdania:
Po dzisiejszej lekcji wiem ........................................Potrafię........................................ Mam problem z ........................................ Nie zrozumiałem ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.